สุขภาพและการแพทย์

คณะสงฆ์พะเยา งดบวชสามเณรฤดูร้อน งานวัด กิจกรรมศาสนาที่คนเยอะ เลี่ยงโควิด-19

คณะสงฆ์พะเยา งดบวชสามเณรฤดูร้อน งานวัด กิจกรรมศาสนาที่คนเยอะ เลี่ยงโควิด-19

ประกาศเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / โควิด-19 ด้วยองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับประเทศ และรัฐบาลได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เชิ้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล มติมหาเถรสมาคม และส่วนราชการสั่งงดการชุมนุมและงานเทศกาล อีกทั้งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ขอให้คณะสงฆ์พะเยา ดำเนินการดังนี้

1.หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย หากไม่มีกิจจำเป็นให้งดการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง และพระภิกษุ สามเณร ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศให้กักตัว 14 วัน

2.งดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563

3.งดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม หรืองานปริวาสกรรม งานผูกพัทธสีมา ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

4.งดงานกิจกรรมทางพระศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก เช่น งานวัด งานประจำปี ทอดผ้าป่า งานประเพณีต่าง ๆ ไปจนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

5.ขอให้เจ้าอาวาสทุกวัดหมั่นตรวจตราและแนะนำให้พระภิกษุ สามเณร ภายในวัดสวมหน้ากากนอนามัยขณะที่มีความจำเป็นต้องไปในที่ชุมชนหรือในขณะออกรับบิณฑบาต พร้อมทั้งให้ใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือเสมอ

6.หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อย ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค

7.ขอความร่วมมือวัดที่เป็นศูนย์กลางชุมชนและวัดท่องเที่ยวของจังหวัด ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ศาสนสถาน ราวบันได และพื้นที่อื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดให้บริการเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือให้เพียงพอ

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button