สุขภาพและการแพทย์

สิทธิ์ลูกจ้างต้องรู้ หากถูกกักตัวตรวจ COVID-19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรม เฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมขอความร่วมมือนายจ้างลูกจ้างร่วมป้องกัน กรณีที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงจําเป็น ต้องไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยหรือใช้สิทธิ หยุดพักผ่อนประจําปีตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กสร. ได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทาง สําหรับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ กําหนดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางของประกาศดังกล่าว เช่น ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง และป้องกันตนเอง ให้เจ้าหน้าที่งดหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ ประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อ ราชการทุกคน เป็นต้น

https://www.facebook.com/Chillpainai/posts/3045341495517799

ทั้งนี้ ในส่วนของสถานประกอบกิจการ กสร. ได้ออกแนวทางในการขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย โดยขอให้สถานประกอบกิจการ ให้ความรู้แก่ลูกจ้าง ทําความสะอาดสถานที่ทํางานอย่างสม่ําเสมอ จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างก่อนเข้าทํางาน เป็นต้น สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีสถานการณ์ สุ่มเสี่ยง เช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจํานวนมาก ให้พิจารณาหยุดการผลิต/บริการ ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

นายอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นโรคโควิด-19 จําเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้าง ใช้สิทธิลาป่วย หรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจําปีตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ ควบคุมโรคที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการของนายจ้าง นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay) หรือให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างตามหลักสัญญาต่างตอบแทน (No Work No Pay) หรือให้ หยุดงานโดยจ่ายค่าจ้างตามจํานวนที่ตกลงกับลูกจ้าง ตลอดระยะเวลาที่หยุดงานก็ได้

“กรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยเกี่ยวสิทธิหน้าที่ และการปฏิบัติตามแนวทางนี้ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุก พื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3” นายอภิญญากล่าว

ประจําวันที่ 5 มีนาคม 2563 ข่าวที่ 55/2563 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่มา : labour.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button