สุขภาพและการแพทย์

จุฬาฯ ประกาศ การปฏิบัติงานของบุคลากรช่วง COVID-19 ระบาด

จุฬาฯ ประกาศ การปฏิบัติงานของบุคลากรช่วง COVID-19 ระบาด

วันที่ 16 มีนาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด มีใจความว่า

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าเชื้อโรค COVID-19 ได้ระบาดและขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ทำให้บุคคลอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคดังกล่าวได้โดยง่าย มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเห็นสมควรออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยอาจดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

(๑) ปรับหรือเหลื่อมวันหรือเวลาทำงานของบุคลากรได้ตามที่เห็นสมควร

(๒) มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติโดยไม่จำต้องเดินทางมา ณ สถานที่ทำงาน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิตหรือประชาชนเสียหาย

ข้อ ๒ กรณีที่บุคลากรมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเพื่อพิจารณาให้หยุดมาปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๔ วันนับแต่วันที่ทราบภาวะเสี่ยงดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา แล้วให้ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.cuhc.chula.ac.th/th/archives/2368) หรือโทรสายด่วนที่หมายเลข ๐๘๐-๔๔๑-๙๐๔๑ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) หรือหมายเลข ๐-๒๒๑๘-๐๕๖๘ (วันและเวลาทำการ)

ข้อ ๓ กรณีที่บุคลากรได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้หยุดมาปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมอบหมายงานให้บุคลากรนั้นปฏิบัติระหว่างที่หยุดนั้นก็ได้

ข้อ ๔ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมีอำนาจสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานก็ได้

ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

P. Wanutch

อัพเดททุกความบันเทิง ทั้งไทย ต่างประเทศ K-pop รีวิวหนัง เพลง คอนเสิร์ต พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและหลากหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button