สุขภาพและการแพทย์

ธรรมศาสตร์หยุดเรียน 16-22 มี.ค. ป้องกันโควิด-19

ธรรมศาสตร์หยุดเรียน 16-22 มี.ค. ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ทางเพจ Thammasat TODAY ซึ่งอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้โพสต์ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) มีข้อความว่า

ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศและมีการติดต่อระหว่างบุคคลแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วโลก จนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ประกอบกับได้ตรวจพบว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวนหนึ่งเคยไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แม้ว่าจะได้ให้มีการกักตัวตามมาตรการการควบคุมโรคแล้ว เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาด ลดความแออัดและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดอาจมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้

1. ให้งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 และให้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น

2. ให้คณะต่าง ๆ เตรียมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และดำเนินการให้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

3. ให้สำนักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส นักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) ของผู้ปฏิบัติงาน และเสนอต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณา โดย

3.1 กำหนดประเภทของงานและตัวผู้ปฏิบัติงานงานที่จะต้องมีการผลัดเวรให้มาทำที่สำนักงาน เท่าที่จำเป็นตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

3.2 กำหนดมอบหมายงานที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติภายในที่พักเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ (ตามลักษณะและความจำเป็นของงาน) โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การติดตามประเมินความก้าวหน้า และการรายงานผลการทำงาน

ในกรณีของส่วนงานอื่น ให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน

4. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามประกาศเกี่ยวกับการจัดการอบรมระบบการเรียนการสอน แบบออนไลน์ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

 

 

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

P. Wanutch

อัพเดททุกความบันเทิง ทั้งไทย ต่างประเทศ K-pop รีวิวหนัง เพลง คอนเสิร์ต พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและหลากหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button