สุขภาพและการแพทย์

ธรรมศาสตร์ไม่เลื่อนรับปริญญา จัดมาตรการคุมเข้มโควิด-19

ธรรมศาสตร์ไม่เลื่อนรับปริญญา จัดมาตรการคุมเข้มโควิด-19

วันที่ 10 มีนาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มีใจความว่า

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีกำหนดการฝึกซ้อม และการรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3-4 และวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบกับการมีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในหลายประเทศและในบางประเทศมีการระบาดในวงกว้าง โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉิน ทางกระทรวงสาธารณสุขระหว่างประเทศ

และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นดรคติดต่อันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจึงออกมาตรการและคำแนะนำการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1 ผู้ที่สามารถเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีดังต่อไปนี้

1.1 บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

1.2 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

2 ห้ามบุคคลตามข้อ 1. เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากปรากฏว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะดังนี้

2.1 ผู้เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด ตามประกาศของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคมเป็นต้นมา

2.2 ผู้ที่มีไข้และอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ)

3 ขอให้บุคคลตามข้อ 1. ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม และการรับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้

3.1 ต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งประตูท่าพระอาทิตย์หรือฝั่งประตูท่าพระจันทร์ และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้หากพบผู้ที่มีความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เป็นรายกรณีไป

3.2 ต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสีขาวล้วน หรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย เพื่อสวมใส่ขณะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

3.3 ห้ามนำดอกไม้ ของขวัญหรือของที่ระลึก แสดงความยินดีแก่บัณฑิต เข้าบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

P. Wanutch

อัพเดททุกความบันเทิง ทั้งไทย ต่างประเทศ K-pop รีวิวหนัง เพลง คอนเสิร์ต พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและหลากหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button