การเงินเศรษฐกิจ

กทม. รับสมัครสอบ เป็นข้าราชการ 4 อัตรา เช็กคุณสมบัติ วิธีสมัครสอบ

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2567 รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก 3 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้างานทรัพย์สินและพัสดุ 1 อัตรา ผู้สนใจสอบสมัครสอบยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2567 เช็กตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ และวิธีการสมัคร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งพี่เลี้ยง เปิดรับบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานาวา มีอัตราจ้างเดือนละ 8,690 บาทต่อเดือน มีหน้าที่ดูแลทารกและเด็กวัยก่อนเข้าเรียน หรือดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้รับการสงเคราะห์ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

ทางกรุงเทพมหานคร กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ 3 ประการ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสบการณ์การดูแลเด็ก/การเรียนการสอนประถมวัย

วิธีสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตยานนาวา ระหว่าวันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก

กทม. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตยานนาวา และทางเว็บไซต์สำนักงานเขตยานนาวา

ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพย์สินและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพย์สินและพัสดุ เปิดรับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา มีอัตราจ้างเดือนละ 19,580 บาทต่อเดือน มีหน้าที่ดู

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เข้ารับบรรจุจะต้องติดต่อ ประสานงาน ประเมินผลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมการตรวจสอบการจัดการ งานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น การจัดหา จัดซื้อ และจัดจ้าง เพื่อกําหนดมาตรฐาน และคุณภาพ คอยให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาตรี และเป็นพนักงานสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

วิธีสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอใบสมัครหรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์โรงรับจำนำกทม. และสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถาน ธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก

กทม. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้งวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือก 5 วัน ณ สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์โรงรับจำนำกทม.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : กรุงเทพมหานคร

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button