ไลฟ์สไตล์

เทียบชัดๆ มหาวิทยาลัย “ราชภัฏ” ต่างกับ “ราชมงคล” อย่างไร เลือกเส้นทางฝันให้ตรงใจ

เมื่อกล่าวถึงมหาวิทยาลัยรัฐไทยเก่าแก่และมีชื่อเสียงด้านวิชาชีพครูและช่างฝีมือ คงไม่มีใครไม่นึกถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งสองมีความใกล้ชิดกับชุมชนอย่างมาก เพราะมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วประเทศ จนหลายคนสงสัยว่าสองสถาบันนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง วันนี้ Thaiger ได้รวบรวมข้อมูลและเกร็ดประวัติศาสตร์มาไขข้อข้องใจให้กระจ่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ-ราชมงคล เหมือนและต่างกันอย่างไร

จุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเกิดขึ้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาได้พัฒนาไปเป็นวิทยาลัยครู จนกระทั่งได้รับพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ในปี พ.ศ. 2535 ก่อนยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในปี พ.ศ. 2547

ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งพัฒนามาจากโรงเรียนช่างฝีมือและวิทยาลัยเทคนิค ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านงานช่างฝีมือ ต่อมาได้รับพระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในปี พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ในปี พ.ศ. 2548

ประวัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

ช่วงเวลาการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยทั้งสอง อยู่ระหว่างสมัยของ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 แต่ด้วยชื่อพระราชทานที่มีการออกเสียงคล้ายกัน ทำให้มีใครหลายคนสับสนว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ และราชมงคล คือมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด เพราะทั้งสองแห่งมี จุดมุ่งหมาย-ปรัชญา และหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. จุดมุ่งหมายและปรัชญา

– มหาวิทยาลัยราชภัฏ : เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

2. หลักสูตรและสาขาวิชา:

– มหาวิทยาลัยราชภัฏ : มีความหลากหลายของหลักสูตรและสาขาวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : เน้นหลักสูตรและสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรม

ราชภัฏ ต่างกับราชมงคล ยังไง
ภาพจาก : sru

3. การเรียนการสอน:

– มหาวิทยาลัยราชภัฏ : เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : เน้นการเรียนการสอนแบบเน้นภาคปฏิบัติ มีการฝึกงานในสถานประกอบการ และการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

4. บรรยากาศและวัฒนธรรม:

– มหาวิทยาลัยราชภัฏ : มักมีบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง เน้นกิจกรรมนักศึกษา และการมีส่วนร่วมในชุมชน

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : มักมีบรรยากาศที่คึกคัก มีกิจกรรมชมรมและการแข่งขันทางวิชาการมากมาย

5. โอกาสในการทำงาน:

– มหาวิทยาลัยราชภัฏ : บัณฑิตมักมีโอกาสทำงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และสถานศึกษา

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : บัณฑิตมักมีโอกาสทำงานในภาคอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราชมงคล ประวัติ
ภาพจาก : rmutt

สรุป มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมุ่งเน้นผลิตอาชีพครูให้กับสังคม โดยมีหลากหลายสาขาวิชา ในขณะที่ฝั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะมุ่งเป้าไปที่สายงานช่างมืออาชีพ ส่งผลให้การเติบโตในสายงานต่างกันออกไปในแง่ของอุตสาหกรรม และผนวกกับความเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของราชภัฏ ทำให้ด้านกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับชุมชนมากกว่าราชมงคล และจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยที่ต่างรัชกาลกัน

แต่สิ่งที่เหมือนกันคือเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต ที่ต้องการส่งต่อบุคคลคุณภาพเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมกับสังคม และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาให้ก้าวไกลไปข้างหน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button