การเงินเศรษฐกิจ

ลูกจ้างอย่าเสียสิทธิ ลาออก ถูกเลิกจ้าง ได้เงินชดเชยประกันสังคม ระหว่างหางานใหม่

เช็กสิทธิประกันสังคม ม.33 เงินชดเชยว่างงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ได้กี่บาท วิธีขอยื่นรับสิทธิชดเชย ระหว่างตกงาน

ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเช่นนี้ การตกงานหรือถูกเลิกจ้างจากบริษัท อาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ข่าวดีสำหรับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คุณมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ใครมีสิทธิบ้าง? ได้กี่บาทไม่เท่ากันนะ

หากคุณเป็นลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคม 750 บาท มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง คุณก็มีสิทธิได้รับเงินชดเชยนี้

จำนวนเงินชดเชยจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุของการว่างงาน ได้แก่

 • กรณีถูกเลิกจ้าง: คุณจะได้รับเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อปี
 • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง: คุณจะได้รับเงินชดเชยในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปี

ทั้งสองกรณี คิดจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่าง: หากคุณมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท และถูกเลิกจ้าง คุณอาจได้รับเงินชดเชยเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

ขั้นตอนการขอรับสิทธิเงินว่างงานประกันสังคม

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน: ภายใน 30 วันหลังจากว่างงาน คุณต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ
 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข: คุณต้องแสดงความพร้อมที่จะทำงาน และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามกำหนด
 3. รับเงินชดเชย: หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน คุณจะได้รับเงินชดเชยเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง

ข้อควรระวัง มีบางกรณีที่คุณอาจหมดสิทธิได้รับเงินชดเชย เช่น หากคุณทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ตามกฎหมายระบุเหตุที่นายจ้างมีสิทธิไล่ลูกจ้างออกโดยไม่ต้องจ่ายชดเชยได้ดังนี้

 • ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
 • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
 • ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
 • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 • ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

เอกสารที่ใช้ขอรับเงินว่างงาน ประกันสังคม 2567

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 • หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09)
 • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับลูกจ้างตกงานเป็นหลักประกันที่สำคัญในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน หากคุณกำลังประสบปัญหาว่างงาน อย่าลืมตรวจสอบสิทธิของคุณ และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับเงินชดเชยที่คุณพึงได้รับ

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 33 ออนไลน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button