ข่าว

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกคณะสาขาวิชา ปีการศึกษา 2567

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล. WU ทุกคณะสาขาวิชา อัปเดต 2567 พร้อมช่องทางติดตามข้อมูล มีทุกสายอาชีพ ตั้งแต่สายวิทย์-สายศิลป์ ครบ จบ ในที่เดียว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) มหาวิทยาลัยชั้นนำในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำด้านการศึกษาแบบบูรณาการ รวมทุกทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านปฏิบัติและทฤษฎี พร้อมเครื่องมือทันสมัยช่วยอำนวยความสะดวกทุกการค้นคว้า พร้อมชื่อเสียงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่ถูกยอมในระดับนานาชาติ และห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

สำหรับ เด็ก 67 หรือ 68 คนไหนที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยคุณภาพคับแก้วเพื่อศึกษาต่อ ทีมงาน Thaiger ขออาสาพาไปเช็กข้อมูลรายละเอียด ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่คณะสาขาวิชาภาคปกติ ไปจนถึงภาคนานาชาติ รวมหลักสูตรปกติและหลักสูตรระบบไตรภาค (3 เทอม) พร้อมเว็บไซต์ติดตามข้อมูล สามารถเช็กข้อมูลได้ข้างล่างนี้เลย

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2567แยกตามคณะ

สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ 10 สาขา

 • ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์) : 24,600 บาท ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ศึกษา) : 24,600 ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (ชีววิทยา) : 29,100 ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (นาฏศิลป์) : 24,600 ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (ปฐมวัย) : 24,600 ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (พลศึกษา) : 24,600 ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (ภาษาไทย) : 24,600 ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : 24,600 ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) : 29,100 ต่อเทอม
 • ครุศาสตร์ (สังคมศึกษา) : 24,600 ต่อเทอม

สำนักวิชาการจัดการ 4 สาขา

 • การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม : 26,100 บาท เทอม
 • บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) : 23,100 บาท เทอม
 • บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) : 23,100 บาท ต่อเทอม
 • ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ) : 30,100 บาท ต่อเทอม:

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน 4 สาขา

 • บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) : 23,100 บาท เทอม
 • บัญชี : 23,100 บาท ต่อเทอม
 • เศรษฐศาสตร์ : 23,100 บาท ต่อเทอม
 • บริหารธุรกิจ การเงินและเศรษฐศาสตร์ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล ,เศรษฐศาสตร์) : 23,100 บาท เทอม

สำนักวิชานิติศาสตร์

 • นิติศาสตร์ : 21,000 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 สาขา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ : 20,600 บาท ต่อเทอม
 • รัฐศาสตร์ : 20,600 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 3 สาขา

 • ภาษาจีน : 34,000 บาท ต่อเทอม
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : 23,000 บาท ต่อเทอม
 • ภาษาอังกฤษ : 23,000 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 สาขา

 • เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม : 31,500 บาท ต่อเทอม
 • วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม : 31,500 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 สาขา

 • วิทยาศาสตร์ : 23,700 บาท ต่อเทอม
 • วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) : 23,700 บาท ต่อเทอม
 • วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) : 23,700 บาท ต่อเทอม
 • วิทยาศาสตร์ (เคมี) : 23,700 บาท ต่อเทอม
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) : 23,700 บาท ต่อเทอม
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล : 23,700 บาท ต่อเทอม
ค่าเทอมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาพจาก : Walailak Channel

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 6 สาขา

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ : 32,700 บาท ต่อเทอม
 • วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม : 32,700 บาท ต่อเทอม
 • วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ : 32,700 บาท ต่อเทอม
 • วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ : 32,700 บาท ต่อเทอม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า : 32,700 บาท ต่อเทอม
 • วิศวกรรมโยธา : 32,700 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 สาขา

 • การออกแบบภายใน : 31,700 บาท ต่อเทอม
 • สถาปัตยกรรม : 31,700 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 5 สาขา

 • ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ : 25,000 บาท ต่อเทอม
 • เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ : 25,000 บาท ต่อเทอม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ : 25,000 บาท ต่อเทอม
 • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล : 25,000 บาท ต่อเทอม
 • อินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม : 25,000 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • พยาบาลศาสตร์ : 46,000 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 สาขา

 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์ : 42,600 บาท ต่อเทอม
 • แพทยศาสตร์ : 56,000 บาท ต่อเทอม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : 25,000 บาท : ต่อเทอม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 • เภสัชศาสตร์ : 47,100 บาท ต่อเทอม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3 สาขา

 • กายภาพบำบัด : 28,000 บาท ต่อเทอม (3 เทอม)
 • เทคนิคการแพทย์ : 45,000 บาท ต่อเทอม
 • เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) : 89,000 บาท : ต่อเทอม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) : 23,000 บาท ต่อเทอม (3 เทอม)

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 • ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) : 600,600 บาท : ต่อเทอม

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 • สัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) : 150,600 บาท : ต่อเทอม

วิทยาลัยนานาชาติ

 • บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) : 45,000 บาท ต่อเทอม

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อัปเดท 67

ทั้งนี้สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2567 และหลักสูตรต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/apply/home_program.asp

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button