การเงินเศรษฐกิจ

โอนวันไหน เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ พฤษภาคม 2567 เปิดลงทะเบียนรายใหม่

เริ่มต้นเดือนใหม่ เช็กสิทธิโครงการรัฐบาลจากกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนบุตร (เงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) ได้รับเดือนละ 600 บาท และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โอนเงินเข้าบัญชีสูงสุด 1,000 บาท วันไหน มีช่องทางการลงทะเบียนและขั้นตอนอย่างไรบ้าง เช็กรายละเอียดได้แล้วที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร พ.ค. 67 โอนเข้าบัญชีวันไหน

ปฏิทินโครงการเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กำหนดโอนเข้าบัญชี ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศภาคม 2567 ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ

หากวันโอนเงินตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดข้าราชการประจำปี ก็จะปรับไปโอนเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด มีรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้

– เงินอุดหนุนบุตร ตั้งแต่เด็กแรกเกิด-6ขวบ

– โอนเงิน คนละ 600 บาทต่อเดือน

– จัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกเกิด ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร ปี 2567

ผู้ปกครองที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ “เงินอุดหนุนบุตร” สามารถตรวจสอบเงื่อนไข รายละเอียดการสมัครได้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ปกครอง

 • เป็นบิดา มารดา หรือ บุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี)
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขเด็กแรกเกิด

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มีสัญชาติไทย
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน

พิกัดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 • กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ช่องทางตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร

 • เว็บไซต์ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน >> คลิก
 • แอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ”
 • แอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก”

เอกสารสำหรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานบริษัท
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ปี 67

 • พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

เงินอุดหนุนบุตร พ.ค. 67 จ่ายตามเกณฑ์เท่าไหร่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ค. 67 เข้าบัญชีวันไหน-กี่บาท

สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 สูงสุด 1,000 บาท เพื่อใช้ดำรงชีวิตหลังเกษียณหรือไม่มีรายได้จากการทำงาน ตามเกณฑ์ขั้นบันไดอายุดังต่อไปนี้

 • ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
 • ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท
 • ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
 • ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

วิธีลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2567

ผู้สูงอายุสามารถ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ มกราคมถึงกันยายน 2567 ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือที่ว่าการอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ตามวันและเวลาราชการ โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้แก่

1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

กรณีที่ 1

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2568)

กรณีที่ 2

 • ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 (คนที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2568 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

หากเป็นกรณีที่เอกสารที่ต้องเตรียมกรณีผู้มีสิทธิดำเนินการด้วยตนเอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียม

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่เป็นปัจจุบัน

กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

1. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา ของผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

2. รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง

1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

ฟอร์มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้กี่บาท เดือน พ.ค. 67

อ่านข่าวเพิ่มเติม

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button