เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 1 พฤษภาคม ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ขึ้นเงินบำนาญขั้นต่ำ ได้กี่บาทเช็กที่นี่

​เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 วันขึ้นเงินเดือนข้าราชการและขึ้นเงินบำนาญขั้นต่ำ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท

วันนี้ (30 เม.ย.67) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (28 พฤศจิกายน 2566) อนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี นั้น

วันพรุ่งนี้ 1 พฤษภาคม 2567 คือ วันที่มติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นวันแรก โดยนอกจากดูแลข้าราชการแรกเข้าแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญดูแลข้าราชการที่เกษียณและได้รับเบี้ยหวัดบำนาญอีกด้วย

ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ แรกบรรจุ แบ่งเป็น กลุ่มวุฒิการศึกษา ระดับต่าง ๆ ดังนี้

วุฒิการศึกษา ปวช.

  • อัตราเดิม : 8,400-10,340 บาท
  • อัตราใหม่ : 10,340-11,380 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส.

  • อัตราเดิม : 11,500-12,650 บาท
  • อัตราใหม่ : 12,650-13,920 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  • อัตราเดิม : 15,000-16,500 บาท
  • อัตราใหม่ : 16,500-18,150 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

  • อัตราเดิม : 17,500-19,250 บาท
  • อัตราใหม่ : 19,250-21,180 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

  • อัตราเดิม : 21,000-23,100 บาท
  • อัตราใหม่ : 23,100-25,410 บาท

ปรับขึ้นเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ 2567

คณะรัฐมนตรียังได้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่าน “สาระสำคัญ” คือ การปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ

เมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่า เดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยจะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เช่นเดียวกัน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มีความพร้อม 100% และได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ นร. 1012.3/ว 9 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567

หากหน่วยงานใด ดำเนินการปรับไม่ทัน การปรับขึ้นเงินเดือนจะให้มีผลย้อนหลัง รวมถึงได้มีการประสานกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ข้าราชการและผู้ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ มั่นใจได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแน่นอน.

รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพ @thaigov.go.th

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button