การเงินเศรษฐกิจ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2567 เงินเข้าวันไหน ได้กี่บาท เช็กที่นี่

ข่าวดีรับสงกรานต์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2567 เงินเข้าวันที่ 10 เมษายน โอนเข้าบัญชี สูงสุด 1,000 บาท

วันที่ 10 เมษายน 2567 กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเข้ากลุ่มเปราะบาง หนึ่งในนั้นคือ เบี้ยยังชีพคนชราผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ดำรงชีวิตหลังเกษียณหรือไม่มีรายได้จากการทำงาน Thaiger ได้รวบรวมมาให้แล้วว่า ใครอายุเท่าไหร่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่าใด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เม.ย. 67 จ่ายขั้นบันได ได้กี่บาท

 • ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
 • ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท
 • ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
 • ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เม.ย. 67 ได้กี่บาท

กรณีมีข้อสงสัยและต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 • กรมบัญชีกลาง Call Center 0-2270-6400 หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000
 • ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเอง(คลิกที่นี่)
 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ โทรศัพท์หมายเลข 0 2642 4336-9
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

วิธีลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2567 (ปีงบประมาณ 68)

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ มกราคมถึงกันยายน 2567 ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือที่ว่าการอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ตามวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2568 เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

กรณีที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2568)

กรณีที่ 2 ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 (คนที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508)

 • จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2568 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การเรียกเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กรุณาติดต่อหน่วยงานที่ท่านต้องการไปลงทะเบียนอีกครั้ง

เอกสารที่ต้องเตรียมกรณีผู้มีสิทธิดำเนินการด้วยตนเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่เป็นปัจจุบัน

เอกสารเพิ่มเติม

กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา ของผู้มีสิทธิ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 • รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567

อ้างอิงจาก : gcc กรมบัญชีกลาง

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button