Connect with us

ข่าวไทย

ภูเก็ตปิดเกาะ ปิดช่องทางบก-น้ำแล้ว ปิดการบิน 10 เมษายนนี้

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ภูเก็ตปิดเกาะ ปิดช่องทางบก-น้ำแล้ว ปิดการบิน 10 เมษายนนี้ | The Thaiger
  • follow us in feedly

ภูเก็ตปิดเกาะ ปิดช่องทางบก-น้ำแล้ว ปิดการบิน 10 เมษายนนี้ กันโควิด-19

โควิด – นายภัคพงศื ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการณ์จังหวัดภูเก็ต ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศจังวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 เรื่องปิดช่องทางเข้าออกจังหวัดผู้เก็ต ความว่า

ตามทที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ได้ออกมาตรการในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ยังไม่มีแนวโน้มลดลง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จึงกำหนดปิดทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ข องวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

1.ปิดช่องทางบก

ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรชัย) โดยห้ามยานพานะทุกชนิด และบุคลเข้า-ออก ยกเว้น ยานหาพนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

2.ปิดช่องทางน้ำ

2..1 ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคลเข้าออกยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกลับโดยเร็ว ไม่อนุญาตให้ลูกเรือแบะ/หรือ คนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด

2.2 ชองทางเข้าออก ทางน้ำระหว่างจังหวัด ห้ามเรือทุกชนิดและบุคคลเข้าออก ยกเว้นเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพและขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทาการแพทย์ เรือที่ใช้สำหรับภาคกิจของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโคติดต่อที่ราชการกำหนด

ทั้งนี้ การถือปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันดังต่อไปนี้

1.เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็นโดยอาจกำหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลได้

2.เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันตามข้อ 1-2 ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ภูเก็ตปิดเกาะ ปิดช่องทางบก-น้ำแล้ว ปิดการบิน 10 เมษายนนี้ | News by The Thaigerภูเก็ตปิดเกาะ ปิดช่องทางบก-น้ำแล้ว ปิดการบิน 10 เมษายนนี้ | News by The Thaiger

ต่อมา วันที่ 30 มีนาคม 2563 มีรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการปิดทางเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดให้ปิดท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 .ของวันที่ 10 เม.ถึงวันที่ 30 เม.โดยให้แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วัน 

158556957531

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภูเก็ต.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สื่อไทย

แจ้ง 3 ข้อหาหนัก เจ้าหน้าที่ไถเงิน 5 ล้าน พ่อค้าหอย

The Thaiger & The Nation

Published

on

แจ้ง 3 ข้อหาหนัก เจ้าหน้าที่ไถเงิน 5 ล้าน พ่อค้าหอย | The Thaiger

จากกรณีเหตุการณ์ที่มีผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมชาวประมงพื้นบ้านรายหนึ่ง พร้อมเรียกเงินจำนวน 5 ล้านบาทเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี กระทั่งชาวบ้านเกิดไม่พอใจและเข้าปิดล้อมกลุ่มคนดังกล่าว จนเกิดความวุ่นวาย. ผุ้เสียหายนายอนุชา บินมูซา เข้าแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย 3 ข้อหาได้แก่ “ร่วมกันกรรโชกทรัพย์ พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต และ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ”.

ล่าสุด ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้มีการสั่งตั้งคณะสืบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้โดยเร็ว นอกจากนี้ ด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับเรื่องแล้ว โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองส่วนได้แก่ ดำเนินการทางวินัย โดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และเร่งรายงานผลภายใน 15 วัน และส่วนของคดีอาญา ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน.

ที่มา: ไทยรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวภูเก็ต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมเปิดเมืองภูเก็ต ต้นแบบเมืองท่องเที่ยว

Aindravudh

Published

on

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมเปิดเมืองภูเก็ต ต้นแบบเมืองท่องเที่ยว | The Thaiger

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จังหวัดภูเก็ต ชื่นชมสมรรถนะทีมงานบริหารจัดการสถานการณ์เร็ว ทั้งการค้นหาเชิงรุก การดูแลแยกกักผู้ป่วย มอบนโยบายเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมมอบประกาศรับรองกิจการผ่อนปรนผ่านการรับรองจากกรมอนามัยจำนวน 20 แห่ง

ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบทั้งในระยะที่มีโควิด 19 ระบาดและในระยะยาว เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสถิตินักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในระดับภูมิภาค มีอัตราการป่วยเป็นอันดับต้นของประเทศ แต่มีทีมงานที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ ทั้งการควบคุมป้องกันโรคด้วยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การดูแลแยกกักผู้ป่วยในโรงพยาบาล ในโรงแรมหรือสถานที่ที่ปรับเป็นสถานที่แยกดูแลผู้ป่วย ทำให้สามารถจัดการสถานการณ์ได้โดยเร็ว สามารถนำบทเรียนมาวางระบบในระยะยาวให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงในการท่องเที่ยวและให้ยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ณ ด่านทางเข้าและออก ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ โดยด่านทางอากาศ มีระบบประสานข้อมูลกับประเทศต้นทางที่อาจมีโรคติดต่อเพื่อเฝ้าระวัง ระบบคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง และมีระบบติดตามตัวโดยให้ผู้เดินทางลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางบนแอปพลิเคชัน AOT Airport ด่านทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย มีระบบคัดกรอง Phuket Smart Check Point ให้ผู้เดินทางลงทะเบียนก่อนเข้าภูเก็ตล่วงหน้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทั้งมีระบบตรวจจับใบหน้าผู้ป่วยเฝ้าระวัง ณ จุดตรวจ เชื่อมกับฐานข้อมูลสาธารณสุข จะแจ้งเตือนเมื่อเดินทางออกนอกจังหวัด และด่านทางน้ำ พัฒนาให้มีมาตรฐานป้องกันการนำเชื้อมาแพร่ในประเทศ โดยเน้นเฝ้าระวังโรคประเทศต้นทางและคัดกรองผู้ผ่านด่านทุกทางเข้าหลัก จัดพื้นที่เว้นระยะห่างในท่าเทียบเรือและบนเรือ

รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการผ่อนปรนเปิดกิจการอย่างเข้มงวด ได้แก่ ตลาดสด ตลาดชุมชน และกิจการรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก โดยประเมินกิจการ/สถานประกอบการด้วยแอปพลิเคชัน Thai stop COVID-19 ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด 19 และปักหมุดพิกัดสถานประกอบการไว้ในแพลตฟอร์มนี้ เพื่อผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เลือกการใช้บริการ นอกจากนี้ให้จัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งในการเป็นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวเชิงความปลอดภัยและสุขภาพ โดยเฉพาะพิจารณาให้มีโรงพยาบาลดูแลรักษาโรคติดต่อและภัยนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่จะอำนวยความปลอดภัยได้ทันเวลา พร้อมทั้งให้การดูแลขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และภาคส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรค

จากนั้น ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและกิจการผ่อนปรน ได้แก่ ร้านตัดผม Hello studio salon, ร้านอาหารฉ่ายเชียงฟง ติ่มซำ, ตลาดบันซ้าน ป่าตอง, ตลาดนัดวัดเทพตำบลวิชิต, สวนสาธารณะสะพานหิน และโรงแรมสุรินทร์บีช

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวภูเก็ต

ด่วน! ยกเลิกเปิดสนามบินภูเก็ต 16 พ.ค. ต่อไม่มีกำหนด

Aindravudh

Published

on

ด่วน! ยกเลิกเปิดสนามบินภูเก็ต 16 พ.ค. ต่อไม่มีกำหนด | The Thaiger
ภาพโดย Rudy and Peter Skitterians จาก Pixabay

ยกเลิกประกาศเปิดสนามบินภูเก็ต 16 พ.ค. ปิดสนานลินภูเก็ตต่อไม่มีกำหนด

ปิดสนามบินภูเก็ต – เพจสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องเงื่อนไขและเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานฉบับที่ 3 ความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องเงื่อนไขและเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานฉบับที่ 2 ประกาศณวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กำหนดเงื่อนไขและเวลาในการใช้ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปนั้น

แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เรือโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ด้วยสถานการณ์ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อีก

ดังนั้นผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำนาจตามความในข้อ 1 วงเล็บ 3 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548 ฉบับที่ 5 ประกอบกับมาตรา 15/16 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานดังต่อไปนี้

1 .ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องเงื่อนไขเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานฉบับที่ 2

2. รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้ขึ้นลงได้รวมถึงเงื่อนไขและเวลาในการใช้ท่าอากาศยานดังกล่าวเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องเงื่อนไขและเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หนทอจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2553

นายจุฬา สุขมานพ

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

#ด่วนที่สุด #สนามบินภูเก็ตพักก่อน #เลื่อนเปิดอย่างไม่มีกำหนด..ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง…

Posted by สมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต on Friday, May 15, 2020

การปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดการให้บริการของท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม…

Posted by CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand on Monday, May 11, 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
เตรียมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ แม่ปุ๊ก เพิ่ม หลังพบได้ผลประโยชน์จากบัญชีรับบริจาคกว่า 20 ล้านบาท | The Thaiger
ข่าวไทย50 mins ago

เตรียมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ แม่ปุ๊ก เพิ่ม หลังพบได้ผลประโยชน์จากบัญชีรับบริจาคกว่า 20 ล้านบาท

ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศปิดตัว พิษเศรษฐกิจ | The Thaiger
เพลง1 hour ago

ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศปิดตัว พิษเศรษฐกิจ

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 hour ago

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เผยวินาทีคว้ามง Miss Universe ปี 1988 | The Thaiger
บันเทิง1 hour ago

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เผยวินาทีคว้ามง Miss Universe ปี 1988

กานต์เผย เสก เครียด ขอศาลเมตตา สำนึกผิดพร้อมปรับปรุงตัว | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

กานต์เผย เสก เครียด ขอศาลเมตตา สำนึกผิดพร้อมปรับปรุงตัว

ข่าวดี ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บวก 3 มาตรการ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 hours ago

ข่าวดี ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บวก 3 มาตรการ

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป “ไทยชนะ” หลอกเอาข้อมูล | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป “ไทยชนะ” หลอกเอาข้อมูล

ไข่มุก BNK48 เผยเคยคิดอยากหายไปจากโลกนี้ หลังถูกไซเบอร์บูลลี่ | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

ไข่มุก BNK48 เผยเคยคิดอยากหายไปจากโลกนี้ หลังถูกไซเบอร์บูลลี่

เร่เข้ามา ! สื่อกระทิงโหม คูตินโญ่ หาทางย้ายกลับ พรีเมียร์ลีก | The Thaiger
ฟิลิปเป้ คูตินโญ่2 hours ago

เร่เข้ามา ! สื่อกระทิงโหม คูตินโญ่ หาทางย้ายกลับ พรีเมียร์ลีก

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้ | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 hours ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

คูเวต เสนอเลื่อน ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2020 ไปเตะกันยาฯ ปีหน้า | The Thaiger
ฟุตซอล3 hours ago

คูเวต เสนอเลื่อน ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2020 ไปเตะกันยาฯ ปีหน้า

เกิดอะไรขึ้น? วี วิโอเลต โพสต์เศร้า ลบรูปคู่เก้า จิรายุ | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

เกิดอะไรขึ้น? วี วิโอเลต โพสต์เศร้า ลบรูปคู่เก้า จิรายุ

bloomberg คาด GDP ไทยหดตัวสูงถึง 6% | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 hours ago

bloomberg คาด GDP ไทยหดตัวสูงถึง 6%

ตั๊น จิตภัสร์ ไม่ทน แจ้งความคนนำภาพสาวเหยียบป้ายสตช.บิดเบือนใส่ร้ายตน | The Thaiger
ข่าวการเมือง4 hours ago

ตั๊น จิตภัสร์ ไม่ทน แจ้งความคนนำภาพสาวเหยียบป้ายสตช.บิดเบือนใส่ร้ายตน

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 hours ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63

ผลหวยฮานอย 20 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 20/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 20 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 20/5/63

ผลหวยฮานอย 19 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 19/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 19 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 19/5/63

ผลหวยฮานอย 21 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 21/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 21 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 21/5/63

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ8 hours ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. บ่ายทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. บ่ายทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,000 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,000

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. ทองลดฮวบ 300 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. ทองลดฮวบ 300 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. ทองบ่ายขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. ทองบ่ายขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. บ่ายทองลด 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. บ่ายทองลด 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ตรวจหวยลาว 21 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 21/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 21 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 21/5/63

ตรวจหวยลาว 18 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 18/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ตรวจหวยลาว 18 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 18/5/63

Trending