Connect with us
image

ข่าวกรุงเทพ

วินมอเตอร์ไซค์เฮ ขนส่งไม่จำกัดเวลายื่นจัดตั้งวินใหม่

thiti

Published

 on

วินมอเตอร์ไซค์เฮ ขนส่งไม่จำกัดเวลายื่นจัดตั้งวินใหม่ | The Thaiger
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
  • follow us in feedly

วินมอเตอร์ไซค์เฮ ขนส่งไม่จำกัดเวลายื่นจัดตั้งวินใหม่และจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานคร

ฉบับที่…

Posted by ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม on Thursday, February 6, 2020

กระทรวงคมนาคม ได้รายงานว่า

กรมการขนส่งทางบกไม่จำกัดเวลายื่นคำขอจัดตั้งวินใหม่และจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับคำขอจัดตั้งวินใหม่และคำขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อเปิดโอกาสผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานที่ตั้งของวินในพื้นที่นั้น ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่กำหนดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องนำรถจักรยานยนต์จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกำหนดให้ใช้รูปแบบเสื้อวิน ตามที่ ขบ. กำหนด โดยแสดงชื่อวิน บัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน และกำหนดสถานที่ตั้งวิน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ปัจจุบันมีวินรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 5,343 วิน มีจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 89,292 ราย เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน รวมทั้งมีผู้ประสงค์ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบางส่วนไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ทันกำหนดเวลา ขบ. จึงได้เปิดรับคำขอจัดตั้งวินใหม่และคำขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อเปิดโอกาสผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่หรือขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยยื่นคำขอพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ โดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
– กรณีขอจัดตั้งวินใหม่และผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้แก่ 1) แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถ 2) รูปถ่ายบริเวณสถานที่ตั้งวินและสถานที่จอดรถ 3) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่สำหรับตั้งวิน 4) สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินสถานที่ตั้งวิน 5) บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวินพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ 6) ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับขี่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อในกรณีที่รถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน และ 7) เส้นทางหรือท้องที่รับจ้างและอัตราค่าโดยสาร
– กรณีการเพิ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในวินเดิม ใช้ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อในกรณีที่รถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน
– กรณีการเปลี่ยนรถทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิม ใช้ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ และภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้แล้ว หรือที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง ส่วนการจัดตั้งวินใหม่ คณะอนุกรรมการแต่ละพื้นที่จะพิจารณาตามความจำเป็น เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และคำนึงถึงความสงบเรียบร้อย โดยให้มีระยะห่างจากสถานที่ตั้งวินเดิมตามความเหมาะสม

ขบ. ขอเชิญชวนประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย โดยสังเกตรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นสีเหลือง และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวินรูปแบบตามที่ ขบ. กำหนด มีบัตรติดเสื้อ โดยระบุข้อมูลบุคคล บัตร และรถ ที่ถูกต้องตรงกัน หากพบเห็นการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง การเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคา หรือพบเห็นการกระทำความผิดอื่น ๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

วินมอเตอร์ไซค์เฮ ขนส่งไม่จำกัดเวลายื่นจัดตั้งวินใหม่ | News by The Thaiger

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม

ภาพประกอบจาก:ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวกรุงเทพ

วันนี้กรุงเทพอากาศดี PM2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน

Aindravudh

Published

on

วันนี้กรุงเทพอากาศดี PM2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน | The Thaiger

วันนี้กรุงเทพอากาศดี PM2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน

เว็บไซต์ Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษรายงาน สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไม่ครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริฒณฑล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. พบว่า ค่าตรวจวัด 55 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 12-34 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อ/ลูกบาศก์เมตร) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมลดลงจากช่วงเช้าทุกสถานี และพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

วันนี้กรุงเทพอากาศดี PM2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวกรุงเทพ

ไอติม พริษฐ์ แจกหน้ากาก 500 ชิ้น ชี้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดขึ้น

Aindravudh

Published

on

ไอติม พริษฐ์ แจกหน้ากาก 500 ชิ้น ชี้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดขึ้น | The Thaiger

ไอติม พริษฐ์ แจกหน้ากาก 500 ชิ้น ชี้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดขึ้น

พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม อดีตผู้สมัครส.ส.และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพผ่าน twitter @paritw92 ระบุว่า

“เมื่อเช้าก่อนเข้างาน ผมและทีมแวะไปแจกหน้ากากที่ได้มา 500 ชิ้นแถวอ่อนนุช พนง ออฟฟิศส่วนมากสวมมาอยู่แล้ว แต่กลุ่มที่ไม่มีหรือเดินมาขอ มักเป็นพ่อค้าแม่ค้า พี่วิน พี่ยามหน้าตึก ที่ต้องเผชิญกับคนแปลกหน้าเยอะที่สุดในแต่ละวัน ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย จะเห็นชัดขึ้นเวลาประเทศมีวิกฤต”

ภาพ

ภาพ

Image

Image

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวกรุงเทพ

เด็กหญิงวัย13ปีถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน แม่แท้ๆให้การสนับสนุน

thiti

Published

on

เด็กหญิงวัย13ปีถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน แม่แท้ๆให้การสนับสนุน | The Thaiger
ภาพจาก:มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

เด็กหญิงวัย13ปีถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน แม่แท้ๆให้การสนับสนุน

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้รายงานว่า “ปวีณา” ช่วยเหลือ “เด็กหญิงวัย 13 ปี” ตกเป็นทาสบำเรอกาม “พ่อเลี้ยง” มานานปีเศษ ตั้งแต่ อายุ 12 ปี โดยมี “แม่แท้ๆ” รู้เห็นเป็นใจสนับสนุนพ่อเลี้ยง หลอกให้เด็กกินยาเม็ดสีฟ้าจนเบลอก่อนลงมือ โดยอ้างเป็นยาบำรุงเลือด แถมถ่ายคลิป-ภาพขณะล่วงละเมิดทางเพศเก็บไว้ข่มขู่ห้ามบอกใคร ระยะหลังๆ เวลาพ่อข่มขืน แม่จะมานอนอยู่ข้างๆ เล่นมือถือไม่ช่วยเหลืออะไร สุดท้ายเด็กทนไม่ไหวถูกกระทำวันเว้นวัน นำเรื่องไปบอกครูช่วยตามป้ามารับตัว ก่อนพากันมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ ติดตามคดีให้ถึงที่สุด และขอให้ช่วยน้องสาววัย 8 ขวบ ออกมาด้วย เกรงจะตกเป็นเหยื่อไปอีกคน ล่าสุดตำรวจสน.นิมิตรใหม่ ออกหมายจับทั้งแม่และพ่อเลี้ยง ก่อนจับกุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค.62 ที่สน.นิมิตรใหม่ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้พาพ่อและป้าของเด็กหญิงหนึ่ง อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ไปพบกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามคดี ซึ่งทางผู้เสียหายร้องทุกข์มายังมูลนิธิปวีณาฯ ขอช่วยให้ความเป็นธรรม และขอให้ช่วยเด็กหญิงวัย 8 ขวบ น้องสาวของเด็กหญิงหนึ่งให้หลุดพ้นการความดูแลของแม่ เพราะกลัวว่าจะให้ไปบำเรอกามพ่อเลี้ยงอีกคน และหลังทราบข่าวตำรวจจับกุมตัวแม่แท้ๆ กับพ่อเลี้ยงแล้ว จะได้ขอรับตัวเด็กหญิง 8 ขวบ มาอยู่ในความดูแลของพ่อและป้าทันที

ภายหลังศาลอนุมัติหมายจับ ตำรวจได้จับกุมตัวแม่แท้ๆ กับพ่อเลี้ยงมาสอบสวนที่สน.นิมิตรใหม่ เบื้องต้นทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่า ได้กระทำตามที่เด็กหญิงหนึ่งให้การจริง ตำรวจจึงแจ้งข้อหากับพ่อเลี้ยง 1.กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี 2.กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี ที่แยกเป็น 2 ข้อหา เนื่องจากช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาก่อเหตุนั้นเป็นเวลาปีเศษ เด็กอยู่ในช่วงอายุ 12 ปี จึงถึง 13 ปีเศษ และ 3. ผู้กระทำผิดได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราไว้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนแม่แท้ๆ ตำรวจแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุน ผู้กระทำความผิดตามข้อหาข้างต้นซึ่งมีโทษ 2 ใน 3 ที่ผู้กระทำความผิดถูกตัดสินลงโทษ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายกรณีที่เด็กให้การว่า พ่อเลี้ยงกับแม่บังคับให้กินยาเม็ดสีฟ้าจนรู้สึกเบลอและสะลึมสะลึมก่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยตำรวจจะได้ไปค้นบ้านเพื่อหาหลักฐานและนำยาดังกล่าวส่งพิสูจน์ว่าเป็นยาชนิดใดก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

ภาพจาก:มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

อ.เจษฎาโต้ เครื่องกรองอากาศบนรถเมล์ ไม่ต่างจากGT200 | The Thaigerอ.เจษฎาโต้ เครื่องกรองอากาศบนรถเมล์ ไม่ต่างจากGT200 | The Thaiger
ข่าวไทย12 mins ago

อ.เจษฎาโต้ เครื่องกรองอากาศบนรถเมล์ ไม่ต่างจากGT200

อ.เจษฎาโต้ เครื่องกรองอากาศบนรถเมล์ ไม่ต่างจากGT200 จากกรณีที่มีข่าว ติดเครื่องปรับอากาศบนรถเมล์ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศบนหลังคารถ สูงประมาณ 25 ซม.โดยมีไส้กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อลดค่าPM2.5 นำโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

บิ๊กตู่ลั่น คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยภายในปี 2579 | The Thaigerบิ๊กตู่ลั่น คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยภายในปี 2579 | The Thaiger
ข่าว18 mins ago

บิ๊กตู่ลั่น คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยภายในปี 2579

บิ๊กตู่ลั่น ตั้งเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วในปี 2579 วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. ณ โครงการเคหะร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม...

เปิ้ล นาคร ขอโทษเพจวิจารณ์หนัง พยายามตลก ตกยุค สุดแป้ก | The Thaigerเปิ้ล นาคร ขอโทษเพจวิจารณ์หนัง พยายามตลก ตกยุค สุดแป้ก | The Thaiger
ดาราไทย32 mins ago

เปิ้ล นาคร ขอโทษเพจวิจารณ์หนัง พยายามตลก ตกยุค สุดแป้ก 

เปิ้ล นาคร ขอโทษเพจวิจารณ์หนัง พยายามตลก ตกยุค สุดแป้ก กลายเป็นประเด็นขึ้นมาจนได้ หลังจากที่เพจวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดัง ได้พูดถึงการแสดงของ เปิ้ล นาคร ศิลาชัย ในภาพยนตร์เรื่อง “Low Season สุขสันต์วันโสด” ว่าเล่นไม่ตลก มุกก็ไม่ได้ขำแล้ว เพราะมันตกยุคไปนานแล้ว ทางเพจวิจารณ์หนังเขียนว่า...

ประกาศปิดอ่าวไทย 15 ก.พ. – 15 พ.ค. 63 นี้ | The Thaigerประกาศปิดอ่าวไทย 15 ก.พ. – 15 พ.ค. 63 นี้ | The Thaiger
ภาคใต้54 mins ago

ประกาศปิดอ่าวไทย 15 ก.พ. – 15 พ.ค. 63 นี้

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศปิดอ่าวไทย 15 ก.พ. – 15 พ.ค. 63 นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และต่อด้วยเขตพื้นที่พิเศษ 7 ไมล์ทะเลและพื้นที่อ่าวประจวบฯ อีก 30 วัน หวังอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน ปิดอ่าวไทย...

สุดเฮง! เฟี้ยวฟ้าว ถูกหวย 52 ใบ เผยที่มาเลขเด็ด | The Thaigerสุดเฮง! เฟี้ยวฟ้าว ถูกหวย 52 ใบ เผยที่มาเลขเด็ด | The Thaiger
ดาราไทย1 hour ago

สุดเฮง! เฟี้ยวฟ้าว ถูกหวย 52 ใบ เผยที่มาเลขเด็ด

สุดเฮง! เฟี้ยวฟ้าว ถูกหวย 52 ใบ เผยที่มาเลขเด็ด ถือเป็นอีกคนในวงการบันเทิง ที่มีดวงเรื่องโชคลาภ เลขเด็ด สำหรับดาราสาว เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้(อิม อชิตะ) ที่มักจะออกมาบอกเลขเด็ดอยู่เสมอ และล่าสุดกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ถูกรางวัลเลขท้าย...

สภาพัฒน์เผย GDP ไตรมาส 4 โต 1.6% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี | The Thaigerสภาพัฒน์เผย GDP ไตรมาส 4 โต 1.6% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 hour ago

สภาพัฒน์เผย GDP ไตรมาส 4 โต 1.6% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี

สภาพัฒน์เผย GDP ไตรมาส 4 โต 1.6% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี GDP – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ของปี 2562 พบว่า GDP โตอยู่ที่...

ปิดตำนานหัวลำโพง ย้ายไปบางซื่อ | The Thaigerปิดตำนานหัวลำโพง ย้ายไปบางซื่อ | The Thaiger
ข่าวไทย1 hour ago

ปิดตำนานหัวลำโพง ย้ายไปบางซื่อ

ปิดตำนานหัวลำโพง ย้ายไปบางซื่อ สถานีรถไฟหัวลำโพง ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นสถานีสำคัญไม่ว่าผู้นจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ ถ้าโดยสารด้วยรถไฟ ก็จะต้องมาขึ้นที่สถานีหัวลำโพง ซึ่งหลายๆคนมักจะชอบมาถ่ายรูปกับสถานีรถไฟแห่งนี้ เนื่องจากสถานีรถไฟหัวลำโพงได้มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม และอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน และเป็นที่น่าเสียดายเมื่อสถานีรถไฟหัวลำโพงจะไม่ใช่สถานีหลักอีกต่อไป โดยสถานีหลักจะย้ายไปอยู่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นสถานีหลักรถไฟความเร็วสูง และสถานีรถไฟหัวลำโพงจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยหนังสือพิมพ์รายหนึ่งของญี่ปุ่น ได้รายงานว่า สถานีรถไฟหัวลำโพงอาจจะต้องกลายเป็นความทรงจำของใครหลายๆคน นักท่องเที่ยวที่เคยมี ก็จะลดลง ผู้คนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด...

พบครูสายหื่น กระทำชำเราลูกศิษย์ จนสำเร็จความใคร่ | The Thaigerพบครูสายหื่น กระทำชำเราลูกศิษย์ จนสำเร็จความใคร่ | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

พบครูสายหื่น กระทำชำเราลูกศิษย์ จนสำเร็จความใคร่

พบครูสายหื่น กระทำชำเราลูกศิษย์ จนสำเร็จความใคร่ จากกรณีที่มีเด็กหญิงจอย (นามสมมติ) วัย 12ปี ได้ถูกครูสอนวิชาดนตรี นามว่า นายญาณพล จันทร์เกตุ หรือครูนิว อายุ 32 ปี ครูสอนวิชาดนตรี โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร ได้ทำการกระทำชำเรา เด็กหญิงจอย จนสำเร็จความใคร่...

Sonic The Hedgehog แซงหน้าฮาร์ลีย์ ควินน์ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง | The ThaigerSonic The Hedgehog แซงหน้าฮาร์ลีย์ ควินน์ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง | The Thaiger
หนัง2 hours ago

Sonic The Hedgehog แซงหน้าฮาร์ลีย์ ควินน์ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง

Sonic The Hedgehog แซงหน้าฮาร์ลีย์ ควินน์ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง : อันดับหนังประจำสัปดาห์ Box offi่ce-จากวิดีโอเกมสุดฮิตโดยเซก้า สู่ภาพยนตร์ไลฟ์แอ็คชั่น Sonic The Hedgehog โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮอก คือผลงานของผู้สร้างแฟรนไชส์ Fast &...

เทวัญ ลิปตพัลลภ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงโคราช จ.นครราชสีมา | The Thaigerเทวัญ ลิปตพัลลภ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงโคราช จ.นครราชสีมา | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

เทวัญ ลิปตพัลลภ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงโคราช จ.นครราชสีมา

เทวัญ ลิปตพัลลภ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงโคราช จ.นครราชสีมา กราดยิงโคราช – ข่าวรัฐบาลไทย รายงาน 16 ก.พ. 63 เวลา 07.00 น. ณ วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา...

ชมก่อน ค่อยเชือด ! แลมพาร์ด เชื่อ บรูโน่ คือการเซ็นสัญญาอันยอดเยี่ยมของ ผีแดง | The Thaigerชมก่อน ค่อยเชือด ! แลมพาร์ด เชื่อ บรูโน่ คือการเซ็นสัญญาอันยอดเยี่ยมของ ผีแดง | The Thaiger
เชลซี3 hours ago

ชมก่อน ค่อยเชือด ! แลมพาร์ด เชื่อ บรูโน่ คือการเซ็นสัญญาอันยอดเยี่ยมของ ผีแดง

แฟรงค์ แลมพาร์ด นายใหญ่แห่งค่าย สิงโตน้ำเงินคราม ​เชลซี ออกโรงให้สัมภาษณ์ ชื่นชมการเซ็นสัญญากับ บรูโน่ เฟอร์นันเดส นั้นจะช่วยให้ ​แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แข็งแกร่งมากขึ้นและมีลุ้นในการทำอันดับท็อปโฟร์เพื่อคว้าโควต้า ​ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลหน้า ซึ่งการพบกันครั้งนี้ เป็นยกที่สองของทั้งคู่ในเกมลีก หลังจากเกมนัดแรกเป็นทางด้าน แมนฯ...

ผงะพบเข็มฉีดยา หลอดเก็บเลือด บริเวณเกาะแสมสารจำนวนมาก | The Thaigerผงะพบเข็มฉีดยา หลอดเก็บเลือด บริเวณเกาะแสมสารจำนวนมาก | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

ผงะพบเข็มฉีดยา หลอดเก็บเลือด บริเวณเกาะแสมสารจำนวนมาก

ผงะพบเข็มฉีดยา หลอดเก็บเลือด บริเวณเกาะแสมสารจำนวนมาก จากกรณีที่ทาง เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความ พร้อมรูปภาพ โดยเนื้อหาได้กล่าวว่า แม่เจ้า!!! ตะกี้ผมประสานกับพี่ในพื้นที่ ให้แกไปช่วยดูที่สัตหีบ ปรากฏว่าไม่ใช่แค่เข็มฉีดยาเอามาทิ้งลงน้ำครับ มีทั้งหลอดเลือดที่มีเลือดอยู่ข้างในด้วย และมีเข็มหลากหลายชนิด คล้ายๆมาจากโรงพยาบาลหรือคลินิก ทำไมมักง่ายแบบนี้นะ เดี๋ยวแกะรอยแป๊บว่าใครทิ้ง !!! แม่เจ้า!!!ตะกี้ผมประสานกับพี่ในพื้นที่...

Trending