Connect with us

ทั่วไทย

เปิด 9 ข้อพ.ร.บ.คู่ชีวิต ทำไมชาวเน็ตค้าน #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เปิด 9 ข้อพ.ร.บ.คู่ชีวิต ทำไมชาวเน็ตค้าน #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต | The Thaiger
ภาพถ่ายโดย Ketut Subiyanto จาก Pexels
  • follow us in feedly

สาระสำคัญ 9 ข้อพ.ร.บ.คู่ชีวิต ชาวเน็ตค้าน #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต

ไม่เอาพ.ร.บ.คู่ชีวิต – วันนี้ ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แล้ว โดยมีหลักเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

สาระสำคัญ ของร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต มีดังนี้

1. “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้

2. กำหนดให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดีตาม พ.ร.บ. นี้

3. กำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยินยอม มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย

4. กำหนดให้ในกรณีที่ผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือศาล รวมทั้งกำหนดให้ผู้เยาว์ย่อมบรรลุ นิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิต

5. กำหนดให้คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา 3 และ 5 (2) และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา (มาตรา 29 วรรคหนึ่ง) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

6. กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต โดยแบ่งเป็นสินส่วนตัว และทรัพย์สินร่วมกัน

7. คู่ชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ รวมทั้งคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียน รับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตน ด้วยก็ได้

8. เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่ เช่นเดียวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

9. กำหนดให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคู่สมรส (มาตรา1606 1652 1563) ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลม

ในส่วนของ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดให้ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมี “คู่สมรส” หรือ “คู่ชีวิต” อยู่ไม่ได้

2. กำหนดให้เหตุฟ้องหย่า รวมถึงกรณีสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่น ฉัน “คู่ชีวิต”

3. กำหนดให้สิทธิรับค่าเลี้ยงชีพในกรณีหย่าหมดไป ถ้าฝ่ายที่รับค่าเลี้ยงชีพสมรสใหม่ หรือจดทะเบียนคู่ชีวิต

มากไปกว่านั้น ครม.เห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่ร่าง พ.ร.บ. รวม 2 ฉบับในเรื่องนี้ มีผลใช้บังคับแล้ว รวมทั้งให้ร่วมกับกระทรวงอื่นๆ พิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของคู่ชีวิต ให้มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริง

ร่างพ.ร.บ คู่ชีวิตถือเป็นก้าวย่างสำคัญของสังคมไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมของคนทุกเพศ เป็นการรับรองสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวของคู่รักที่มีเพศเดียวกันให้เป็นคู่ชีวิต และเป็นเครื่องมือทางกฏหมายในการจัดการกับความสัมพันธ์ทางครอบครัวได้เช่นเดียวกับคู่สมรส ครอบคลุมการจดทะเบียนและการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรมและมรดก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย ส่วนสิทธิอื่นๆที่อาจจะยังไม่มีเท่ากับการจดทะเบียนคู่สมรสชาย-หญิง เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ก็จะมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับบริบทต่างๆต่อไป รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

อย่างไรก็ดี ความเห็นอีกด้านจากโลกออนไลน์ ทวิตเตอร์ เกิดแฮชเเท็ก #ไม่เอาพรบคู่ชีวิต หลายความเห็นมองว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิต ไม่ได้มอบสิทธิอย่างการสมรสที่เท่าเทียมกับคนต่างเพศ คู่ชีวิต ไม่เท่ากับ คู่สมรส

โดย ข้องมูลจาก Ilaw ระบุว่า พ.ร.บ. คู่ชีวิตของกระทรวงยุติธรรม คู่ชีวิตจะไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของคู่ชีวิตได้ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทั่วไทย

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน

P. Wanutch

Published

on

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน | The Thaiger

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2563 ว่า ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,356 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 คน) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา 79 วัน หรือประมาณ 11 สัปดาห์ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนกว่าแล้ว เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้) รักษาหายป่วยแล้ว 3,169 ราย (94.43%) (มีผู้รักษาหายเพิ่มในวันนี้ 6 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 129 ราย ผู้ติดเชื้อ 5 รายล่าสุด เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ -ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 50 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 28 ก.ค. และเข้าพักในสถานกักกันตัวทางเลือกของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ และไม่มีอาการ -ประเทศอินเดีย 1 ราย เป็นนักศึกษาชายไทยอายุ 18 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 30 ก.ค. (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 1 ราย) และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ส.ค. เริ่มมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก และเสมหะ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 […]

อ่านต่อไป

ทั่วไทย

โควิด-19 11 ส.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ

P. Wanutch

Published

on

โควิด-19 11 ส.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ | The Thaiger

โควิด-19 11 ส.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2563 ว่า ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,351 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา 78 วัน หรือประมาณ 11 สัปดาห์ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนกว่าแล้ว เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้) รักษาหายป่วยแล้ว 3,163 ราย (94.39%) (มีผู้รักษาหายเพิ่มในวันนี้ 3 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 130 ราย     ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป

ทั่วไทย

โควิด-19 10 ส.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ

P. Wanutch

Published

on

โควิด-19 10 ส.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ | The Thaiger

โควิด-19 10 ส.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 10 ส.ค. 2563 ว่า ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,351 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา 77 วัน หรือประมาณ 11 สัปดาห์ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนกว่าแล้ว เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้) รักษาหายป่วยแล้ว 3,160 ราย (94.30%) (มีผู้รักษาหายเพิ่มในวันนี้ 9 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 133 ราย ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป
ขาดตัว ! วัตฟอร์ด ปักป้ายราคา ซาร์ ขั้นต่ำที่ 30 ล้านปอนด์ | The Thaiger
วัตฟอร์ด5 hours ago

ขาดตัว ! วัตฟอร์ด ปักป้ายราคา ซาร์ ขั้นต่ำที่ 30 ล้านปอนด์

ป้าแมวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ หลังปอดติดเชื้อ แอดมิทเข้ารพ. | The Thaiger
ดาราไทย7 hours ago

ป้าแมวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ หลังปอดติดเชื้อ แอดมิทเข้ารพ.

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน | The Thaiger
ทั่วไทย7 hours ago

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน

ใกล้แล้ว ! สื่ออิตาลีรายงาน ลาซิโอ จ่อได้ตัว ซิลบา ร่วมทัพ | The Thaiger
ดาบิด ซิลบา8 hours ago

ใกล้แล้ว ! สื่ออิตาลีรายงาน ลาซิโอ จ่อได้ตัว ซิลบา ร่วมทัพ

สิงห์ระวัง ! แมนยู เตรียมเบนเข็มหา ฮาแวร์ตซ์ หากพลาดได้ ซานโช่ | The Thaiger
แมนยู11 hours ago

สิงห์ระวัง ! แมนยู เตรียมเบนเข็มหา ฮาแวร์ตซ์ หากพลาดได้ ซานโช่

ผลหวยฮานอย 12 สิงหาคม หวยฮานอย 12 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย11 hours ago

ผลหวยฮานอย 12 สิงหาคม หวยฮานอย 12 8 63

ราคาทองวันนี้ 12 ส.ค. ทองผันผวนหนัก 31 ครั้ง ทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
ราคาทองวันนี้12 hours ago

ราคาทองวันนี้ 12 ส.ค. ทองผันผวนหนัก 31 ครั้ง ทองรูปพรรณบาทละ

110 คณาจารย์ทั่วประเทศแถลงการณ์ ต่อข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

110 คณาจารย์ทั่วประเทศแถลงการณ์ ต่อข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน

นายกนำลงนามถวายพระพรพระพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 2563 | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

นายกนำลงนามถวายพระพรพระพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 2563

ความหมายของดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่ | The Thaiger
ข่าว13 hours ago

ความหมายของดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่

ต้องเอาให้ได้ ! ราฮีม ลั่นชัด ทัพเรือใบ กระหายแชมป์ UCL | The Thaiger
แมนซิตี้15 hours ago

ต้องเอาให้ได้ ! ราฮีม ลั่นชัด ทัพเรือใบ กระหายแชมป์ UCL

เฟคนิวส์! เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ปฏิเสธข่าวลือ เชลซี ยื่น 50 ลป. สู่ขอ ดีแคลน ไรซ์ | The Thaiger
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด17 hours ago

เฟคนิวส์! เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ปฏิเสธข่าวลือ เชลซี ยื่น 50 ลป. สู่ขอ ดีแคลน ไรซ์

ฮีเมเนซ พลาดโทษ ! ไฮไลท์ วูล์ฟฯ 0-1 เซบีย่า, โอกัมโปสโขกชัย-เข้าไปเจอผีแดง | The Thaiger
ยูโรป้า ลีก17 hours ago

ฮีเมเนซ พลาดโทษ ! ไฮไลท์ วูล์ฟฯ 0-1 เซบีย่า, โอกัมโปสโขกชัย-เข้าไปเจอผีแดง

ไม่ปัง! ยูเวนตุส ตกเป็นข่าวปล่อยตัว แอรอน แรมซีย์ แม้เพิ่งมาแค่ฤดูกาลเดียว | The Thaiger
ยูเวนตุส18 hours ago

ไม่ปัง! ยูเวนตุส ตกเป็นข่าวปล่อยตัว แอรอน แรมซีย์ แม้เพิ่งมาแค่ฤดูกาลเดียว

OFFICIAL! สเปอร์ส แถลงคว้าตัว ปิแอร์-เอมิล ฮอยจ์เบิร์ก ร่วมทัพ – เซ็นยาว 5 ปี | The Thaiger
สเปอร์ส20 hours ago

OFFICIAL! สเปอร์ส แถลงคว้าตัว ปิแอร์-เอมิล ฮอยจ์เบิร์ก ร่วมทัพ – เซ็นยาว 5 ปี

ผลหวยฮานอย 11 สิงหาคม หวยฮานอย 11 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

ผลหวยฮานอย 11 สิงหาคม หวยฮานอย 11 8 63

ผลหวยฮานอย 12 สิงหาคม หวยฮานอย 12 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย11 hours ago

ผลหวยฮานอย 12 สิงหาคม หวยฮานอย 12 8 63

ผลหวยฮานอย 10 สิงหาคม หวยฮานอย 10 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

ผลหวยฮานอย 10 สิงหาคม หวยฮานอย 10 8 63

ผลหวยฮานอย 8 สิงหาคม หวยฮานอย 8 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

ผลหวยฮานอย 8 สิงหาคม หวยฮานอย 8 8 63

ผลหวยฮานอย 7 สิงหาคม หวยฮานอย 7 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

ผลหวยฮานอย 7 สิงหาคม หวยฮานอย 7 8 63

ผลหวยฮานอย 6 สิงหาคม หวยฮานอย 6 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

ผลหวยฮานอย 6 สิงหาคม หวยฮานอย 6 8 63

ตรวจหวยลาว 10 สิงหาคม 2563 หวยลาว 10/8/63 | The Thaiger
ตรวจหวยลาว7 days ago

ตรวจหวยลาว 10 สิงหาคม 2563 หวยลาว 10/8/63

ราคาทองวันนี้ 11 ส.ค. ทองเย็นเพิ่ม 50 บาท ทองรูปพรรณหลุด 3 หมื่นบาท | The Thaiger
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 11 ส.ค. ทองเย็นเพิ่ม 50 บาท ทองรูปพรรณหลุด 3 หมื่นบาท

ราคาทองวันนี้ 12 ส.ค. ทองผันผวนหนัก 31 ครั้ง ทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
ราคาทองวันนี้12 hours ago

ราคาทองวันนี้ 12 ส.ค. ทองผันผวนหนัก 31 ครั้ง ทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 10 ส.ค. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 30,400 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้3 days ago

ราคาทองวันนี้ 10 ส.ค. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 30,400

ราคาทองวันนี้ 7 ส.ค. ทองบ่ายลง ทองรูปพรรณบาทละ 30,800 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้6 days ago

ราคาทองวันนี้ 7 ส.ค. ทองบ่ายลง ทองรูปพรรณบาทละ 30,800

หมู ปากน้ำ VS มาร์ค เซลบี้ (เซสซั่นสาม): ถ่ายทอดสด สนุกเกอร์ 7 ส.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
สนุกเกอร์6 days ago

หมู ปากน้ำ VS มาร์ค เซลบี้ (เซสซั่นสาม): ถ่ายทอดสด สนุกเกอร์ 7 ส.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. ราคาทองขึ้น 350 บาท ทองทะยานบาทละ 30,550 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้6 days ago

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. ราคาทองขึ้น 350 บาท ทองทะยานบาทละ 30,550

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. ราคาทองครั้งที่ 2 พุ่งขึ้น 50 บาท ทะลุบาทละ 30,400 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้7 days ago

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. ราคาทองครั้งที่ 2 พุ่งขึ้น 50 บาท ทะลุบาทละ 30,400

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน | The Thaiger
ทั่วไทย7 hours ago

โควิด-19 12 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 คน

Trending