Connect with us

ข่าวไทย

เข้มข้น! กพท. สั่งห้ามเครื่องบินเข้าประเทศไทย เซ่นเหตุป่วนที่สุวรรณภูมิ

Pongsakorn

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เข้มข้น! กพท. สั่งห้ามเครื่องบินเข้าประเทศไทย เซ่นเหตุป่วนที่สุวรรณภูมิ | The Thaiger
 • follow us in feedly

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออก ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 3 วัน

ประเด็นสำคัญ

 • ห้ามเครื่องบิน-อากาศยานขนส่งคนโดยสาร บินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 00.01 น. ถึง 6 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.)
 • มีข้อยกเว้นกับบางอากาศยาน – เครื่องบินราชการ, ฉุกเฉิน หรือแม้กระทั่งเครื่องบินขนส่งสินค้ายังคงสามารถทำการบินเข้ามาได้เหมือนเดิม

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.

2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก

3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

 1. อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
 2. อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
 3. อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
 4. อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
 5. อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
 6. อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563

นายจุฬา สุขมานพ

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Image may contain: text

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ

The Thaiger & The Nation

Published

on

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ | The Thaiger

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เผยข่าวประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ครั้งที่ 3/2563 มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธี ดังต่อไปนี้

1. ก่อนการเดินทาง

 • 1.1 ฮุจยาจต้องมี Home Quarantine (กักตัวที่บ้าน) 14 วันก่อนปฏิบัติตามข้อ 1.2 โดยจะมี อสม.ฮัจย์ ไปตรวจวัดไข้ทุกวัน
 • 1.2 สามวันก่อนวันเดินทาง ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดหาที่พักให้ฮุจยาจในสังกัดพัก โดยพักห้องละ 1 คนเว้นแต่เป็นญาติสนิท และต้องจัดอาหารให้รับประทานตามหลัก Social Distancing รวมทั้งต้องจัดให้ฮุจยาจได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด
 • 1.3 ฮุจยาจต้องมีเอกสาร COVID FREE CERTIFICATE ซึ่งออกก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • 1.4 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดหาหน้ากากและเจลล้างมือให้ฮุจยาจอย่างเพียงพอ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนกลับถึงประเทศไทย
 • 1.5 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดรถรับส่งจากที่พักตามข้อ 1.2 ถึงสนามบินเดินทาง โดยไม่มีแวะพัก ณ สถานที่ใด
 • 1.6 ฮุจยาจต้องเข้ากระบวนการคัดกรองของสนามบินทุกคน
 • 1.7 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องทำประกันภัยโควิดให้ฮุจยาจในสังกัดทุกคน

2. ระหว่างเดินทาง

 • 2.1 ฮุจยาจต้องปฏิบัติตามมาตรการของสายการบินและการบินพลเรือนทั้ง 2 ประเทศโดยเคร่งครัด

3. ระหว่างอยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

 • 3.1 ฮุจยาจต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของซาอุดิอาระเบียโดยเคร่งครัด
 • 3.2 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดให้มีตรวจวัดไข้ทุกวัน

4. เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

 • 4.1 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดให้ฮุจยาจเข้า Quarantine (กักตัว) เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน หากมีค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติตามมาตรการข้อ 1-4 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเบื้องต้นอย่างน้อยคนละ 34,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นในซาอุดิอาระเบีย) โดยแบ่งเป็น

 • 1. ค่าที่พักและอาหาร 3 วัน ๆ ละ 1,000 บาท ประมาณ 3,000 บาท
 • 2. ค่าตรวจหาเชื้อ ประมาณ 10,000 บาท
 • 3. ค่าประกันภัยโควิด ประมาณ 1,000 บาท
 • 4. ค่าตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 6,000 บาท
 • 5. ค่าที่พัก+อาหารในช่วง Quarantine 14 วันเมื่อกลับถึง ปทท.

คณะกรรมการจึงมีมติให้ผู้แสวงบุญที่แจ้งยืนยันการเดินทางไว้ สามารถขอยกเลิกการเดินทางได้ ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-15 มิ.ย.63

นอกจากนี้ ในปีนี้จะให้เดินทางได้เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิและหาดใหญ่เท่านั้น และจะเดินทางในช่วงใด ต้องรออนุมัติจาก GACA แต่คาดว่าต้องเป็นช่วงปลายของเดือนเปิดสนามบินฮัจย์เที่ยวไป เนื่องจากระยะเวลาที่มีไม่น่าจะจัดให้เดินทางช่วงต้นของเดือนเปิดสนามบินฮัจย์ได้

📢 ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกท่าน 🕋…

Posted by สำนักจุฬาราชมนตรี on Wednesday, 27 May 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

The Thaiger & The Nation

Published

on

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 | The Thaiger
ภาพจาก: DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ตารางเรียนออนไลน์ 2563 เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV.ac.th ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ช่องรายการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • แสงแห่งปณิธาน
02:00:00
 • ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
02:30:00
 • พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
03:30:00
 • วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
04:30:00
 • ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
05:00:00
 • อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
05:30:00
 • สารคดีแตกหน่อต่อยอด
06:00:00
 • เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:30:00
 • เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
07:00:00
 • 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
07:30:00
 • แสงแห่งปณิธาน
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me
09:30:00
 • MON : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 2
10:30:00
 • MON : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
13:30:00
 • TUE : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
14:30:00
 • TUE : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 1
15:30:00
 • TUE : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2
19:00:00
 • WED : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2
22:30:00
 • สารคดีแตกหน่อต่อยอด
23:00:00
 • เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
23:30:00
 • พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • ขนมไทยอะไรเอ่ย
02:00:00
 • FoodWork
02:30:00
 • เงินทองต้องวางแผน Life Event
03:00:00
 • เก๋าตัวจริง
03:30:00
 • หนังพาไป
04:00:00
 • กินอยู่…คือ
05:00:00
 • ตามอำเภอจาน
05:30:00
 • ภัตตาคารบ้านทุ่ง
06:30:00
 • ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
07:30:00
 • ขนมไทยอะไรเอ่ย
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
09:30:00
 • MON : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200
10:30:00
 • MON : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ
11:30:00
 • MON : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Know About Me
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
13:30:00
 • TUE : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และ การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
14:30:00
 • TUE : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (ต่อ)
15:30:00
 • TUE : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.) * เรื่อง ธรรมชาติแสนสวย
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000
19:00:00
 • WED : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)
22:30:00
 • FoodWork
23:30:00
 • เงินทองต้องวางแผน Life Event
23:30:00
 • เก๋าตัวจริง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • ฟิสิกส์สนุก
02:00:00
 • ทราบแล้วเปลี่ยน
02:30:00
 • Lab Kids (วิทย์ ป.5)
03:00:00
 • ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
03:30:00
 • Startup Warrior
04:00:00
 • คิดการใหญ่
04:30:00
 • คู่หูทดลองวิทย์
05:00:00
 • Lab Kids (วิทย์ ป.6)
05:30:00
 • Lab Kids (วิทย์ ป.4)
06:00:00
 • คิดวิทย์ Science Yard
06:30:00
 • World Why วิทย์
07:00:00
 • เมืองหุ่นยนต์
07:30:00
 • R : ฟิสิกส์สนุก
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
09:30:00
 • MON : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง วันเปิดเทอม 2
10:30:00
 • MON : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Parts of Your Body
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน)
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) “เรื่อง สินค้าและบริการ – ความหมายและการใช้สินค้าและบริการ”
13:30:00
 • TUE : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 1
14:30:00
 • TUE : ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (ต่อ)
15:30:00
 • TUE : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเทียบศักราช
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body
19:00:00
 • WED : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ
22:30:00
 • Lab Kids (วิทย์ ป.4)
23:00:00
 • คิดวิทย์ Science Yard
23:30:00
 • World Why วิทย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • ท้าให้อ่าน
02:00:00
 • ปลูกจิต kid อาสา
02:30:00
 • พลเมืองเด็ก
03:00:00
 • I am ฉันจะเป็น
03:30:00
 • สมองดีสร้างได้
04:00:00
 • Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
04:30:00
 • โรงเรียนพ่อแม่
05:00:00
 • New Heart New World Kids
05:30:00
 • Fat Fact ความจริงรอบพุง
06:00:00
 • Animal Speak
06:30:00
 • โลกใสไร้ขยะ
07:00:00
 • รักษ์สิ่งแวดล้อม
07:30:00
 • ท้าให้อ่าน
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
09:30:00
 • MON : อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง We love and Care
10:30:00
 • MON : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 2
13:30:00
 • TUE : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย
14:30:00
 • TUE : ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
15:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว”
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 3
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
19:00:00
 • WED : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1
22:30:00
 • Fat Fact ความจริงรอบพุง
23:00:00
 • Animal Speak
23:30:00
 • โลกใสไร้ขยะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • ท้าให้อ่าน
02:00:00
 • ลีลาศิลป์
02:30:00
 • วิชาพึ่งตนเอง
03:00:00
 • เมืองนิรมิต จิตตนคร
03:30:00
 • วิถีไทย
04:00:00
 • ภูมิภาค 3.0
05:00:00
 • ที่นี่บ้านเรา
05:30:00
 • ชนช้างกราฟิก
06:00:00
 • ศิลปะหุ่นไทย
06:30:00
 • สยามศิลป์
07:30:00
 • ท้าให้อ่าน
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
09:30:00
 • MON : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
10:30:00
 • MON : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตซื้อสินค้าและ บริการ
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว”
13:30:00
 • TUE : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
14:30:00
 • TUE : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
15:30:00
 • TUE : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
16:30:00
 • TUE : เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)
19:00:00
 • WED : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
22:30:00
 • Fat Fact ความจริงรอบพุง
23:00:00
 • ภูมิภาค 3.0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • Dream Catcher
02:30:00
 • ช่างประจำบ้าน
03:00:00
 • บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
03:30:00
 • Heart Work
04:30:00
 • ประชานิยม
05:00:00
 • รู้กฎหมายสบายใจ
05:30:00
 • เพื่อสังคมสันติสุข
06:00:00
 • นับ 1 ให้ถึงพ่อ
06:30:00
 • กฎหมายคลายเครียดปี 1
07:00:00
 • หลักชีวิตปี 1
07:30:00
 • นับ 1 ให้ถึงพ่อ
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ *
09:30:00
 • MON : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (1)
10:30:00
 • MON : อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 * “เรื่อง Fun Activities “
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2)
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (2)
13:30:00
 • TUE : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (2) *
14:30:00
 • TUE : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (1)
15:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการบริการ
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง วิธีการกำหนดระยะในภาพวาด
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game
19:00:00
 • WED : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1)
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
22:30:00
 • กฎหมายคลายเครียดปี 1
23:00:00
 • Dream Catcher
ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

มหาดไทย แจ้ง ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จราชินี

The Thaiger & The Nation

Published

on

มหาดไทย แจ้ง ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จราชินี | The Thaiger

มหาดไทย แจ้งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กระทรวงมหาดไทย ออกจดหมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ใจความว่า

ด้วย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศลดลงและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

จึงได้กําหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในการนี้ จึงขอให้ จังหวัดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้

 1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วง และผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รวมทั้งประดับไฟ ส่องสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสําคัญ
 2. จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมพระฉายาลักษณ์ลงบนหน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563
 3. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวาย พระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ําเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สําหรับบุคลากรในสังกัดและ ผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ให้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสวยงาม
 4. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพร ชัยมงคลของจังหวัดทางเว็บไซต์ของจังหวัด การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2512
 5. จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและ การแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การจัดหาอุปกรณ์สิ่งจําเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) การสาธิตการสร้างงานหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การจัดหาอุปกรณ์และ เครื่องใช้ที่จําเป็นในการสร้างงานและสร้างอาชีพ การลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย จะได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยตรงต่อไป
 6. สําหรับการดําเนินการตามข้อ 3 – 5 ขอให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น จํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมมิให้แออัด ลดเวลา การทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และจัดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ทําความสะอาดมือ เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการกลุ่มงานประสานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง “กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓”

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
ด่วน! โดนัลด์ ทรัมป์ ปธน. สหรัฐ โพสต์สั้นๆ ว่า ‘จีน!’ – คอมเมนต์ผสมโรงด้วย | The Thaiger
ต่างประเทศ4 hours ago

ด่วน! โดนัลด์ ทรัมป์ ปธน. สหรัฐ โพสต์สั้นๆ ว่า ‘จีน!’ – คอมเมนต์ผสมโรงด้วย

‘กวินทร์’ ทางสะดวก! ‘กู ซึง ยุน’ เลิกสัญญา ซัปโปโร ซบ แดกู เอฟซี | The Thaiger
คอนซาโดเล่ ซัปโปโร4 hours ago

‘กวินทร์’ ทางสะดวก! ‘กู ซึง ยุน’ เลิกสัญญา ซัปโปโร ซบ แดกู เอฟซี

โอม ค็อกเทล ได้ลูกชายคนใหม่ ‘น้องภีระ’ ปัณณ์นภัส – เพื่อนๆ แสดงความยินดี | The Thaiger
บันเทิง5 hours ago

โอม ค็อกเทล ได้ลูกชายคนใหม่ ‘น้องภีระ’ ปัณณ์นภัส – เพื่อนๆ แสดงความยินดี

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ | The Thaiger
ข่าวไทย6 hours ago

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ

BREAKING! เอฟเอ คัพ กลับมาเตะอีกครั้ง 27 มิถุนายนนี้ – นัดชิงชนะเลิศ 1 สิงหาคม | The Thaiger
เอฟเอคัพ8 hours ago

BREAKING! เอฟเอ คัพ กลับมาเตะอีกครั้ง 27 มิถุนายนนี้ – นัดชิงชนะเลิศ 1 สิงหาคม

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ อย่าเนรคุณ สงสัยหมายถึงใคร? | The Thaiger
บันเทิง8 hours ago

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ อย่าเนรคุณ สงสัยหมายถึงใคร?

สุดปัง! Sour Candy – BLACKPINK x Lady Gaga ครองชาร์ต iTunes อันดับ 1 ในหลายประเทศทั่วโลก | The Thaiger
บันเทิง8 hours ago

สุดปัง! Sour Candy – BLACKPINK x Lady Gaga ครองชาร์ต iTunes อันดับ 1 ในหลายประเทศทั่วโลก

ส.บอล พร้อม ไทยลีก จัดสัมมนา คลับ ไลเซนซิง ลุย เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2021 | The Thaiger
ไทยลีก9 hours ago

ส.บอล พร้อม ไทยลีก จัดสัมมนา คลับ ไลเซนซิง ลุย เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2021

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

มหาดไทย แจ้ง ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จราชินี | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

มหาดไทย แจ้ง ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จราชินี

เยียวยาเกษตรกร รีบแจ้งบัญชีด่วน! รัฐโอนเงินให้ไม่ได้ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ9 hours ago

เยียวยาเกษตรกร รีบแจ้งบัญชีด่วน! รัฐโอนเงินให้ไม่ได้

คุมเข้มเปิดโรงหนัง ต้องใส่หน้ากาก งดกินดื่มขณะชม | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

คุมเข้มเปิดโรงหนัง ต้องใส่หน้ากาก งดกินดื่มขณะชม

ลือ! ทอม ฮอลแลนด์ เดท นาเดีย พาร์คส์ กักตัวด้วยกันที่บ้านในลอนดอน | The Thaiger
บันเทิง9 hours ago

ลือ! ทอม ฮอลแลนด์ เดท นาเดีย พาร์คส์ กักตัวด้วยกันที่บ้านในลอนดอน

รู้หรือไม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้ย่อว่า สตช. | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

รู้หรือไม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้ย่อว่า สตช.

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย10 hours ago

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย10 hours ago

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ15 hours ago

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง | The Thaiger
ข่าวไทย2 days ago

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง

Trending