Connect with us

ข่าวไทย

ลูกหนี้ได้เฮ ! กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม ฝ่าวิกฤติ COVID-19

Maestro WP

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ลูกหนี้ได้เฮ ! กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม ฝ่าวิกฤติ COVID-19 | The Thaiger
 • follow us in feedly

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม และเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถวางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว ขณะนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้ได้เฮ ! กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม ฝ่าวิกฤติ COVID-19 | News by The Thaiger

ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5%

 • ในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด กองทุนจะปรับลดเบี้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินกู้ยืมเป็นการชั่วคราว จากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563

ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน

 • กองทุนจะปรับลดจำนวนเงินที่แจ้งให้หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มหน่วยงานเอกชน จากจำนวนเงินที่เคยแจ้งหัก เป็นแจ้งให้นายจ้างหักเงินของผู้กู้ยืมทุกรายๆ ละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

ลดเบี้ยปรับ 80%

 • สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ กยศ. โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี โดยขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลดเบี้ยปรับ 75%

 • เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยให้ขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี

 • ผู้กู้ยืมที่มีสถานะยังไม่ถูกดำเนินคดี จะได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ตามเงื่อนไข กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี ได้รับสิทธิผ่อนผันการชำระหนี้งวดปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน ให้ผ่อนผันการชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้าและงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด โดยขยายเวลาให้ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิได้ทางเว็บไซต์ กยศ. เดิมที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ผ่อนผันการชำระหนี้

 • ในกรณีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ สามารถยื่นคำขอผ่อนผันและส่งเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ 5 กรกฎาคม ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกองทุนที่มีอยู่เดิมแล้ว ดังนี้
 • กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 คราวๆละไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับการผ่อนผัน
 • กรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอย สามารถขอผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ตั้งแต่ 1.5 – 2.5 เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิม โดยขึ้นอยู่กับมูลหนี้คงเหลือ ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และผู้กู้ยืมจะต้องทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน เพื่อนำยอดหนี้คงเหลือมาคำนวณใหม่และเฉลี่ยให้ชำระในแต่ละเดือนเท่าๆ กันภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

งดการขายทอดตลาด

 • สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด กองทุนจะยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทุกรายไปจนถึงสิ้นปี 2563 โดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืม และ/หรือ ผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

ชะลอการบังคับคดี

 • สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกันทุกคดี กองทุนจะชะลอการบังคับคดีไว้ ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ กองทุนจำเป็นต้องดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายแต่จะงดการขายทอดตลาดไว้

สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่

ที่มา: Studentloan

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม กรณี ‘จอร์จ ฟลอยด์’

The Thaiger & The Nation

Published

on

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม กรณี ‘จอร์จ ฟลอยด์’ | The Thaiger

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม กรณี ‘จอร์จ ฟลอยด์’

31 พฤษภาคม – สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ออกประกาศเตือนให้ชาวไทยหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม และพื้นที่เสี่ยง หลังมีกรณีประท้วงจากเหตุการณ์เสียชีวิตของ จอร์จ ฟลอยด์

“ตามที่ขณะนี้ได้มีการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองในสหรัฐฯ สืบเนื่องจากเหตุการณ์เสียชีวิตของนาย George Floyd ชาวผิวสี ภายหลังการถูกควบคุมตัวโดยตำรวจในเมืองมินนีแอโปลิส รัฐมินนิโซตา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดการจลาจลลุกฮือในเมืองต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ และการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองได้บานปลายจนมีการใช้ความรุนแรง การปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการทำลายทรัพย์สินธุรกิจการค้า นั้น”

Embed from Getty Images

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอให้ชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วงโปรดติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและ ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น พร้อมทั้งใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้พื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วงและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ โดยไม่จำเป็น

“หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือทราบข่าวว่าคนไทยได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐในท้องที่และแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ 202- 999-7690 หรืออีเมล protection@thaiembdc.org”

“ข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน www.thaiembdc.org/th/consularservice/emergency/

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

รายงานอากาศ

เหนือ-อีสาน ฝนยังหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 31-1 มิ.ย.

Maestro WP

Published

on

เหนือ-อีสาน ฝนยังหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 31-1 มิ.ย. | The Thaiger
ภาพจาก: SplitShire

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ 31-1 มิ.ย. หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้

เหนือ-อีสาน ฝนยังหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 31-1 มิ.ย. | News by The Thaiger

พยากรณ์อากาศประเทศไทย 24 ชั่วโมงข้างหน้า (เวลา 06:00 – 06:00 วันพรุ่งนี้)

ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์
กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก พิจิตร และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร
ชัยภูมิ ขอนแก่น และนครราชสีมา
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

รายงานอากาศ

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค.

Maestro WP

Published

on

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค. | The Thaiger
ภาพจาก: Brett Sayles

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ 30-31 พ.ค. ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ โดยประชาชนในภาคเหนือควรระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงไว้ด้วย

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค. | News by The Thaiger

พยากรณ์อากาศประเทศไทย 24 ชั่วโมงข้างหน้า (เวลา 06:00 – 06:00 วันพรุ่งนี้)

ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงบางแห่ง
บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน
กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก พิจิตร และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม
สกลนคร มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท นครสวรรค์ และอุทัยธานี
อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
ตัวแทนเต้ยโศก ?! สื่อสเปนโหม หงส์แดง ตั้งเป้าล่า เดมเบเล่ แทน แวร์เนอร์ | The Thaiger
ลิเวอร์พูล7 hours ago

ตัวแทนเต้ยโศก ?! สื่อสเปนโหม หงส์แดง ตั้งเป้าล่า เดมเบเล่ แทน แวร์เนอร์

รอฤดูกาลหน้า ! เบิร์กแคมป์ วอนแฟนขอเวลา อาร์เตต้า อีกสักนิด | The Thaiger
อาร์เซนอล8 hours ago

รอฤดูกาลหน้า ! เบิร์กแคมป์ วอนแฟนขอเวลา อาร์เตต้า อีกสักนิด

ดร.อนงค์วรรณ วอนสมาคมฯ และ ไทยลีก ช่วยเหลือ-สนับสนุนตรวจโควิด-19 | The Thaiger
ไทยลีก8 hours ago

ดร.อนงค์วรรณ วอนสมาคมฯ และ ไทยลีก ช่วยเหลือ-สนับสนุนตรวจโควิด-19

ส.บอล เตรียมนำข้อมูลจาก ฟีฟ่า ร่างระเบียบแข่งขันให้สอดคล้องมาตรการรัฐ | The Thaiger
ไทยลีก9 hours ago

ส.บอล เตรียมนำข้อมูลจาก ฟีฟ่า ร่างระเบียบแข่งขันให้สอดคล้องมาตรการรัฐ

โดนเรียบ ! เลวานฯ สอยประตูทีมใน บุนเดสลีกา ครบทุกทีมแล้ว | The Thaiger
โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้10 hours ago

โดนเรียบ ! เลวานฯ สอยประตูทีมใน บุนเดสลีกา ครบทุกทีมแล้ว

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม กรณี ‘จอร์จ ฟลอยด์’ | The Thaiger
ข่าวไทย11 hours ago

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน เตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม กรณี ‘จอร์จ ฟลอยด์’

31 พ.ค. ไลฟ์สด Love Delivery Fest for UNICEF – ช่องทางรับชม | The Thaiger
บันเทิง12 hours ago

31 พ.ค. ไลฟ์สด Love Delivery Fest for UNICEF – ช่องทางรับชม

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 31 พ.ค. | บราซิล ยอดยังพุ่ง-อินเดียจ่อปลดล็อก แม้ติดเชื้อเพียบ | The Thaiger
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-1914 hours ago

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 31 พ.ค. | บราซิล ยอดยังพุ่ง-อินเดียจ่อปลดล็อก แม้ติดเชื้อเพียบ

เหนือ-อีสาน ฝนยังหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 31-1 มิ.ย. | The Thaiger
รายงานอากาศ15 hours ago

เหนือ-อีสาน ฝนยังหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 31-1 มิ.ย.

โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย | The Thaiger
ข่าว15 hours ago

โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

สำเร็จแล้ว ! จรวด Falcon 9 ทะยานสู่อวกาศเรียบร้อยแล้ว | The Thaiger
ต่างประเทศ15 hours ago

สำเร็จแล้ว ! จรวด Falcon 9 ทะยานสู่อวกาศเรียบร้อยแล้ว

เรียงหน้ายิง-เลวานเบิ้ล ! ไฮไลท์ บุนเดสลีกา บาเยิร์น 5-0 ดุสเซลดอร์ฟ | The Thaiger
บาเยิร์น มิวนิค16 hours ago

เรียงหน้ายิง-เลวานเบิ้ล ! ไฮไลท์ บุนเดสลีกา บาเยิร์น 5-0 ดุสเซลดอร์ฟ

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย19 hours ago

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63

นายกยัน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19 | The Thaiger
ข่าวการเมือง19 hours ago

นายกยัน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19

แห้งเลย ! นายกเมืองมิวนิค เผยอาจไม่ให้ บาเยิร์น จัดงานฉลองแชมป์ | The Thaiger
บาเยิร์น มิวนิค1 day ago

แห้งเลย ! นายกเมืองมิวนิค เผยอาจไม่ให้ บาเยิร์น จัดงานฉลองแชมป์

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย19 hours ago

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ7 days ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง | The Thaiger
ข่าวไทย4 days ago

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง

Trending