Connect with us

ข่าวไทย

พลเอกประยุทธ์ ชี้ ปี63 ฝนน้อย แต่วางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว

Aindravudh

Published

 on

พลเอกประยุทธ์ ชี้ ปี63 ฝนน้อย แต่วางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว | The Thaiger
  • follow us in feedly

พลเอกประยุทธ์ ชี้ ปี63 ฝนน้อย แต่วางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง

ภัยแล้ง 2563 – ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า

สวัสดีครับ วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการน้ำ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องภัยแล้งของเราในช่วงนี้ ขณะเดียวกัน มีการประชุมในเรื่องของโครงการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำระยะยาว วันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมาแถลงให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านครับ
ประเทศไทยเป็น “ประเทศเกษตรกรรม” ซึ่งมีน้ำเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ปัจจุบันเรามีจำนวนประชากรมากขึ้น การพัฒนาประเทศเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น จึงทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคมากขึ้น อีกทั้ง ความจำเป็นด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เพื่อหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่เรามีแหล่งน้ำสำคัญ เพียงแหล่งเดียว คือ “น้ำฝน” ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติ จำเป็นต้องทำทั้งระบบ อย่างบูรณาการ จึงมีความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาก รวมทั้งฝนตกนอกพื้นที่กักเก็บน้ำที่มีอยู่เดิม อีกทั้ง การคาดการณ์ปริมาณฝนรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 เกือบทุกภาคของประเทศ “ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ” 3-5 เปอร์เซ็นต์ ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องมีการเร่งรัดและปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ สำหรับรับมือสถานการณ์ภัยแล้งน้ำแล้ง รวมทั้งป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซาก ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญกับน้ำกิน-น้ำใช้เป็นอันดับแรก นะครับ

ที่ผ่านมารัฐบาลได้วางรากฐานการปฏิรูป สำหรับการบริหารทรัพยากรน้ำ โดยผลักดันให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ.ศ.2561–2580 และ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็น “กฎหมายน้ำฉบับแรก” ของประเทศ อีกทั้ง จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้เป็นองค์กรกลางด้านน้ำ เพื่อเชื่อมโยงระดับนโยบาย สู่ระดับปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องพิจารณาทั้งการจัดหาแหล่งเก็บน้ำเพิ่มเติม แก้มลิง ประตูกักเก็บน้ำ ระบายน้ำ จูงน้ำ คลองสายใหม่ ที่ระบายน้ำและกักเก็บน้ำได้พร้อมกัน ในทุกภาค ให้ได้ ซึ่งจะมีปัญหาในการใช้ที่ดินเอกชน ที่ดินประชาชน และการทำ EIA ซึ่งต้องดำเนินการให้ได้โดยเร็ว

โดยผลสัมฤทธิ์ จากการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ น้ำ ในปี 58–62 ที่ผ่านมา สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ อาทิ โครงการด้านทรัพยากรน้ำ รวม 273,259 โครงการ วงเงิน 368,321 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์ 9.7 ล้านไร่ เพิ่มความจุน้ำได้ 3,486 ล้าน ลบ.ม. ที่มุ่งเน้นการจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับ “ทุกหมู่บ้าน” มีน้ำประปาใช้ ได้ครบทุกหมู่บ้านแล้ว จากเดิมขาดไป 9,000 กว่าหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้น้ำภาคการผลิต (ทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม) ยังมีข้อจำกัดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือจากภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ จึงยังไม่บรรลุตามเป้าหมายถึงแม้ว่าเราจะทำได้มากพอสมควร แต่ยังไม่เพียงพอตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจ ที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยจำเป็นต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา พื้นที่ไหนพร้อมก่อน โครงการพร้อม ประชาพิจารณ์พร้อม ลงตัวก่อน ก็เร่งดำเนินการให้ “ทันที”

สำหรับปี 2563 นี้ ถือว่าประเทศไทย ตกอยู่ในภาวะ “ฝนน้อย” รัฐบาลได้วางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง อาทิ การเร่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2562 ให้ได้มากที่สุด และระบายน้ำเท่าที่จำเป็น ตัวอย่างกรณีน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี แม้จะเป็นการเร่งระบายมวลน้ำออกสู่แม่น้ำโขงให้ได้โดยเร็ว แต่ก็มีการเก็บกักน้ำควบคู่กันไปด้วย เมื่อผ่านพ้นวิกฤต เราสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 2,485 ล้าน ลบ.ม. นับเป็น “ผลดี” ต่อสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีน้ำต้นทุนคิดเป็น 60% อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือและภาคกลางซึ่งมีฝนตกน้อยกว่าปกติ สามารถเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ได้ ไม่ถึง 50% (ภาคเหนือ 49% และภาคกลาง 37%) ทำให้ในภาพรวมของประเทศ รัฐบาลต้องจัดลำดับความสำคัญ ในการวางแผนจัดสรรน้ำ คือ น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก จากนั้นเป็นน้ำสำหรับรักษาระบบนิเวศ – ควบคุมคุณภาพน้ำ สำรองน้ำต้นฤดูฝน และน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามลำดับ ซึ่งต้องมีการประเมินสถานการณ์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ในแต่ละกิจกรรม “ล่วงหน้า” พร้อมๆ ไปกับการจัดทำแผนสำรองน้ำ เช่น การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขุดลอกลำน้ำ สำรองน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง การทำฝนหลวง การลงทะเบียนผู้ใช้น้ำ การวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน เป็นต้น เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอ สำหรับทุกกิจกรรม ตามลำดับความสำคัญดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งนั้น เราต้องแก้ปัญหาในช่วงนี้เป็นกรณีพิเศษ นอกจากมีแผนระยะยาว 20 ปีไว้ล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลยังมองหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอื่นๆ อาทิ การกักเก็บน้ำก่อนลงสู่แม่น้ำสาละวิน โครงการโขง-ชี-มูล คลองระบายน้ำสู่ทะเล พร้อมกักเก็บที่อยุธยา คลองระบายน้ำสู่ทะเลที่นครศรีธรรมราช และโครงการอ่างเก็บน้ำที่ชัยภูมิ ค้างมาหลายรัฐบาล กว่า 20 ปี จนดำเนินการได้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการศึกษาอยู่บ้างแล้ว ให้เกิดต่อเนื่อง เป็นโครงการระยะยาว งบประมาณสูง แต่คุ้มค่า รวมทั้งแหล่งน้ำ “นอกประเทศ” เช่น แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ โดยการหารือร่วมกับประเทศจีน เพื่อให้ระบายน้ำเพิ่มขึ้น โดยล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563) ประเทศจีนได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกความพยายามของรัฐบาลที่มีความสำเร็จ ในการเจรจากับต่างประเทศในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำแล้งของประชาชน

ทั้งนี้ แม้การเตรียมแหล่งเก็บกักน้ำ ระบบชลประทาน และกลไกการทำงานต่างๆ จะดำเนินไปได้ด้วยดี แต่เราก็ไม่สามารถบังคับให้ฝนที่มีน้อยอยู่แล้ว ตกในพื้นที่รองรับได้ตามต้องการเราเตรียมสถานที่กักเก็บน้ำไว้เป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่เมื่อฝนไม่ตก ปริมาณน้ำที่กักเก็บก็มีจำนวนน้อย ส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบัน ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำสำคัญขนาดใหญ่ ทั้ง 17 แห่ง อยู่ในเกณฑ์น้อย “ขั้นวิกฤติ” ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ไม่ลดละความพยายาม โดยได้อนุมัติ “งบกลาง” และระดมสรรพกำลัง เพื่อมาดำเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ (1) การจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมนอกพื้นที่ เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ (2) การขุดเจาะบ่อบาดาล จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน และเชื่อมโยงแหล่งน้ำให้เป็นระบบ และ (3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก ฝาย และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้พร้อมรองรับน้ำในฤดูฝนปีนี้ อีกด้วย ซึ่งมีประชาชนจะได้รับประโยชน์ มากกว่า 72,000 ครัวเรือน บนพื้นที่มากกว่า 166,000 ไร่ นะครับ

ผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหาน้ำแล้ง “เร่งด่วน” ได้อย่างตรงจุด ไปพร้อมๆ กับการเตรียม “น้ำต้นทุน” ไว้ใช้ในอนาคต ปีถัดๆ ไป ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสู่การปฏิบัติ ทั้งโครงการตามแนวทางพระราชดำริและโครงการสำคัญๆ เช่น การจัดทำแก้มลิง ฝนหลวง และการจัดหาแหล่งน้ำ เป็นต้น โดยรัฐบาลได้ยกระดับการทำงานจาก “ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ” ให้เป็น “กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ” ซึ่งมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลการทำงานของ 4 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน อย่างบูรณาการกัน เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาน้ำแล้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ในการ “สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ” ของประเทศ ในระยะยาว นั้น เรายังมีโครงการอีกเป็นจำนวนมากที่รอดำเนินการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ในแต่ละพื้นที่ โดยรัฐบาลได้เตรียมการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อวางรากฐานการพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างเป็นระบบ หากเราสามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผน ภายในปี 2565 เราก็จะมีน้ำต้นทุนเพิ่มอีกราว 4,700 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 7 ล้านไร่ สิ่งสำคัญที่รัฐบาลกำลังคิดในขณะนี้ เราจะทำอย่างไร จะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นอกเขตชลประทานได้บ้าง ซึ่งต้องใช้ที่ดินที่ประชาชนยินยอม ไม่เดือดร้อน เพื่อบรรเทา แก้ปัญหาการปลูกพืชเกษตร จากน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผมขอให้พี่น้องประชาชนไว้ใจและมั่นใจว่า การดำเนินงานต่างๆ ของรัฐบาล ย่อมยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน เป็นที่ตั้งเสมอมา และในโอกาสเดียวกันนี้ ผมขอความร่วมมือ ร่วมใจ จากพี่น้องชาวไทย “ทุกคน” ช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ให้เกิดการสูญเปล่า รวมทั้ง ร่วมกันรักษาฟื้นฟู “ป่าต้นน้ำ” เพื่อเพิ่มแหล่งต้นน้ำและอากาศบริสุทธิ์ ให้กับประเทศชาติ และลูกหลานของเรา นะครับ

สุดท้ายนี้ ขอเรียนว่า “น้ำคือความมั่นคงของชีวิต และประชาชนคือหัวใจสำคัญ ที่เราจะต้องร่วมมือกัน ช่วยให้ประเทศชาติ และ “ทุกๆ คน” ผ่านพ้นวิกฤติแล้งไปได้” ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยดี เสมอมา นะครับ

ขอบคุณครับ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวไทย

การบินไทยชี้แจง ข่าวลือลดเงินเดือน ปลดพนักงาน เพราะพิษโควิด-19

Ploy Wanutch

Published

on

การบินไทยชี้แจง ข่าวลือลดเงินเดือน ปลดพนักงาน เพราะพิษโควิด-19 | The Thaiger
ภาพจาก: FB Thai Airways

การบินไทยชี้แจง ข่าวลือลดเงินเดือน ปลดพนักงาน เพราะพิษโควิด-19

จากกรณีที่มีข่าวลือ สายการบิน Thai airways หรือการบินไทย ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัส ส่งผลให้การบินซบเซา จึงมีการลดเงินเดือนพนักงาน เเละปลดพนักงาน ล่าสุดวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา เฟสบุ๊กเพจ การบินไทย ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า

การบินไทยปฏิเสธข่าวลือเรื่องลดเงินเดือนพนักงาน

ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการบินไทยประกาศให้ลดวันทำงานและลดเงินเดือนของพนักงาน กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นั้น

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้หลายสายการบินประกาศลด และยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทยฯ ได้เตรียมแผนรองรับเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคนี้มาตั้งแต่เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาด โดยบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้ออกมาตรการป้องกัน การคัดกรองผู้โดยสาร และการทำความสะอาดเครื่องบินอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจวันต่อวัน จึงมีมาตรการปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินให้สอดคล้องกับปริมาณของผู้โดยสารที่ยังมีความต้องการเดินทาง ซึ่งการปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับลด หรือตัดค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดจากการให้บริการลง เช่น การลดค่าวัสดุอุปกรณ์ ลดค่าวัตถุดิบ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังไม่จำเป็นลง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่ลดลงด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบน้อย ไปจนถึงส่งผลกระทบมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด จึงยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกมาตรการอื่น แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ อาจมีการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นต่อไป และผู้บริหารจะเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องเสียสละก่อน ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสาร พันธมิตร คู่ค้า และผู้ใช้บริการ มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ไวรัสโควิด-19 24 ก.พ. ช็อกเกาหลีใต้ตาย 7 ติดเชื้อพุ่ง 763 ทั่วโลกเฉียด 8 หมื่นราย

The Thaiger & The Nation

Published

on

ไวรัสโควิด-19 24 ก.พ. ช็อกเกาหลีใต้ตาย 7 ติดเชื้อพุ่ง 763 ทั่วโลกเฉียด 8 หมื่นราย | The Thaiger

ไวรัสโคโรน่าล่าสุด (โควิด-19) 24 ก.พ. ช็อกเกาหลีใต้ตาย 7 ติดเชื้อพุ่ง 763 เป็นรองจีน

ไวรัสโคโรน่า 21 กพ 63- รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย

ด้านยอดผู้เสียชีวิต มีรายงานล่าสุดจาก Johns Hopkins CSSE ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.53 น. ที่น่าตกใจคือ ด้านเกาเหลีใต้ สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบผู้เสียชีวิตรายแรก เมื่อวันที่ 21 ก.พ. และมีผู้ติดเชื้อ 156 คน ผ่านมาเพียง 3 วันยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าพุ่งพรวดเป็น 763 คน เสียชีวิตเพิ่มเป็น 7 ราย เป็นประเทศที่มีคนติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 รองจากจีน

ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ทั่วโลก ปัจจุบัน จำนวน 79,157 คน เสียชีวิต 2,470 ราย รักษาหาย 23,564 คน

ทั้งนี้มียอดผู้ติดเชื้อตามรายประเทศดังนี้

76,947 จีนแผ่นดินใหญ่
763 เกาหลีใต้
691 เรือไดมอนด์ปรินเซส
157 อิตาลี
147 ญี่ปุ่น
89 สิงคโปร์
74 ฮ่องกง
43 อิหร่าน
35 ประเทศไทย
35 สหรัฐอเมริกา
28 ไต้หวัน
22 ออสเตรเลีย
22 มาเลเซีย
16 เยอรมนี
16 เวียดนาม
13 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
12 ฝรั่งเศส
10 มาเก๊า
9 แคนาดา
9 สหราชอาณาจักร
3 ฟิลิปปินส์
3 อินเดีย
2 รัสเซีย
2 สเปน
1 เลบานอน
1 เนปาล
1 กัมพูชา
1 อิสราเอล
1 เบลเยี่ยม
1 ฟินแลนด์
1 สวีเดน
1 อียิปต์
1 ศรีลังกา

ทั้งนี้รวมแล้วมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เสียชีวิตนอกประเทศจีน 16 ราย ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ฝรั่งเศส ไต้หวัน อิตาลี และเกาหลีใต้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรน่า

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ไวรัสโควิด-19 21 ก.พ. ตาย 2,247 ศพ อึ้งเกาหลีใต้ติดเชื้อวันเดียวพรวด 52 คน ตาย 1

Aindravudh

Published

on

ไวรัสโควิด-19 21 ก.พ. ตาย 2,247 ศพ อึ้งเกาหลีใต้ติดเชื้อวันเดียวพรวด 52 คน ตาย 1 | The Thaiger

ไวรัสโคโรน่าล่าสุด (โควิด-19) 21 ก.พ. ตาย 2,247 ศพ อึ้งเกาหลีใต้ติดเชื้อวันเดียวพรวด 125 คน

ไวรัสโคโรน่า 21 กพ 63- รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า โควิด-19 (Covid-19) โดยมาจาก 3 คำ คือ โคโรนา (corona) “ไวรัส” (virus) และ “ดีซีส” (disease) 19 เป็นปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลการตั้งชื่อทางการว่า เพื่อป้องกันการใช้ชื่ออื่นที่ไม่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานให้กับการใช้ชื่อเรียกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในอนาคตด้วย

ด้านยอดผู้เสียชีวิต มีรายงานล่าสุดจาก Johns Hopkins CSSE ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.53 น. มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ตายแล้ว 2,247 ราย รักษาหาย 18,522 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 76,723 คน

ด้านเกาเหลีใต้ สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบผู้เสียชีวิตรายแรก และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียวถึง 52 คน ทำให้ยอดแซงขึ้นมาอยู่เป็นอันดับที่ 2

ทั้งนี้มียอดผู้ติดเชื้อตามรายประเทศดังนี้

75,465 จีนแผ่นดินใหญ่
634 เรือปรินเซสไดมอนด์
156 เกาหลีใต้
97 ญี่ปุ่น
85 สิงคโปร์
68ฮ่องกง
35 ประเทศไทย
24 ไต้หวัน
22 มาเลเซีย
16 เยอรมนี
16 เวียดนาม
16 สหรัฐอเมริกา
15 ออสเตรเลีย
12 ฝรั่งเศส
10 มาเก๊า
9 แคนาดา
9 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
9 สหราชอาณาจักร
5 อิหร่าน
3 อิตาลี
3 ฟิลิปปินส์
3 อินเดีย
2 รัสเซีย
2 สเปน
1 เนปาล
1 กัมพูชา
1 เบลเยี่ยม
1 ฟินแลนด์
1 สวีเดน
1 อียิปต์
1 ศรีลังกา

ทั้งนี้รวมแล้วมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เสียชีวิตนอกประเทศจีน 7 ราย ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ฝรั่งเศส ไต้หวัน และเกาหลีใต้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรน่า

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

การบินไทยชี้แจง ข่าวลือลดเงินเดือน ปลดพนักงาน เพราะพิษโควิด-19 | The Thaigerการบินไทยชี้แจง ข่าวลือลดเงินเดือน ปลดพนักงาน เพราะพิษโควิด-19 | The Thaiger
ข่าวไทย4 mins ago

การบินไทยชี้แจง ข่าวลือลดเงินเดือน ปลดพนักงาน เพราะพิษโควิด-19

การบินไทยชี้แจง ข่าวลือลดเงินเดือน ปลดพนักงาน เพราะพิษโควิด-19 จากกรณีที่มีข่าวลือ สายการบิน Thai airways หรือการบินไทย ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัส ส่งผลให้การบินซบเซา จึงมีการลดเงินเดือนพนักงาน เเละปลดพนักงาน ล่าสุดวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา เฟสบุ๊กเพจ...

ไวรัสโควิด-19 24 ก.พ. ช็อกเกาหลีใต้ตาย 7 ติดเชื้อพุ่ง 763 ทั่วโลกเฉียด 8 หมื่นราย | The Thaigerไวรัสโควิด-19 24 ก.พ. ช็อกเกาหลีใต้ตาย 7 ติดเชื้อพุ่ง 763 ทั่วโลกเฉียด 8 หมื่นราย | The Thaiger
ข่าวไทย6 mins ago

ไวรัสโควิด-19 24 ก.พ. ช็อกเกาหลีใต้ตาย 7 ติดเชื้อพุ่ง 763 ทั่วโลกเฉียด 8 หมื่นราย

ไวรัสโคโรน่าล่าสุด (โควิด-19) 24 ก.พ. ช็อกเกาหลีใต้ตาย 7 ติดเชื้อพุ่ง 763 เป็นรองจีน ไวรัสโคโรน่า 21 กพ 63- รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า...

กำลังห้าว ! บรูโน่ แฟร์นันด์ส กล่าวอย่างไร หลังซัดประตูแรกให้ แมนยู ได้สำเร็จ | The Thaigerกำลังห้าว ! บรูโน่ แฟร์นันด์ส กล่าวอย่างไร หลังซัดประตูแรกให้ แมนยู ได้สำเร็จ | The Thaiger
บรูโน่ แฟร์นันด์ส8 mins ago

กำลังห้าว ! บรูโน่ แฟร์นันด์ส กล่าวอย่างไร หลังซัดประตูแรกให้ แมนยู ได้สำเร็จ

บรูโน่ แฟร์นันด์ส จอมทัพความหวังใหม่ของ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงให้สัมภาษณ์ประกาศวางเป้าหมายพาทีมซิวโควต้าแชมเปี้ยนส์ ลีก หลังร่ายฟอร์มสุดยอดในเกมเปิดบ้านต้อน วัตฟอร์ด 3-0 สำหรับ บรูโน่ กองกลางทีมชาติโปรตุเกส ที่ยิง 1 จ่าย 1 ในเกมเอาชนะ แตนอาละวาด...

เข้าวินสามนัดรวด ! อาร์เตต้า ยกให้สัปดาห์นี้คือที่สุด ตั้งแต่คุมทีม อาร์เซน่อล | The Thaigerเข้าวินสามนัดรวด ! อาร์เตต้า ยกให้สัปดาห์นี้คือที่สุด ตั้งแต่คุมทีม อาร์เซน่อล | The Thaiger
อาร์เซนอล1 hour ago

เข้าวินสามนัดรวด ! อาร์เตต้า ยกให้สัปดาห์นี้คือที่สุด ตั้งแต่คุมทีม อาร์เซน่อล

มิเกล อาร์เตต้า เทรนเนอร์ ไอ้ปืนใหญ่ อาร์เซน่อล ออกมาแสดงความดีใจกับชัยชนะเหนือ เอฟเวอร์ตัน พร้อมยืนยันว่านี่คือสัปดาห์ยอดเยี่ยมที่สุดของตนนับตั้งแต่เข้ามารับงานคุมทีมกลางฤดูกาล อย่างที่ทราบกดีว่า ปืนใหญ่ ต้องช็อกตั้งแต่หัววันกับการเสียประตูให้ โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน ตั้งแต่นาทีแรก ก่อนที่จะมาได้ 2 ลูกแซงนำจาก เอ็นดี้ เอ็นเคเทียห์ และ...

บรูโน่แจ่ม ยิงและจ่าย ! ไฮไลท์ แมนยู 3-0 วัตฟอร์ด, ผีทะยานขึ้นที่ 5 จี้ เชลซี สามแต้ม | The Thaigerบรูโน่แจ่ม ยิงและจ่าย ! ไฮไลท์ แมนยู 3-0 วัตฟอร์ด, ผีทะยานขึ้นที่ 5 จี้ เชลซี สามแต้ม | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด2 hours ago

บรูโน่แจ่ม ยิงและจ่าย ! ไฮไลท์ แมนยู 3-0 วัตฟอร์ด, ผีทะยานขึ้นที่ 5 จี้ เชลซี สามแต้ม

การแข่งขันศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 27 ประจำฤดูกาล 2019/20 การพบกันระหว่าง ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดสนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด สเตเดี้ยม ต้อนรับการมาเยือนของ แตนอาละวาด วัตฟอร์ด เจ้าบ้าน แมนฯ...

11 ตัวจริง อาร์เซนอล VS เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลสด | The Thaiger11 ตัวจริง อาร์เซนอล VS เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลสด | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก10 hours ago

11 ตัวจริง อาร์เซนอล VS เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลสด

11 ตัวจริง อาร์เซนอล VS เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลสด : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิงค์ดูบอล พรีเมียร์ลีก คืนนี้ ดูบอล อาร์เซนอล เอฟเวอร์ตัน ลิงค์ดูบอล อาร์เซนอล...

อาร์เซนอล พบ เอฟเวอร์ตัน : ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก 23 ก.พ. – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaigerอาร์เซนอล พบ เอฟเวอร์ตัน : ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก 23 ก.พ. – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก12 hours ago

อาร์เซนอล พบ เอฟเวอร์ตัน : ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก 23 ก.พ. – ลิงค์ดูบอลฟรี

อาร์เซนอล พบ เอฟเวอร์ตัน : ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก 23 ก.พ. – ลิงค์ดูบอลฟรี : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิงค์ดูบอล พรีเมียร์ลีก คืนนี้ ดูบอล อาร์เซนอล เอฟเวอร์ตัน ลิงค์ดูบอล...

11 ตัวจริง แมนฯ ยู พบ วัตฟอร์ด : พรีเมียร์ลีก คู่ 21.00 น. – พร้อมลิงค์ดูบอล | The Thaiger11 ตัวจริง แมนฯ ยู พบ วัตฟอร์ด : พรีเมียร์ลีก คู่ 21.00 น. – พร้อมลิงค์ดูบอล | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด13 hours ago

11 ตัวจริง แมนฯ ยู พบ วัตฟอร์ด : พรีเมียร์ลีก คู่ 21.00 น. – พร้อมลิงค์ดูบอล

11 ตัวจริง แมนฯ ยู พบ วัตฟอร์ด : พรีเมียร์ลีก – พร้อมลิงค์ดูบอล : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลีก ดูบอลแมนยู ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ ลิงค์ดูบอล แมนยู วัตฟอร์ด ลิงค์ดูบอลพรีเมียร์ลีก แมนฯ...

เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด : ถ่ายทอดสด ไทยลีก 23 ก.พ. – ลิงค์ดูฟรี | The Thaigerเมืองทอง ยูไนเต็ด พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด : ถ่ายทอดสด ไทยลีก 23 ก.พ. – ลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด14 hours ago

เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด : ถ่ายทอดสด ไทยลีก 23 ก.พ. – ลิงค์ดูฟรี

เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด : ถ่ายทอดสด ไทยลีก 23 ก.พ. – ลิงค์ดูฟรี : โตโยต้า ไทยลีก ดูบอลไทยลีกวันนี้ ลิงค์ดูบอล เมืองทอง แบงค็อก สด...

11 ตัวจริง เมืองทอง พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด : บิ๊กแมตช์ ไทยลีก – ช่องทางรับชม | The Thaiger11 ตัวจริง เมืองทอง พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด : บิ๊กแมตช์ ไทยลีก – ช่องทางรับชม | The Thaiger
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด15 hours ago

11 ตัวจริง เมืองทอง พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด : บิ๊กแมตช์ ไทยลีก – ช่องทางรับชม

11 ตัวจริง เมืองทอง พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด : บิ๊กแมตช์ ไทยลีก – ช่องทางรับชม : โตโยต้า ไทยลีก ดูบอลไทยลีกวันนี้ ลิงค์ดูบอล เมืองทอง แบงค็อก สด live...

ผลหวยฮานอย 23 กุมภาพันธ์ 2563 หวยฮานอย 23/2/63 | The Thaigerผลหวยฮานอย 23 กุมภาพันธ์ 2563 หวยฮานอย 23/2/63 | The Thaiger
ตรวจหวย16 hours ago

ผลหวยฮานอย 23 กุมภาพันธ์ 2563 หวยฮานอย 23/2/63

ผลหวยฮานอย 2 กุมภาพันธ์ 2563 หวยฮานอย 22 02 63 หวยฮานอย 22/2/63 4 ตัวตรง : 6144 3 ตัวตรง :144 2 ตัวบน :...

วิว กุลวุฒิ VS Viktor AXELSEN – 23 ก.พ. ถ่ายทอดสดรอบชิงฯ Barcelona Spain Masters 2020 | The Thaigerวิว กุลวุฒิ VS Viktor AXELSEN – 23 ก.พ. ถ่ายทอดสดรอบชิงฯ Barcelona Spain Masters 2020 | The Thaiger
แบดมินตัน19 hours ago

วิว กุลวุฒิ VS Viktor AXELSEN – 23 ก.พ. ถ่ายทอดสดรอบชิงฯ Barcelona Spain Masters 2020

23 ก.พ. โปรแกรม แบดมินตัน Barcelona Spain Masters 2020 รอบชิงชนะเลิศ (FINAL) ซึ่งเป็นรายการระดับ HSBC BWF World Tour Super 300 ชิงเงินรางวัล 170,000 เหรียญสหรัฐ...

Trending