Connect with us

ข่าวไทย

นายกฯ ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณา “ผ่อนคลายล็อกดาวน์”

The Thaiger & The Nation

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

นายกฯ ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณา “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” | The Thaiger
 • follow us in feedly

นายกฯ ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณา “ผ่อนคลายล็อกดาวน์”

เมื่อวานนี้ (13 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดำเนินการไปโดยเป็นลำดับขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและผลการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคสองของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

 • (1) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประธาน
 • (2) รองผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รองประธาน
 • (3) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย รองประธาน
 • (4) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กรรมการ
 • (5) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรรมการ
 • (6) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน กรรมการ
 • (7) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ กรรมการ
 • (8) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กรรมการ
 • (9) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ กรรมการ
 • (10) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคม และการขนส่งทั่วราชอาณาจักร กรรมการ
 • (11) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา กรรมการ
 • (12) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า กรรมการ
 • (13) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา กรรมการ
 • (14) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
 • (15) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
 • (16) ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ
 • (17) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร กรรมการ
 • (18) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร กรรมการ
 • (19) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ
 • (20) นายสันติธาร เสถียรไทย กรรมการ
 • (21) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย กรรมการและเลขานุการร่วม
 • (22) พลตรีชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ กรรมการและเลขานุการร่วม
 • (23) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • (24) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • (25) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

 • (1) ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และข้อเสนอของภาคส่วนต่างๆ และจัดทำแนวทางผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
 • (2) จัดทำร่างข้อกำหนดเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการตาม (1) รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
 • (3) ประสานการดำเนินการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น หรือส่งเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามคำสั่งนี้เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายกฯ ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณานายกฯ ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณานายกฯ ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

Thailand's fastest growing portal for news and information, in association with The Nation.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

รายงานอากาศ

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค.

Maestro WP

Published

on

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค. | The Thaiger
ภาพจาก: Brett Sayles

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ 30-31 พ.ค. ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ โดยประชาชนในภาคเหนือควรระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงไว้ด้วย

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค. | News by The Thaiger

พยากรณ์อากาศประเทศไทย 24 ชั่วโมงข้างหน้า (เวลา 06:00 – 06:00 วันพรุ่งนี้)

ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงบางแห่ง
บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน
กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก พิจิตร และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม
สกลนคร มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท นครสวรรค์ และอุทัยธานี
อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

‘หมอประสิทธิ์’ แจงละเอียดเรื่องโควิด-19 เจ้าตัวยืนยัน ระลอก 2 มาแน่นอน! (คลิป)

Pongsakorn

Published

on

‘หมอประสิทธิ์’ แจงละเอียดเรื่องโควิด-19 เจ้าตัวยืนยัน ระลอก 2 มาแน่นอน! (คลิป) | The Thaiger

‘หมอประสิทธิ์’ แจงละเอียดเรื่องโควิด-19 เจ้าตัวยืนยัน ระลอก 2 มาแน่นอน!

ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ออกมาเคลียร์ทุกคำถามข้องใจจากประชาชนคนไทย ผ่าน มหิดล แชนแนล (Mahidol Channel) ถึงประเด็นการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

“โอกาสที่เราจะมีระลอกสองของโควิด-19 มีมากน้อยเท่าไหร่ ผมก็ยืนยันเลยว่า มีแน่ รอบแรกนี่คนตายจำนวนหนึ่ง แต่รอบสองตายมากกว่ารอบแรกกว่าเท่าตัว ถ้า 1 วันมีคนติดเชื้อ 100 คนมันกระจายไปแล้ว เวลากระจายไป มันคูณยกกำลังสอง มันไม่ได้คูณสอง มันยกกำลังสอง”

“มีบางคนเข้าใจว่า ผมต้องการจะออกมาขู่ แต่ว่าขณะเดียวกัน ถ้าเราดูประวัติที่ผ่านมา จนถึง ณ วันนี้ ผมติดตามทุกประเทศทุกวัน ผมถึงมั่นใจว่ารอบ 2 มาแน่ เพราะโดยธรรมชาติ มันมีโอกาสจะต้องมีกลับเข้ามา – กลับเข้ามาเราไม่ห่วง ที่ผมห่วงคือ กลับเข้ามาแล้วสูงหรือไม่สูง”

“ถ้ากลับเข้ามาแล้วติดเชื้ออยู่หน่อยหนึ่ง แล้วเราก็กดกลับลงมาได้ ก็ไม่เป็นไร ทุกครั้งที่กลับเข้ามาแล้วมีการติดเชื้อ ทุกคนที่ติดเชื้อแล้วไม่ตาย จะเกิดภูมิต้านทานขึ้น ถ้าภูมิต้านทานนี้เยอะ จนกระทั่งครอบคลุม 2 ใน 3 ของคนไทยทั้งประเทศ โควิด-19 อยู่ในเมืองไทยไม่ได้แล้ว” ส่วนหนึ่งจากคลิป

รับชมคลิปฉบับเต็ม เตรียมรับมือการระบาดรอบ 2 โรค COVID-19

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

กดไลก์หน่อย! ‘อนุทิน’ อินเทรนด์ขอลองเล่นแอปดัง ‘TikTok’ – ประเดิมลิปซิงค์โชว์

Pongsakorn

Published

on

กดไลก์หน่อย! ‘อนุทิน’ อินเทรนด์ขอลองเล่นแอปดัง ‘TikTok’ – ประเดิมลิปซิงค์โชว์ | The Thaiger

‘อนุทิน’ อินเทรนด์ขอลองเล่นแอปดัง ‘TikTok’ – ประเดิมลิปซิงค์เสียงเด็กโชว์

เมื่อวานนี้ (29 พฤษภาคม) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอใช้เวลาช่วงพักโหลดแอปพลิเคชันยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นอย่าง Tiktok (ติ๊กต๊อก) มาลองเล่นดู

โดยเจ้าตัวประเดิมคลิปแรกด้วยการลิปซิงค์ (Lip Sync) เสียงเด็กสุดน่ารัก “มีแต่คนดู ไม่มีคนกดหัวใจให้เยย” เรียกรอยยิ้มจากชาวเน็ตได้อย่างดีเยี่ยม

@nituna1966

##tiktok

♬ เสียงต้นฉบับ – Tangmo

สำหรับใครที่สนใจอยากติดตามอีกมุมน่ารักๆ ของ รองนายกรัฐมนตรี สามารถเข้าไปกดไลก์-กดติดตามกันได้ทางแอปพลิเคชัน Tiktok โดยแอคเคาท์ของ “เสี่ยหนู” ใช้ชื่อว่า @nituna1966

หรือสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ดังต่อไปนี้ https://www.tiktok.com/@nituna1966

ทีมงานด้านสาธารณสุข วันเข้ารับพระราชทานหน้ากากอนามัยฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชินี Sukhum Karnchanapimai Taweesin Visanuyothin

Posted by Anutin Charnvirakul on Saturday, 23 May 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย20 mins ago

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63

นายกยัน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19 | The Thaiger
ข่าวการเมือง31 mins ago

นายกยัน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19

แห้งเลย ! นายกเมืองมิวนิค เผยอาจไม่ให้ บาเยิร์น จัดงานฉลองแชมป์ | The Thaiger
บาเยิร์น มิวนิค15 hours ago

แห้งเลย ! นายกเมืองมิวนิค เผยอาจไม่ให้ บาเยิร์น จัดงานฉลองแชมป์

แต่หายดีแล้ว ! บีร็อด เผยอาการตอนตรวจพบเชื้อโควิด-19 | The Thaiger
เลสเตอร์ ซิตี้17 hours ago

แต่หายดีแล้ว ! บีร็อด เผยอาการตอนตรวจพบเชื้อโควิด-19

โควิด-19 30 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | The Thaiger
ข่าว20 hours ago

โควิด-19 30 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

บาเยิร์น มิวนิค VS ดุสเซลดอร์ฟ : ถ่ายทอดสด บุนเดสลีกา 30 พ.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
บาเยิร์น มิวนิค20 hours ago

บาเยิร์น มิวนิค VS ดุสเซลดอร์ฟ : ถ่ายทอดสด บุนเดสลีกา 30 พ.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 30 พ.ค. | บราซิล ติดเชื้อวันเดียวเกือบ 3 หมื่นมากกว่า สหรัฐฯ | The Thaiger
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-1920 hours ago

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 30 พ.ค. | บราซิล ติดเชื้อวันเดียวเกือบ 3 หมื่นมากกว่า สหรัฐฯ

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค. | The Thaiger
รายงานอากาศ21 hours ago

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค.

‘หมอประสิทธิ์’ แจงละเอียดเรื่องโควิด-19 เจ้าตัวยืนยัน ระลอก 2 มาแน่นอน! (คลิป) | The Thaiger
ข่าวไทย22 hours ago

‘หมอประสิทธิ์’ แจงละเอียดเรื่องโควิด-19 เจ้าตัวยืนยัน ระลอก 2 มาแน่นอน! (คลิป)

‘ใหญ่’ เผยภาพถ่ายแรกใช้แนบเดโมของวง ‘โลโซ’ – ย้อนกลับไปถึงปี 2538! | The Thaiger
บันเทิง23 hours ago

‘ใหญ่’ เผยภาพถ่ายแรกใช้แนบเดโมของวง ‘โลโซ’ – ย้อนกลับไปถึงปี 2538!

กดไลก์หน่อย! ‘อนุทิน’ อินเทรนด์ขอลองเล่นแอปดัง ‘TikTok’ – ประเดิมลิปซิงค์โชว์ | The Thaiger
ข่าวไทย1 day ago

กดไลก์หน่อย! ‘อนุทิน’ อินเทรนด์ขอลองเล่นแอปดัง ‘TikTok’ – ประเดิมลิปซิงค์โชว์

‘บิ๊กอ๊อด’ ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี 62 คณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทย | The Thaiger
ทีมชาติไทย1 day ago

‘บิ๊กอ๊อด’ ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี 62 คณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทย

รอชม! เจลีก แถลงยืนยันกลับมาเตะต่อวันที่ 4 ก.ค. นี้ – เจลีก 2 หวด 27 มิ.ย. | The Thaiger
เจลีก1 day ago

รอชม! เจลีก แถลงยืนยันกลับมาเตะต่อวันที่ 4 ก.ค. นี้ – เจลีก 2 หวด 27 มิ.ย.

ด่วน! โดนัลด์ ทรัมป์ ปธน. สหรัฐ โพสต์สั้นๆ ว่า ‘จีน!’ – คอมเมนต์ผสมโรงด้วย | The Thaiger
ต่างประเทศ1 day ago

ด่วน! โดนัลด์ ทรัมป์ ปธน. สหรัฐ โพสต์สั้นๆ ว่า ‘จีน!’ – คอมเมนต์ผสมโรงด้วย

‘กวินทร์’ ทางสะดวก! ‘กู ซึง ยุน’ เลิกสัญญา ซัปโปโร ซบ แดกู เอฟซี | The Thaiger
คอนซาโดเล่ ซัปโปโร1 day ago

‘กวินทร์’ ทางสะดวก! ‘กู ซึง ยุน’ เลิกสัญญา ซัปโปโร ซบ แดกู เอฟซี

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย20 mins ago

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง | The Thaiger
ข่าวไทย3 days ago

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง

Trending