Connect with us

ข่าวไทย

นายกประกาศ ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3

P. Wanutch

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

นายกประกาศ ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 | The Thaiger
 • follow us in feedly

นายกประกาศ ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3

วันที่ 10 เม.ย. เวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามใน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 3) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้ว นั้น

เพื่อเป็นการกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ) ให้ชัดเจนขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการบังคับใช้ข้อ 1 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 ให้ยกเลิกความในส่วนที่เป็นข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาดังกล่าว และให้ใช้ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้แทน

(1) การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

(2) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคล ดังกล่าว หรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน

(3) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

(4) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการหรือของตนเองเพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือผู้เดินทางมาจากหรือไปยังห่อากาศยานหรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการอนุญาตและให้เปิด
ทำการได้

(5) การบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการ ตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ ผู้บริการ จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแชมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสาร โทรคมนาคม ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผู้จำเป็นต้องตำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกำพัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน

นายกประกาศ ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 | News by The Thaiger

(6) การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้า ออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือ การดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์

(7) เหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ในกรณีตาม (1) ถึง (6) ให้บุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัว ประชาชนหรือบัตรแสดงตุนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ กำหนดรวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับกรณีตาม (7) ให้แสดงเหตุจำเป็นพร้อมทั้งหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาต

ข้อ 2ในกรณีมีความจำเป็นสมควรยกเว้นความในข้อ 1 เพิ่มเติมเป็นการทั่วไป ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่ง ยกเว้นผู้ประกอบกิจการอื่นอันมีลักษณะทำนองเดียวกันภายในกรอบของกิจการตามข้อ 1 (1) ถึง (6) เพิ่มเติม โดยอาจกำหนดสถานที่ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาด้วยก็ได้

ข้อ ๓ ในกรณีมีการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดต่อทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเป็นความผิดตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ด้วย ให้ดำเนินคดี ต่อผู้กระทำความผิดทุกฐานความผิดนั้นโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พศ. 2563 เป็นตันไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

นายกประกาศ ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อัพเดททุกความบันเทิง ทั้งไทย ต่างประเทศ K-pop รีวิวหนัง เพลง คอนเสิร์ต พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและหลากหลาย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ

The Thaiger & The Nation

Published

on

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ | The Thaiger

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เผยข่าวประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ครั้งที่ 3/2563 มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธี ดังต่อไปนี้

1. ก่อนการเดินทาง

 • 1.1 ฮุจยาจต้องมี Home Quarantine (กักตัวที่บ้าน) 14 วันก่อนปฏิบัติตามข้อ 1.2 โดยจะมี อสม.ฮัจย์ ไปตรวจวัดไข้ทุกวัน
 • 1.2 สามวันก่อนวันเดินทาง ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดหาที่พักให้ฮุจยาจในสังกัดพัก โดยพักห้องละ 1 คนเว้นแต่เป็นญาติสนิท และต้องจัดอาหารให้รับประทานตามหลัก Social Distancing รวมทั้งต้องจัดให้ฮุจยาจได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด
 • 1.3 ฮุจยาจต้องมีเอกสาร COVID FREE CERTIFICATE ซึ่งออกก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • 1.4 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดหาหน้ากากและเจลล้างมือให้ฮุจยาจอย่างเพียงพอ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนกลับถึงประเทศไทย
 • 1.5 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดรถรับส่งจากที่พักตามข้อ 1.2 ถึงสนามบินเดินทาง โดยไม่มีแวะพัก ณ สถานที่ใด
 • 1.6 ฮุจยาจต้องเข้ากระบวนการคัดกรองของสนามบินทุกคน
 • 1.7 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องทำประกันภัยโควิดให้ฮุจยาจในสังกัดทุกคน

2. ระหว่างเดินทาง

 • 2.1 ฮุจยาจต้องปฏิบัติตามมาตรการของสายการบินและการบินพลเรือนทั้ง 2 ประเทศโดยเคร่งครัด

3. ระหว่างอยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

 • 3.1 ฮุจยาจต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของซาอุดิอาระเบียโดยเคร่งครัด
 • 3.2 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดให้มีตรวจวัดไข้ทุกวัน

4. เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

 • 4.1 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต้องจัดให้ฮุจยาจเข้า Quarantine (กักตัว) เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน หากมีค่าใช้จ่ายให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติตามมาตรการข้อ 1-4 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเบื้องต้นอย่างน้อยคนละ 34,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นในซาอุดิอาระเบีย) โดยแบ่งเป็น

 • 1. ค่าที่พักและอาหาร 3 วัน ๆ ละ 1,000 บาท ประมาณ 3,000 บาท
 • 2. ค่าตรวจหาเชื้อ ประมาณ 10,000 บาท
 • 3. ค่าประกันภัยโควิด ประมาณ 1,000 บาท
 • 4. ค่าตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 6,000 บาท
 • 5. ค่าที่พัก+อาหารในช่วง Quarantine 14 วันเมื่อกลับถึง ปทท.

คณะกรรมการจึงมีมติให้ผู้แสวงบุญที่แจ้งยืนยันการเดินทางไว้ สามารถขอยกเลิกการเดินทางได้ ในระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-15 มิ.ย.63

นอกจากนี้ ในปีนี้จะให้เดินทางได้เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิและหาดใหญ่เท่านั้น และจะเดินทางในช่วงใด ต้องรออนุมัติจาก GACA แต่คาดว่าต้องเป็นช่วงปลายของเดือนเปิดสนามบินฮัจย์เที่ยวไป เนื่องจากระยะเวลาที่มีไม่น่าจะจัดให้เดินทางช่วงต้นของเดือนเปิดสนามบินฮัจย์ได้

📢 ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกท่าน 🕋…

Posted by สำนักจุฬาราชมนตรี on Wednesday, 27 May 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

The Thaiger & The Nation

Published

on

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 | The Thaiger
ภาพจาก: DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ตารางเรียนออนไลน์ 2563 เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV.ac.th ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ช่องรายการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • แสงแห่งปณิธาน
02:00:00
 • ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
02:30:00
 • พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
03:30:00
 • วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
04:30:00
 • ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
05:00:00
 • อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
05:30:00
 • สารคดีแตกหน่อต่อยอด
06:00:00
 • เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:30:00
 • เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
07:00:00
 • 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
07:30:00
 • แสงแห่งปณิธาน
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Know about me
09:30:00
 • MON : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง วันเปิดเรียน 2
10:30:00
 • MON : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1
13:30:00
 • TUE : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
14:30:00
 • TUE : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 1
15:30:00
 • TUE : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2
19:00:00
 • WED : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 2
22:30:00
 • สารคดีแตกหน่อต่อยอด
23:00:00
 • เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
23:30:00
 • พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • ขนมไทยอะไรเอ่ย
02:00:00
 • FoodWork
02:30:00
 • เงินทองต้องวางแผน Life Event
03:00:00
 • เก๋าตัวจริง
03:30:00
 • หนังพาไป
04:00:00
 • กินอยู่…คือ
05:00:00
 • ตามอำเภอจาน
05:30:00
 • ภัตตาคารบ้านทุ่ง
06:30:00
 • ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
07:30:00
 • ขนมไทยอะไรเอ่ย
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
09:30:00
 • MON : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200
10:30:00
 • MON : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ
11:30:00
 • MON : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Know About Me
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2
13:30:00
 • TUE : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และ การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
14:30:00
 • TUE : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (ต่อ)
15:30:00
 • TUE : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.) * เรื่อง ธรรมชาติแสนสวย
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000
19:00:00
 • WED : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)
22:30:00
 • FoodWork
23:30:00
 • เงินทองต้องวางแผน Life Event
23:30:00
 • เก๋าตัวจริง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • ฟิสิกส์สนุก
02:00:00
 • ทราบแล้วเปลี่ยน
02:30:00
 • Lab Kids (วิทย์ ป.5)
03:00:00
 • ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
03:30:00
 • Startup Warrior
04:00:00
 • คิดการใหญ่
04:30:00
 • คู่หูทดลองวิทย์
05:00:00
 • Lab Kids (วิทย์ ป.6)
05:30:00
 • Lab Kids (วิทย์ ป.4)
06:00:00
 • คิดวิทย์ Science Yard
06:30:00
 • World Why วิทย์
07:00:00
 • เมืองหุ่นยนต์
07:30:00
 • R : ฟิสิกส์สนุก
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
09:30:00
 • MON : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง วันเปิดเทอม 2
10:30:00
 • MON : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Parts of Your Body
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน)
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) “เรื่อง สินค้าและบริการ – ความหมายและการใช้สินค้าและบริการ”
13:30:00
 • TUE : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 1
14:30:00
 • TUE : ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (ต่อ)
15:30:00
 • TUE : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเทียบศักราช
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body
19:00:00
 • WED : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ
22:30:00
 • Lab Kids (วิทย์ ป.4)
23:00:00
 • คิดวิทย์ Science Yard
23:30:00
 • World Why วิทย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • ท้าให้อ่าน
02:00:00
 • ปลูกจิต kid อาสา
02:30:00
 • พลเมืองเด็ก
03:00:00
 • I am ฉันจะเป็น
03:30:00
 • สมองดีสร้างได้
04:00:00
 • Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
04:30:00
 • โรงเรียนพ่อแม่
05:00:00
 • New Heart New World Kids
05:30:00
 • Fat Fact ความจริงรอบพุง
06:00:00
 • Animal Speak
06:30:00
 • โลกใสไร้ขยะ
07:00:00
 • รักษ์สิ่งแวดล้อม
07:30:00
 • ท้าให้อ่าน
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
09:30:00
 • MON : อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง We love and Care
10:30:00
 • MON : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 2
13:30:00
 • TUE : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย
14:30:00
 • TUE : ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
15:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว”
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 3
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
19:00:00
 • WED : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1
22:30:00
 • Fat Fact ความจริงรอบพุง
23:00:00
 • Animal Speak
23:30:00
 • โลกใสไร้ขยะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • ท้าให้อ่าน
02:00:00
 • ลีลาศิลป์
02:30:00
 • วิชาพึ่งตนเอง
03:00:00
 • เมืองนิรมิต จิตตนคร
03:30:00
 • วิถีไทย
04:00:00
 • ภูมิภาค 3.0
05:00:00
 • ที่นี่บ้านเรา
05:30:00
 • ชนช้างกราฟิก
06:00:00
 • ศิลปะหุ่นไทย
06:30:00
 • สยามศิลป์
07:30:00
 • ท้าให้อ่าน
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
09:30:00
 • MON : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
10:30:00
 • MON : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตซื้อสินค้าและ บริการ
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว”
13:30:00
 • TUE : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การค้นหาข้อมูล (ต่อ)
14:30:00
 • TUE : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
15:30:00
 • TUE : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
16:30:00
 • TUE : เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)
19:00:00
 • WED : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
22:30:00
 • Fat Fact ความจริงรอบพุง
23:00:00
 • ภูมิภาค 3.0

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

00:30:00
 • แจ้งรายการ
01:30:00
 • Dream Catcher
02:30:00
 • ช่างประจำบ้าน
03:00:00
 • บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
03:30:00
 • Heart Work
04:30:00
 • ประชานิยม
05:00:00
 • รู้กฎหมายสบายใจ
05:30:00
 • เพื่อสังคมสันติสุข
06:00:00
 • นับ 1 ให้ถึงพ่อ
06:30:00
 • กฎหมายคลายเครียดปี 1
07:00:00
 • หลักชีวิตปี 1
07:30:00
 • นับ 1 ให้ถึงพ่อ
08:00:00
 • เคารพธงชาติ
08:01:00
 • แจ้งรายการ
08:30:00
 • MON : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ *
09:30:00
 • MON : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (1)
10:30:00
 • MON : อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 * “เรื่อง Fun Activities “
11:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2)
12:30:00
 • MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (2)
13:30:00
 • TUE : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (2) *
14:30:00
 • TUE : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (1)
15:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการบริการ
16:30:00
 • TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง วิธีการกำหนดระยะในภาพวาด
17:30:00
 • แจ้งรายการ
18:00:00
 • เคารพธงชาติ
18:01:00
 • WED : อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game
19:00:00
 • WED : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *
20:00:00
 • ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1)
21:30:00
 • WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
22:30:00
 • กฎหมายคลายเครียดปี 1
23:00:00
 • Dream Catcher
ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

มหาดไทย แจ้ง ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จราชินี

The Thaiger & The Nation

Published

on

มหาดไทย แจ้ง ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จราชินี | The Thaiger

มหาดไทย แจ้งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กระทรวงมหาดไทย ออกจดหมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ใจความว่า

ด้วย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 รัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศลดลงและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

จึงได้กําหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในการนี้ จึงขอให้ จังหวัดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้

 1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วง และผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รวมทั้งประดับไฟ ส่องสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสําคัญ
 2. จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมพระฉายาลักษณ์ลงบนหน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563
 3. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวาย พระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ําเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สําหรับบุคลากรในสังกัดและ ผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ให้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสวยงาม
 4. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพร ชัยมงคลของจังหวัดทางเว็บไซต์ของจังหวัด การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2512
 5. จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและ การแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การจัดหาอุปกรณ์สิ่งจําเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) การสาธิตการสร้างงานหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การจัดหาอุปกรณ์และ เครื่องใช้ที่จําเป็นในการสร้างงานและสร้างอาชีพ การลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย จะได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยตรงต่อไป
 6. สําหรับการดําเนินการตามข้อ 3 – 5 ขอให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น จํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมมิให้แออัด ลดเวลา การทํากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จําเป็น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และจัดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ทําความสะอาดมือ เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการกลุ่มงานประสานราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเรื่อง “กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓”

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
ด่วน! โดนัลด์ ทรัมป์ ปธน. สหรัฐ โพสต์สั้นๆ ว่า ‘จีน!’ – คอมเมนต์ผสมโรงด้วย | The Thaiger
ต่างประเทศ6 hours ago

ด่วน! โดนัลด์ ทรัมป์ ปธน. สหรัฐ โพสต์สั้นๆ ว่า ‘จีน!’ – คอมเมนต์ผสมโรงด้วย

‘กวินทร์’ ทางสะดวก! ‘กู ซึง ยุน’ เลิกสัญญา ซัปโปโร ซบ แดกู เอฟซี | The Thaiger
คอนซาโดเล่ ซัปโปโร7 hours ago

‘กวินทร์’ ทางสะดวก! ‘กู ซึง ยุน’ เลิกสัญญา ซัปโปโร ซบ แดกู เอฟซี

โอม ค็อกเทล ได้ลูกชายคนใหม่ ‘น้องภีระ’ ปัณณ์นภัส – เพื่อนๆ แสดงความยินดี | The Thaiger
บันเทิง8 hours ago

โอม ค็อกเทล ได้ลูกชายคนใหม่ ‘น้องภีระ’ ปัณณ์นภัส – เพื่อนๆ แสดงความยินดี

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

เผย 4 มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ซาอุฯ

BREAKING! เอฟเอ คัพ กลับมาเตะอีกครั้ง 27 มิถุนายนนี้ – นัดชิงชนะเลิศ 1 สิงหาคม | The Thaiger
เอฟเอคัพ11 hours ago

BREAKING! เอฟเอ คัพ กลับมาเตะอีกครั้ง 27 มิถุนายนนี้ – นัดชิงชนะเลิศ 1 สิงหาคม

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ อย่าเนรคุณ สงสัยหมายถึงใคร? | The Thaiger
บันเทิง11 hours ago

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ อย่าเนรคุณ สงสัยหมายถึงใคร?

สุดปัง! Sour Candy – BLACKPINK x Lady Gaga ครองชาร์ต iTunes อันดับ 1 ในหลายประเทศทั่วโลก | The Thaiger
บันเทิง11 hours ago

สุดปัง! Sour Candy – BLACKPINK x Lady Gaga ครองชาร์ต iTunes อันดับ 1 ในหลายประเทศทั่วโลก

ส.บอล พร้อม ไทยลีก จัดสัมมนา คลับ ไลเซนซิง ลุย เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2021 | The Thaiger
ไทยลีก11 hours ago

ส.บอล พร้อม ไทยลีก จัดสัมมนา คลับ ไลเซนซิง ลุย เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2021

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 | The Thaiger
ข่าวไทย11 hours ago

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา 1-6 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

มหาดไทย แจ้ง ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จราชินี | The Thaiger
ข่าวไทย12 hours ago

มหาดไทย แจ้ง ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จราชินี

เยียวยาเกษตรกร รีบแจ้งบัญชีด่วน! รัฐโอนเงินให้ไม่ได้ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ12 hours ago

เยียวยาเกษตรกร รีบแจ้งบัญชีด่วน! รัฐโอนเงินให้ไม่ได้

คุมเข้มเปิดโรงหนัง ต้องใส่หน้ากาก งดกินดื่มขณะชม | The Thaiger
ข่าวไทย12 hours ago

คุมเข้มเปิดโรงหนัง ต้องใส่หน้ากาก งดกินดื่มขณะชม

ลือ! ทอม ฮอลแลนด์ เดท นาเดีย พาร์คส์ กักตัวด้วยกันที่บ้านในลอนดอน | The Thaiger
บันเทิง12 hours ago

ลือ! ทอม ฮอลแลนด์ เดท นาเดีย พาร์คส์ กักตัวด้วยกันที่บ้านในลอนดอน

รู้หรือไม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้ย่อว่า สตช. | The Thaiger
ข่าวไทย12 hours ago

รู้หรือไม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้ย่อว่า สตช.

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย13 hours ago

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย13 hours ago

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ18 hours ago

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง | The Thaiger
ข่าวไทย2 days ago

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง

Trending