Connect with us

ข่าวไทย

เงินเยียวยาเกษตรกร จ่ายแล้ว 7 ล้านราย ย้ำยื่นอุทธรณ์วันนี้วันสุดท้าย

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เงินเยียวยาเกษตรกร จ่ายแล้ว 7 ล้านราย ย้ำยื่นอุทธรณ์วันนี้วันสุดท้าย | The Thaiger
  • follow us in feedly

เงินเยียวยาเกษตรกร จ่ายแล้ว 7 ล้านราย ย้ำยื่นอุทธรณ์วันนี้วันสุดท้าย

จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร – นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าจากที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ สศก. ในฐานะนายทะเบียน ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระบบคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่ง สศก. ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วรวม 7.59 ล้านราย

ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 63 จำนวน 7,103,721 ราย รวมเงิน 35,518 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 15 พฤษภาคม ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 ส.ค.63 โดยเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้แล้วจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ส่วนเกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 15 ส.ค.63

เงินเยียวยาเกษตรกร จ่ายแล้ว 7 ล้านราย ย้ำยื่นอุทธรณ์วันนี้วันสุดท้าย | News by The Thaiger

จากการติดตามผ่านหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 8 หน่วยงาน ของ สศก. พบว่า ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 31 พ.ค. 2563 ทั้ง 8 หน่วยงานรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยา รวมทั้งสิ้น 48,621 ราย จำนวน 49,054 เรื่อง แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร 44,881 เรื่อง กรมปศุสัตว์ 2,933 เรื่อง กรมประมง 439 เรื่อง การยางแห่งประเทศไทย 742 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย 50 เรื่อง กรมหม่อนไหม 6 เรื่อง และกรมสรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 3 เรื่อง ผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 63 พบว่า ขณะนี้หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 6,823 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด 40,598 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,633 เรื่อง

ด้านนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า จากการติดตามสอบถามเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้จ่ายค่าครองชีพ ของกิน ของใช้ประจำวัน นำเงินไปต่อยอดทำมาหากิน เช่น จ่ายค่าเช่าที่ทำกิน ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อพันธุ์ปลา ซื้ออุปกรณ์จับปลา เครื่องมือทำมาหากิน ฯลฯ ที่เหลือจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกหลาน ค่ารักษาดูแลสุขภาพ และนำไปใช้อื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่ารถ ค่าไฟฟ้า ค่ามือถือ ค่าน้ำ เป็นต้นโดย วันที่ 4 มิถุนายนนี้ สศก. จะประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณากรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายหลังจากเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาแล้ว โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรที่ยังมีปัญหา หน่วยงานในระดับพื้นที่ที่เรื่องอุทธรณ์จะได้หาทางแก้ไข หรือ เสนอคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงทุกราย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้กำชับให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิ์ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง สามารถมายื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายนนี้ และสามารถเข้าตรวจสอบที่ www.moac.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของกระทรวง ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว ทั้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการรับเงินโอน ของทาง ธ.ก.ส. และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ทั้งนี้ อยากฝากถึงเกษตรกรทุกท่านที่ได้รับเงินเยียวยา ได้นำไปใช้เพื่อการยังชีพให้เหมาะสม หรือนำไปลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำการเกษตรต่อไป

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อ่านขั้นตอนการขอเปิดอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกรคลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

เตรียมแจ้งข้อหาพิธีกร ช่องส่องผี เพิ่มอีก 1 รายการ

P. Wanutch

Published

on

เตรียมแจ้งข้อหาพิธีกร ช่องส่องผี เพิ่มอีก 1 รายการ | The Thaiger
ภาพจาก: FB ช่องส่องผี Fanpage

เตรียมแจ้งข้อหาพิธีกร ช่องส่องผี เพิ่มอีก 1 รายการ วันที่ 11 ก.ค. ที่ สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.อ.สีหเดช สระกอบแก้ว ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี กล่าวว่า กรณีที่ลูกชาย ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม แจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ดำเนินรายการช่องส่องผี 4 คน คือ บ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, อ.เรนนี่ สุรประภา หิรัญปุณญะโชติ, ศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ และ นายพลเชฎฐ์ อินทร ในข้อหา ร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามคดีอาญาที่ 874/63 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 63 เนื่องจากผู้เสียหายได้ชมรายการดังกล่าวที่บ้านพักในพื้นที่อ.เมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 พ.ย.62 พบว่า บ๊วยกับพวกอีก 3 คน ได้ดำเนินรายการช่องส่องผี ตอน ตำนานผีในโรงเรียน ซึ่งได้ไปถ่ายทำที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อ.สามพราน จ.นครปฐม ว่า อดีต ผอ.โรงเรียน มีการเรียกรับเงินกินเปล่าค่าแป๊ะเจี๋ย ฉ้อโกง ทุจริต ลูกชายอดีต ผอ.โรงเรียน จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ กับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ทางพนักงานสอบสวนกองปราบปราม จึงได้ส่งมอบสำนวนมาที่สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อดำเนินคดี ข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา ต่อมาวันที่ 1 มิ.ย.63 พิธีกรทั้ง 4 คน ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว พร้อมให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.พันธมิตร จ้างประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน)รวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องอัยการภายในเดือน ก.ค.63 พ.ต.อ.สีหเดช กล่าวว่า วันที่ผู้ดำเนินรายการช่องส่องผี ทั้ง 4 คน เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา ทางพนักงานสอบสวน จะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแต่ทั้ง 4 คน ไม่ยินยอมก่อนจะเดินทางกลับไป พนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในคดีขัดคำสั่งเจ้าพนักงานอีก 1 ข้อหา ที่มา: ข่าวสด ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป

ข่าวไทย

แม่น้องชมพู่ เผยตร.ปลอมแชท ส่งข้อความขู่ให้สารภาพ

P. Wanutch

Published

on

แม่น้องชมพู่ เผยตร.ปลอมแชท ส่งข้อความขู่ให้สารภาพ | The Thaiger

แม่น้องชมพู่ เผยตร.ปลอมแชท ส่งข้อความขู่ให้สารภาพ จากกรณีการเสียชีวิตของ น้องชมพู่ เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่เสียชีวิตและพบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟ บ้านกกกอก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 2 เดือนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 63 แต่ก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ต้องหา จนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดวันที่ 11 ก.ค. มีรายงานว่า นางสาวิตรี วงศ์ศรีชาหรือแม่น้องชมพู่ ได้ติดต่อมายังหัวหน้าชุดสืบสวนเพื่อสอบถาม ว่า มีคนส่งข้อความผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยใช้ชื่อเป็น พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร. ติดต่อเข้ามาในทำนองขมขู่ จึงสอบถามหัวหน้าชุดสืบสวนว่าเป็นไลน์ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จริงหรือไม่ โดยแคปภาพบันทึกหน้าจอข้อความในไลน์ ส่งให้ชุดสืบสวนดู ทางตำรวจยืนยันว่าไม่ใช่ ไลน์ของรองผบ.ตร. หัวหน้าชุดสืบสวน ได้ส่งชุดสืบสวน ไปเก็บพยานหลักฐานดังกล่าวและรายงานไปยัง พล.ต.อ.สุวัฒน์ ให้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ เผยว่า ตนเองถูกปลอมไลน์ และให้แม่น้องชมพู่ร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลที่ปลอมไลน์ และให้ชุดสืบสวนดำเนินการจับกุม ที่มา: ข่าวสด ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป

ข่าวไทย

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เช็กเงินอุดหนุนบุตร

Aindravudh

Published

on

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เช็กเงินอุดหนุนบุตร | The Thaiger

เช็คเงินอุดหนุนบุตร เข้าแล้ววันนี้ 10 ก.ค. 600 บาท! วิธีตรวจสอบสิทธิ์ จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานเงินอุดหนุนบุตร ซึ่งเดือนนี้จ่ายวันที่ 10 ก.ค. 63 จำนวน 600 บาท “ตัวเลขเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกรกฏาคม 2563 ทะลุ 1.6 ล้านคน!!!! เงินออกวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,617,534 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,520,400 บาท ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th คลิก (ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน และระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด)   ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300″ ส่วนความคืบหน้าเรื่องจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางนั้น คาดว่าจะจ่ายทีเดียว 3 เดือน 3,000 บาท ในวันที่ 20 ก.ค. 63 ตัวเลขเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกรกฏาคม 2563 ทะลุ 1.6 ล้านคน!!!!เงินออกวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / (600… Posted by จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ on Wednesday, July 8, 2020 10 ก.ค. เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยผู้พิการ-เบี้ยผู้สูงอายุ เข้า เข้าวันศุกร์นี้! […]

อ่านต่อไป
ผลหวยฮานอย 12 กรกฎาคม หวยฮานอย 12/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ผลหวยฮานอย 12 กรกฎาคม หวยฮานอย 12/7/63

เลขเด็ดหลวงปู่นาม เกจิวัดน้อยชมภู่ | The Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

เลขเด็ดหลวงปู่นาม เกจิวัดน้อยชมภู่

โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส VS เอฟซี โตเกียว: ถ่ายทอดสด เจลีก 12 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส5 hours ago

โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส VS เอฟซี โตเกียว: ถ่ายทอดสด เจลีก 12 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

โชนัน เบลล์มาเร่ VS คอนซาโดเล่ ซัปโปโร: ถ่ายทอดสด เจลีก 12 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
คอนซาโดเล่ ซัปโปโร7 hours ago

โชนัน เบลล์มาเร่ VS คอนซาโดเล่ ซัปโปโร: ถ่ายทอดสด เจลีก 12 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

สเปอร์ส พบ อาร์เซนอล : พรีวิว พรีเมียร์ลีก 12 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
อาร์เซนอล7 hours ago

สเปอร์ส พบ อาร์เซนอล : พรีวิว พรีเมียร์ลีก 12 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม

ชิมิสุ เอสพัลส์ VS กัมบะ โอซาก้า: ถ่ายทอดสด เจลีก 12 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
ชิมิสุ เอสพัลส์7 hours ago

ชิมิสุ เอสพัลส์ VS กัมบะ โอซาก้า: ถ่ายทอดสด เจลีก 12 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

โปรแกรมถ่ายทอดสด แข้งไทยใน เจลีก ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. | The Thaiger
เจลีก8 hours ago

โปรแกรมถ่ายทอดสด แข้งไทยใน เจลีก ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.

ธนาธร ซัดนโยบายรัฐอุ้มกลุ่มทุนมากกว่าช่วยคนจน | The Thaiger
ข่าวการเมือง8 hours ago

ธนาธร ซัดนโยบายรัฐอุ้มกลุ่มทุนมากกว่าช่วยคนจน

แจ็ค ชาร์ลตัน ตำนานทีมชาติอังกฤษ และ ลีดส์ ยูไนเต็ด เสียชีวิตด้วยวัย 85 ปี | The Thaiger
ฟุตบอล21 hours ago

แจ็ค ชาร์ลตัน ตำนานทีมชาติอังกฤษ และ ลีดส์ ยูไนเต็ด เสียชีวิตด้วยวัย 85 ปี

11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล VS เบิร์นลีย์ : พรีเมียร์ลีก 11 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล PPTV | The Thaiger
ลิเวอร์พูล21 hours ago

11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล VS เบิร์นลีย์ : พรีเมียร์ลีก 11 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล PPTV

เตรียมแจ้งข้อหาพิธีกร ช่องส่องผี เพิ่มอีก 1 รายการ | The Thaiger
ข่าวไทย22 hours ago

เตรียมแจ้งข้อหาพิธีกร ช่องส่องผี เพิ่มอีก 1 รายการ

เชื่อพี่ ! คล็อปป์ ยันเองยังไงก็ต้องพา เฮนโด้ มาชูถ้วยแชมป์ | The Thaiger
ลิเวอร์พูล22 hours ago

เชื่อพี่ ! คล็อปป์ ยันเองยังไงก็ต้องพา เฮนโด้ มาชูถ้วยแชมป์

นิ้ง กุลสตรี ถ่ายเป็นเลือด เริ่มจะท้อ ไม่ไหวแล้ว | The Thaiger
บันเทิง23 hours ago

นิ้ง กุลสตรี ถ่ายเป็นเลือด เริ่มจะท้อ ไม่ไหวแล้ว

รอดูได้เลย ! โฟเด้น เผยสุดมั่น เวลาง้างเท้าทำประตู | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้23 hours ago

รอดูได้เลย ! โฟเด้น เผยสุดมั่น เวลาง้างเท้าทำประตู

ผลหวยฮานอย 11 กรกฎาคม หวยฮานอย 11/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ผลหวยฮานอย 11 กรกฎาคม หวยฮานอย 11/7/63

ผลหวยฮานอย 11 กรกฎาคม หวยฮานอย 11/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ผลหวยฮานอย 11 กรกฎาคม หวยฮานอย 11/7/63

ผลหวยฮานอย 12 กรกฎาคม หวยฮานอย 12/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ผลหวยฮานอย 12 กรกฎาคม หวยฮานอย 12/7/63

ผลหวยฮานอย 10 กรกฎาคม หวยฮานอย 10/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 10 กรกฎาคม หวยฮานอย 10/7/63

ผลหวยฮานอย 9 กรกฎาคม หวยฮานอย 9/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 9 กรกฎาคม หวยฮานอย 9/7/63

ผลหวยฮานอย 8 กรกฎาคม หวยฮานอย 8/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 8 กรกฎาคม หวยฮานอย 8/7/63

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63

ผลหวยฮานอย 8 กรกฎาคม หวยฮานอย 8/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 8 กรกฎาคม หวยฮานอย 8/7/63

ตรวจหวยลาว 9 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 9/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวยลาว 9 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 9/7/63

ตรวจหวยลาว 9 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 9/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจหวยลาว 9 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 9/7/63

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ค. ราคาทองคำ ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 day ago

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ค. ราคาทองคำ ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16/7/63

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค. ราคาทองคำลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 27,150 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ค. ราคาทองคำลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 27,150

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ค. ราคาทองคำเพิ่ม 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 27,200 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ค. ราคาทองคำเพิ่ม 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 27,200

ราคาทองวันนี้ 8 ก.ค. ราคาทองคำลดลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 27,000 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 8 ก.ค. ราคาทองคำลดลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 27,000

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750

Trending