Connect with us

ข่าวไทย

คปภ. ร่วมมือธุรกิจประกันภัย ต้านไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Aindravudh

Published 

 on 

คปภ. ร่วมมือธุรกิจประกันภัย ต้านไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) | The Thaiger
ภาพจาก: รัฐบาลไทย
 • follow us in feedly

คปภ. ร่วมมือธุรกิจประกันภัย ต้านไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ข่าวรัฐบาลไทย รายงาน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ศูนย์กลางการแพร่ระบาด ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และได้ออกมาตรการในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) 4 มาตรการ ไปแล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าว ยังมีการแพร่กระจายของโรคไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดประชุมหารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยได้ข้อยุติร่วมกันในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านประกันภัย ทั้งในส่วนของการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย และคนกลางประกันภัย แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร ดังนี้

มาตรการด้านการประกันชีวิต

มาตรการที่ 1 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิตผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30เมษายน 2563 โดยขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม

มาตรการที่ 2 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิตยกเว้นดอกเบี้ยกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน

มาตรการที่ 3 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิตผ่อนผันการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ หรือมีการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทอาจได้รับยกเว้นหรือปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

มาตรการที่ 4 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิตพิจารณาผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวด โดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยใดๆ ก็ตาม หรือมีการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดที่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 5 ขอความร่วมมือบริษัทประกันชีวิตให้ผ่อนคลายการกำหนดจำนวนเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ โดยให้มีการปรับเพิ่มเพดานขั้นสูงของจำนวนเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์

มาตรการที่ 6 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิตสามารถลดอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเบี้ยประกันภัย กรณีทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และวันเริ่มต้นคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการด้านประกันวินาศภัย

มาตรการที่ 1 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัยผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเดียวกัน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

มาตรการที่ 2 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัยผ่อนผันเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย โดยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดได้ สำหรับการประกันภัยอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่กำหนดไว้ในรายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีการทำสัญญา หรือมีการชำระเบี้ยประกันภัยตามสัญญา ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 3 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัยอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองของการประกันภัยการเดินทางได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีกำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครองเดิม

มาตรการที่ 4 ออกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถลดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเบี้ยประกันภัย (สำหรับการประกันภัยอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่กำหนดไว้ในรายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) โดยต้องเป็นการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และวันเริ่มต้นคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการด้านคนกลางประกันภัย

มาตรการที่ 1 ออกประกาศให้ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ได้รับผลกระทบและใบอนุญาตฯ สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุใบอนุญาตได้ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 2 ออกประกาศเพิ่มเงื่อนไขการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ให้ปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการที่ 3 ขอความร่วมมือตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ชะลอหรืองดการเข้าสอบหรือการเข้าอบรมตามหลักสูตรขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตฯ นับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 4 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบในการจัดอบรมหลักสูตรการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ชะลอหรือเลื่อนการจัดอบรมความรู้เพื่อขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยให้สิทธิ์ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมในครั้งต่อไป

มาตรการดูแลบุคลากรด้านการประกันภัย

มาตรการภายในองค์กร ได้ดำเนินการออกประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน คปภ. ทุกคนระมัดระวังการแพร่ระบาดและปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ อาทิ ให้งดเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อในชุมชนภายในประเทศ (Local Transmission) โดยติดตามข่าวสารจากทางราชการ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน หรือมีคนแออัด สวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะ หรือเมื่อต้องติดต่อกับผู้ที่มีอาการป่วย หมั่นล้างมือให้สะอาด และไม่นำมือมาสัมผัสที่ตา จมูก และปากหากไม่จำเป็น ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีอาการไข้ ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา ให้รีบไปพบแพทย์ เป็นต้น

มาตรการภายนอกองค์กร ขอความร่วมมือหน่วยงานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัย และสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดและแจ้งพนักงาน ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยในสังกัดทุกคนให้ระมัดระวังการแพร่ระบาดและปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่ได้รับกระทบได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาด้านประกันภัย

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการให้ภาคธุรกิจประกันภัยจัดทำ Stress test เพื่อทดสอบปัจจัยมหภาค การเคลมจากการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยเพื่อเตรียมมาตรการรองรับ หากสถานการณ์มีความรุนแรง ซึ่งการทดสอบพบว่า ธุรกิจประกันภัยในภาพรวมยังคงแข็งแกร่งและสามารถรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดี

“สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใย และขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย อาทิ การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ หรือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากทำประกันภัยไว้แล้วควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย รวมทั้งตรวจสอบว่าสัญญาประกันภัยดังกล่าวยังมีความคุ้มครองอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวไทย

BREAKING! รถไฟฟ้าบีทีเอส เปลี่ยนเวลาปิดให้บริการเป็น 21.30 น. – เริ่ม 3 เม.ย.

Pengpis.

Published

on

BREAKING! รถไฟฟ้าบีทีเอส เปลี่ยนเวลาปิดให้บริการเป็น 21.30 น. – เริ่ม 3 เม.ย. | The Thaiger

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เตรียมเปลี่ยนเวลาปิดให้บริการเป็น 21.30 น. หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป (3 เมษายน)

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) บริษัทฯ ขอปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อปฏิบัติตามคำประกาศจากทางรัฐบาล ดังนี้

รถไฟฟ้าบีทีเอส จะให้บริการผู้โดยสารในทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม ถึง เวลา 21.30 น.เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความมั่นใจ และปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการทุกท่าน เราจะร่วมกันจับมือฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน ให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากของประเทศไทยไปด้วยกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกท่านที่เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถครั้งนี้

ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทร. 0 2617 6000 (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น.) หรือติดต่อผ่านทาง Line Official: @btsskytrain

บีทีเอส แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้า ตามประกาศของรัฐบาล นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่…

Posted by รถไฟฟ้าบีทีเอส on Thursday, April 2, 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

เริ่ม 4 เมษา ! ปตท. เตรียมขายแอลกอฮอล์ 70% ราคาถูก ซื้อได้คนละขวด

Maestro WP

Published

on

เริ่ม 4 เมษา ! ปตท. เตรียมขายแอลกอฮอล์ 70% ราคาถูก ซื้อได้คนละขวด | The Thaiger
ภาพจาก: pttor

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น แจ้งว่า ได้ร่วมดูแลคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดหาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด

เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษ เริ่มจำหน่ายวันแรกในวันที่ 4 เมษายน 2563 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% สามารถใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก หรือใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ลดการสะสมของเชื้อโรคได้ 99.99% บรรจุขวดละ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) จำหน่ายในราคาขวดละ 110 บาท สามารถซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมัน โดยขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่าย 1 คน / 1 ขวด

ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ พร้อมกับเว้นระยะห่างการต่อแถวอย่างน้อย 1 เมตร

เริ่ม 4 เมษา ! ปตท. เตรียมขายแอลกอฮอล์ 70% ราคาถูก ซื้อได้คนละขวด | News by The Thaiger

จำหน่ายระหว่างเวลา 09:00 12:00 น. บริเวณหน้าสำนักงาน หรือในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ ตามวันที่กำหนด

กำหนดวันจำหน่ายแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

 • วันที่ 4 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 15 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี
 • วันที่ 17 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออก
 • วันที่ 23 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคใต้
 • วันที่ 29 เมษายน 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคกลาง
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคเหนือและภาคตะวันตก

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในแต่ละภาค ได้ที่ 1365 Contact Center ทั้งนี้ การจำหน่ายแอลกอฮอล์นี้เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากสิ่งที่ พีทีที สเตชั่น ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มาเติมน้ำมันทุกท่านตามวัน เวลา ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ที่กำหนด รวม 1 ล้านชิ้น

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

6 ข้อห้ามของอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง และโทษเป็นอย่างไร ?

Maestro WP

Published

on

6 ข้อห้ามของอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง และโทษเป็นอย่างไร ? | The Thaiger

จากกรณีกระแสข่าวการ ประกาศเคอร์ฟิว โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบค. ตอบข้อถามดังกล่าวว่า ขอให้ประชาชนติดตามหน้าจอโทรทัศน์ไว้

โดยก่อนหน้ามีการประกาศว่าจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตั้งแต่ต้น แต่วันนี้อยากให้ติดตามเวลาที่จะประกาศอีกครั้งตามหน้าจอทีวี โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ สำหรับประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. มีอายุบังคับใช้ 1 เดือน

6 ข้อห้ามของอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง และโทษเป็นอย่างไร ? | News by The Thaiger

อำนาจตาม พ.ร.ก. ทำอะไรได้บ้าง?

 • ศบค.จะออกประกาศเพื่อบังคับใช้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และการพิจารณาว่าจะบังคับใช้ในประเด็นใดบ้าง ทั้งข้อความร่วมมือและมีบทลงโทษหากฝ่าฝืน

อำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามอะไรบ้าง?

 • 1. ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
 • 2. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
 • 3. ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • 4. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
 • 5. ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
 • 6. ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษหรือไม่?

 • มาตรา 18 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

BREAKING! รถไฟฟ้าบีทีเอส เปลี่ยนเวลาปิดให้บริการเป็น 21.30 น. – เริ่ม 3 เม.ย. | The ThaigerBREAKING! รถไฟฟ้าบีทีเอส เปลี่ยนเวลาปิดให้บริการเป็น 21.30 น. – เริ่ม 3 เม.ย. | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

BREAKING! รถไฟฟ้าบีทีเอส เปลี่ยนเวลาปิดให้บริการเป็น 21.30 น. – เริ่ม 3 เม.ย.

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เตรียมเปลี่ยนเวลาปิดให้บริการเป็น 21.30 น. หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป (3 เมษายน) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร...

เนย โชติกา คลอดทายาทคนที่ 2 ‘น้องลลิณ’ | The Thaigerเนย โชติกา คลอดทายาทคนที่ 2 ‘น้องลลิณ’ | The Thaiger
ดาราไทย5 hours ago

เนย โชติกา คลอดทายาทคนที่ 2 ‘น้องลลิณ’

เนย โชติกา คลอดทายาทคนที่ 2 ‘น้องลลิณ’ หลังจากที่ก่อนหน้าค่อนข้างกังวลใจ เพราะกำหนดคลอดในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับดาราสาว เนย โชติกา วงศ์วิลาศ แต่เจ้าตัวก็ป้องกันเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกสาวปลอดภัยมากที่สุด ล่าสุดวันที่ 2 เมษายน 2563 เนยก็ได้ให้กำเนิดทายาทคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ด้วยการผ่าคลอด...

ญี่ปุ่น ประกาศผู้เดินทางจาก ไทย และอีก 72 ประเทศห้ามเข้า | The Thaigerญี่ปุ่น ประกาศผู้เดินทางจาก ไทย และอีก 72 ประเทศห้ามเข้า | The Thaiger
ข่าว5 hours ago

ญี่ปุ่น ประกาศผู้เดินทางจาก ไทย และอีก 72 ประเทศห้ามเข้า

ประเทศญี่ปุ่น ออกประกาศห้ามคนไทยและนักท่องเที่ยวอีก 72 ประเทศเข้าญี่ปุ่น ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 3 เม.ย.63 เป็นต้นไป เว้นคนที่มีถิ่นพำนักถาวรในญี่ปุ่น เฟซบุ๊ก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” เผยแพร่ประกาศ ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากไทย...

เริ่ม 4 เมษา ! ปตท. เตรียมขายแอลกอฮอล์ 70% ราคาถูก ซื้อได้คนละขวด | The Thaigerเริ่ม 4 เมษา ! ปตท. เตรียมขายแอลกอฮอล์ 70% ราคาถูก ซื้อได้คนละขวด | The Thaiger
ข่าวไทย6 hours ago

เริ่ม 4 เมษา ! ปตท. เตรียมขายแอลกอฮอล์ 70% ราคาถูก ซื้อได้คนละขวด

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น แจ้งว่า ได้ร่วมดูแลคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดหาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษ เริ่มจำหน่ายวันแรกในวันที่ 4 เมษายน 2563 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้...

6 ข้อห้ามของอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง และโทษเป็นอย่างไร ? | The Thaiger6 ข้อห้ามของอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง และโทษเป็นอย่างไร ? | The Thaiger
ข่าวไทย7 hours ago

6 ข้อห้ามของอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง และโทษเป็นอย่างไร ?

จากกรณีกระแสข่าวการ ประกาศเคอร์ฟิว โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบค. ตอบข้อถามดังกล่าวว่า ขอให้ประชาชนติดตามหน้าจอโทรทัศน์ไว้ โดยก่อนหน้ามีการประกาศว่าจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตั้งแต่ต้น แต่วันนี้อยากให้ติดตามเวลาที่จะประกาศอีกครั้งตามหน้าจอทีวี โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ สำหรับประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค....

ศรราม ให้ทนายนำเช็ค 9 แสน คืนผู้เสียหาย ปมหน้ากากอนามัย | The Thaigerศรราม ให้ทนายนำเช็ค 9 แสน คืนผู้เสียหาย ปมหน้ากากอนามัย | The Thaiger
ข่าวไทย8 hours ago

ศรราม ให้ทนายนำเช็ค 9 แสน คืนผู้เสียหาย ปมหน้ากากอนามัย

ศรราม ให้ทนายนำเช็ค 9 แสน คืนผู้เสียหาย ปมหน้ากากอนามัย จากกรณีที่เจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งย่านมีนบุรี เข้าพบ พ.ต.ท.นพพร ศรีสุชาติ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หัวหมาก เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีฐานฉ้อโกง กับ น.ส.กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ หรือติ๊ก บิ๊กบราเธอร์ ภรรยานายศรราม...

ตัวอย่างแรก Peninsula ภาคต่อ Train to Busan (คลิป) | The Thaigerตัวอย่างแรก Peninsula ภาคต่อ Train to Busan (คลิป) | The Thaiger
ตัวอย่าง8 hours ago

ตัวอย่างแรก Peninsula ภาคต่อ Train to Busan (คลิป)

ตัวอย่างแรก Peninsula ภาคต่อ Train to Busan (คลิป) หลังจากที่ประสบความสำเร็จและสร้างปรากฏการณ์เป็นอย่างมากสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Train To Busan (2016) หนังซอมบี้ จากประเทศเกาหลีใต้ ต่อมาก็ได้มีการประกาศว่าจะสร้างภาคต่อ ซึ่งสเกลจะขยายเป็นวงกว้างกว่าเดิม ในชื่อของ Peninsula (หรือ Bando...

SCB แจ้งพนักงานชั่วคราวสาขาจัตุรัสจามจุรี ติดเชื้อโควิด-19 | The ThaigerSCB แจ้งพนักงานชั่วคราวสาขาจัตุรัสจามจุรี ติดเชื้อโควิด-19 | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

SCB แจ้งพนักงานชั่วคราวสาขาจัตุรัสจามจุรี ติดเชื้อโควิด-19

SCB แจ้งพนักงานชั่วคราวสาขาจัตุรัสจามจุรี ติดเชื้อโควิด-19 เฟซบุ๊ก SCB Thailand รายงานว่า SCB แจ้งพนักงานชั่วคราวสาขาจัตุรัสจามจุรี ติดเชื้อโควิด-19 ตามที่ธนาคารได้รับแจ้งว่า มีพนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติงานที่สาขาจัตุรัสจามจุรี ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อคืนนี้ คาดว่าได้รับเชื้อจากบุคคลในครอบครัว และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยพนักงานคนดังกล่าวได้เข้ามาที่ทำงาน ในวันที่ 30 มีนาคม...

นายกรัฐมนตรีแจ้งเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4ทุ่ม-ตี4 เริ่ม 3 เมษายน | The Thaigerนายกรัฐมนตรีแจ้งเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4ทุ่ม-ตี4 เริ่ม 3 เมษายน | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

นายกรัฐมนตรีแจ้งเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4ทุ่ม-ตี4 เริ่ม 3 เมษายน

นายกรัฐมนตรีแจ้งเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 22.00-04.00 น. เริ่ม 3 เมษายน วันนี้ (2 เมษายน 2563) ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์...

ธ.กรุงไทยให้ลูกค้าพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน | The Thaigerธ.กรุงไทยให้ลูกค้าพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

ธ.กรุงไทยให้ลูกค้าพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

ธ.กรุงไทยให้ลูกค้าพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน วันที่ 2 เม.ย. ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ ล่าสุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อปกติ นาน 3 เดือน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ...

ตรวจหวยลาว 2 เมษายน 2563 หวยลาว 2/4/63 | The Thaigerตรวจหวยลาว 2 เมษายน 2563 หวยลาว 2/4/63 | The Thaiger
ตรวจหวย9 hours ago

ตรวจหวยลาว 2 เมษายน 2563 หวยลาว 2/4/63

ตรวจหวยลาว 2 เมษายน 2563 หวยลาว 2/4/63 ตรวจหวยลาว 2/4/63 หวยลาว 2 เมษายน 2563 หวยพัฒนา 2 เมษายน 2563 หวยลาว ຫວຍລາວ – ผลการออกหวยลาวหรือหวยพัฒนา...

เพื่อไทย เสนอลดงบซื้ออาวุธ-เรือดำน้ำ เอามาใช้กู้วิกฤติโควิด-19 | The Thaigerเพื่อไทย เสนอลดงบซื้ออาวุธ-เรือดำน้ำ เอามาใช้กู้วิกฤติโควิด-19 | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

เพื่อไทย เสนอลดงบซื้ออาวุธ-เรือดำน้ำ เอามาใช้กู้วิกฤติโควิด-19

โฆษกพรรคเพื่อไทย เสนอรัฐบาล ปรับงบประมาณ 63 ลดงบฯซื้ออาวุธ-เรือดำน้ำ เอามาใช้กู้วิกฤติโควิด-19 ข่าวพรรคเพื่อไทย รายงาน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษวันที่ 3 เมษายน...

Trending