Connect with us

ข่าวการเมือง

24 มิถุนายน 2475: 88 ปี จากอภิวัฒน์สยาม สู่ประชาธิปไตยอันขลุกขลัก

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

24 มิถุนายน 2475: 88 ปี จากอภิวัฒน์สยาม สู่ประชาธิปไตยอันขลุกขลัก | The Thaiger
ภาพโดย วัชระ อินทราวุธ
  • follow us in feedly

24 มิถุนายน 2475: 88 ปี จากอภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนผ่านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ประชาธิปไตยอันขลุกขลัก

การปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 เกิดขึ้นจากสภาพปัจจัยทั้งภายในประเทศและสภาพสังคมโลก การปฏิวัติสยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบจากสมบูรณญาสิทธิราชย์ เป็นประชาธิปไตยใช่ว่าอยู่ ๆ จะเกิดขึ้นมา แต่เหตุปัจจัยนั้นปูมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2460 มีการวิพากษ์วิจารณ์ในหนังสือพิมพ์อย่างกว้างขวางถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบ ปฏิเสธระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยปัจจัยหนึ่งคือการเปรียบเทียบความเจริญ ศิวิไลซ์สยามกับประเทศตะวันตก และหลายคนฟันธงไปว่าเกิดจากระบบอันไม่เอื้อต่อการให้คนเล็กคนน้อยได้เติบโตขึ้นมาตามความสามารถ

ในหน่วยงานข้าราชการเอง ก็มีคนทำงานทั้งเชื้อพระวงศ์และสามัญชน ฝั่งสามัญชนเองได้เรียกร้องให้การเลื่อนขั้นตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละบุคคล ไม่ใช่สายเลือด เส้นสาย หรือความจงรักภักดี ความไม่พอใจดังกล่าวได้สุมเชื้อมาจนถึงกระทั่งช่วงเศรษฐกิจไทยตกต่ำ ปัจจัยหนึ่งอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลก ทำให้รัฐต้องปลดข้าราชการบางส่วนเพื่อลดภาระข้าใช้จ่าย และคนบางส่วนที่ถูกปลดส่วนใหญ่เป็นสามัญชน

ในช่วงสมัยต้นรัชกาลที่ 7 ปี 2455 มีกลุ่มนายทหารชั้นผู้น้อยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ วางแผนจะโค่นล้มระบอบกษัตริย์ ตอนนั้นมีการวางแผนจะร่างรัฐธรรมนูญ เสนอให้เปลี่ยนคำขวัญเป็น “ชาติ ศาสนา และบ้านเมือง” แต่ทำไม่สำเร็จ มีนายทหาร 23 นาย ส่วนใหญ่แทบทั้งหมดเป็นสามัญชนถูกลงโทษจำคุก 20 ปี

ด้านรัชกาลที่ 7 เองก็เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมแนวคิดในไทยและต่างประเทศ ทรงมีแนวความคิดที่จะมีรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ จนกระทั่งประเทศไทย หรือสยามในขณะนั้นได้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือร่าง พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475 เมื่อ 24 มิ.ย. 24765แต่เมื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานลงมา แต่งทรงเติมคำว่า “ชั่วคราว” ต่อท้าย

24 มิถุนายน 2475: 88 ปี จากอภิวัฒน์สยาม สู่ประชาธิปไตยอันขลุกขลัก | News by The Thaiger

หมุดที่ระลึกแห่งการปฏิวัติ-การเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยาม ณ ลานพระราชวังดุสิต บริเวณด้านข้างพระบรมรูปทรงม้า หน้าสนามเสือป่า (ปัจจุบันหายสาปสูญ) ข้อความในหมุดดังกล่าวมีดังนี้ “ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ” -ภาพโดย Xiengyod

วันที่ 27 มิ.ย. 2475 คณะราฎรจึงประกาศรัฐธรรมนูญ อันมีความใน 2 มาตราแรก ว่า สยามประเทศเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ ประชาชนชาวสยามไม่ว่าเหล่ากําเนิดหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มมครองแห่ง รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน มาตรา 2 อํานาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยามพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

คณะราษฎร เริ่มต้นจากบุคคล 7 คน เป็นกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ที่ไปร่ำเรียนจากต่างประเทศประกอบด้วยสายพลเรือน คือ 4 คน ที่รู้จักดีคือ ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูญธรรม) นักกฎหมายหนุ่มจากฝั่งเศส ต่อมาเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และสายนักเรียนทหาร 3 คน คือ ร้อยโท แปลก ขีตตะสังคะ (หลวงพิบูลสงคราม) นักเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส ร้อยโท ประยูร ภมรมนตรี นักเรียนวิชารัฐศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส ร้อยตรี ทัศนัย มิตรภักดี นักเรียนวิชาทหารม้า ประเทศฝรั่งเศส

24 มิถุนายน 2475: 88 ปี จากอภิวัฒน์สยาม สู่ประชาธิปไตยอันขลุกขลัก | News by The Thaiger

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2470 4 ปีก่อนการปฏิวัติ พวกเขานัดวางแผนกันที่กรุงปารีส ในการปฏิวัติสยาม ก่อนต่อมาจะใช้การชักชวนนายทหารผู้ใหญ่อย่างลับ ๆ ให้ร่วมขบวนการ หนึ่งในนั้นคือ พลเอกพระยาพหลพลหยุหเสนา กระทั่งใกล้ช่วงปฏิวัติเดือนมิถุนายน 2475 คณะราษฎรมีสมาชิกประมาณ 100 คน

และช่วงเช้าย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก็ทำการปฏิวัติสำเร็จ จับกุมผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์และคนใกล้ชิดประมาณ 40 คน ต่อมาเวลา 6 โมงเช้า พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้อ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 ความว่า

“…ราษฎรทั้งหลาย เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้น ในขั้นต้นราษฎร บางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้คงจะปกครองให้ราษฎรได้ร่มเย็น แต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวัง
กันไม่ กษัตริย์คงทรงอำนาจเหนือกฎหมายตามเดิม…เหตุฉะนั้น ราษฎร ข้าราชการ ทหาร และพลเมืองที่ได้รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว จึงรวมกำลังกันตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้น และได้ยึดอำนาจของ กษัตริย์ไว้แล้ว คณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภา ได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลาย ๆ ความคิด ดีกว่าความคิดเดียว ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎร
ไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้น จึงได้ขออัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไป แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้…”

พร้อมกันนี้ได้ร่างหลัก 6 ประการคือ

1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง

2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก

3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุก ๆ คนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก

4. จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่)

5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการดังกล่าวข้างต้น

6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

การปฏิวัติดำเนินไปสำเร็จโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ แต่ใช่ว่าหลังจากนั้นจะเป็นการอภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยความราบรื่น เพียงไม่ถึง 1 ปี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรก ก็ทำรัฐประหารตัวเอง ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร พร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา จากนั้นการรัฐประหารในประเทศไทยก็เกิดขึ้นตามมาอีก 2 ครั้ง ราวกับเป็นวัฏจักรที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมาทุกยุคสมัย

นอกจากนี้ยังเกิดการกบฎอีกหลายครั้ง ครั้งแรก คือ กบฏบวรเดช เมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 247 สาเหตุมาจากความต้องการที่จะนำระบอบเก่ากลับมา นำโดยพระองค์เจ้าบวรเดช แต่ไม่สำเร็จ หลังจากนั้นไม่นาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ประกาศสละราชสมบัติ

ในฝ่ายคณะราษฎรเองก็มีการแบ่งแยกกันภายใน แตกเป็น 2 กลุ่มคือฝั่งพลเรือน นำโดยปรีดี พนมยงค์ และกลุ่มทหาร นำโดยแปลก ขีตตะสังคะ หรือหลวงพิบูลสงคราม คนรุ่นหลังรู้จักกันในนามจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเหตุของความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางทิศทางในการดำเนินกิจของรัฐ โดยความขัดแย้งของทั้งสองได้เด่นชัดขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และสุดท้ายปลายทางต้องลี้ภัยไปต่างประเทศทั้งคู่

ประชาธิปไตยในประเทศไทยตลอดระยะเวลา 88 ปี ผ่านการตั้งไข่ และล้ม(ลุก)คลุกคลานมาอย่างยากลำบากและทุลักทุเล ถูกผัดเปลี่ยนครอบงำโดยอำนาจจากแต่ละฝ่าย เหตุการณ์ช่วงหลัง 14 ตุลาคม 2516 จึงถูกเรียกว่ายุคที่ประชาธิปไตยไทยแบ่งบานมากที่สุด ต้นกล้าของความคิดเสรีแตกหน่อขึ้นในมหาวิทยาลัยในหมู่นักศึกษา เกิดแนวคิดซ้ายใหม่ ก่อนที่จะถูกโค่นลงในช่วง 6 ตุลาคม 2519 อย่างราบคาบ และเข้าสู่ช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบในช่วงทศวรรษ 2520 สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

24 มิถุนายน 2475: 88 ปี จากอภิวัฒน์สยาม สู่ประชาธิปไตยอันขลุกขลัก | News by The Thaiger

ภาพโดย Neal Ulevich / AP ได้รับภาพรางวัลพูลิตเซอร์ปี 2520

ในช่วงทศวรรษปี 2540 ถึงเป็นการพัฒนารูปแบบทางการเมืองเข้าสู่รูปแบบการเมืองใหม่ รัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเกิดขึ้นสำเร็จ และการเข้ามาของรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กลายเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลแรกที่อยู่จนครบวาระ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย จนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ ก่อนที่ในรัฐบาลยุคทักษิณ 2 จะถูกรัฐประหารในปี 2549 หลังจากนั้นการเมืองไทยก็ติดอยู่ในวังวนความขัดแย้ง และวัฏจักรรัฐประหารก็ดำเนินถึงวาระอีกครั้งในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ล้มรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวทักษิณ และพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในเก้าอี้ผู้นำมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ร่มเงาของพรรคพลังประชารัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวการเมือง

ประยุทธ์ยืด ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ

Aindravudh

Published

on

ประยุทธ์ยืด ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ | The Thaiger

วานนี้ เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยัน สัปปายะสภาสถาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยืนยันไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ การอนุมัติจัดงบประมาณผ่านกลั่นกรองของคณะกรรมการทุกระดับ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ ขณะที่การลงทุน PPP เน้นความโปร่งใส ลดภาระด้านงบประมาณ

นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงแผนงานคมนาคมว่า มีการศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำ โดยภาครัฐเน้นการลงทุนร่วมรัฐ-เอกชน หรือ PPP เพราะหากรัฐลงทุนเองจะใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นการลงทุน PPP จะช่วยลดภาระด้านงบประมาณด้านการลงทุนของภาครัฐไปได้ โดยการประมูลและลงนามสัญญาต้องโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย หลายโครงการก็ประสบความสำเร็จแล้ว หน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งลดรายจ่ายและเพิ่มราย นายกรัฐมนตรียังยืนว่า ที่ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกผลประโยชน์จากใคร การอนุมัติดำเนินการเป็นไปตามการเสนอแผนงานโครงการ ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการทุกระดับ มีสัดส่วนงบประมาณชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน

นายกรัฐมนตรียังย้ำการจัดสรรงบประมาณนั้น เน้นความถูกต้องโปร่งใส คำนึงถึงภาระและความเหมาะสม งบประมาณแบ่งออกเป็นหลายส่วน ทั้งงบกลางของส่วนราชการ งบบูรณาการ ขออย่านำงบประมาณฟื้นฟูมาปะปนกับงบประมาณรายจ่ายในงบประมาณปี 64 สำหรับการจัดซื้อเรือดำน้ำ ยืนยันว่า ยึดหลักเหตุผลความจำเป็น ดำเนินการด้วยความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทั้งเพิ่มถนนสายใหม่และแก้ไขถนนเส้นเก่าที่มีปัญหา ก็ทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี ขอยืนยันว่างบประมาณที่อนุมัติยึดตามพันธกิจของหน่วยงานเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 3 ก.ค. พิจารณางบรายจ่ายปี 64 วันที่ 3

Aindravudh

Published

on

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 3 ก.ค. พิจารณางบรายจ่ายปี 64 วันที่ 3 | The Thaiger

การ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระรับหลักการ วันที่ 3

[Live] การ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระรับหลักการ วันที่ 3 รับชมได้ทาง- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา- Application : TPchannel- Website : tpchannel.org- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Posted by วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา on Thursday, July 2, 2020

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน

P. Wanutch

Published

on

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน | The Thaiger

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน

วันนี้ (2 ก.ค.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาให้ใบเหลืองว่า พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ อย่างแน่นอน เบื้องต้นจะให้ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีต ส.ส. 3 สมัย และอดีตผู้สมัครของพรรคเขตดังกล่าวในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ลงสมัครแข่งขัน โดยจะมีการนำชื่อเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ในวันที่ 3 ก.ค. และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

นายสมพงษ์ กล่าวว่า นางสลิลทิพย์ ถือเป็นคนคุณภาพของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรก เมื่อปี 2544 จนได้เป็น ส.ส.มาถึง 3 สมัย แม้ว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะพลาดไป นางสลิลทิพย์ ก็ยังคงลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ให้ความช่วยเหลือ และการรับฟังปัญหาของประชาชนมาสะท้อนต่อพรรคเพื่อไทย จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อม ที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคเพื่อไทยทุกประการ และเชื่อมั่นว่า นางสลิลทิพย์ จะชนะแน่นอน

ยืนยันว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคเพื่อไทยสู้เต็มที่ และมั่นใจในตัวนางสลิลทิพย์ ที่เป็นคนมีคุณภาพใส่ใจความทุกข์ร้อนของประชาชน จะได้โอกาสกลับมาเป็น ส.ส.เข้าไปทำงานในสภาฯ ได้อีกครั้ง หากเล่นกันตามกติกา จึงต้องขอฝากไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ควบคุมการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์โปร่งใส และยุติธรรม เพราะคำพิพากษาของศาลก็สะท้อนว่า เหตุใดคุณสลิลทิพย์ถึงแพ้การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 รวมไปถึงยังมีความผิดปกติอีกหลายกรณี ซึ่งคุณสลิลทิพย์รวมทั้งผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ ของพรรคเพื่อไทย ได้นำเรื่องร้องต่อ กกต. ไปแล้ว อีกทั้งการเลือกตั้งซ่อมในหลายเขตที่ผ่านมา ก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

ที่มา: ไทยรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
11 ตัวจริง เชลซี VS วัตฟอร์ด : พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล | The Thaiger
เชลซี5 hours ago

11 ตัวจริง เชลซี VS วัตฟอร์ด : พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล

ไฮไลท์ 3 แข้งไทยใน เจลีก, ชนาธิป จัดไปสองแอสซิตส์, อุ้ม-มุ้ยยังไร้ชัย | The Thaiger
เจลีก6 hours ago

ไฮไลท์ 3 แข้งไทยใน เจลีก, ชนาธิป จัดไปสองแอสซิตส์, อุ้ม-มุ้ยยังไร้ชัย

11 ตัวจริง วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ อาร์เซนอล : พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล | The Thaiger
อาร์เซนอล7 hours ago

11 ตัวจริง วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ อาร์เซนอล : พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล

ขึ้นท๊อปโฟร์แล้ว ! ไฮไลท์ แมนยู 5-2 บอร์นมัธ, กรีนวูดเบิ้ล พาผีฮึดแซง | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด7 hours ago

ขึ้นท๊อปโฟร์แล้ว ! ไฮไลท์ แมนยู 5-2 บอร์นมัธ, กรีนวูดเบิ้ล พาผีฮึดแซง

เนเน่ พรนับพัน สาวไทยได้เดบิ้วต์ CHUANG 2020 | The Thaiger
บันเทิง8 hours ago

เนเน่ พรนับพัน สาวไทยได้เดบิ้วต์ CHUANG 2020

เชลซี พบ วัตฟอร์ด : พรีวิว พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 4 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
เชลซี11 hours ago

เชลซี พบ วัตฟอร์ด : พรีวิว พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 4 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม

พักตัวหลัก ? คาดการณ์ 11 ตัวจริง แมนยู เปิดบ้านรับมือ บอร์นมัธ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด12 hours ago

พักตัวหลัก ? คาดการณ์ 11 ตัวจริง แมนยู เปิดบ้านรับมือ บอร์นมัธ

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ อาร์เซนอล : พรีวิว พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
อาร์เซนอล14 hours ago

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ อาร์เซนอล : พรีวิว พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม

มีใจหรือป่าว ! อาร์เตต้า กระตุ้น โอซิล โอกาสยังมีเสมอ | The Thaiger
อาร์เซนอล14 hours ago

มีใจหรือป่าว ! อาร์เตต้า กระตุ้น โอซิล โอกาสยังมีเสมอ

บ๊วย เชษฐวุฒิ ตอบแล้ว! หลังแหม่มโพธิ์ดำ โพสต์ขอโทษ ปมเงินบริจาค | The Thaiger
บันเทิง15 hours ago

บ๊วย เชษฐวุฒิ ตอบแล้ว! หลังแหม่มโพธิ์ดำ โพสต์ขอโทษ ปมเงินบริจาค

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย15 hours ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

เตรียมกดด่วน บัตรคนจน 3000 บาท เงินเข้าบ่าย 3 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ16 hours ago

เตรียมกดด่วน บัตรคนจน 3000 บาท เงินเข้าบ่าย 3

อ.ยิ่งศักดิ์โพสต์อาลัย นาธาน โอมาน หลังจากไปไม่หวนกลับ | The Thaiger
บันเทิง16 hours ago

อ.ยิ่งศักดิ์โพสต์อาลัย นาธาน โอมาน หลังจากไปไม่หวนกลับ

เล่นดีก็ชุดเดิม ! โซลชา อัพเดทความพร้อม ก่อนเปิดบ้านเจอ บอร์นมัธ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด16 hours ago

เล่นดีก็ชุดเดิม ! โซลชา อัพเดทความพร้อม ก่อนเปิดบ้านเจอ บอร์นมัธ

ประวัตินาธาน โอมาน จากนักร้องดัง สู่มหากาพย์ Prince of red shoes | The Thaiger
บันเทิง16 hours ago

ประวัตินาธาน โอมาน จากนักร้องดัง สู่มหากาพย์ Prince of red shoes

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้ | The Thaiger
ข่าว5 days ago

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย15 hours ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63

ผลหวยฮานอย 29 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 29/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 29 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 29/6/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ20 hours ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวยลาว 29 มิถุนายน 2563 หวยลาว 29/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวยลาว 29 มิถุนายน 2563 หวยลาว 29/6/63

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563 เงิน 3000 บาทเข้าวันไหน | The Thaiger
ข่าว3 days ago

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563 เงิน 3000 บาทเข้าวันไหน

Trending