Connect with us

ข่าวการเมือง

เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ อดีตปลัดคมนาคม

Aindravudh

Published

 on

เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ อดีตปลัดคมนาคม | The Thaiger
  • follow us in feedly

เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ อดีตปลัดคมนาคม ต้องคดียื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

สุพจน์ ทรัพย์ล้อม – เมื่อวานนี้ (18 ธันวาคม 2562) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่ง นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้รับพระราชทาน

เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกคดีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม เป็นผู้ถูกถอนชื่อ ออกจากรายชื่อผู้ได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

อ่านประกาศฉบับเต็มคลิก 

สำหรับนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2496 ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มต้นการทำงานที่ กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 จากนั้นประสบความก้าวหน้าทางตำแหน่งการงานเรื่อยมา ได้เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวง ตำแหน่งสุดท้ายคือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงคมนามคม

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กโจ๊ก ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง

Aindravudh

Published

on

บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กโจ๊ก ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง | The Thaiger

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 สั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ขาดจากการเป็นข้าราชการตำรวจ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรอบอัตรากำลัง ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้ที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับเฉพาะเงินเดือน โดยไม่ได้รับงินประจำตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ประจำตำแหน่ง นั้น

เพื่อให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามข้อ 1 (ค) ของบัญชี ห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจึงเห็นสมควรกำชับให้ พลตำรวจโท สรเชษฐ์ หักพาล รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุ

ดังต่อไปนี้ 1. ไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน

2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่ให้งดการมอบหมายงานพิเศษและสำคัญ และหากมีกรณีไม่รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 24 ม.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Aindravudh

Published

on

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ | The Thaiger

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวผ่านทวิตเตอร์ @Pichailive ว่า

“เพี้ยนได้อีก !!! รมว ท่องเที่ยวจะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อชดเชยบาทแข็งกร้าวคิดได้เหมือนกันจริงหรือ? แจกเงินคนไทยก็ว่าแย่แล้ว นี่จะแจกเงินชาวต่างชาติน่าจะเข้าใจผิดมากเราต้องการให้เขามาใช้เงินบ้านเราไม่ใช่เอาเงินเราให้เขาใช้นะครับ # คิดเป็น แต่แจกเงิน# แจกเงินกันจนเพี้ยน”

ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา จะนำมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” เวอร์ชั่นอินเตอร์ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 31 ม.ค.นี้ เพื่อแก้ปัญหา เงินบาทแข็งค่า ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงและการใช้จ่ายน้อยลง เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยคาดว่าเป็นการแจกคูปองเงินสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก

The Thaiger & The Nation

Published

on

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก | The Thaiger
แฟ้มภาพจาก: กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนและสังคมโซเชียลมีเดีย ได้ตั้งประเด็นคำถามถึงกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ รอง ผบ.ตร. ท่านหนึ่งไปปฎิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี นั้น ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงถึงประเด็นคำถามว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 22/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจมาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องจริง

ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีเหตุผลมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มีพฤติการณ์และการกระทำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยการยุติธรรม กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 24/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 แล้ว

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประการอื่น สั่ง ณ วันที่ 23 ม.ค.2563

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก | News by The Thaiger

ภาพจาก: Policenews

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

บีจี ปทุมฯ เปิดตัวชุดแข่งใหม่ พร้อมประกาศรายชื่อ 26 แข้ง ไทยลีก 2020 | The Thaigerบีจี ปทุมฯ เปิดตัวชุดแข่งใหม่ พร้อมประกาศรายชื่อ 26 แข้ง ไทยลีก 2020 | The Thaiger
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด33 mins ago

บีจี ปทุมฯ เปิดตัวชุดแข่งใหม่ พร้อมประกาศรายชื่อ 26 แข้ง ไทยลีก 2020

“เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จัดงาน “BGPU Season Opening 2020” เปิดตัวชุดแข่งใหม่จาก ไนกี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “IMMORTAL WARRIORS” พร้อมเผยรายชื่อ 26 นักเตะลงทำการแข่งขัน โตโยต้า ไทยลีก...

ใครเจ๋งสุด! ตัดเกรดแข้ง “ผีแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด หลังถล่มเละ 6 ลูกใส่ ทรานเมียร์ | The Thaigerใครเจ๋งสุด! ตัดเกรดแข้ง “ผีแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด หลังถล่มเละ 6 ลูกใส่ ทรานเมียร์ | The Thaiger
สื่อไทย1 hour ago

ใครเจ๋งสุด! ตัดเกรดแข้ง “ผีแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด หลังถล่มเละ 6 ลูกใส่ ทรานเมียร์

ตัดเกรดผู้เล่นของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังเกมบุกไปเยือน ทรานเมียร์ โรเวอร์ส ในการแข่งขันฟุตบอล เอฟเอคัพ รอบสี่ เมื่อคืนที่ผ่านมา – ลินการ์ด ประเดิมประตูแรกได้สำเร็จ ลินการ์ด ยิงแล้วโว้ย! ไฮไลท์ ทรานเมียร์ 0-6 แมนยู...

ถือเป็นเกียรติ ! เจ้าเท่ห์ เจริญศักดิ์ คว้ารางวัลดาวซัลโว ชิงแชมป์เอเชียยู 23 | The Thaigerถือเป็นเกียรติ ! เจ้าเท่ห์ เจริญศักดิ์ คว้ารางวัลดาวซัลโว ชิงแชมป์เอเชียยู 23 | The Thaiger
ทีมชาติไทย1 hour ago

ถือเป็นเกียรติ ! เจ้าเท่ห์ เจริญศักดิ์ คว้ารางวัลดาวซัลโว ชิงแชมป์เอเชียยู 23

แม้ว่าการแข่งขันศึก ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีจะปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังมีข่าวดีสำหรับทัพ ทีมชาติไทย ที่ เจ้าเทห์ เจริญศักดิ์ วงศ์กรณ์ คว้ารางวัลผู้ทำประตูสูงสุดประจำทัวร์นาเม้นต์นี้ไปครอง จากการทำไปทั้งหมด 3 ประตู สำหรับศึก เอฟเอซี ยู23 จบลงไปแล้วด้วยการที่ เกาหลีใต้...

27 ม.ค. ถ่ายทอดสด Grammy Awards 2020-ช่องทางรับชม | The Thaiger27 ม.ค. ถ่ายทอดสด Grammy Awards 2020-ช่องทางรับชม | The Thaiger
ฮอลลีวู้ด2 hours ago

27 ม.ค. ถ่ายทอดสด Grammy Awards 2020-ช่องทางรับชม

27 ม.ค. ถ่ายทอดสด Grammy Awards 2020-ช่องทางรับชม ใกล้เข้ามาแล้วกับงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Grammy Awards 2020 ครั้งที่ 62 ซึ่งจัดขึ้นที่ลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 26 มกราคม ออกอากาศทางช่อง CBS เวลา...

ทีมลีกวัน ใจมันได้ ! ไฮไลท์ ชรูว์สบิวรี่ 2-2 ลิเวอร์พูล, หงส์ยิงสองโดนเจ๊าเฉย-เหนื่อยรีเพลย์ต่อ | The Thaigerทีมลีกวัน ใจมันได้ ! ไฮไลท์ ชรูว์สบิวรี่ 2-2 ลิเวอร์พูล, หงส์ยิงสองโดนเจ๊าเฉย-เหนื่อยรีเพลย์ต่อ | The Thaiger
ลิเวอร์พูล2 hours ago

ทีมลีกวัน ใจมันได้ ! ไฮไลท์ ชรูว์สบิวรี่ 2-2 ลิเวอร์พูล, หงส์ยิงสองโดนเจ๊าเฉย-เหนื่อยรีเพลย์ต่อ

การแข่งขันศึกฟุตบอล เอฟเอ คัพ รอบที่ 4 ประจำฤดูกาล 2019/20 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ทีมอันดับ 16 ในศึกลีก วัน เปิดสนาม นิว มีโดว์ ต้อนรับการมาเยือนของ หงส์แดง ลิเวอร์พูล ทีมจ่าฝูงจากศึกฟุตบอล...

ไม่น่าพลาด! สเปอร์ส ปล่อย เอริคเซ่น ให้ “งูใหญ่” 16.8 ลป. – บาร์ซ่า ไม่สู้ราคา | The Thaigerไม่น่าพลาด! สเปอร์ส ปล่อย เอริคเซ่น ให้ “งูใหญ่” 16.8 ลป. – บาร์ซ่า ไม่สู้ราคา | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์2 hours ago

ไม่น่าพลาด! สเปอร์ส ปล่อย เอริคเซ่น ให้ “งูใหญ่” 16.8 ลป. – บาร์ซ่า ไม่สู้ราคา

สกายสปอร์ตส มาเองแบบนี้บอกเลยว่า “ไม่น่าพลาด”! “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ เตรียมปล่อย คริสเตียน เอริคเซ่น เพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งของทีมให้กับ “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน ด้วยค่าตัว 16.8 ล้านปอนด์ โดยเจ้าตัวมีคิวตรวจร่างกายวันจันทร์นี้ (ตามเวลาท้องถิ่น) สื่อรายงานว่า ก่อนหน้านี้...

ลินการ์ด ยิงแล้วโว้ย! ไฮไลท์ ทรานเมียร์ 0-6 แมนยู : เอฟเอคัพ – คนอื่นก็ซัดแจ่ม | The Thaigerลินการ์ด ยิงแล้วโว้ย! ไฮไลท์ ทรานเมียร์ 0-6 แมนยู : เอฟเอคัพ – คนอื่นก็ซัดแจ่ม | The Thaiger
สื่อไทย3 hours ago

ลินการ์ด ยิงแล้วโว้ย! ไฮไลท์ ทรานเมียร์ 0-6 แมนยู : เอฟเอคัพ – คนอื่นก็ซัดแจ่ม

ลินการ์ด ยิงแล้วโว้ย! ไฮไลท์ ทรานเมียร์ 0-6 แมนยู : เอฟเอคัพ – คนอื่นก็ซัดแจ่ม : เอฟเอคัพ อังกฤษ ไฮไลท์เอฟเอคัพ แมนยู ไฮไลท์ทรานเมียร์ แมนยู เมื่อคืนนี้ ไฮไลท์แมนยูล่าสุดเมื่อคืนนี้ ไฮไลท์...

ข่าวช็อกวงการบาส ! โคบี้ ไบรอันท์ เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก | The Thaigerข่าวช็อกวงการบาส ! โคบี้ ไบรอันท์ เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก | The Thaiger
NBA4 hours ago

ข่าวช็อกวงการบาส ! โคบี้ ไบรอันท์ เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

โคบี้ ไบรอันท์ ตำนานนักบาสเกตบอล NBA และทีม ลอสแองเจลิส เลเกอร์ แห่งศึกเอ็นบีเอ เสียชีวิตลงแล้วจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกด้วยวัย 41 ปี เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศไทย มีการรายงานว่า เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล เกิดอุบัติเหตุและตกลงในแถบเนินเขา Calabasas คาลาบาซัส...

ออกจากผี ได้ดีทุกคน ! แอชลีย์ ยัง ใช้เวลา 29 นาทีทำแอสซิสต์ตั้งแต่นัดแรกกับ อินเตอร์ | The Thaigerออกจากผี ได้ดีทุกคน ! แอชลีย์ ยัง ใช้เวลา 29 นาทีทำแอสซิสต์ตั้งแต่นัดแรกกับ อินเตอร์ | The Thaiger
อินเตอร์ มิลาน5 hours ago

ออกจากผี ได้ดีทุกคน ! แอชลีย์ ยัง ใช้เวลา 29 นาทีทำแอสซิสต์ตั้งแต่นัดแรกกับ อินเตอร์

แอชลีย์ ยัง แบ็คขวาตัวใหม่ของ งูใหญ่ อินเตอร์ มิลาน ที่เพิ่งย้ายมาจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แห่ง พรีเมียร์ลีก ได้ลงประเดิมนัดแรกในศึก กัลโช่ เซเรีย อา เป็นนัดแรกแล้ว แถมยังสามารถทำแอสซิสต์ให้ทางด้าน เลาตาโร่ มาร์ติเนซ ทำประตูได้ด้วย...

คมแบบนี้พี่ชอบ ! แลมพาร์ด ปลื้มผลงาน บาตชูอายี่ เกมเชือด ฮัลล์ | The Thaigerคมแบบนี้พี่ชอบ ! แลมพาร์ด ปลื้มผลงาน บาตชูอายี่ เกมเชือด ฮัลล์ | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก7 hours ago

คมแบบนี้พี่ชอบ ! แลมพาร์ด ปลื้มผลงาน บาตชูอายี่ เกมเชือด ฮัลล์

แฟรงก์ แลมพาร์ด กุนซือ สิงโตน้ำเงินคราม เชลซี สโมสรดังแห่งศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาให้สัมภาษณ์ชื่นชมผลงานของ มิตชี่ บาตชูอายี่ กองหน้าตัวสำรองของทีมที่ทำได้ดีในเกมล่าสุด แม้ว่าก่อนเกมทางด้าน แลมพ์ จะมีข่าวร้ายที่ทางด้าน แทมมี่ อบราฮัม ศูนย์ดาวยิงตัวหลักของทีมได้รับอาการบาดเจ็บ จากเกมก่อนหน้ากับ ปืนใหญ่...

11 ตัวจริง ชรูว์สบิวรี่ พบ ลิเวอร์พูล : เอฟเอคัพ – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger11 ตัวจริง ชรูว์สบิวรี่ พบ ลิเวอร์พูล : เอฟเอคัพ – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ลิเวอร์พูล7 hours ago

11 ตัวจริง ชรูว์สบิวรี่ พบ ลิเวอร์พูล : เอฟเอคัพ – พร้อมช่องทางรับชม

11 ตัวจริง ชรูว์สบิวรี่ พบ ลิเวอร์พูล : เอฟเอคัพ – พร้อมช่องทางรับชม : เอฟเอคัพ รอบ 4 ดูบอลเอฟเอคัพวันนี้ ดูบอลลิเวอร์พูลวันนี้ ลิงค์ดูบอล ชรูว์สบิวรี่ ลิเวอร์พูล ชรูว์บิวสรี่ ทาวน์...

11 ตัวจริง ทรานเมียร์ พบ แมนฯ ยู : เอฟเอคัพ – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger11 ตัวจริง ทรานเมียร์ พบ แมนฯ ยู : เอฟเอคัพ – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
สื่อไทย11 hours ago

11 ตัวจริง ทรานเมียร์ พบ แมนฯ ยู : เอฟเอคัพ – พร้อมช่องทางรับชม

ทรานเมียร์ โรเวอร์ส พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด : พรีวิว เอฟเอคัพ รอบ 4 26 มกราคม – พร้อมช่องทางรับชม : เอฟเอคัพ อังกฤษ ลิงค์ดูบอลเอฟเอคัพคืนนี้ ดูบอลแมนยู เอฟเอคัพ...

Trending