Connect with us

ข่าวการเมือง

ส.ป.ก. เรียกคืนที่ดินปารีณา 682 ไร่ ภายใน 7 วัน ไม่งั้นยึด

Aindravudh

Published

 on

ส.ป.ก. เรียกคืนที่ดินปารีณา 682 ไร่ ภายใน 7 วัน ไม่งั้นยึด | The Thaiger
  • follow us in feedly

ส.ป.ก. เรียกคืนที่ดินปารีณา 682 ไร่ ภายใน 7 วัน ไม่งั้นยึด

ปารีณา – วันที่ 6 ธ.ค. คืบหน้ากรณีปัญหาที่ดินฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์มของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. พลังประชารัฐ เขตราชบุรี ที่ ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี Ch3ThailandNews รายงานคำสัมภาษณ์ของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ระบุว่า ส.ป.ก จะทำหนังสือแจ้งไปยังนางสาวปารีณา ภายในวันที่ 9 ธ.ค. จากการครอบครองที่ดิน 682 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตปฏินรูปที่ดิน ซึ่งนางสาวปารีณา ไม่มีสิทธิ์ได้รับที่ ส.ป.ก. จึงเป็นการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
.
เมื่อนางสาวปารีณาได้รับหนังสือแล้ว จะต้องคืนที่ดิน 682 ไร่ ภายใน 7 วัน ไม่เช่นนั้น ส.ป.ก. จะใช้คำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ยึดที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ก่อนจะแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยต่อไป

ทั้งนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีกับนางสาวปารีณา เนื่องจากเจ้าตัวให้ความร่วมมืออย่างดี3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: Ch3ThailandNews

อีกด้านวานนี้ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยป้องกันป่าไม้ที่ 1 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ราชบุรี นำป้ายประกาศจากกรมป่าไม้ และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) อายัดที่ดิน ตาม ปจว.ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เข้าไปติดบริเวณพื้น ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่เขาสนฟาร์มไก่ ของ นางสาวปารีณา ที่เป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ และ ป่าไม้ปี 2484 ความว่า

“พื้นที่ตรวจยึดการกระทำความผิดว่าด้วยกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้าถือยึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต” และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน “เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” เป้นพื้นที่ที่อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวน เนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา รวมจำนวนเนื้อที่ 46 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตาม ปจว.ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. คดีอาญาที่ ยึดทรัพย์ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจยึดโดย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562″

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กโจ๊ก ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง

Aindravudh

Published

on

บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กโจ๊ก ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง | The Thaiger

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 สั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ขาดจากการเป็นข้าราชการตำรวจ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรอบอัตรากำลัง ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้ที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับเฉพาะเงินเดือน โดยไม่ได้รับงินประจำตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ประจำตำแหน่ง นั้น

เพื่อให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามข้อ 1 (ค) ของบัญชี ห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจึงเห็นสมควรกำชับให้ พลตำรวจโท สรเชษฐ์ หักพาล รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุ

ดังต่อไปนี้ 1. ไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน

2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่ให้งดการมอบหมายงานพิเศษและสำคัญ และหากมีกรณีไม่รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 24 ม.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Aindravudh

Published

on

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ | The Thaiger

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวผ่านทวิตเตอร์ @Pichailive ว่า

“เพี้ยนได้อีก !!! รมว ท่องเที่ยวจะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อชดเชยบาทแข็งกร้าวคิดได้เหมือนกันจริงหรือ? แจกเงินคนไทยก็ว่าแย่แล้ว นี่จะแจกเงินชาวต่างชาติน่าจะเข้าใจผิดมากเราต้องการให้เขามาใช้เงินบ้านเราไม่ใช่เอาเงินเราให้เขาใช้นะครับ # คิดเป็น แต่แจกเงิน# แจกเงินกันจนเพี้ยน”

ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา จะนำมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” เวอร์ชั่นอินเตอร์ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 31 ม.ค.นี้ เพื่อแก้ปัญหา เงินบาทแข็งค่า ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงและการใช้จ่ายน้อยลง เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยคาดว่าเป็นการแจกคูปองเงินสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก

The Thaiger & The Nation

Published

on

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก | The Thaiger
แฟ้มภาพจาก: กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนและสังคมโซเชียลมีเดีย ได้ตั้งประเด็นคำถามถึงกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ รอง ผบ.ตร. ท่านหนึ่งไปปฎิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี นั้น ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงถึงประเด็นคำถามว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 22/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจมาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องจริง

ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีเหตุผลมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มีพฤติการณ์และการกระทำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยการยุติธรรม กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 24/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 แล้ว

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประการอื่น สั่ง ณ วันที่ 23 ม.ค.2563

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก | News by The Thaiger

ภาพจาก: Policenews

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ถ่ายทอดสด แบดมินตันชายคู่: ONG/TEO – HUANG/LIU – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020 | The Thaigerถ่ายทอดสด แบดมินตันชายคู่: ONG/TEO – HUANG/LIU – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020 | The Thaiger
แบดมินตัน45 mins ago

ถ่ายทอดสด แบดมินตันชายคู่: ONG/TEO – HUANG/LIU – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020

ถ่ายทอดสด แบดมินตันชายคู่: ONG/TEO – HUANG/LIU – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส พรีเซนเต็ด บาย...

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Kenta NISHIMOTO vs NG Ka Long – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020 | The Thaigerถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Kenta NISHIMOTO vs NG Ka Long – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020 | The Thaiger
แบดมินตัน55 mins ago

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Kenta NISHIMOTO vs NG Ka Long – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Kenta NISHIMOTO vs NG Ka Long – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์...

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Akane VS AN Se Young – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020 | The Thaigerถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Akane VS AN Se Young – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020 | The Thaiger
แบดมินตัน59 mins ago

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Akane VS AN Se Young – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Thailand Masters 2020

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Akane VS AN Se Young – 26 ม.ค. รอบชิงฯ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส...

ชรูว์สบิวรี่ VS ลิเวอร์พูล : พรีวิว เอฟเอคัพ 26 ม.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaigerชรูว์สบิวรี่ VS ลิเวอร์พูล : พรีวิว เอฟเอคัพ 26 ม.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ลิเวอร์พูล1 hour ago

ชรูว์สบิวรี่ VS ลิเวอร์พูล : พรีวิว เอฟเอคัพ 26 ม.ค. – พร้อมช่องทางรับชม

ชรูว์สบิวรี่ พบ ลิเวอร์พูล : พรีวิว เอฟเอคัพ 26 ม.ค.– พร้อมช่องทางรับชม : เอฟเอคัพ รอบ 4 ดูบอลเอฟเอคัพวันนี้ ดูบอลลิเวอร์พูลวันนี้ ลิงค์ดูบอล ชรูว์สบิวรี่ ลิเวอร์พูล ฟุตบอล เอฟเอคัพ...

26 ม.ค. ถ่ายทอดสดแบดฯ – รอบชิงชนะเลิศ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 | The Thaiger26 ม.ค. ถ่ายทอดสดแบดฯ – รอบชิงชนะเลิศ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 | The Thaiger
กีฬาที่โดดเด่น1 hour ago

26 ม.ค. ถ่ายทอดสดแบดฯ – รอบชิงชนะเลิศ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020

26 ม.ค. ถ่ายทอดสด แบดมินตัน – รอบชิงชนะเลิศ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส พรีเซนเต็ด บาย โตโยต้า ทัวร์นาเมนต์ระดับบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์...

บอลเด็ก! สมาคมฯ เผยรายชื่อ 25 นักเตะ ทีมชาติไทย U14 เก็บตัวก่อนลุย ฮ่องกง | The Thaigerบอลเด็ก! สมาคมฯ เผยรายชื่อ 25 นักเตะ ทีมชาติไทย U14 เก็บตัวก่อนลุย ฮ่องกง | The Thaiger
ทีมชาติไทย1 hour ago

บอลเด็ก! สมาคมฯ เผยรายชื่อ 25 นักเตะ ทีมชาติไทย U14 เก็บตัวก่อนลุย ฮ่องกง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 25 แข้งนักฟุตบอล “ช้างศึก U14” ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เข้าร่วมแข่งขัน ณ เขตบริการพิเศษฮ่องกง ตามที่ สมาคมฯ ได้คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลชาย ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14...

“โค้ชก้าง” นฤพล เผยหลังอุ่น เมียนมาร์ “ชบาแก้ว” พัฒนาขึ้น – ยังมีข้อบกพร่อง | The Thaiger“โค้ชก้าง” นฤพล เผยหลังอุ่น เมียนมาร์ “ชบาแก้ว” พัฒนาขึ้น – ยังมีข้อบกพร่อง | The Thaiger
ทีมชบาแก้ว2 hours ago

“โค้ชก้าง” นฤพล เผยหลังอุ่น เมียนมาร์ “ชบาแก้ว” พัฒนาขึ้น – ยังมีข้อบกพร่อง

นฤพล แก่นสน นายใหญ่ของ “ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เผยหลังเกมพาลูกทีมเฉือนเอาชนะ เมียนมาร์ 2-1 ในการแข่งขันอุ่นเครื่องปรีโอลิมปิก – ชมลูกทีมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ยังต้องปรับจูนทำความเข้าใจกัน “ชบาแก้ว” ได้ประตูจาก ศิลาวรรณ อินต๊ะมี และการประเดิมลูกแรกของ พลอยชมพู สมนึก...

เด็กนอกเพียบ! เผยรายชื่อ 27 นักเตะ ทีมชาติไทย U17 ลงแข่งขันที่ ฮ่องกง | The Thaigerเด็กนอกเพียบ! เผยรายชื่อ 27 นักเตะ ทีมชาติไทย U17 ลงแข่งขันที่ ฮ่องกง | The Thaiger
ทีมชาติไทย3 hours ago

เด็กนอกเพียบ! เผยรายชื่อ 27 นักเตะ ทีมชาติไทย U17 ลงแข่งขันที่ ฮ่องกง

“ช้างศึก U17” ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เตรียมลงทำการแข่งขันรายการ JOCKEY CLUB INTERNATIONAL INVITATION FOOTBALL TOURNAMENT 2020 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ – สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 27 แข้ง...

ลีน่าจัง ดราม่า ซื้อของในห้างดัง แต่งดใช้ถุง (คลิป) | The Thaigerลีน่าจัง ดราม่า ซื้อของในห้างดัง แต่งดใช้ถุง (คลิป) | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

ลีน่าจัง ดราม่า ซื้อของในห้างดัง แต่งดใช้ถุง (คลิป)

ลีน่าจัง ดราม่า ซื้อของในห้างดัง แต่งดใช้ถุง (คลิป) เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ทางเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ ได้โพสต์คลิป ลีน่าจัง จรรจา ทนายความ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง พร้อมแคปชั่นว่า คุณแม่ลีน่า กับ ดราม่า งดใช้ถุง...

ระดับเจลีก! นาโกย่า แกรมปัส บินมาสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนไทย จังหวัดชลบุรี | The Thaigerระดับเจลีก! นาโกย่า แกรมปัส บินมาสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนไทย จังหวัดชลบุรี | The Thaiger
ทีมชาติไทย3 hours ago

ระดับเจลีก! นาโกย่า แกรมปัส บินมาสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนไทย จังหวัดชลบุรี

นาโกย่า แกรมปัส ทีมฟุตบอลชื่อดังจาก เจลีก ลีกสูงสุดประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมติวเข้มเยาวชนในโครงการ โตโยต้า จูเนียร์ ที่จังหวัดชลบุรี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สโมสรฟุตบอล...

พลอยชมพู ประเดิม! “ชบาแก้ว” เฉือน เมียนมาร์ 2-1 อุ่นเครื่องปรีโอลิมปิก | The Thaigerพลอยชมพู ประเดิม! “ชบาแก้ว” เฉือน เมียนมาร์ 2-1 อุ่นเครื่องปรีโอลิมปิก | The Thaiger
ทีมชบาแก้ว4 hours ago

พลอยชมพู ประเดิม! “ชบาแก้ว” เฉือน เมียนมาร์ 2-1 อุ่นเครื่องปรีโอลิมปิก

“ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เปิดหัวอุ่นเครื่องก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิก รอบคัดเลือก ได้สวย หลังเฉือนเอาชนะ ฟุตบอลหญิงทีมชาติเมียนมาร์ ไปด้วยสกอร์ 2-1 ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 2-1 เมียนมาร์ – เมื่อวานนี้ (25 มกราคม) เวลา 16.30 น. การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร...

ตารางแข่งวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 26 มกราคม 2563-ช่องทางรับชม | The Thaigerตารางแข่งวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 26 มกราคม 2563-ช่องทางรับชม | The Thaiger
วอลเลย์บอล5 hours ago

ตารางแข่งวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 26 มกราคม 2563-ช่องทางรับชม

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 26 มกราคม 2563 วอลเลย์บอล – เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของการแข่งขัน ซีพี วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2019-2020 โดยวันนี้ 26 มกราคม 2563 แข่งขัน...

Trending