Connect with us

ข่าวการเมือง

นายกฯ เน้นทำความเข้าใจให้คุมเข้มมาตรการตามข้อกำหนด ไม่มี VIP

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

นายกฯ เน้นทำความเข้าใจให้คุมเข้มมาตรการตามข้อกำหนด ไม่มี VIP | The Thaiger
  • follow us in feedly

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกช่องทาง โดยภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดระยอง ตนได้ลงพื้นที่ทันทีในวันรุ่งขึ้น เพื่อไปตรวจสถานการณ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ประชาชนกำลังคาดหวังกับเหตุการณ์ที่กำลังดีขึ้นโดยเฉพาะเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับเศรษฐกิจในจังหวัดค่อนข้างมาก โชคดีที่ผลการตรวจสอบสวนโรคกระทำได้อย่างดี โดยมีการให้บริการของรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นรถพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเยียวยา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยพิจารณาจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ภาคเอกชนในจังหวัดระยองได้ร้องขอด้วย

ด้านสถานการณ์การชุมนุม เป็นอีกเหตุการณ์ที่น่าห่วงกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยนายกฯ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการอย่างเข้มงวดรอบคอบ ทั้งฝ่ายมั่นคง และสาธารณสุขต้องดูแล ไม่ละเลยมาตรการป้องกันโรค โดยภาครัฐต้องส่งเสริมช่องทาง และเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างสันติ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ยังอยู่ในช่วงเตรียมการ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกฝ่ายสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง พัฒนาปัจจัยความพร้อมในการดำเนินการ โดยขอให้จัดทำสื่อ infographic ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบ ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกเวลา เพื่อให้ประชาชนคลายความตระหนกและเป็นการป้องกันการเผยแพร่และขยายผลของข่าวปลอมได้อีกช่องทางหนึ่ง

ส่วนการนำแรงงาน 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา กัมพูชา) กลับเข้ามาทำงาน นายกฯ สั่งการให้กระทรวงแรงงานพิจารณาวางแผนการนำเข้าในรายละเอียดตามห้วงเวลาที่เหมาะสม แบ่งกลุ่มจัดลำดับตามความจำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดโดยกำหนดลำดับความเร่งด่วนของแรงงานตามกลุ่มธุรกิจที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ตามลำดับเวลา (Timeline) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการ ณ บริเวณด่านช่องทางเข้าราชอาณาจักรที่ได้รับอนุญาตไว้ รวมถึงขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองโรคต่อวัน โดยจะต้องเข้มงวดกับมาตรการในการขนส่งแรงงานดังกล่าวไปยังสถานที่กักกันโรค ซึ่งสถานที่ฯ ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ส่วนมาตรการบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเข้มงวด ระมัดระวัง ไม่ปกปิดข้อมูล และพร้อมชี้แจงในทุกรายละเอียด ทั้งนี้ ต่อปัญหาเรื่องศักยภาพการตรวจ การกักกัน ไม่สอดรับกับจำนวนแรงงาน ซึ่งส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าใช้จ่ายจึงจะมีการหารือกันเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหา โดยต้องร่วมมือกับนายจ้างต่อไป

ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายกฯ สั่งการให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามการดำเนินมาตรการช่วยเหลือให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่ม และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้เพียงพอรองรับแรงงานที่ต้องการทำงาน และเร่งสร้างทักษะใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพหรือลักษณะการทำงานที่จะเปลี่ยนแปลงไป

ด้านความก้าวหน้าในการสนับสนุนวัคซีนโรคโควิด – 19 ในประเทศไทย นายกฯ ยินดีสนับสนุนงบประมาณในการคิดค้นและผลิตวัคซีน โดยการพัฒนาวัคซีนมีพัฒนาการอย่างมากทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย โดยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาคเอกชนในไทยกับภาคเอกชนในต่างประเทศ โดยประเทศไทยมีผู้ผลิตที่มีศักยภาพที่จะผลิตวัคซีนนี้ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และได้มาตรฐานสากล

ส่วนการพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนั้นสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีการระบาดที่รุนแรง อีกทั้ง มีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีระบบการบริหารในลักษณะการรวมศูนย์ที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะเป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานชีวิตใหม่ ในส่วนนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ทำความเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้อนุญาตหรืออนุโลมให้ VIP การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดและความจำเป็น และมีมาตรการเข้มข้นขึ้น

ด้านการจัดทำข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ ที่เดินทางเข้าไทยในระยะสั้นไม่เกิน 14วัน และพิจารณาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
การพิจารณาการเตรียมความพร้อมเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต เช่น การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดการแสดงสินค้าในราชอาณาจักร การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ การอนุญาตให้ชาวต่างชาติในรูปแบบ Package Tour ที่เชื่อมโยงกับ Medical and Wellness เข้ามาในราชอาณาจักร การดำเนินการต่อผู้ถือบัตรสมาชิกพิเศษประเทศไทย หรือไทยแลนด์ อีลิท การ์ด (Thailand Elite Card) ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจ และกระทรวงสาธารณสุข โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กำหนดข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน ควบคุม ติดตามตัวผู้เดินทางเข้าประเทศได้

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวการเมือง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออก โฆษกสำนักนายก คาดนั่ง รมช.แรงงาน

Aindravudh

Published

on

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออก โฆษกสำนักนายก คาดนั่ง รมช.แรงงาน | The Thaiger

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดนั่ง รมช.แรงงาน หลังมีชื่อในโผปรับครม. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2/2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ความว่า “ด้วยศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. ดังนั้นความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งดังกล่าวของศาสตราจารย์นฤมล จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563” ทั้งนี้ทุกสำนักต่างเก็งไปในทางเดียวกันว่า นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จะได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงาน หลังจากก่อนหน้านี้มีชื่อติดโผโหวตากการเสนอชื่อของ ส.ส. ในพรรคพลังประชารัฐ และมีรายชื่อในการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โควตา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2/2 เปิดโผ ครม.ใหม่ บิ๊กตู่ ‘นฤมล’ เตรียมนั่งเก้าอี้ รมต. ส.ส.พลังประชารัฐส่ง ‘สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ’ ชิงเก้าอี้พลังงาน นฤมลติดโผด้วย ประวัตินฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐ ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

กกต. ไม่ชัวร์ ละครรีรัน กรุงศรีวิไล เข้าข่ายหาเสียงหรือไม่ หลังพรรคก้าวไกลจ่อร้อง

Aindravudh

Published

on

กกต. ไม่ชัวร์ ละครรีรัน กรุงศรีวิไล เข้าข่ายหาเสียงหรือไม่ หลังพรรคก้าวไกลจ่อร้อง | The Thaiger
ภาพจาก: คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กกต. ไม่ชัวร์ ละครรีรัน กรุงศรีวิไล เข้าข่ายหาเสียงหรือไม่ หลังพรรคก้าวไกลจ่อร้อง จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สืบเนื่องจากผู้ใกล้ชิดมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้ง ว่าเข้าข่ายให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้หรือไม่ ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาแจกใบเหลือง กรุงศรีวิไล และ สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ แต่ทั้งนี้นายกรุงศรีวิไล ยังมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้นั้น ล่าสุดมีรายงานว่า พรรคก้าวไกล ได้ร้องต่อ กกต. เพื่อตรวจสอบ ช่อง 7 ซึ่งรีรันละคร “เพลงรักผาปืนแตก” โดยมี กรุงศรีวิไล ร่วมแสดงด้วย จึงขอให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ประเด็นละครรีรันดังกล่าว พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าผิดหรือไม่ นายกรุงศรีวิไลไม่ได้มีอำนาจต่อสถานีในการเลือกให้ละครออนแอร์ซ้ำได้หรือไม่ อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ทางช่องก็มีนโยบายรีรันละครเก่าเนื่องจากละครใหม่ไม่สามารถถ่ายได้ การพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดหาเสียงหรือไม่ต้องดูเนื้อหาของบทละครและตัวละคร กรุงศรีวิไล โดนแจกใบเหลือง ทำเขต 5 สมุทรปราการ เลือกตั้งใหม่ ‘บิ๊กตู่’ ตั้งกรรมการสอบ ไม่สั่งฟ้อง ‘บอส อยู่วิทยา’ ให้รายงานทุก 10 วัน “กรุงศรีวิไล” ประทะเดือด “รังสิมันต์โรม” กร้าว นักการเมืองแบบนี้ มีรัฐประหารอีกแน่ เลขเด็ดไอ้ไข่วัดเจดีย์ 1 8 63 ส่องเลขมาแรง ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

พลเอกประวิตร ปัด ไม่รู้จัก ‘อยู่วิทยา’ บริจาค 300 ล้านไม่เกี่ยวกับคดี

Aindravudh

Published

on

พลเอกประวิตร ปัด ไม่รู้จัก ‘อยู่วิทยา’ บริจาค 300 ล้านไม่เกี่ยวกับคดี | The Thaiger

พลเอกประวิตร ปัด ไม่รู้จัก ‘อยู่วิทยา’ ไม่เคยมาขอช่วยคดี ที่ตระกูลอยู่วิทยาบริจาครัฐบาล 300 ล้านไม่เกี่ยวกับคดี พลเอกประวิตร บอส อยู่วิทยา – จากกรณีสำนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายวรยุทธ์ อยู่วิทยา หรือ บอส อยู่วิทยา ตระกูลเครือเครื่องดื่มกระทิงแดง ในทุกคดี สืบเนื่องจากการขับรถเฟอร์รรารี่ชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสิรฐ จนเสียชีวิตเมื่อปี 2555 และเตรียมถอนหมายจับ ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในหลายองคาพยพของสังคม ขอให้มีการสอบสวนใหม่ และเกิดคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เกี่ยวกับ บอส อยู่วิทยา พลเอกประวิตรระบุว่า ไม่รู้จักบอส อยู่วิทยา หรือตระกูลอยู่วิทยาเป็นการส่วนตัว และฝ่ายนั้นไม่เคยมาขอความช่วยเหลือเรื่องคดี ส่วนคำถามที่ว่า เมื่อสมัย สนช. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชายพลเอกประวิตรเป็นประธาน นำไปสู่การโยงทางการเมืองว่าจะมีการเกี่ยวข้องกันหรือไม่นั้น พลเอกประวิตรยังยืนยันว่า สองตระกูลไม่รู้จักกัน คณะกรรมาธิการ​การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้องออกมาชี้แจง คำถามสังคมที่ว่า กมธ กฎหมาย และสนช. ในยุคสนช . จะอาจทำให้นายวรยุทธหลุดคดี​ พล.อ.ประวิตร​ กล่าวถึงเรื่อนี้ว่า “มันไม่มีอำนาจ” ตอนนี้ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส่วนเมื่อเดือนเมษาที่ตระกูลอยู่วิทยา บริจาคเงินช่วยเหลือรัฐบาล 300 ล้านบาทนั้น ไม่เกี่ยวข้องกันกับคดี คณาจารย์ นิติ มธ. ร่อนแถลงการณ์ ปมไม่ฟ้องอาญาบอส อยู่วิทยา อย.สส.ตั้งคณะสอบคดีอัยการไม่ฟ้องบอส อยู่วิทยา TCP-เครือกระทิงแดง แจงธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกับบอสอยู่วิทยา อ.ปริญญาชี้ ส.อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องบอส อยู่วิทยา ตอกย้ำ ‘คุกไว้ขังคนจน’ ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป
ราคาทองวันนี้ 4 ส.ค. ราคาทองลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,550.00 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้26 mins ago

ราคาทองวันนี้ 4 ส.ค. ราคาทองลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,550.00

ความท้าทายใหม่ ! เฟอร์ดินานด์ เชื่อ โอบา กระสันย้ายหนี ปืนโต | The Thaiger
อาร์เซน่อล14 hours ago

ความท้าทายใหม่ ! เฟอร์ดินานด์ เชื่อ โอบา กระสันย้ายหนี ปืนโต

ย้ายดีไหม ! โรเมโร่ กังวลกลัวจะหล่นไปเป็นมือ 3 ผีแดง | The Thaiger
แมนยู16 hours ago

ย้ายดีไหม ! โรเมโร่ กังวลกลัวจะหล่นไปเป็นมือ 3 ผีแดง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออก โฆษกสำนักนายก คาดนั่ง รมช.แรงงาน | The Thaiger
ข่าวการเมือง17 hours ago

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออก โฆษกสำนักนายก คาดนั่ง รมช.แรงงาน

ราคาทองวันนี้ 3 ส.ค. ราคาทองเปิดทรงตัว ทองรูปพรรณบาทละ 29,600.00 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้17 hours ago

ราคาทองวันนี้ 3 ส.ค. ราคาทองเปิดทรงตัว ทองรูปพรรณบาทละ 29,600.00

The Brothers เข้าสู่โค้งสุดท้ายเข้มข้น ชี้ชะตาเด็ก 20 คน | The Thaiger
บันเทิง17 hours ago

The Brothers เข้าสู่โค้งสุดท้ายเข้มข้น ชี้ชะตาเด็ก 20 คน

‘เก้า เกริกพล’ เปิดใจหลังเจนนี่ ได้หมดฯ ไลฟ์สด พร้อมย้ำ พูดจริงทั้งหมด | The Thaiger
บันเทิง17 hours ago

‘เก้า เกริกพล’ เปิดใจหลังเจนนี่ ได้หมดฯ ไลฟ์สด พร้อมย้ำ พูดจริงทั้งหมด

ปราง-ไม้ จูบฟิน ยอดคนดู เมียอาชีพ ทะลุแสนวิว | The Thaiger
บันเทิง18 hours ago

ปราง-ไม้ จูบฟิน ยอดคนดู เมียอาชีพ ทะลุแสนวิว

ตรวจหวยลาว 3 สิงหาคม 2563 หวยลาว 3/8/63 | The Thaiger
ตรวจหวยลาว18 hours ago

ตรวจหวยลาว 3 สิงหาคม 2563 หวยลาว 3/8/63

ยิ่งยง เครียด แอนนา ทีวีพูล หมดตัวเป็นหนี้นอกระบบ ในชุมชนสมหวังหมู่ 8 เดอะ ซีรีส์ | The Thaiger
บันเทิง18 hours ago

ยิ่งยง เครียด แอนนา ทีวีพูล หมดตัวเป็นหนี้นอกระบบ ในชุมชนสมหวังหมู่ 8 เดอะ ซีรีส์

ดราม่าใหม่ นิก คุณาธิป โพสต์แชททวงค่าตัวหนัง ลั่น ขอปกป้องตัวเองบ้าง | The Thaiger
บันเทิง18 hours ago

ดราม่าใหม่ นิก คุณาธิป โพสต์แชททวงค่าตัวหนัง ลั่น ขอปกป้องตัวเองบ้าง

ชวนดู 5 ฉากประทับใจจาก #คั่นกู เพราะเราคู่กัน รอตอนใหม่ 14 ส.ค. นี้ | The Thaiger
บันเทิง18 hours ago

ชวนดู 5 ฉากประทับใจจาก #คั่นกู เพราะเราคู่กัน รอตอนใหม่ 14 ส.ค. นี้

อึ้ง เนื้อวัวปลอมระบาด ตัวอย่างเนื้อวัวออนไลน์ปลอมทั้งหมด แถมเชื้อโรค | The Thaiger
ข่าว18 hours ago

อึ้ง เนื้อวัวปลอมระบาด ตัวอย่างเนื้อวัวออนไลน์ปลอมทั้งหมด แถมเชื้อโรค

น้ำท่วม 8 จังหวัด เสียหาย 672 หลัง เสียชีวิต 2 คน | The Thaiger
ข่าว20 hours ago

น้ำท่วม 8 จังหวัด เสียหาย 672 หลัง เสียชีวิต 2 คน

‘โบว์ แวนดา’ สุดเศร้า โพสต์ไอจีส่ง ‘เจ้าโป๊ะ’ หมาน้อยของปอ ทฤษฎี | The Thaiger
บันเทิง20 hours ago

‘โบว์ แวนดา’ สุดเศร้า โพสต์ไอจีส่ง ‘เจ้าโป๊ะ’ หมาน้อยของปอ ทฤษฎี

ผลหวยฮานอย 30 กรกฎาคม หวยฮานอย 30/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

ผลหวยฮานอย 30 กรกฎาคม หวยฮานอย 30/7/63

ตรวจหวยลาว 3 สิงหาคม 2563 หวยลาว 3/8/63 | The Thaiger
ตรวจหวยลาว18 hours ago

ตรวจหวยลาว 3 สิงหาคม 2563 หวยลาว 3/8/63

ตรวจหวย 1/8/63 ผลสลากกินแบ่ง 1 สิงหาคม 2563 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจหวย 1/8/63 ผลสลากกินแบ่ง 1 สิงหาคม 2563

ถ่ายทอดสดหวย 1 8 63 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 สิงหาคม 2563 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ถ่ายทอดสดหวย 1 8 63 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 สิงหาคม 2563

บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 2563 เช็กเงินเข้าวันไหน ค่าน้ำ ค่าไฟ | The Thaiger
ข่าว4 days ago

บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 2563 เช็กเงินเข้าวันไหน ค่าน้ำ ค่าไฟ

30 ก.ค. ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยลีก ทุกคู่ | The Thaiger
วอลเลย์บอล5 days ago

30 ก.ค. ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยลีก ทุกคู่

โควิด-19 3 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย | The Thaiger
ทั่วไทย22 hours ago

โควิด-19 3 ส.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย

โควิด-19 31 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 6 ราย | The Thaiger
ทั่วไทย4 days ago

โควิด-19 31 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 6 ราย

โควิด-19 30 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 6 ราย | The Thaiger
ทั่วไทย5 days ago

โควิด-19 30 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 6 ราย

โควิด-19 29 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย | The Thaiger
ทั่วไทย6 days ago

โควิด-19 29 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย

ราคาทองวันนี้ 3 ส.ค. ราคาทองเปิดทรงตัว ทองรูปพรรณบาทละ 29,600.00 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้17 hours ago

ราคาทองวันนี้ 3 ส.ค. ราคาทองเปิดทรงตัว ทองรูปพรรณบาทละ 29,600.00

ราคาทองวันนี้ 4 ส.ค. ราคาทองลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,550.00 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้26 mins ago

ราคาทองวันนี้ 4 ส.ค. ราคาทองลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,550.00

ราคาทองวันนี้ 31 ก.ค. ราคาทองบ่ายขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,550 บาท | The Thaiger
ราคาทองวันนี้4 days ago

ราคาทองวันนี้ 31 ก.ค. ราคาทองบ่ายขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,550 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 ก.ค. ราคาทองครั้งที่ 3 ลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,550.00 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้6 days ago

ราคาทองวันนี้ 29 ก.ค. ราคาทองครั้งที่ 3 ลง 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,550.00

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. ราคาทองบ่ายแก่ขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,500.00 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้5 days ago

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. ราคาทองบ่ายแก่ขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,500.00

Trending