Connect with us

ข่าวการเมือง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดูรายชื่อ

Aindravudh

Published

 on

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดูรายชื่อ | The Thaiger
ภาพจาก : thaigov.go.th

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดูรายชื่อ

วันที่ 13 ส.ค. ณ ทำเนียบรัฐบาล ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีวาระการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง

 • นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
 • นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงกลาโหม

 • แต่งตั้ง พล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร
 • นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 • นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
 • นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 • นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.
 • นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.
 • นายสากล ม่วงศิริ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์

 • นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงวัฒนธรรม

 • นายเวียง วรเชษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • นายพิกิฏ ศรีชนะ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • แต่งตั้ง นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 • นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 • นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)

กระทรวงคมนาคม

 • นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 • นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 • นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
 • นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย

 • นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 • นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
 • พลตำรวจตรีธารา ปุณศรี ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายวิรัช ร่มเย็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 • นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

กระทรวงยุติธรรม

 • นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

 • นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 • นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

 • นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ที่มา : thairath.co.th

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

“บิ๊กแดง” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี”

Aindravudh

Published

on

“บิ๊กแดง” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี” | The Thaiger
ภาพจาก: twitter เรื่องเด่นเย็นนี้

“บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี”

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้เปลี่ยนชุดทหารจากการตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ฉก.ลาดหญ้า และตรวจความพร้อม หน่วยRDF พล.ร.9 ตรวจ จรวดต่อสู้รถถัง “ปรส.84”Saab Bofors Dynamics Carl Gustav M3 ณ ชายแดนไทยเมียนมา กาญจนบุรี เป็นชุดสูทเดินทางกลับกรุงเทพ

บิ๊กแดง มีภารกิจเดินทางเข้าพบ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการบรรยายยพิเศษในหัวข้อ แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมลับ ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าสังเกตการณ์หรือร่วมรับฟัง

แต่หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเรื่องกระแสข่าวที่ถูกวางตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ว่า “ผมคิดเห็นว่าเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ด้วยสถานะ ภาวะต่าง ๆ ไม่สามารถเป็นไปได้ ผมยังรับราชการ และเป็น ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ ผมไม่สามารถเป็นตามข่าวได้ แต่กรณีผู้ใหญ่ที่เอ่ยถึง เพราะมีการป้อนคำถามไป อย่าไปซีเรียส”

เมืองถูกถามว่าจะมีโอกาสมาเล่นการเมืองไหม พลเอกอภิรัชต์ ตอบว่า “ผมเป็นเพื่อนกับนักการเมืองดีกว่า ผมไม่เล่นการเมือง”

ขอบคุณภาพจาก: เรื่องเด่นเย็นนี้

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด

Aindravudh

Published

on

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด | The Thaiger
ภาพจาก: ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ยังออกงานได้ คาดผลจากไปภารกิจที่เซอร์เบีย

ชวน หลีกภัย ป่วย – วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ไทยรัฐออนไลน์ และข่าวสดออนไลน์ รายงานตรงกันว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ ป่วยไข้ขึ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งมีการประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

หลังการประชุมนายชวนได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์ระบุว่าป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด คาดว่าสาเหตุมาจากการเดินทางไปประเทศเซอร์เบีย กลับมาก็มาประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทำให้พักผ่อนน้อย

อย่างไรก็ตาม วันนี้ นายชวนมีภารกิจไปร่วมงานหมั้นบุตรชายของนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ หลังจากแพทย์ให้ยาปฏิชีวนะและน้ำเกลือ จึงขออนุญาตหมอออกจากโรงพยาบาล และเมื่อเสร็จสิ้นจะกลับไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกครั้ง โดยจะมีการให้ยาปฏิชีวนะวันละ4 ครั้งพร้อมดูอาการ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

บิ๊กป้อมลื่นล้มกลางสภา บิ๊กตู่อัปเดต หายห่วง

Aindravudh

Published

on

บิ๊กป้อมลื่นล้มกลางสภา บิ๊กตู่อัปเดต หายห่วง | The Thaiger
ภาพพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จาก เว็บไซต์รัฐบาลไทย

บิ๊กป้อมลื่นล้มกลางสภา บิ๊กตู่อัปเดต ไม่เป็นอะไร หายห่วง

ประวิตรลื่นล้ม – จากกรณีหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์วาระการพิจารณาพระราชบัญญัรายจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2563 ระหว่างที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณกำลังก้าวลงจะบันได ได้เกิดลื่นล้ม แต่ก็ถูกช่วยประคองลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าอาการของพลเอกประวิตรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ไทยรัฐออนไลน์ ได้รายงานว่าพลเอกประยุทธ์ได้อัปเดตอาการบิ๊กป้อมสั้น ๆ ว่า ไม่เป็นอะไรหรอก

ชาวเน็ตได้ฟังดังนั้นก็หายห่วงไปได้เปลาะหนึ่งที่พลเอกประวิตรไม่เป็นอะไรมาก

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

หรือไม่ล้ำจริงๆ? ธีรยุทธ วิเคราะห์จังหวะปัญหา บุรีรัมย์ 3-1 ท่าเรือ | The Thaiger หรือไม่ล้ำจริงๆ? ธีรยุทธ วิเคราะห์จังหวะปัญหา บุรีรัมย์ 3-1 ท่าเรือ | The Thaiger
ไทยลีก7 mins ago

หรือไม่ล้ำจริงๆ? ธีรยุทธ วิเคราะห์จังหวะปัญหา บุรีรัมย์ 3-1 ท่าเรือ

ธีรยุทธ บัญหนองสา ผู้บรรยาย และ นักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดัง พูดคุยหลังเกม ‘ปราสาทสายฟ้า’ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ ‘สิงห์เจ้าท่า’ การท่าเรือ เอฟซี 3-1 โดยชี้ให้เห็นถึงอีกหนึ่งมุมมองในจังหวะปัญหา (ลูกตีเสมอ 1-1) ว่า มีความก้ำกึ่งค่อนข้างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่...

คลิป: นิโกลาส์ เปเป้ ชาร์จจ่อๆ หน้าประตู…กลายเป็นลูกทุ่ม | The Thaiger คลิป: นิโกลาส์ เปเป้ ชาร์จจ่อๆ หน้าประตู…กลายเป็นลูกทุ่ม | The Thaiger
อาร์เซน่อล2 hours ago

คลิป: นิโกลาส์ เปเป้ ชาร์จจ่อๆ หน้าประตู…กลายเป็นลูกทุ่ม

คลิป: นิโกลาส์ เปเป้ ชาร์จจ่อๆ หน้าประตู…กลายเป็นลูกทุ่ม : ข่าวอาร์เซนอล อาร์เซน่อล ไฮไลท์อาร์เซนอลล่าสุด ไฮไลท์อาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ Embed from Getty Images เมื่อคืนนี้ (เวลา 02.00 น.) การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก...

บอลไม่มีทรง! ไฮไลท์ เชฟฯ ยูไนเต็ด 1-0 อาร์เซนอล – ปืนห่วยจัด, เปเป้ซัดจ่อๆ ไม่เข้า | The Thaiger บอลไม่มีทรง! ไฮไลท์ เชฟฯ ยูไนเต็ด 1-0 อาร์เซนอล – ปืนห่วยจัด, เปเป้ซัดจ่อๆ ไม่เข้า | The Thaiger
อาร์เซน่อล2 hours ago

บอลไม่มีทรง! ไฮไลท์ เชฟฯ ยูไนเต็ด 1-0 อาร์เซนอล – ปืนห่วยจัด, เปเป้ซัดจ่อๆ ไม่เข้า

บอลไม่มีทรง! ไฮไลท์ เชฟฯ ยูไนเต็ด 1-0 อาร์เซนอล – ปืนเล่นห่วยจัด, เปเป้ได้ซัดจ่อๆ ยังไม่เข้า : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ไฮไลท์อาร์เซนอลล่าสุด ไฮไลท์อาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ ไฮไลท์เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1-0 อาร์เซนอล –...

11 ตัวจริง เชฟฯ ยูไนเต็ด VS อาร์เซนอล – พร้อมลิงค์ ID Station | The Thaiger 11 ตัวจริง เชฟฯ ยูไนเต็ด VS อาร์เซนอล – พร้อมลิงค์ ID Station | The Thaiger
อาร์เซน่อล6 hours ago

11 ตัวจริง เชฟฯ ยูไนเต็ด VS อาร์เซนอล – พร้อมลิงค์ ID Station

11 ตัวจริง เชฟฯ ยูไนเต็ด VS อาร์เซนอล – พร้อมลิงค์ ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลอาร์เซนอล 11 ตัวจริงอาร์เซนอล ลิงค์ดูบอลอาร์เซนอล เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด VS...

22 ส.ค. ถ่ายทอดสด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล – ลิงค์ดูฟรี TRUE ID Station | The Thaiger 22 ส.ค. ถ่ายทอดสด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล – ลิงค์ดูฟรี TRUE ID Station | The Thaiger
อาร์เซน่อล10 hours ago

22 ส.ค. ถ่ายทอดสด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล – ลิงค์ดูฟรี TRUE ID Station

22 ส.ค. ถ่ายทอดสด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล – ลิงค์ดูฟรี TRUE ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลอาร์เซนอล วิเคราะห์บอลอาร์เซนอล ลิงค์ดูบอลอาร์เซนอล เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด...

ได้เล่นด้วยกันคงดี ! มาต้า ชมข้ามค่ายบอก โอซิล No.10 ธรรมชาติ | The Thaiger ได้เล่นด้วยกันคงดี ! มาต้า ชมข้ามค่ายบอก โอซิล No.10 ธรรมชาติ | The Thaiger
อาร์เซน่อล10 hours ago

ได้เล่นด้วยกันคงดี ! มาต้า ชมข้ามค่ายบอก โอซิล No.10 ธรรมชาติ

ฆวน มาต้า กองกลางตัวรุกแห่งทัพ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์ชื่นชมไปยัง เมซุต โอซิล ของค่าย อาร์เซน่อล ว่าเป็นเพลย์เมกเกอร์ธรรมชาติหาได้ยากในฟุตบอลยุคปัจจุบัน “ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ของ โอซิล กับ อาร์เซน่อล เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผมเคยทำงานร่วมกันกับ เอเมรี...

ไม่อยากให้ไปไหน ! แลมพาร์ด ยันเอง อยากให้ ชิรูด์ อยู่ เชลซี ต่อไป | The Thaiger ไม่อยากให้ไปไหน ! แลมพาร์ด ยันเอง อยากให้ ชิรูด์ อยู่ เชลซี ต่อไป | The Thaiger
เชลซี10 hours ago

ไม่อยากให้ไปไหน ! แลมพาร์ด ยันเอง อยากให้ ชิรูด์ อยู่ เชลซี ต่อไป

แฟรงก์ แลมพาร์ด นายใหญ่ สิงโตนำเงินคราม เชลซี ยอมรับด้วยตัวเองว่าอยากให้ โอลิวิเยร์ ชิรูด์ กองหน้าตัวสำรองอยู่ค้าแข้งในถิ่น สแตมฟอร์ด บริดจ์ ต่อไป ดาวยิงวัย 33 ปีต้องตกเป็นตัวสำรองของ แทมมี่ อบราฮัม หัวหอกรุ่นน้อง ซึ่งส่งผลไปยังระดับทีมชาติที่โดน ดิดีเย่ร์...

ต้องแบบนี้ซิ ! โซลชา ชมเปราะ ผลงานลูกทีม+แฟนบอล ช่วยสร้างบรรยากาศในสนาม | The Thaiger ต้องแบบนี้ซิ ! โซลชา ชมเปราะ ผลงานลูกทีม+แฟนบอล ช่วยสร้างบรรยากาศในสนาม | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด11 hours ago

ต้องแบบนี้ซิ ! โซลชา ชมเปราะ ผลงานลูกทีม+แฟนบอล ช่วยสร้างบรรยากาศในสนาม

โอเล่ กุนนาร์ โซลชา กุนซือของ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์ชื่นชมผลงานลูกทีมที่สู้กันไม่ถอย พร้อมชมเปราะแฟนบอลที่สร้างบรรายากาศในสนามปลุกใจ “ข้อแรกผมคิดว่าเด็กๆทำผลงานได้ยอดเยี่ยม, มีความดุดัน และ กดดันได้ดีกว่า ข้อที่สอง แฟนบอลทำให้มันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น พร้อมด้วยแพสชั่นจำนวนมากมายจากบรรดากองเชียร์ What Solskjaer told the...

‘บิ๊กอ๊อด’ บอก บุรีรัมย์-ท่าเรือ ร้องเรียนได้เลย เปาเป่าพลาด | The Thaiger ‘บิ๊กอ๊อด’ บอก บุรีรัมย์-ท่าเรือ ร้องเรียนได้เลย เปาเป่าพลาด | The Thaiger
ไทยลีก11 hours ago

‘บิ๊กอ๊อด’ บอก บุรีรัมย์-ท่าเรือ ร้องเรียนได้เลย เปาเป่าพลาด

‘บิ๊กอ๊อด’ พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงเหตุการณ์ดราม่าในแมตช์การแข่งขันนัดสำคัญของ โตโยต้า ไทยลีก ที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ ท่าเรือ 3-1 โดย ผู้ชี้ขาดในเกมวันนั้น ถูกเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลค่อนข้างเยอะ การท่าเรือ เอฟซี ได้ประตูออกนำไปก่อน...

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เจ้าคุณพระ -ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทั้งนี้ หน่วยราชการในพระองค์ เคยเผยแพร่ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บางช่วงบางตอนว่า ประวัติด้านการศึกษา ประถมศึกษา...

ประเดิมสวย! ไฮไลท์ ฟุตซอลทีมชาติไทย ถล่ม กัมพูชา 12-0 | The Thaiger ประเดิมสวย! ไฮไลท์ ฟุตซอลทีมชาติไทย ถล่ม กัมพูชา 12-0 | The Thaiger
ทีมชาติไทย11 hours ago

ประเดิมสวย! ไฮไลท์ ฟุตซอลทีมชาติไทย ถล่ม กัมพูชา 12-0

ประเดิมสวย! ไฮไลท์ ฟุตซอลทีมชาติไทย ถล่ม กัมพูชา 12-0 : ฟุตซอลไทยล่าสุด ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2019 ไฮไลท์ฟุตซอลไทย ไฮไลท์ฟุตซอล ไทย 12-0 กัมพูชา – วันที่ 21 ตุลาคม 2562...

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถอดยศเจ้าคุณพระสินีนาฏ – วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์...

Trending