Connect with us

ข่าวการเมือง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดูรายชื่อ

Vajara Aindravudh

Published

on

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดูรายชื่อ | The Thaiger
ภาพจาก : thaigov.go.th

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดูรายชื่อ

วันที่ 13 ส.ค. ณ ทำเนียบรัฐบาล ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีวาระการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง

 • นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
 • นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงกลาโหม

 • แต่งตั้ง พล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ

 •  นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร
 • นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 • นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
 • นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 • นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.
 • นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.
 • นายสากล ม่วงศิริ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์

 • นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงวัฒนธรรม

 • นายเวียง วรเชษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • นายพิกิฏ ศรีชนะ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • แต่งตั้ง นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 •  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 • นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 • นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)

กระทรวงคมนาคม

 • นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 • นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 • นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
 • นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย

 • นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 • นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
 • พลตำรวจตรีธารา ปุณศรี ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายวิรัช ร่มเย็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 • นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

กระทรวงยุติธรรม

 • นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

 • นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 • นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

 • นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ที่มา : thairath.co.th

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช. ส.ส.กร่างขัด รธน. ชี้ ตำรวจไม่มีหน้าที่อารักขา ส.ส.

Vajara Aindravudh

Published

on

ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช. ส.ส.กร่างขัด รธน. ชี้ ตำรวจไม่มีหน้าที่อารักขา ส.ส. | The Thaiger

ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช. ส.ส.กร่างขัด รธน. ชี้ ตำรวจไม่มีหน้าที่อารักขา ส.ส.

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีสส.พรรคพลังประชารัฐปะทะคารมกันกับรองผู้กำกับฯ สภ.กระรน จ.ภูเก็ต ตามคลิปดังที่แชร์กันสนั่นในโซเชียลมีเดียอย่ามากมายเมื่อวันที่ 18 ส.ค.62 ที่ผ่านมานั้น

เนื้อหาในคลิป ท่านรองผู้กำกับฯตอบข้อกฏหมายได้ถูกต้องแล้ว กรณีการก่อสร้างอาคารที่ไม่ถูกต้อง เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ถ้าไม่รื้อถอนก็มีมาตราการบังคับอยู่แล้วคือ ต้องไปจ่ายค่าปรับต่อศาลเป็นรายวัน หรือ นายกเทศมนตรีฯ จะนำกำลังไปรื้อถอน โดยเจ้าของอาคารต้องจ่ายค่ารื้อถอนแบบเดียวกับที่ทำที่รีสอร์ทภูทับเบิก หรือหลายๆที่เมื่อรองผู้กำกับตอบไปคงสร้างความไม่พอใจให้กับ สส.ด้วยคงเสียหน้า ที่พูดกฏหมายผิดจะให้ไปตำรวจไปจับอ้างเป็นความผิดซึ่งหน้า เมื่อเสียหน้าจึงหาว่าตำรวจไม่มาดูแลอารักขารักษาความปลอดภัยท่าน สส.ผู้ทรงเกียรติ

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ตำรวจตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ม.6(1) บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ คือ รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะเท่านั้น ไม่มีข้อความไหนที่บัญญัติให้มาทำหน้าที่อารักขา สส. ผู้ใดด้วยได้

แต่หาก สส. คิดว่าการไปทำงานแล้วไม่ปลอดภัย ถูกขู่ฆ่าหรือเป็นพยานในคดีอาญา ก็สามารถขอความคุ้มครองได้ตามระเบียบ สตช.ว่าด้วยการกำหนดแนวทางปฏิบัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548 แต่ถ้าไม่เป็นและคิดว่าไม่ปลอดภัย ต้องการตำรวจอารักขาก็ยังสามารถยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการภาคต่างๆ หรือสันติบาล ขอกำลังตำรวจอารักขาได้ ผบช.จะพิจารณาเหตุผลส่งตำรวจชั้นประทวนไปอารักขาไม่เกิน 2 คน ตามคำสั่ง สตช.ที่ 38 /2548 เรื่อง การให้ความคุ้มครองบุคคล

อย่าอ้างว่า สส.มาทำเพื่อชาติ คนอื่นเขาก็ทำเพื่อชาติเช่นกัน ชาวนา ชาวไร่ พ่อค้า นักธุรกิจ ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเขาทำเพื่อชาติเช่นกัน เขาไม่เห็นเรียกร้องให้ตำรวจตั้งขบวนดูแลตอนไปทำภารกิจของเขาเลย เพราะหากตามใจ สส. มากเกินไปตำรวจก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ตาม ม.79(1) ชอง พรบ.ตำรวจ 2547 ได้
แต่การแสดงออกและหรือการกระทำของ สส.ดังกล่าวที่เรียกร้องให้ตำรวจต้องมาดูแลอารักขารักษาความปลอดภัยนั้น ถูกสังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก และส่อที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.185 และอาจเข้าข่ายการรับประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ และอาจเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นข้อห้ามในมาตรฐานทางจริยธรรมโดยชัดแจ้งได้

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ให้ไต่สวนและมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ป.ป.ช.ต่อไปในวันพุธที่ 21 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ปากเกร็ด นนทบุรี นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

“มิ่งขวัญ เศรษฐกิจใหม่” ไม่ซบ “พลังประชารัฐแน่นอน” แต่ ส.ส.บางส่วนไม่แน่!

Vajara Aindravudh

Published

on

“มิ่งขวัญ เศรษฐกิจใหม่” ไม่ซบ “พลังประชารัฐแน่นอน” แต่ ส.ส.บางส่วนไม่แน่! | The Thaiger
แฟ้มภาพ

ย้ำอีกครั้ง “มิ่งขวัญ เศรษฐกิจใหม่” ไม่ซบ ไม่ย้ายไป “พลังประชารัฐ” แต่ลือสนั่น 4 ส.ส. เศรษฐกิจใหม่ย้ายขั้ว

มิ่งขวัญ – คงสร้างความปวดหัวให้กับนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์และพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่น้อย ที่ต้องมาคอยตอบคำถาม ข่าวลือที่มีมาหลายระลอกมาตั้งแต่ไม่จัดตั้งรัฐบาล ยันรัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จ ประชุมสภาไม่รู้กี่ครั้ง ว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะไปซบย้ายข้างไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ

ยิ่งสองสามวันมานี้มีข่าวหลายสำนัก รายงานว่า พลังประชารัฐยินดี หากมิ่งขวัญนำพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมรัฐบาล ทำให้หลายคนกลับมาตั้งคำถามอีกครั้ง และโยงว่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำหรือไม่

คืบหน้าล่าสุด ยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ข่าวลือที่ว่า “พรรคเศรษฐกิจใหม่” ย้ายไปซบ “พรรคพลังประชารัฐ” ข้างรัฐบาล ไม่เป็นความจริง

เพราะในการประชุมวิป 7 พรรคฝ่ายค้านวันนี้ ยังมีตัวแทนจากพรรคเศรษฐกิจใหม่มาร่วมประชุมด้วยอยู่เลย โดยนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล รองหัวหน้าพรรคตัวแทน ยืนยันว่า นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์จะอยู่ร่วมกับฝ่ายค้านไม่ไปไหน แต่อย่างไรก็ดี pptvhd36 รายงานว่า มีส.ส.บางส่วนย้ายไปร่วมพรรครัฐบาล ขณะที่ ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า ส.ส.บางส่วนที่ว่านั้นมี 4 คน (จากส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด 6 คน)

ดังนั้นถ้าหากให้รู้ดำรู้แดงกระจ่างแจ้ง รอฟังรายละเอียดวันที่ 22 ส.ค. นี้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ข่าวสด , pptvhd36 และ ฐานเศรษฐกิจ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

พิชัย อัด คิดได้แค่แจกเงิน แนะ “บิ๊กตู่” พิจารณาตัวเองก่อนประเทศเสียหาย

Vajara Aindravudh

Published

on

พิชัย อัด คิดได้แค่แจกเงิน แนะ “บิ๊กตู่” พิจารณาตัวเองก่อนประเทศเสียหาย | The Thaiger

พิชัย อัด คิดได้แค่แจกเงิน แนะ “บิ๊กตู่” พิจารณาตัวเองก่อนประเทศเสียหายหนัก

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ยิ่งทรุดลงหนักมากเหมือนที่ได้เตือนแล้ว โดยขยายตัวได้เพียง 2.3% หลังจากที่ไตรมาสแรกทรุดเหลือ 2.8 % แล้ว ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี การส่งออกติดลบถึง 6.1% ทั้งนี้เป็นผลมากจากการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวมากว่า 5 ปี และยังแสดงว่า แม้จะมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นได้

ที่สำคัญคือ ครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มที่จะยิ่งทรุดต่ำลงอีกไปอีก เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะย่ำแย่จากความตื่นกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ที่มีสัญญาณมาจาก Inverted Yield Curve ที่พันธบัตรระยะยาวให้ผลตอบแทนต่ำกว่าพันธบัตรระยะสั้น แสดงถึงความไม่มั่นใจภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และทุกครั้งที่เกิดสัญญาณนี้ เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเสมอหรืออย่างน้อยก็เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง และสถานการณ์นึ้ได้เกิดมาซักพักแล้ว ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเกิดขึ้น ขอเตือนว่าเศรษฐกิจไทยที่ทรุดหนักอยู่แล้วจะยิ่งทรุดหนักลงไปอีก และเศรษฐกิจไทยจะย่ำแย่เป็นระยะเวลานานเลย

ทั้งนี้ พิสูจน์แล้วว่า 5 ปีที่ผ่านมาเป็นความเสียหายและการเสียโอกาสของประเทศไทยอย่างมาก ที่เศรษฐกิจโลกไปได้ดีแต่ประเทศไทยติดปัญหาทางการเมืองจากการปฏิวัติรัฐประหาร ทำให้ไม่สามารถขยายการเจริญเติบโตตามศักยภาพได้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมากมาตลอด อีกทั้งรัฐบาลไม่ได้มีการเตรียมการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะถดถอยนี้เลย โดยพลเอกประยุทธ์พึ่งจะยอมรับครั้งแรกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังแย่ ทั้งที่ความจริงคือเศรษฐกิจแย่มากว่า 5 ปีแล้ว แถมยังพูดในเชิงว่าต่อให้นายลีเซียนลุง นายกฯ สิงคโปร์ก็แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยไม่ได้ ซึ่งพูดเหมือนกับยอมรับว่าความรู้ความสามารถของตนเองห่างชั้นกับนายลีเซียนลุงมาก ทำให้สงสัยว่าถ้ารู้ตัวเช่นนั้น เหตุใดจึงไม่ให้ผู้อื่นที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าตัวเองมากๆ เข้ามาบริหารประเทศแทน

โดยที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บริหารเศรษฐกิจล้มเหลวมาตลอด 5 ปี และแนวโน้มก็จะยิ่งล้มเหลวมากยิ่งขึ้น โอกาสน้อยมากที่เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวเกิน 3% ประเทศไทยยังไร้ทิศทางการพัฒนา ประชาชนจะยิ่งลำบากกันมากขึ้น มีแต่แนวคิดการแจกเงิน ซึ่งจะช่วยได้แค่ระยะสั้นเท่านั้น แม้จะแจกเงินเป็นแสนๆล้านบาทก็จะไม่ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าใจกลไกเศรษฐกิจโดยรวมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงมิติทางเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่

ในอนาคตข้างหน้าที่เศรษฐกิจโลกจะปั่นป่วน จะยิ่งทำให้ประชาชนเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะยิ่งหมดสภาพในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนจะยิ่งลำบากมากขึ้น จนจะทนกันไม่ได้แน่ๆ จึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้พิจารณาตนเองให้ดีว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือเหมาะสมหรือไม่กับภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ อย่าได้ดันทุรังเพราะประเทศจะยิ่งเสียหายมากขึ้น

ภาพจาก : Pichai Naripthaphan และ thaigov.go.th

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

Continue Reading

ล่าสุด

เทรนเนอร์รับ แอนดี้ รุยซ์ จูเนียร์ ยังไม่พร้อมรีแมตช์ แอนโธนี่ โจชัว | The Thaiger เทรนเนอร์รับ แอนดี้ รุยซ์ จูเนียร์ ยังไม่พร้อมรีแมตช์ แอนโธนี่ โจชัว | The Thaiger
มวยสากล1 hour ago

เทรนเนอร์รับ แอนดี้ รุยซ์ จูเนียร์ ยังไม่พร้อมรีแมตช์ แอนโธนี่ โจชัว

เทรนเนอร์รับ แอนดี้ รุยซ์ จูเนียร์ หุ่นไม่พร้อมรีแมตช์ แอนโธนี่ โจชัว : แอนโธนี่ โจชัว VS แอนดี้ รุยซ์ จูเนียร์ ข่าวมวย มวยโลก รุยซ์ Jr. ไม่พร้อมรีแมตช์ โจชัว...

สกายบอกทั้ง บาร์ซ่า มาดริด มองโลกแง่ดี สอย เนย์มาร์ จาก PSG ได้ | The Thaiger สกายบอกทั้ง บาร์ซ่า มาดริด มองโลกแง่ดี สอย เนย์มาร์ จาก PSG ได้ | The Thaiger
บาร์เซโลน่า2 hours ago

สกายบอกทั้ง บาร์ซ่า มาดริด มองโลกแง่ดี สอย เนย์มาร์ จาก PSG ได้

ต่างคนต่างมั่นใจ สรุปดีล เนย์มาร์ เปแอสเช บาร์ซ่า และ มาดริด จะจบลงอย่างไร ก็ยังไม่มีใครทราบ บาร์ซ่า มาดริด มั่นใจ – วันที่ 21 สิงหาคม รายงานความคืบหน้า เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลของ ปารีส...

เชลซีปล่อยอีก!? ซัปปาคอสต้า เตรียมซบ โรม่า – เจมส์ ขึ้นเป็นแบ็คอัพ | The Thaiger เชลซีปล่อยอีก!? ซัปปาคอสต้า เตรียมซบ โรม่า – เจมส์ ขึ้นเป็นแบ็คอัพ | The Thaiger
เชลซี2 hours ago

เชลซีปล่อยอีก!? ซัปปาคอสต้า เตรียมซบ โรม่า – เจมส์ ขึ้นเป็นแบ็คอัพ

ไม่รู้ปล่อย ซัปปาคอสต้า ออกไปแบบนี้ เชลซี จะมีผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาไว้คอยแบ็คอัพหรือไม่ ล่าสุด เจ้าตัวเตรียมย้ายซบ โรม่า แบบยืมตัว เชลซี ปล่อยยืม ซัปปาคอสต้า – วันที่ 21 สิงหาคม สกายสปอร์ตสประจำประเทศอิตาลี รายงานว่า ดาวิเด้ ซัปปาคอสต้า...

แฟนสิงห์ยิ้มได้! ฮัดสัน-โอดอย คัมแบ็คซ้อม เชลซี ในรอบ 4 เดือน | The Thaiger แฟนสิงห์ยิ้มได้! ฮัดสัน-โอดอย คัมแบ็คซ้อม เชลซี ในรอบ 4 เดือน | The Thaiger
เชลซี5 hours ago

แฟนสิงห์ยิ้มได้! ฮัดสัน-โอดอย คัมแบ็คซ้อม เชลซี ในรอบ 4 เดือน

อาจเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของ แฟรงค์ แลมพาร์ด ในการพา เชลซี ผงาดขึ้นมาบนหัวตารางอีกครั้ง ล่าสุด ฮัดสัน-โอดอย กลับมาลงซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอดอย ซ้อม เชลซี – วันที่ 20 สิงหาคม ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ ‘สิงโตน้ำเงินคราม’ เชลซี อัพเดตภาพล่าสุดของ...

อะไรเนี่ย! แมนยู เกือบได้ตัว พูลิซิช แต่ถูกปฏิเสธเพราะสิ่งนี้… | The Thaiger อะไรเนี่ย! แมนยู เกือบได้ตัว พูลิซิช แต่ถูกปฏิเสธเพราะสิ่งนี้… | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด6 hours ago

อะไรเนี่ย! แมนยู เกือบได้ตัว พูลิซิช แต่ถูกปฏิเสธเพราะสิ่งนี้…

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกือบมีโอกาสสอยดาวรุ่งเบอร์ต้นๆ ของโลกอย่าง คริสเตียน พูลิซิช แต่กลับถูกปฏิเสธไปเพราะ พ่อของเจ้าตัวไม่ชอบขี้หน้า โชเซ่ มูรินโญ่ แมนยู เกือบได้ตัว พูลิซิช – วันที่ 20 สิงหาคม เดอะซัน สื่อจอมแฉของอังกฤษ เปิดเผยคำบอกเล่าของ...

‘ญาติเจอร์ราร์ด’ ส่อแววแวะไปเล่นเดนมาร์ก – หลังไม่ได้รับโอกาสชุดใหญ่ | The Thaiger ‘ญาติเจอร์ราร์ด’ ส่อแววแวะไปเล่นเดนมาร์ก – หลังไม่ได้รับโอกาสชุดใหญ่ | The Thaiger
ลิเวอร์พูล7 hours ago

‘ญาติเจอร์ราร์ด’ ส่อแววแวะไปเล่นเดนมาร์ก – หลังไม่ได้รับโอกาสชุดใหญ่

ดาวรุ่งที่น่าจับตามองของ ลิเวอร์พูล อย่าง บ็อบบี้ ดันแคน กังวลกับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ ล่าสุด มีข่าวทีมจากลีกสูงสุดเดนมาร์กให้ความสนใจ ลิเวอร์พูล ปล่อยยืม ดันแคน – วันที่ 20 สิงหาคม เดลี่ เมล รายงานว่า ‘หงส์แดง’ ลิเวอร์พูล...

เปิดหมดเปลือก พีช พชร ย้ำ เลิกกับแพทริเซียแล้ว แต่ยังรักอยู่ | The Thaiger เปิดหมดเปลือก พีช พชร ย้ำ เลิกกับแพทริเซียแล้ว แต่ยังรักอยู่ | The Thaiger
ดารา7 hours ago

เปิดหมดเปลือก พีช พชร ย้ำ เลิกกับแพทริเซียแล้ว แต่ยังรักอยู่

เปิดหมดเปลือก พีช พชร ย้ำ เลิกกับแพทริเซียแล้ว แต่ยังรักอยู่ : ข่าวบันเทิง วันนี้ (20 สิงหาคม) ในที่สุด หนุ่มพีช พชร ก็ได้ออกมาชี้แจง และพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างตน และแพทริเซียแล้ว โดยไม่ขอพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ก่อนอื่นสิ่งที่อยากจะพูดคือ ต้องขอโทษล่วงหน้าทุกคนที่โกหกในวันนั้น...

มีใจก็ตามมา ! เชลซี เสนองานโค้ช โคล ร่วมงาน แลมพ์ส | The Thaiger มีใจก็ตามมา ! เชลซี เสนองานโค้ช โคล ร่วมงาน แลมพ์ส | The Thaiger
เชลซี8 hours ago

มีใจก็ตามมา ! เชลซี เสนองานโค้ช โคล ร่วมงาน แลมพ์ส

สิงโตน้ำเงินคราม เชลซี สโมสรดังแห่งศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตกเป็นข่าวเตรียมทาบทาม แอชลีย์ โคล อดีตแบ็คซ้ายตัวเก่งเพื่อเข้ามารับงานโค้ชร่วมกับ แฟรงก์ แลมพาร์ด หลังจากประกาศแขวนสตั๊ดไปแบบสด ๆ ร้อน ๆ โดย แอชลีย์ โคล ประกาศอำลาอาชีพนักฟุตบอลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา...

เกรียนฟังไว้! แม็คไกวร์ เดือดแทน ป็อกบา โดนเหยียดผิว | The Thaiger เกรียนฟังไว้! แม็คไกวร์ เดือดแทน ป็อกบา โดนเหยียดผิว | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด9 hours ago

เกรียนฟังไว้! แม็คไกวร์ เดือดแทน ป็อกบา โดนเหยียดผิว

เพื่อนร่วมทีม แมนยู ถูกเหยียดผิวแบบนี้ มีหรือที่ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ จะไม่ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องผู้เล่นคนสำคัญอย่าง ป็อกบา แม็คไกวร์เดือด – วันที่ 20 สิงหาคม ควันหลงหลังเกม พรีเมียร์ลีก นัดมันเดย์ไนท์ เมื่อคืนที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกไปทำได้เพียงเสมอกับ...

แม่แพทริเซีย ถามกลับ ลูกไปกินข้าวกับผู้ชาย ผิดมากเหรอคะ | The Thaiger แม่แพทริเซีย ถามกลับ ลูกไปกินข้าวกับผู้ชาย ผิดมากเหรอคะ | The Thaiger
ดาราไทย10 hours ago

แม่แพทริเซีย ถามกลับ ลูกไปกินข้าวกับผู้ชาย ผิดมากเหรอคะ

แม่แพทริเซีย ถามกลับ ลูกไปกินข้าวกับผู้ชาย ผิดมากเหรอคะ : ข่าวบันเทิง เป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อคุณแม่ปิยนุช คุณแม่ของแพทริเซีย กู๊ด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั้งพีช พชร และไฮโซโน้ต วิเศษ ด้วย คุณแม่บอกว่าโน้ตและแพทริเซียรู้จักกันจริง ทั้งสองคนไปงานก็เลยนั่งกินข้าวด้วยกัน ไม่ได้นัดกันไป ทำไมต้องคิดเป็นอย่างอื่นด้วย สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างแพทริเซียกับพีช ให้รอลูกสาวเป็นคนพูดเองจะดีกว่า...

ตกลงจะอยู่หรือไป ? โซลชา แย้ม ซานเชซ ยังมีโอกาสย้ายทีม | The Thaiger ตกลงจะอยู่หรือไป ? โซลชา แย้ม ซานเชซ ยังมีโอกาสย้ายทีม | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด10 hours ago

ตกลงจะอยู่หรือไป ? โซลชา แย้ม ซานเชซ ยังมีโอกาสย้ายทีม

โอเล่ กุนนาร์ โซลชา กุนซือ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เสมอกับ วูล์ฟส์ 1-1 โดยได้พูดถึงอนาคตของ อเล็กซิส ซานเชซ ซึ่งตอบสื่อว่าไม่สามารถบอกอะไรได้มากในตอนนี้ อนาคตของ ดาวยิงชาวชิลี เริ่มไม่แน่นอนในถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด หลังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งได้นับตั้งแต่ย้ายมาจาก...

ไทยคว่ำนิวซีแลนด์ ขึ้นแชมป์กลุ่ม C วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger ไทยคว่ำนิวซีแลนด์ ขึ้นแชมป์กลุ่ม C วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger
วอลเลย์บอล10 hours ago

ไทยคว่ำนิวซีแลนด์ ขึ้นแชมป์กลุ่ม C วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย

ไทยคว่ำนิวซีแลนด์ ขึ้นแชมป์กลุ่ม C วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย 2019 วอลเลย์บอล – ปิดฉากนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ไทย ชนะ นิวซีแลนด์ 3-0 เซต : 25-9 25-13 และ 25-15...

Trending