Connect with us

ข่าวการเมือง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดูรายชื่อ

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

image
ภาพจาก : thaigov.go.th
 • follow us in feedly

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดูรายชื่อ

วันที่ 13 ส.ค. ณ ทำเนียบรัฐบาล ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีวาระการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง

 • นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
 • นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงกลาโหม

 • แต่งตั้ง พล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้าราชการการเมืองกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร
 • นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 • นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
 • นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 • นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.
 • นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.
 • นายสากล ม่วงศิริ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์

 • นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงวัฒนธรรม

 • นายเวียง วรเชษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • นายพิกิฏ ศรีชนะ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • แต่งตั้ง นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 • นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 • นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)

กระทรวงคมนาคม

 • นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 • นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 • นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
 • นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย

 • นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 • นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
 • พลตำรวจตรีธารา ปุณศรี ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายวิรัช ร่มเย็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 • นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

กระทรวงยุติธรรม

 • นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

 • นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 • นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

 • นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ที่มา : thairath.co.th

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวการเมือง

โรม ซัด ส.ว. เลิกหากินกับสถานบันฯ ฉะ ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย

Aindravudh

Published

on

image
ภาพจาก: Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม

โรม ซัด ส.ว. เลิกหากินกับสถานบันพระมหากษัตริย์ ฉะ ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย ถาม มีอะไรที่พวกคุณทำเพื่ออนาคตของชาติบ้าง นายรังสิมันต์ โรม ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม ระบุว่า “ผมเชื่อว่าหนึ่งในข้อเสนอหลักของนักศึกษาและประชาชนที่มาร่วมชุมนุม ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ การพูดว่า ส.ว. แต่งตั้งเช่นนี้ต้องถูกยุบ พวกคุณไม่มีความชอบธรรมแม้แต่สักวินาทีเดียวที่จะอยู่ในตำแหน่งแล้วกินภาษีของประชาชนโดยที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยแม้แต่น้อย ที่ไม่น่าเชื่อยิ่งกว่าคือพวกท่านกลับยกเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 มา เพื่อบอกว่าการชุมนุมจะบานปลาย ทั้ง ๆ ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น ประชาชนไม่เคยเรียกร้องความรุนแรงเลยแม้แต่ครั้งเดียว หากคุณได้ฟังพวกเขาจริง ๆ ว่าพูดอะไรเรียกร้องและส่งเสียงว่าอะไรมาถึงพวกเราบ้าง จะได้รู้ว่าก็มีแต่ความหวังจะให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้น และพวกคุณที่เป็น ส.ว. อันมีที่มาที่ไม่มีความชอบธรรมอย่างน้อยก็ควรละอายใจ และไปปรามนายของคุณที่ชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา กันเสียหน่อยว่าอย่าให้เกิดความรุนแรง แต่ที่ผ่านมา พวกคุณไม่เคยลงมือทำอะไรเลย มีอะไรที่พวกคุณทำเพื่ออนาคตของชาติบ้าง? ยกเลิกการเกณฑ์ทหารทำหรือเปล่า? ปฏิรูปกองทัพทำหรือยัง? แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังได้ทำจริงจังแค่ไหน? การจัดสรรงบประมาณประจำปี 64 ที่จะต้องรับมือกับโควิดและการฟื้นฟูต่อจากนี้ มีความจริงใจจะทำให้ดีแค่ไหน? คำตอบคือ ไม่เลย ไม่เคยมีความจริงใจให้พวกเขา พอตอนนี้ประชาชนเขาทนไม่ไหว ต้องเสี่ยงออกมาเรียกร้อง ส.ว. ก็ดันทำงานปกป้องนายเสียแข็งขัน น่าอายจริง ๆ ครับที่ “สภาสูง” เป็นได้แค่แนวคุ้มกันให้กับอำนาจฝ่ายบริหาร ที่คอยเปิดต้อนรับให้เจ้านายเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกฯ แล้วก็กีดกันไม่ให้ประชาชนได้เข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ที่พวกเขาควรได้รับ ฉะนั้น เลิกเสียเถิดครับ ส.ว. ควรเลิกหากินกับสถาบันกษัตริย์มาบังหน้า แล้วคุ้มกันตำแหน่งของตัวเองจากข้อเรียกร้องที่ให้ยุบ ส.ว. สักที ผมเชื่อว่าหนึ่งในข้อเสนอหลักของนักศึกษาและประชาชนที่มาร่วมชุมนุม ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ การพูดว่า ส.ว…. Posted by Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม on Tuesday, August 11, 2020 โรม ตอก บิ๊กแดง โรคชังชาติ คำพูดน่าชัง ผบ.ทบ.ที่ดีไม่ควรสร้างความแตกแยก รังสิมันต์ โรม ลั่น […]

อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

ปารีณา จี้ อธิการธรรมศาสตร์ลาออก ปมชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทน

Aindravudh

Published

on

image

ปารีณา จี้ อธิการ ธรรมศาสตร์ ลาออก ปมชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทน จากกรณีวานนี้ มีการชุมนุมจากนิสิตนักศึกษา และประชาชนหลายภาคส่วน ประท้วงรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ลานพญานาค โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ แก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภา และหยุดคุกคามประชาชน โดยในตอนท้ายในมีการแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรียกร้อง 10 ข้อนั้น สรุปชุมนุม ธรรมศาสตร์จะไม่ทน รวมพลประท้วงนับหมื่น เรียกร้อง 10 ข้อ อ.ปริญญา แจงชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทน ใครพูดหมิ่นเหม่ต้องรับผิดชอบ ด้าน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กต่อกรณีชุมนุมของธรรมศาสตร์จะไม่ทนว่า “ขอให้ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ #ลาออก เพื่อรับผิดชอบเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในมหาลัย” ขอให้ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์#ลาออกเพื่อรับผิดชอบเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในมหาลัย Posted by ปารีณา ไกรคุปต์ on Monday, August 10, 2020 ขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเอง ก็แสดงความเป็นห่วงและไม่สบายใจต่อการชุมนุมของนักศึกษา และปฏิเสธที่จะตอบประเด็นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ‘บิ๊กตู่’ เป็นห่วงม็อบธรรมศาสตร์จะไม่ทน เผย ดูแล้วไม่สบายใจ ปารีณา ขอเยาวชนใจเย็น รธน.กำลังแก้ จะเต้น Tiktok ให้ดู ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

สรุปชุมนุม ธรรมศาสตร์จะไม่ทน รวมพลประท้วงนับหมื่น เรียกร้อง 10 ข้อ

Aindravudh

Published

on

image
ภาพ ภานุมาศ สงวนวงษ์ / Thai News Pix

ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ชุมนุมประท้วงนับหมื่น เรียกร้อง 10 ข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ธรรมศาสตร์จะไม่ทน – ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ไปจนถึงช่วงกลางคืน ของวันที่ 10 ส.ค. มีการนัดรวมตัวชุมนุมของนิสิตนักศึกษา และประชาชนในหลายภาคส่วน ณ บริเวณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ภายใต้ #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน และสโลแกน “เราไม่ต้องการปฏิรูปเราต้องการปฏิวัติ” โดยมีนักศึกษาอาชีวะกลุ่ม “ฟันเฟืองประชาธิปไตย” รับหน้าที่เป็นการ์ดอาสา ดูแลความปลอดภัย บนเวทีการปราศรัยได้มีการผลัดเปลี่ยนผู้พูดขึ้นมาปราศรัยกล่าวถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่นการใช้งบประมาณของรัฐบาล สมาร์ท นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ย้ำข้อเรียก 3 ข้อ คือ หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และยุบสภา นอกจากนี้ยังมี ศิวกรณ์ ทัศนศร หรือ บัซซี่ ตัวแทนองค์การนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ พูดถึงประเด็นเรียกร้องความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQ+ โดยหยิบยกเรื่อง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่ไม่ใช่ความเท่าเทียม แต่เป็นการผลักให้เขากลายเป็นพลเมืองชั้น 2 นอกจากนี้ยังมี ศรีไพร นนทรีย์ ตัวแทนสหภาพแรงงานกลุ่มย่านรังสิต ที่ประกาศว่าวาทะเด็ด ถ้าปรีดียังอยู่ พวกเราเรียนฟรีไปแล้ว และอย่าลืมว่า ปรีดี ตายเพราะใคร ศรีไพร กล่าวทิ้งท้ายว่า กลุ่มแรงงานจะเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่ 16 ส.ค. อย่างแน่นอน ในช่วยท้ายของการชุมนุม ทนายอานนท์ นำภาได้ขึ้นปราศรัย พูดถึงประเด็นขอสถานบันพระมหากษัตริย์ และผู้จัดงานได้มีการเปิดคลิปจากอ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ รองศาสตราจารย์ผู้ลี้ภัย ซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพูดถึงประเด็นของการปรับเปลี่ยนสถานบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน ท้ายที่สุด ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 10 ข้อ เรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยประเด็นเรื่องการเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมชุมนุม รวมถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยมีความเห็นแตกเป็นสองทาง รองอธิการบดี มธ. น้อมรับผิด หลังชุมนุม ‘ธรรมศาสตร์จะไม่ทน’ เนื้อหาเลยขอบเขต อ.ปริญญา แจงชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทน […]

อ่านต่อไป
image
วูล์ฟแฮมป์ตัน13 mins ago

วูล์ฟฯ VS เซบีย่า: ถ่ายทอดสด ยูโรป้าลีก 11 ส.ค. – พร้อมลิงค์ชมฟรี

image
บันเทิง23 mins ago

วิว-ฟิลม์-ใบเฟิร์น ร่วมงานเปิดตัว แบงค์ แอนด์ โอลาฟเซ่น แฟลกชิสโตร์ แห่งที่ 2

image
ข่าว25 mins ago

ธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ เสียใจชุมนุมพาดพิงสถาบัน จะไม่เกิดขึ้นอีก

image
ข่าวการเมือง40 mins ago

โรม ซัด ส.ว. เลิกหากินกับสถานบันฯ ฉะ ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย

image
ข่าว50 mins ago

ทวิตเตอร์เดือด แฮชแท็ก #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ปะทะ #จะไม่ทนธรรมศาสตร์

image
ที่เที่ยว50 mins ago

ททท. ชวนเที่ยวแคมเปญ Let’s getaway พระนครศรีอยุธยา กินหรูอยู่สบาย

image
ข่าว56 mins ago

จับแล้ว โจรชิงเงินในห้างทองโลตัสพระราม 2 9 หมื่น เอาไปฟอกไต

image
บันเทิง1 hour ago

เนเงิน ตอบคำถามชาวเน็ต สงสัยทำงานอะไร ย้ำว่า ‘มตส.’

image
ข่าว1 hour ago

นวัตกรรมเครื่องซักผ้าปี 2020 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

image
ข่าว1 hour ago

ความหมายของดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่

image
ราคาทองวันนี้1 hour ago

ราคาทองวันนี้ 11 ส.ค. ทองเย็นเพิ่ม 50 บาท ทองรูปพรรณหลุด 3 หมื่นบาท

image
บันเทิง2 hours ago

ตั๊ก บงกช ทำบุญใหญ่ ซื้อต้นกระบก กว่า 4 แสน ถวายศูนย์วิปัสสนา

image
เชลซี2 hours ago

ของโคตรดี! เชลซี ล็อคเป้า นิโคลัส ตาเกลียฟิโก้ แบ็คซ้าย อาแจ็กซ์ มาเสริมทัพ

image
บันเทิง2 hours ago

ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ขอโทษหลังถ่ายภาพในโรงหนัง ชาวเน็ตถล่ม

image
รอนนี่ โอซุลลิแวน2 hours ago

รอนนี่ โอซุลลิแวน VS มาร์ค เจ วิลเลี่ยมส์: ถ่ายทอดสด สนุกเกอร์ 11 ส.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

image
ตรวจหวยฮานอย3 hours ago

ผลหวยฮานอย 11 สิงหาคม หวยฮานอย 11 8 63

image
ตรวจหวยฮานอย1 day ago

ผลหวยฮานอย 10 สิงหาคม หวยฮานอย 10 8 63

image
ตรวจหวยฮานอย3 days ago

ผลหวยฮานอย 8 สิงหาคม หวยฮานอย 8 8 63

image
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

ผลหวยฮานอย 7 สิงหาคม หวยฮานอย 7 8 63

image
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

ผลหวยฮานอย 6 สิงหาคม หวยฮานอย 6 8 63

image
ตรวจหวยลาว5 days ago

ตรวจหวยลาว 10 สิงหาคม 2563 หวยลาว 10/8/63

image
ราคาทองวันนี้1 hour ago

ราคาทองวันนี้ 11 ส.ค. ทองเย็นเพิ่ม 50 บาท ทองรูปพรรณหลุด 3 หมื่นบาท

image
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 10 ส.ค. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 30,400

image
ราคาทองวันนี้4 days ago

ราคาทองวันนี้ 7 ส.ค. ทองบ่ายลง ทองรูปพรรณบาทละ 30,800

image
สนุกเกอร์5 days ago

หมู ปากน้ำ VS มาร์ค เซลบี้ (เซสซั่นสาม): ถ่ายทอดสด สนุกเกอร์ 7 ส.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

image
ราคาทองวันนี้5 days ago

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. ราคาทองขึ้น 350 บาท ทองทะยานบาทละ 30,550

image
ราคาทองวันนี้6 days ago

ราคาทองวันนี้ 5 ส.ค. ราคาทองบ่ายเพิ่ม 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 30,200

image
ราคาทองวันนี้5 days ago

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. ราคาทองครั้งที่ 2 พุ่งขึ้น 50 บาท ทะลุบาทละ 30,400

image
ทั่วไทย6 hours ago

โควิด-19 11 ส.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ

image
ทั่วไทย1 day ago

โควิด-19 10 ส.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ

Trending