Connect with us

ข่าว

7 เมษายน วันอนามัยโลก

Maestro WP

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

7 เมษายน วันอนามัยโลก | The Thaiger
ภาพจาก: wheniscalendars
  • follow us in feedly

7 เมษายน วันอนามัยโลก 

7 เมษายน วันอนามัยโลก โดย องค์การสหประชาชาติ กำหนดวันดังกล่าวขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศ ได้ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

ประวัติความเป็นมา

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติซึ่งมีกำเนิดมาจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เพราะจะมีโรคระบาดแพร่จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอยู่เสมอ ทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ และได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2349 เพื่อวางมาตรการควบคุมและกักกันโรคระบาดระหว่างประเทศ

ต่อมา คณะมนตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2489 ที่รัฐนิวยอร์ก ที่ประชุมได้เล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชาติทั้งมวล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก

โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 พร้อมกันนี้ สมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี เป็น วันอนามัยโลก (World Health Day) และมีมติให้มีการฉลองพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2492 โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดข้อปัญหาทางอนามัยขึ้นปีละ 1 เรื่อง สำหรับตั้งเป็นคำขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน คำขวัญดังกล่าวมีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493

7 เมษายน วันอนามัยโลก | News by The Thaiger

งานขององค์การอนามัยโลก แยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. พยายามอำนวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่าง ๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอมา

2. จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

3. ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่าง ๆ อันไม่อาจดำเนินไปได้โดยลำพังแต่ละประเทศ

ความสำคัญของวันอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก นับเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ โดยอาศัยแนวความคิดและการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยที่มีมาก่อน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งในร่างกายและจิตใจ

2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยาและวัคซีน

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

นอกจากนี้ ในทุก ๆ ปี องค์การอนามัยโลก จะมีการตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงานด้วยคำขวัญสั้น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในวันอนามัยโลกแต่ละปี ซึ่งคำขวัญดังกล่าวเริ่มตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493

คำขวัญ วันอนามัยโลก พ.ศ. 2493-2563 มีดังนี้

พ.ศ. 2493 คำขวัญ คือ “Know Your Own Health Services” เป็นภาษาไทยว่า “จงคุ้นเคยกับบริการอนามัยที่มีไว้เพื่อท่าน”

พ.ศ. 2494 คำขวัญ คือ “Healthy for Your Child and World’s Children” เป็นภาษาไทยว่า “สุขภาพสำหรับเด็กของท่านและของโลก”

พ.ศ. 2495 คำขวัญ คือ “Healthy Surrounding Makes Healthy People” เป็นภาษาไทยว่า “สิ่งแวดล้อมได้สุขลักษณะ จะทำให้ประชาชนมีอนามัยดีขึ้น”

พ.ศ. 2496 คำขวัญ คือ “Health is Wealth” เป็นภาษาไทยว่า “อโรคยา ปรมาลาภา”

พ.ศ. 2497 คำขวัญ คือ “The Nurse-Pioneer of Health” เป็นภาษาไทยว่า “พยาบาล คือ ผู้กรุยทางสุขภาพอนามัย”

พ.ศ. 2498 คำขวัญ คือ “Clean Water Makes Better Health” เป็นภาษาไทยว่า “น้ำสะอาด ทำให้อนามัยดี”

พ.ศ. 2499 คำขวัญ คือ “Fight Disease Carrying Insects” เป็นภาษาไทยว่า “จงกำหนดแมลงนำโรค”

พ.ศ. 2500 คำขวัญ คือ “Food and Health” เป็นภาษาไทยว่า “กินดีมีสุข”

พ.ศ. 2501 คำขวัญ คือ “Ten Years of Health Progress (1948-1957)” เป็นภาษาไทยว่า “สาธารณสุขก้าวหน้า (2491-2500)”

พ.ศ. 2502 คำขวัญ คือ “Mental Illness and Mental Health in the World of Today” เป็นภาษาไทยว่า “โรคจิต และสุขภาพจิตทั่วโลกในปัจจุบัน”

พ.ศ. 2503 คำขวัญ คือ “Malaria Eradication – A World Challenge” เป็นภาษาไทยว่า “ทั่วโลกเร่งรัดให้กำจัดมาลาเรีย”

พ.ศ. 2504 คำขวัญ คือ “Accidents and Their Prevention” เป็นภาษาไทยว่า “อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท”

พ.ศ. 2505 คำขวัญ คือ “Preserve Slight : Prevent Blindness” เป็นภาษาไทยว่า “ถนอมสายตา ป้องกันตาบอด”

พ.ศ. 2506 คำขวัญ คือ “Hunger : Disease of Millions” เป็นภาษาไทยว่า “คนนับล้านมีทุกข์ เพราะโรคขาดสารอาหาร จงกินดีจะมีสุข”

พ.ศ. 2507 คำขวัญ คือ “No Truce for Tuberculosis” เป็นภาษาไทยว่า “วัณโรคคุกคาม ต้องปราบปรามไม่หยุดยั้ง”

พ.ศ. 2508 คำขวัญ คือ “Smallpox Constant Alert” เป็นภาษาไทยว่า “ไข้ทรพิษยังมี รีบปลูกฝีทั่วทุกคน”

พ.ศ. 2509 คำขวัญ คือ “Man and His Cities” เป็นภาษาไทยว่า “ปรับปรุงบ้านเมือง ราษฎร์รุ่งเรือง ใจสุขสันต์”

พ.ศ. 2510 คำขวัญ คือ “Partners in Health” เป็นภาษาไทยว่า “พัฒนาอนามัยให้สุขสันต์ ต้องร่วมกันทุกฝ่ายจึงได้ผล”

พ.ศ. 2511 คำขวัญ คือ “Health in the World of Tomorrow” เป็นภาษาไทยว่า “อนาคตจะสดใส เพราะอนามัยช่วยส่งเสริม”

พ.ศ. 2512 คำขวัญ คือ “Health, Labour and Productivity” เป็นภาษาไทยว่า “อนามัยดี ทวีแรงงาน เพิ่มปริมาณผลผลิต”

พ.ศ. 2513 คำขวัญ คือ “Early Cancer Detection Saves Lives” เป็นภาษาไทยว่า “มะเร็งรักษาได้ พบเร็วเท่าใด ชีวิตปลอดภัย”

พ.ศ. 2514 คำขวัญ คือ “A Full Life Despite Diabetes” เป็นภาษาไทยว่า “แม้เป็นเบาหวาน ชีวิตก็เป็นปกติสุขได้”

พ.ศ. 2515 คำขวัญ คือ “Your Heart is Your Health” เป็นภาษาไทยว่า “หัวใจดีมีสุข”

พ.ศ. 2516 คำขวัญ คือ “Health Begins at Home” เป็นภาษาไทยว่า “อนามัยดีเริ่มที่บ้าน”

พ.ศ. 2517 คำขวัญ คือ “Better Food for a Healthier World” เป็นภาษาไทยว่า “ผลิตอาหารพอ บริโภคดี ทวีสุขภาพ”

พ.ศ. 2518 คำขวัญ คือ “Smallpox : Point of No Return” เป็นภาษาไทยว่า “ไข้ทรพิษจะไม่กลับมา ถ้าปวงประชาได้ปลูกฝี”

พ.ศ. 2519 คำขวัญ คือ “Foresight Prevents Blindness” เป็นภาษาไทยว่า “ป้องกันล่วงหน้า ตาไม่บอด”

พ.ศ. 2520 คำขวัญ คือ “Immunize and Protect Your Child” เป็นภาษาไทยว่า “วัคซีนช่วยป้องกัน เด็กของท่านพ้นโรคภัย”

พ.ศ. 2521 คำขวัญ คือ “Down with High Blood Pressure” เป็นภาษาไทยว่า “อายุจะสั้น ถ้าความดันโลหิตสูง”

พ.ศ. 2522 คำขวัญ คือ “A Healthy Child, A Sure Future” เป็นภาษาไทยว่า “อนามัยดีแต่เล็ก อนาคตเด็กแจ่มใส”

พ.ศ. 2523 คำขวัญ คือ “Smoking or Health, The Choice Is Yours” เป็นภาษาไทยว่า “สุขภาพจะดี เมื่องดบุหรี่ได้”

พ.ศ. 2524 คำขวัญ คือ “Health for All by the Year 2000” เป็นภาษาไทยว่า “สุขภาพดีถ้วนหน้า เมื่อ 2543”

พ.ศ. 2525 คำขวัญ คือ “Add Life to Years” เป็นภาษาไทยว่า “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”

พ.ศ. 2526 คำขวัญ คือ “Health for All by The Year 2000 : The Countdown Has Begun !” เป็นภาษาไทยว่า “ร่วมกันเร่งพัฒนา ให้สุขภาพดีถ้วนหน้า ก่อน 2543”

พ.ศ. 2527 คำขวัญ คือ “Children’s Health ‘Tomorrow’s Wealth'” เป็นภาษาไทยว่า “เด็กสุขภาพดี จะมั่งมีวันหน้า”

พ.ศ. 2528 คำขวัญ คือ “Health Youth Our Best Resource” เป็นภาษาไทยว่า “เยาวชนสุขภาพดี เหมือนมีทรัพยากรเยี่ยม”

พ.ศ. 2529 คำขวัญ คือ “Health Living : Everyone A Winner” เป็นภาษาไทยว่า “คุณภาพชีวิตดี ทุกชีวีมีสุข”

พ.ศ. 2530 คำขวัญ คือ “Immunization : A Chance for Every Child” เป็นภาษาไทยว่า “ให้ภูมิคุ้มกัน เป็นโอกาสสำคัญของเด็กทุกคน”

พ.ศ. 2531 คำขวัญ คือ “Health for All, All for Health” เป็นภาษาไทยว่า “สุขภาพดีถ้วนหน้า เพราะประชาร่วมใจ”

พ.ศ. 2532 คำขวัญ คือ “Let’s Talk Health” เป็นภาษาไทยว่า “คุยกันวันละนิด เพื่อชีวิตและสุขภาพ”

พ.ศ. 2533 คำขวัญ คือ “Our Planet – Our Health” เป็นภาษาไทยว่า “ร่วมขจัดมลพิษ เสริมสร้างชีวิตและอนามัย”

พ.ศ. 2534 คำขวัญ คือ “Should Disaster Strike – Be Prepared” เป็นภาษาไทยว่า “เตรียมพร้อมไว้รับภัยพิบัติ – เพื่อกำจัดความสูญเสีย”

พ.ศ. 2535 คำขวัญ คือ “Heartbeat – The Rhythm of Heart” เป็นภาษาไทยว่า “ออกกำลังกายทุกวัน งดไขมัน เหล้า บุหรี่ สุขภาพจิตดี จะไม่มีโรคหัวใจ”

พ.ศ. 2536 คำขวัญ คือ “Handle Life with Care : Prevent Violence and Negligence” เป็นภาษาไทยว่า “ถนอมชีวิต คิดรอบคอบ ปลอดอุบัติเหตุ”

พ.ศ. 2537 คำขวัญ คือ “Oral Health for a Healthy Life” เป็นภาษาไทยว่า “แปรงฟันถูกวิธี สุขภาพช่องปากดี พาชีวีสุขสันต์”

พ.ศ. 2538 คำขวัญ คือ “Target 2000 – A World without Life” เป็นภาษาไทยว่า “2543 ปีเป้าหมาย โลกไร้โปลิโอ”

พ.ศ. 2539 คำขวัญ คือ “Healthy Cities – For Better Health” เป็นภาษาไทยว่า “บ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ อนามัยดี ชีวีสดใส”

พ.ศ. 2540 คำขวัญ คือ “Emerging Infectious Diseases – Global Alert, Global Response” เป็นภาษาไทยว่า “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ – ตื่นตัวทั่วหน้า ค้นคว้าแก้ไข”

พ.ศ. 2541 คำขวัญ คือ “Pregnancy is Special – Let’s Make It Safe” เป็นภาษาไทยว่า “ตั้งครรภ์นั้นประเสริฐ ร่วมมือกันเถิด แม่ลูกปลอดภัย”

พ.ศ. 2542 คำขวัญ คือ “Active Ageing Makes the Difference” เป็นภาษาไทยว่า “ผู้สูงวัย อนามัยดี มีคุณค่า ช่วยพัฒนาสังคม”

พ.ศ. 2543 คำขวัญ คือ “Safe Blood Starts with Me – Blood Saves Lives” เป็นภาษาไทยว่า “โลหิตฉันมั่นใจ ปลอดภัยกับผู้รับ”

พ.ศ. 2544 คำขวัญ คือ “Stop Exclusion – Dare to Care” เป็นภาษาไทยว่า “ผู้ป่วยทางจิต อย่าคิดผลักไส ควรมีน้ำใจ ห่วงใยเยียวยา”

พ.ศ. 2545 คำขวัญ คือ “Agita Mundo – Move for Health” เป็นภาษาไทยว่า “ขยับกาย สบายชีวี”

พ.ศ. 2546 คำขวัญ คือ “Shape the Future of Life” เป็นภาษาไทยว่า “สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง”

พ.ศ. 2547 คำขวัญ คือ “Road Safety is NO Accident” เป็นภาษาไทยว่า “สำนึกดีขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

พ.ศ. 2548 คำขวัญ คือ “Make Every Mother and Child Count” เป็นภาษาไทยว่า “สุขภาพแม่และเด็กไทย คือ หัวใจของครอบครัว และสังคม”

พ.ศ. 2549 คำขวัญ คือ “Working Together for health” เป็นภาษาไทยว่า “สานมือ สานใจ เพื่อคนไทยสุขภาพดี”

พ.ศ. 2550 คำขวัญ คือ ” Invest in Health, Build a Safer Future” เป็นภาษาไทยว่า “ประชาคมโลกปลอดภัย ต้องร่วมใจพัฒนาสาธารณสุข”

พ.ศ. 2551 คำขวัญ คือ “Protecting Health from Climate Change” เป็นภาษาไทยว่า “รักษ์สุขภาพอนามัย พร้อมใจต้านโลกร้อน”

พ.ศ. 2552 คำขวัญ คือ “Save Live. Make Hospital Safe in Emergency” เป็นภาษาไทยว่า “โรงพยาบาลพร้อม คุ้มครองทุกชีวิต ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน”

พ.ศ. 2553 คำขวัญ คือ “1000 cities, 1000 lives” เป็นภาษาไทยว่า “เมืองใหญ่ 1,000 แห่ง เรื่องราวดี ๆ จาก 1,000 ชีวิต”

พ.ศ. 2554 คำขวัญ คือ “Combat drug resistance-No action, no cure tomorrow” เป็นภาษาไทยว่า “ใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างถูกต้อง ป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อการรักษาที่ได้ผล”

พ.ศ. 2555 คำขวัญ คือ “Good Health adds life to years” เป็นภาษาไทยว่า “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”

พ.ศ. 2556 คำขวัญ คือ “Control your blood pressure” เป็นภาษาไทยว่า “รณรงค์ลดภาวะความดันโลหิตสูง”

พ.ศ. 2557 คำขวัญ คือ “Small bite, Big threat” เป็นภาษาไทยว่า “ยุง : ภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ”

พ.ศ. 2558 คำขวัญ คือ “How safe is your food ? From farm to plate, keep it safe” เป็นภาษาไทยว่า “อาหารปลอดภัยสร้างได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร ”

พ.ศ. 2559 คำขวัญ คือ “Halt the rise: beat diabetes” เป็นภาษาไทยว่า “ปราบเบาหวาน”

พ.ศ. 2560 คำขวัญ คือ “Depression : Let’s talk”

พ.ศ. 2561 คำขวัญ คือ Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere” หรือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง

พ.ศ. 2562 คำขวัญ คือ Health for all ? everyone, everywhere สุขภาพดีถ้วนหน้า

พ.ศ. 2563 คำขวัญ คือ Support nurses and midwives

เมื่อรู้ถึงความสำคัญของวันอนามัยโลกแล้ว ก็อยากให้ทุก ๆ คนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภายกายและสุขภาพใจที่ดี ตามคำขวัญของวันอนามัยโลกด้วยเช่นกัน

ที่มา: Kapook

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เพลง

ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศปิดตัว พิษเศรษฐกิจ

Aindravudh

Published

on

ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศปิดตัว พิษเศรษฐกิจ | The Thaiger

ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศหยุดดำเนินธุรกิจทุกอย่างของบริษัท พิษเศรษฐกิจ

เมื่อเวลาประมาณ 15.28 น. ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก MONO MUSIC ได้โพสต์แถลงการณ์พร้อมข้อความว่า ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา 🙏🏻 #monomusic

ทั้งนี้ในแถลงการณ์ระบุว่า “เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยที่ผ่านมามีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ทางบริษัท “โมโน มิวสิค จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโมโน กรุํป จึงมีมติเห็นชอบในการหยุดการดำเนินธุรกิจ และยุติบทบาทของการทำงานทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ทางบริษัทโมโน มิวสิค ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้การสนับสนุนทั้งเพลงและผลงานเพลงต่าง ๆ จากทางบริษัทของเรารวมไปถึงตัวศิลปินเอง ที่ได้รับการตอบรับด้วยดีมาโดยตลอด กำลังใจเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทางศิลปิน และทีมงานจะตั้งใจทำงานที่เรารักในสเน้ทางสายดนตรีต่อไป”

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา 🙏🏻 #monomusic

Posted by MONO MUSIC on Monday, 25 May 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

สังคม/เศรษฐกิจ

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว

Aindravudh

Published

on

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว | The Thaiger

www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com เพื่อเผยแพร่มาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบการจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวม และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรงความต้องการของลูกค้า ประชาชนและผู้ประกอบการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร จึงได้มีนโยบายอย่างเร่งด่วนให้ ธอส. ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในการพัฒนา Website ดังกล่าว โดยได้วางโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ เน้นความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลมาตรการด้านการเงินต่างๆ โดยสามารถเลือกค้นหาได้ทั้งตามสถาบันการเงินของรัฐแต่ละแห่ง ประกอบด้วย 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3.ธนาคารออมสิน 4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 6.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 7.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 8.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ 9.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และเลือกตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ 1.เกษตรกรและ SMEs เกษตรกร 2.ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป 3.ผู้ประกอบการ SMEs 4.ผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก และ 5.Non-Bank ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ยังมีการจัดกลุ่มตามการช่วยเหลือเป็นด้าน ได้แก่ พักชำระเงินต้น/ดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือเติมสินเชื่อใหม่ให้เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการเงินให้กับประชาชน และผู้ประกอบการ ตลอดจนสนับสนุนแหล่งเงินให้กับประชาชน และผู้ประกอบการให้มีสภาพคล่องหรือมีเงินทุนไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากผลกระทบของปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเงื่อนไขในแต่ละมาตรการนั้น จะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทาง www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com หรือเข้าทางเว็บไซต์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ www.gfa.or.th นอกจากนี้ ยังสามารถคลิกแบนเนอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเว็บไซต์ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง โดยเมื่อลูกค้าประชาชนหรือผู้ประกอบการสนใจเลือกใช้มาตรการใดได้แล้วสามารถคลิกลิงค์เข้าไปยังเว็บไซต์ของสถาบันการเงินของรัฐที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดมาตรการ และติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ เป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ต้องเดินทางไปติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ด้วย สำหรับช่องทางการเข้าสืบค้นหาข้อมูลมาตรการด้านการเงินดังกล่าว สามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

คลิกดูรายละเอียดมาตรการตามสถาบันการเงินของรัฐ

คลิกเลือกประเภทกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

(เกษตรกรและ SMEs เกษตร/ ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป/ ผู้ประกอบการ SMEs/ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก/ Non-Bank)

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

สังคม/เศรษฐกิจ

ข่าวดี ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บวก 3 มาตรการ

Aindravudh

Published

on

ข่าวดี ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บวก 3 มาตรการ | The Thaiger
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 – พักชำระหนี้ 6 เดือน – เงินกู้ซอฟท์โลน – สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ออมสิน สินเชื่อ – 25 พ.ค. 63 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง ได้มีพิธีแถลงข่าวการดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยการสานต่อโครงการ “ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” และจัดตั้ง “ทีมเราไม่ทิ้งกัน” เพื่อติดตาม สำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน พร้อมเร่งเยียวยา ฟื้นฟู คืนอาชีพ คืนความสุขให้กับประชาชน ตลอดจนออกมาตรการเพื่อเติมความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัด และผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าร่วมในพิธี

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดกรอบและแนวทางไว้ โดยได้ออกมาตรการดูแลเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นลูกค้าและประชาชนทั่วไป ได้แก่

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยโดบอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 6 เดือน

มาตรการให้เงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท และ 50,000 บาท

การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟท์โลน แก่สถาบันการเงิน น็อนแบงก์ ตลอดจนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของธนาคารออมสิน

การลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนที่ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และล่าสุด ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ลงทะเบียนในมาตรการลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยรายได้จากประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาท อีกด้วย

“ช่วง 1-2 เดือนนี้ จะเห็นได้ว่ามีผู้มาติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินเป็นจำนวนมาก หลายสาขามีคนเข้าแถวรอจนล้นออกมานอกสาขาเป็นคิวยาวมาก ท่ามกลางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งธนาคารฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนการรับรองลูกค้าและการดูแลความพร้อมของพนักงาน โดยหลายธุรกรรมได้แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น การลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินรายย่อย ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกัน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ” ดร.ชาติชาย กล่าว

ความคืบหน้าของมาตรการที่ธนาคารออมสินดำเนินการอยู่ ได้แก่

1.การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 2,894,333 ราย วงเงินรวม 1.129 ล้านล้านบาท

2.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาทต่อราย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และ วงเงิน 50,000 บาทต่อราย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ยื่นกู้แล้วจำนวน 2,663,197 ราย และได้ส่งข้อความSMS นัดให้มายื่นเอกสารแล้ว 1,969,739 ราย โดยได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 310,006 ราย คิดเป็นวงเงิน 7,527.16 ล้านบาท โดยปริมาณงานในส่วนนี้มีมากกว่างานปกติถึง 10 เท่าตัว ซึ่งธนาคารฯ ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลัง และทำทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563

3.เงินกู้ซอฟท์โลน 150,000 ล้านบาท ได้มีผู้ยื่นกู้แล้ว 12,352 ราย วงเงินรวม 131,976.81 ล้านบาท ปัจจุบันได้อนุมัติแล้ว 105,242.34 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่กำลังทยอยอนุมัติอีก 44,757.66 ล้านบาท คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน 2563 จะสามารถอนุมัติได้ทั้งหมด

ล่าสุดธนาคารออมสินได้อนุมัติซอฟต์โลน อีก 2,000 ล้านบาท ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ให้กับสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่นำทรัพย์สินมาจำนำในช่วงนี้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ดร.ชาติชาย กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ทั้ง 9 แห่ง ธนาคารออมสินได้กำหนดแนวทาง เยียวยา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างอาชีพ คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยแนวคิด คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน ผ่าน 4 กระบวนการ คือ

1. เยียวยา ดำเนินการภายใต้มาตรการเสริมสภาพคล่องต่อเนื่อง หลังจากการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนสิ้นสุด ด้วยการพักชำระหนี้ต่อเนื่องอีก 2 ปี โดยให้เลือกชำระดอกเบี้ย 50–100% ได้ตามความสามารถ และยังคืนดอกเบี้ยให้อีก 20% (Cash Back) กรณีผ่อนชำระดีต่อเนื่อง รวมถึงขยายระยะเวลาผ่อนชำระออกไป

นอกจากนี้ ยังตั้งทีมคลินิกคลังสมอง หมอคลัง “เราไม่ทิ้งกัน” บริการด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ธนาคารออมสิน เช่น GSB Society ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน รับเรื่องเยียวยา ให้คำปรึกษา ประสานเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุม

กระบวนการที่ 2 การคืนอาชีพ ธนาคารฯ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยประชาชน สร้างงานชุมชน โครงการช่างประชารัฐ ให้ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายพันธมิตร รวมถึงมีการจัด “ตลาดนัดเราไม่ทิ้งกัน” ทั่วประเทศ

กระบวนการที่ 3 คืนความสุข โดยธนาคารฯ ได้ร่วมกับชุมชนต่างๆ ดำเนินการ ตู้คลังออมสินปันสุข ทุกชุมชน ซึ่งได้นำร่องจัดทำไปแล้วในหลายพื้นที่ และต่อไปจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ออมสินดูแล ห่วงใย ไม่ทิ้งกัน สำหรับกระบวนการสุดท้าย

กระบวนการที่ 4 ฟื้นฟูรายได้ ด้วยการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนนาน จำนวน 4 ประเภท วงเงินสินเชื่อประเภทละ 10,000 ล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อ 40,000 ล้านบาท ได้แก่

1. สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

2. สินเชื่อก่อร่างสร้างตัวใหม่

3. สินเชื่อคลายกังวล 

4. สินเชื่อซอฟต์โลนเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยว

“ปัจจุบัน ศบค ได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทำกิจกรรมหรือดำเนินชีวิตได้เป็นปกติให้มากที่สุดภายใต้หลักเกณฑ์ควบคุมการแพร่ระบาด ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังได้เร่งออกมาตรการฟื้นฟู ออกมาควบคู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนอุ่นใจได้ว่าหกต้องการความช่วยเหลือ จะได้รับอย่างแน่นอน โดยธนาคารออมสินยินดีดูแลผู้ต้องการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ด้วยมุ่งหวังให้สามารถดำเนินชีวิตฝ่าฟันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ให้มีความเป็นอยู่อย่างปกติตามสถานการณ์โดยเร็วและเหมาะสม” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศปิดตัว พิษเศรษฐกิจ | The Thaiger
เพลง11 mins ago

ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศปิดตัว พิษเศรษฐกิจ

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ18 mins ago

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เผยวินาทีคว้ามง Miss Universe ปี 1988 | The Thaiger
บันเทิง20 mins ago

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เผยวินาทีคว้ามง Miss Universe ปี 1988

กานต์เผย เสก เครียด ขอศาลเมตตา สำนึกผิดพร้อมปรับปรุงตัว | The Thaiger
บันเทิง57 mins ago

กานต์เผย เสก เครียด ขอศาลเมตตา สำนึกผิดพร้อมปรับปรุงตัว

ข่าวดี ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บวก 3 มาตรการ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 hour ago

ข่าวดี ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บวก 3 มาตรการ

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป “ไทยชนะ” หลอกเอาข้อมูล | The Thaiger
ข่าวไทย1 hour ago

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป “ไทยชนะ” หลอกเอาข้อมูล

ไข่มุก BNK48 เผยเคยคิดอยากหายไปจากโลกนี้ หลังถูกไซเบอร์บูลลี่ | The Thaiger
บันเทิง1 hour ago

ไข่มุก BNK48 เผยเคยคิดอยากหายไปจากโลกนี้ หลังถูกไซเบอร์บูลลี่

เร่เข้ามา ! สื่อกระทิงโหม คูตินโญ่ หาทางย้ายกลับ พรีเมียร์ลีก | The Thaiger
ฟิลิปเป้ คูตินโญ่2 hours ago

เร่เข้ามา ! สื่อกระทิงโหม คูตินโญ่ หาทางย้ายกลับ พรีเมียร์ลีก

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้ | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 hours ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

คูเวต เสนอเลื่อน ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2020 ไปเตะกันยาฯ ปีหน้า | The Thaiger
ฟุตซอล2 hours ago

คูเวต เสนอเลื่อน ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2020 ไปเตะกันยาฯ ปีหน้า

เกิดอะไรขึ้น? วี วิโอเลต โพสต์เศร้า ลบรูปคู่เก้า จิรายุ | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

เกิดอะไรขึ้น? วี วิโอเลต โพสต์เศร้า ลบรูปคู่เก้า จิรายุ

bloomberg คาด GDP ไทยหดตัวสูงถึง 6% | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 hours ago

bloomberg คาด GDP ไทยหดตัวสูงถึง 6%

ตั๊น จิตภัสร์ ไม่ทน แจ้งความคนนำภาพสาวเหยียบป้ายสตช.บิดเบือนใส่ร้ายตน | The Thaiger
ข่าวการเมือง3 hours ago

ตั๊น จิตภัสร์ ไม่ทน แจ้งความคนนำภาพสาวเหยียบป้ายสตช.บิดเบือนใส่ร้ายตน

คนไทยเตรียมเฮ การผลิตวัคซีนโควิด 19 ไทยคืบหน้า | The Thaiger
สุขภาพ3 hours ago

คนไทยเตรียมเฮ การผลิตวัคซีนโควิด 19 ไทยคืบหน้า

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 hours ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63

ผลหวยฮานอย 20 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 20/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 20 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 20/5/63

ผลหวยฮานอย 19 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 19/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 19 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 19/5/63

ผลหวยฮานอย 21 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 21/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 21 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 21/5/63

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ7 hours ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. บ่ายทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. บ่ายทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,000 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,000

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. ทองลดฮวบ 300 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. ทองลดฮวบ 300 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. ทองบ่ายขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. ทองบ่ายขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. บ่ายทองลด 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. บ่ายทองลด 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ตรวจหวยลาว 21 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 21/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 21 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 21/5/63

ตรวจหวยลาว 18 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 18/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ตรวจหวยลาว 18 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 18/5/63

Trending