Connect with us

ข่าว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธ

Aindravudh

Published

 on

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธ | The Thaiger

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระสันตะปาปา – กำหนดการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส วันที่ 21 พ.ย. หลังจากเสด็จทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีถวายการต้อนรับและเข้าเฝ้า สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ภาพและรายงานเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธ | News by The Thaiger

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสรับเสด็จ ความว่า

“ขอถวายพระพร มหาบพิตรสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ทรงสมณคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ไทย ขอถวายอนุโมทนาสาธุการ ในโอกาสที่มหาบพิตร เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และเสด็จมาทรงเยี่ยมอาตมภาพในวาระนี้ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพึงจดจารึกไว้เป็นศุภนิมิตแห่งน้ำใจไมตรีที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพุทธจักรไทย มีสืบเนื่องกันมาอย่างแน่นแฟ้น ราบรื่น และงดงาม เป็นเวลาเนิ่นนานนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธ | News by The Thaiger

เมื่อ ๓๕ ปีล่วงมาแล้ว ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เฉพาะพระพักตร์พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถแห่งนี้ สมเด็จพระอุปัชฌายะของอาตมภาพ คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ได้เสด็จลงทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ ๒ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก ที่ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จมาทรงเยี่ยมประมุขแห่งพุทธจักรไทย ณ ราชอาณาจักรไทย ภาพเหตุการณ์ในวันนั้น ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของอาตมภาพ ผู้มีโอกาสได้เฝ้าอยู่ในการดังกล่าวด้วย ทั้งสองพระองค์ทรงปราศรัยกัน ทรงแสดงพระอัธยาศัยอันงามต่อกัน บนพื้นฐานแห่งพระเมตตาจิตอย่างแท้จริง ในฐานะนักบุญผู้ประเสริฐแห่งสองศาสนา ซึ่งมุ่งหมายจะแผ่ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ไปสู่ทุกชีวิตอย่างไม่มีประมาณ เป็นอุดมการณ์ร่วมกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธ | News by The Thaiger

ขอถวายพระพรให้ทรงทราบว่า ใต้ฐานพระพุทธอังคีรส ยังเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ ๑๓ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๐, เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ ๑๑ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๗ อีกทั้งเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นที่ ๒๓ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๓ และทรงเคยรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ ๒ ซึ่งเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธ | News by The Thaiger

ณ สถานที่แห่งนี้ จึงเป็นมงคลสถานสำหรับการพบกันของเราทั้งสอง ด้วยส่วนแห่งพระวรกายของทุกๆ พระองค์ ยังคงประดิษฐานเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพ ซึ่งได้ทรงสร้างสรรค์ไว้นับแต่อดีตสมัย หากแต่ละพระองค์มีพระญาณวิถีใดที่จะทรงหยั่งทราบ คงจะทรงโสมนัสพระราชหฤทัยไม่น้อย ที่ได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญงอกงามแห่งทางพระราชไมตรี เป็นภาพอันน่าประทับใจอีกครั้งในวันนี้

การเสด็จมาครั้งนี้ของมหาบพิตร จึงไม่ใช่การมาของมิตรใหม่ หากแต่เป็นการมาเยือนของมิตรแท้อันเก่าแก่ของคนไทย ระยะทางที่ห่างไกลกันหาใช่อุปสรรคของความสนิทสนมกลมเกลียวกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธ | News by The Thaiger

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่า ‘ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง.’ ‘ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง.’ บัดนี้ มหาบพิตร ทรงพระอุตสาหะตรากตรำพระวรกายบนหนทางแสนไกล เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย และมาทรงเยี่ยมอาตมภาพด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยมิตรภาพถึงที่นี้ อาตมภาพขอสนองน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยมิตรภาพนั้นๆ ตอบถวาย เป็นหลายเท่าทวีคูณ

ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตาธรรม ซึ่งมหาบพิตรทรงเจริญมั่นอยู่ในพระหฤทัย และด้วยศุภผลแห่งกุศลเหตุ คือความไม่ประทุษร้ายมิตร ขอมหาบพิตร ทรงสถิตสถาพร เป็นปูชนียฐานอันประเสริฐของศาสนิกบริษัท และทรงพระเจริญในสมณคุณ ค้ำจุนให้ทรงผ่องแผ้วผ่านพ้นภัยพิบัติทั้งปวง สมตามพระพุทธานุศาสนีดังอาตมภาพอัญเชิญมาอ้าง เป็นสัจจวาจาข้างต้นนี้ทุกประการ.

ขอถวายพระพร”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เข้าพบสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธ | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวเชียงใหม่

แห่ซื้อ เลขเด็ดหลวงปู่ทอง เกจิดังล้านนา หวังลาภหวยงวด 16 ธันวา

Aindravudh

Published

on

แห่ซื้อ เลขเด็ดหลวงปู่ทอง เกจิดังล้านนา หวังลาภหวยงวด 16 ธันวา | The Thaiger

แห่ซื้อ เลขเด็ดหลวงปู่ทอง เกจิดังล้านนา หวังลาภหวยงวด 16 ธันวา

หลวงปู่ทอง – จากกรณีเมื่อวันที่​ 12​ ธ.ค.ที่ผ่านมา ​ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ทอง หรือ พระพรหมมงคล ฉายาสิริมงฺคโล อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ แจ้งว่าหลวงปู่ทองอาพาธหนักเมื่อช่วงบ่าย จากนั้นหลวงปู่ทองถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยอาการหมดสติ

ต่อมาเมื่อช่วงเวลาประมาณ 00.25 นาฬิกา มีรายงานแจ้งว่าหลวงปู่ทอง มรณภาพแล้ว สิริอายุ 96 ปี 2 เดือน 21 วัน พรรษา 76 เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้เคารพเลื่อมใสหลวงปู่ทอง ได้เคลื่อนสรีระของหลวงปู่ทอง ออกจาก โรงพยาบาลจอมทอง มาไว้ ณ พระอารามวรวิหาร วัดพระธาตุศรีจองทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

งานนี้ควยหวยและผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทอง ได้นำเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทองหาซื้อตามแผงลอตเตอรี่กันอย่างมากมาย ทั้งเลขอายุ 96-02-21-76 รวมถึงเวลาการละสังขาร 00-25

แห่ซื้อ เลขเด็ดหลวงปู่ทอง เกจิดังล้านนา หวังลาภหวยงวด 16 ธันวา | News by The Thaiger

ประวัติหลวงปู่ทอง เกจิดังแห่งล้านนา

การละสังขารของหลวงปู่ทอง นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเกจิล้านนา โดยหลวงปู่ทอง หรือ พระพรหมมงคล ฉายาสิริมงฺคโล อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ก.พ. 2487 หรือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก ตามปฏิทินจันทรคติ ณ บ้านแอ่น ต.บ้านแอ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ได้รับฉายานามทางธรรมว่า “สิริมงฺคโล”

เกียรติคุณอันน่ายกย่องของหลวงปู่ทอง คือ เมื่อปี พ.ศ.2527 ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์จากสังฆสภารามัญมหานิกาย ประเทศศรีลังกา เป็นพระสาสนโสภณบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์ ต่อมา พ.ศ.2530ได้รับการยกย่องจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) ว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

เมื่อปี พ.ศ. 2559 หลวงปู่ทองได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นรูปแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ตำแหน่งสุดท้ายของหลวงปู่ทองก่อนละสังขาร เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง และเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง) และอดีตเจ้าคณะอำเภอฮอด

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ทะเบียนรถนายกไปนครปฐม มอบเงินเวนคืนที่ดินประชาชน คนแห่ซื้อหวย 16 ธันวา 62

Aindravudh

Published

on

ทะเบียนรถนายกไปนครปฐม มอบเงินเวนคืนที่ดินประชาชน คนแห่ซื้อหวย 16 ธันวา 62 | The Thaiger

ทะเบียนรถนายกลงพื้นที่นครปฐม มอบเงินเวนคืนที่ดินประชาชน คนแห่ซื้อหวย 16 ธันวา 62

ทะเบียนรถนายกล่าสุดข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ณ จังหวัดนครปฐม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภาคตะวันตก

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเงินค่าเวนคืนที่ดินเพื่อเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย วงเงิน 99.91 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาร่วมงานตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม เพื่อมามอบค่าเวนคืนที่ดินและตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค

รวมถึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการนี้ด้วย ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยและมีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือไม่ให้ได้รับผลกระทบเลย โดยตระหนักว่าทุกคนคือผู้เสียสละ ทำให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม พร้อมเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจ่ายเงินเวนคืนให้ประชาชนอย่างสุจริตโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับให้เร่งก่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ ให้แล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ผู้ที่ได้รับเงินเวนคืน ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการใช้เงินให้คุ้มค่า อย่างพอเพียง ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทำพิธี “Restart เดินหน้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี” เสร็จแล้ว ได้เดินพบปะทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

แต่ที่ประชาชนจับตาดูเป็นพิเศษนั่นคือทะเบียนรถนายกรัฐมนตรี ที่พลเอกประยุทธ์เดินทางมาเปิดงาน โดยชาวบ้านคอหวยได้ส่องเลขทะเบียนรถแล้วถ่ายรูปไว้เพื่อไปซื้อหวยงวด 16 ธันวาคม 2562 พบว่าเลขทะเบียนรถนายกไปนครปฐม คือ 9 กณ 6724 กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก: รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ชี้ลูกสูบรถ – เมมโมรีการ์ดกล้องหน้ารถ เป็นชนวนไขคดีเซลล์สาว

Nattha Thepbamrung

Published

on

ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ชี้ลูกสูบรถ – เมมโมรีการ์ดกล้องหน้ารถ เป็นชนวนไขคดีเซลล์สาว | The Thaiger
ภาพจาก อมรินทร์ ทีวี

วานนี้ (12 พ.ย.) นายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ เผยเกี่ยวกันกรณีการพบรถจมน้ำและศพที่เหลือเพียงโครงกระดูกภายใน หลังน.ส.กลิ่นเกสร วงษ์สิงห์ หรือ ต่อ อายุ 36 ปี เซลส์ขายปุ๋ย หายตัวนาน 3 ปี โดยระบุว่า ตนคิดว่ากล้องหน้ารถคงพังไปแล้ว แต่เมมโมรี่การ์ดในรถยังอยู่ และสามารถกู้ข้อมูลคืนได้ ซึ่งตำรวจได้ส่งตรวจเพื่อทำการกู้ภาพแล้ว

 

นอกจากนี้ ทีมข่าวของอมรินทร์ทีวียังได้ภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นภาพรถของ น.ส.กลิ่นเกสร ที่ออกจากโรงงานเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 03.06 น. แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนขับรถ เพราะฟิล์มมืดมาก

 

 

นอกจากนี้ นายสุรมิส เจริญงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ก็เผยว่า การจะตัดสินว่ามีคนขับรถแล้วรถไหลลงน้ำ หรือมีการเข็นรถให้รถไหลลงน้ำ สามารถดูได้จากห้องเครื่องรถยนต์ หากต้องการรู้ว่าในขณะที่เกิดเหตุนั้น รถยนต์โดนดับเครื่องแล้วเข็นลงน้ำหรือติดเครื่องแล้วขับลงน้ำ ต้องดูที่ลูกสูบและก้านสูบ โดยหากรถดับเครื่อง ลูกสูบและก้านสูบจะไม่ทำงาน จะพบว่าชุดลูกสูบไม่เสียหาย น้ำจะไม่เข้าไปในลูกสูบได้ถึง 5 ปี ลูกสูบจะไม่เกิดสนิม

 

ในทางกลับกัน หากรถติดเครื่องแล้วพุ่งลงน้ำ จะพบว่าก้านลูกสูบอาจคด สลักก้านสูบหรือวาล์วบนฝาสูบจะมีรอยสึก เมื่อรถตกน้ำ น้ำจะเข้าไปจนทำให้เครื่องยนต์ช็อต ลูกสูบจะเกิดสนิม

 

 

นอกจากนี้ หากปิดกระจกรถยนต์แล้วรถตกน้ำ รถจะจมน้ำช้ากว่าการเปิดกระจกรถยนต์ โดยน้ำจะซึมเข้ามารอบ ๆ ตามรูระบายอากาศ และหัวรถจะจมลงไปก่อนเพราะมีเครื่องยนต์ด้านหน้า จากนั้นน้ำจะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ ห้องโดยสาร และใช้เวลาเพียง 1 นาที รถก็จะจมทั้งคัน แต่ถ้าหากเปิดกระจกรถยนต์เอาไว้ น้ำก็จะไหลเข้ามาเร็วกว่านั้น

 

ทั้งนี้ ตำแหน่งเกียร์รถยนต์ก็สำคัญ เพราะกู้ภัยบอกว่า ตอนที่เอารถขึ้นมา ตำแหน่งรถอยู่เกียร์ D ซึ่งหากอยู่เกียร์ D แสดงว่าคนที่ลงมือฆ่าอยู่นอกรถ เข้าเกียร์ D ปิดประตูรถ แล้วปล่อยให้รถพุ่งลงน้ำ หรืออาจจะนำหินมาทับไว้ที่คันเร่งก็เป็นได้

 

 

ที่มา Kapook และ อมรินทร์ ทีวี

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

เดอะค็อป แฮปปี้ ! ลิเวอร์พูล จับ คล็อปป์ ต่อสัญญายาวถึงปี 2024 | The Thaiger เดอะค็อป แฮปปี้ ! ลิเวอร์พูล จับ คล็อปป์ ต่อสัญญายาวถึงปี 2024 | The Thaiger
ลิเวอร์พูล4 hours ago

เดอะค็อป แฮปปี้ ! ลิเวอร์พูล จับ คล็อปป์ ต่อสัญญายาวถึงปี 2024

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เหล่า เดอะค็อป ต่างต้องดีใจกันยกใหญ่แน่นอน หลังจาก เยอร์เก้น คล็อปป์ นายใหญ่ของ ลิเวอร์พูล ได้ตัดสินใจสะบัดน้ำหมึกต่อสัญญากับสโมสรต่อไปอีกสองปีจนถึงเดือนมิถุนายน 2024 เลยทีเดียว กุนซือเฮฟวี่เมทัล ได้เข้ามารับงานในถิ่น แอนฟิลด์ ตั้งแต่ปี 2015 แทนที่ของ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ที่ถูกสโมสรปลดพ้นเก้าอี้ในเวลานั้น...

จะบวกปะล่ะ ! ร็อบโบ้ กร้าวคงไม่มีใครอยากเจอ หงส์แดง ในถ้วย UCL | The Thaiger จะบวกปะล่ะ ! ร็อบโบ้ กร้าวคงไม่มีใครอยากเจอ หงส์แดง ในถ้วย UCL | The Thaiger
ลิเวอร์พูล6 hours ago

จะบวกปะล่ะ ! ร็อบโบ้ กร้าวคงไม่มีใครอยากเจอ หงส์แดง ในถ้วย UCL

แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แบ็คซ้ายตัวเก่งของ หงส์แดง ลิเวอร์พูล ออกโรงให้สัมภาษณ์ก่อนจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยกร้าวสุดมั่นใจว่าชั่วโมงนี้มีหลายทีมที่จำต้องกลัวทีมของตนเอง ขุนพล หงส์แดง ภายใต้การนำทัพของ เยอร์เก้น คล็อปป์ พาทีมเข้ารอบน็อคเอาต์ในฐานะแชมป์กลุ่ม E...

ขายหนึ่งได้ถึงสอง ! แมนยู เล็งปล่อย ป็อกบา พร้อมเปิดทาง 2 แข้งใหม่ | The Thaiger ขายหนึ่งได้ถึงสอง ! แมนยู เล็งปล่อย ป็อกบา พร้อมเปิดทาง 2 แข้งใหม่ | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก9 hours ago

ขายหนึ่งได้ถึงสอง ! แมนยู เล็งปล่อย ป็อกบา พร้อมเปิดทาง 2 แข้งใหม่

ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรดังแห่งศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตกเป็นข่าวกำลังพิจารณาในการปล่อยตัว พอล ป็อกบา กองกลางลูกหม้อออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้ 2 แข้งใหม่อย่าง ซาอูล ญีเกซ กับ ดอนนี่ ฟาน เดอ เบ็ค แทน...

Huawei มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ HarmonyOS เพิ่มขึ้นในปีหน้า | The Thaiger Huawei มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ HarmonyOS เพิ่มขึ้นในปีหน้า | The Thaiger
สมาร์ทโฟน10 hours ago

Huawei มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ HarmonyOS เพิ่มขึ้นในปีหน้า

สื่อต่างแระเทศรายงานว่า Huawei มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะรันบนระบบปฏิบัติการ HarmonyOS เพิ่มมากขึ้นในปีหน้าและมีแผนที่จะทำการตลาดไปทั่วโลก. อย่างไรก็ตาม Huawei ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการณ์นี้บนสามาร์ทโฟน, เท็ปเล็ตและคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทั้งในปีนี้หรือปีหน้า. อาจมีการเปิดตัว smartwatch รุ่นต่อยอดจากปัจจุบัน ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของหัวเว่ยเองอย่าง LiteOS. นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผลิต smart speakers และ VR...

ชมภาพวาด ฟ้าใส ปวีณสุดา ลายเส้นสุดน่ารัก | The Thaiger ชมภาพวาด ฟ้าใส ปวีณสุดา ลายเส้นสุดน่ารัก | The Thaiger
บันเทิง10 hours ago

ชมภาพวาด ฟ้าใส ปวีณสุดา ลายเส้นสุดน่ารัก

ชมภาพวาด ฟ้าใส ปวีณสุดา ลายเส้นสุดน่ารัก หลังจากเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สำหรับสาวงามคนเก่ง มากความสามารถ อย่างฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น ที่เป็นตัวแทนไปประกวดบนเวที Miss Universe 2019 ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่...

อนาคต! เชลซี ขยายสัญญา ฟิกาโย่ โทโมริ ถึงปี 2024 | The Thaiger อนาคต! เชลซี ขยายสัญญา ฟิกาโย่ โทโมริ ถึงปี 2024 | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก10 hours ago

อนาคต! เชลซี ขยายสัญญา ฟิกาโย่ โทโมริ ถึงปี 2024

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์สโมสร ขยายสัญญา ฟิกาโย่ โทโมริ ปราการหลังดาวรุ่งออกไปถึงซัมเมอร์ ปี 2024 หลังเจ้าตัวโชว์ผลงานยอดเยี่ยม ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งใน 11 ผู้เล่นตัวจริงของ ยอดทีมจากลอนดอน ในซีซั่นนี้ เซ็นเตอร์แบ็ค ที่กำลังจะมีอายุครบ 22 ปีในสัปดาห์หน้า ลงสนามแบบยืมตัวกับทีม...

แห่ซื้อ เลขเด็ดหลวงปู่ทอง เกจิดังล้านนา หวังลาภหวยงวด 16 ธันวา | The Thaiger แห่ซื้อ เลขเด็ดหลวงปู่ทอง เกจิดังล้านนา หวังลาภหวยงวด 16 ธันวา | The Thaiger
ข่าวเชียงใหม่10 hours ago

แห่ซื้อ เลขเด็ดหลวงปู่ทอง เกจิดังล้านนา หวังลาภหวยงวด 16 ธันวา

แห่ซื้อ เลขเด็ดหลวงปู่ทอง เกจิดังล้านนา หวังลาภหวยงวด 16 ธันวา หลวงปู่ทอง – จากกรณีเมื่อวันที่​ 12​ ธ.ค.ที่ผ่านมา ​ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ทอง หรือ พระพรหมมงคล ฉายาสิริมงฺคโล อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ แจ้งว่าหลวงปู่ทองอาพาธหนักเมื่อช่วงบ่าย...

ทะเบียนรถนายกไปนครปฐม มอบเงินเวนคืนที่ดินประชาชน คนแห่ซื้อหวย 16 ธันวา 62 | The Thaiger ทะเบียนรถนายกไปนครปฐม มอบเงินเวนคืนที่ดินประชาชน คนแห่ซื้อหวย 16 ธันวา 62 | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

ทะเบียนรถนายกไปนครปฐม มอบเงินเวนคืนที่ดินประชาชน คนแห่ซื้อหวย 16 ธันวา 62

ทะเบียนรถนายกลงพื้นที่นครปฐม มอบเงินเวนคืนที่ดินประชาชน คนแห่ซื้อหวย 16 ธันวา 62 ทะเบียนรถนายกล่าสุด – ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข...

ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ชี้ลูกสูบรถ – เมมโมรีการ์ดกล้องหน้ารถ เป็นชนวนไขคดีเซลล์สาว | The Thaiger ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ชี้ลูกสูบรถ – เมมโมรีการ์ดกล้องหน้ารถ เป็นชนวนไขคดีเซลล์สาว | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ชี้ลูกสูบรถ – เมมโมรีการ์ดกล้องหน้ารถ เป็นชนวนไขคดีเซลล์สาว

วานนี้ (12 พ.ย.) นายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ เผยเกี่ยวกันกรณีการพบรถจมน้ำและศพที่เหลือเพียงโครงกระดูกภายใน หลังน.ส.กลิ่นเกสร วงษ์สิงห์ หรือ ต่อ อายุ 36 ปี เซลส์ขายปุ๋ย หายตัวนาน 3 ปี โดยระบุว่า ตนคิดว่ากล้องหน้ารถคงพังไปแล้ว...

ไลฟ์สตรีม Miss World 2019 โหวตเกรซ นรินทร | The Thaiger ไลฟ์สตรีม Miss World 2019 โหวตเกรซ นรินทร | The Thaiger
บันเทิง11 hours ago

ไลฟ์สตรีม Miss World 2019 โหวตเกรซ นรินทร

ไลฟ์สตรีม Miss World 2019 โหวตเกรซ นรินทร จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้แล้ว (วันที่ 14 ธ.ค.) สำหรับการประกวดเวทีมิสเวิลด์ Miss World 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ งานนี้ เกรซ นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ ตัวแทนจากประเทศไทย...

บิ๊กตู่มาดุ ตอบเรื่องธนาธรปลุกมวลชน เหมาะสมไหมช่วงปีใหม่ คนมีความสุข | The Thaiger บิ๊กตู่มาดุ ตอบเรื่องธนาธรปลุกมวลชน เหมาะสมไหมช่วงปีใหม่ คนมีความสุข | The Thaiger
ข่าวการเมือง11 hours ago

บิ๊กตู่มาดุ ตอบเรื่องธนาธรปลุกมวลชน เหมาะสมไหมช่วงปีใหม่ คนมีความสุข

บิ๊กตู่มาดุ ตอบเรื่องธนาธรปลุกมวลชน เหมาะสมไหมช่วงปีใหม่ คนมีความสุข จากกรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ทวีตข้อความผ่าน Twitter Thanathorn_FWP ระบุว่า ถ้าใครเห็นด้วยว่าเวลานี้ประชาชนต้องลุกขึ้นสู้ ถ้าใครเห็นด้วยว่าตอนนี้ได้เวลาส่งเสียงประชาชนผู้ไม่ยอมทนอีกแล้ว มารวมตัวกันวันพรุ่งนี้ เสาร์ 14 ธันวา เวลา 17:00...

แค่สามเดือน Samsung Galaxy Fold ทำยอดขายไปแล้วกว่า 1 ล้านเครื่อง | The Thaiger แค่สามเดือน Samsung Galaxy Fold ทำยอดขายไปแล้วกว่า 1 ล้านเครื่อง | The Thaiger
สมาร์ทโฟน11 hours ago

แค่สามเดือน Samsung Galaxy Fold ทำยอดขายไปแล้วกว่า 1 ล้านเครื่อง

Samsung Galaxy Fold สมาร์ทโฟนแบบพับได้รุ่นแรกของค่ายกิมจิ Samsungหลังจากที่เปิดตัวไม่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ป่านมาและเป็นสมาร์ทโฟนที่มีเส้นทางชีวิตที่ค่อนข้างขรุขระ. ด้วยหัฐหาที่เปิดขึ้นมากมายหลังเปิดตัว แต่ด้วยความพยายามแบบไม่ย่อท้อของ Samsung ในที่สุด Galaxy Fold ก็ได้ออกสู่ท้องตลาดอย่างเต็มตัวในเดือนกันยายนที่ผ่านมา. ล่าสุดมีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่า ตอนนี้ Samsung Galaxy Fold ทำยอดขายไปแล้วกว่า 1 ล้านเครื่องทั่วโลก....

Trending