Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้

The Thaiger

Published

on

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้ | The Thaiger

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ เพิ่มมาตรา 6  เปิดช่องให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบและต้องบันทึกทุกขั้นตอน หากทำโดยสุจริต ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย

พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ – ราชกิจจานุเบกษาแพร่ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ฉบับใหม่ 2562 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผล 17 เมษายน 2562)  มีสาระสำคัญที่เพิ่มมาจากฉบับก่อนหน้า เช่น

มาตรา 6 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายใน ระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด หากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารภายใน กำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบ ของนายกรัฐมนตรี โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอน การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจำเป็น วิธีการ บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือ อาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งวิธีการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบ ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง การดำเนินการตามมาตรานี้ หากได้กระทำตามหน้าที่และอำนาจโดยสุจริตตามสมควร แก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

นอกจากนี้ในมาตรา 12 ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (ศป.ข.) เป็นหน่วยงานภายใน ทำหน้าที่ประสานกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แต่งตั้งรองผู้อำนวยการคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการ ศป.ข.

หน้าที่สำคัญของ ศป.ข. คือ ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจำวัน ข่าวด่วน ข่าวเฉพาะกรณี และรายงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงเฝ้าระวังภัยคุกคาม ความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติ และช่วงมีสถานการณ์ ช่วงเทศกาลที่สำคัญ พระราชพิธี และการประชุมหรืองานพิธีการที่สำคัญของรัฐ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน หรือแก้ไขสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดขึ้น และปฏิบัติต่อเนื่องจนสิ้นสุดสถานการณ์นั้น

มาตรา 13 ให้ ศป.ข. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจำวัน ข่าวเร่งด่วน ข่าวเฉพาะกรณี และรายงานการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการ ตลอดจนกระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและช่วงที่มีสถานการณ์ ช่วงเทศกาลที่สำคัญ พระราชพิธี และการประชุมหรืองานพิธีการที่สำคัญของรัฐ เพื่อสนับสนุน การป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดขึ้น และปฏิบัติต่อเนื่องจนสิ้นสุด สถานการณ์นั้น

(๓) ให้ความรู้และประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

อ่านรายละเอียด พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0022.PDF

 

ที่มา : มติชน สำนักข่าวอิศรา

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

ต่างประเทศ

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย

The Thaiger

Published

on

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย | The Thaiger

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย

 

วันที่ 21 เม.ย. เกิดเหตุลอบวางระเบิดโบสถ์คริสต์และโรงแรมในประเทศศรีลังกา รวมแล้วกว่า 8 จุด ขณะคริสตศาสนิกชนกำลังเฉลิมฉลองเนื่องในวันอีสเตอร์ โบสถ์คริสต์ 3 แห่งในเมืองโกชชีกาเด กาตูวาปิติยา และบัตติคาโล ตกเป็นเป้าโจมตี ขณะที่โรงแรมโรงแรมแชงกรีลา คิงบิวรี ทรอปิคอลอินน์และซินนามอนแกรนด์ ถูกลอบวางระเบิดด้วยเช่นกัน ส่วนการระเบิดจุดที่ 8 นั้นเป็นระเบิดฆ่าตัวตาย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย รวมแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 207 ราย ขณะผู้บาดเจ็บมีกว่า 450 ราย

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย | News by The Thaiger

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย | News by The Thaiger

ภาพ : ISHARA S. KODIKARA / AFP

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย | News by The Thaiger

ภาพ : REUTERS/Dinuka Liyanawatte

 

 

รายงานล่าสุด ทางการศรีลังกาได้ประกาศเคอร์ฟิวและปิดกั้นการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อป้องกันการสร้างข่าวเท็จ และข่าวที่คลาดเคลื่อนสร้างความสับสนแก่ประชาชน อย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มหัวรุนแรงใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้

 

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย | News by The Thaiger

ภาพ :

 

ที่มา : Update : 137 dead as blasts hit Sri Lanka churches, hotels

ระเบิดโบสถ์คริสต์และโรงแรม 7 แห่งในศรีลังกา ตายอย่างน้อย 137

ศรีลังกาประกาศเคอร์ฟิว ห้ามใช้โซเชียล หลังระเบิดถล่ม “โบสถ์-โรงแรม” 8 จุด ดับกว่าร้อย

ศรีลังกาสั่งปิดโซเชียลพร้อมเคอร์ฟิว หลังเหตุบึม หวั่นข่าวลวงทำคนตื่น

ช็อกตายเกลื่อนทะลุ200 วางระเบิดศรีลังกา 3 โบสถ์ 3 โรงแรมหรู

#Srilanka #ระเบิดศรีลังกา

 

Continue Reading

ข่าวเชียงใหม่

ชมคลิปพายุฤดูร้อนถล่มหางดง จ.เชียงใหม่ รุนแรงน่ากลัวมาก

The Thaiger

Published

on

ชมคลิปพายุฤดูร้อนถล่มหางดง จ.เชียงใหม่ รุนแรงน่ากลัวมาก | The Thaiger

ชมคลิปพายุฤดูร้อนถล่มหางดง จ.เชียงใหม่ รุนแรงน่ากลัวมาก

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มจ.เชียงใหม่ ความรุนแรงส่งผลให้ต้นไม้หักโค่น และไฟดับในหลายพื้นที่ โดยเพจเฟซบุ๊กจังหวัดเชียงใหม่ CM108.com ได้โพสต์คลิปความรุนแรงวินาทีพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่เอาไว้ได้

ความรุนแรงของพายุเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา บริเวณ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่

น่ากลัวมากๆ‼️ ความรุนแรงของพายุเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา บริเวณหน้าอนามัยต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่คลิป : สมาชิกเพจ CM108.COM คุณ PhongPhat Chompaeng——–ไม่อยากพลาดเรื่องใน CM108อย่าลืม‼️ กดติดดาว หรือ See First เห็นโพสต์ก่อน เพื่อไม่พลาดเรื่องราว ข่าวสารจากเพจนี้—————-💪🏾เว็บไซต์ CM108 >> https://www.cm108.com/📌กลุ่มเฟซบุ๊ก CM108 >> https://www.facebook.com/groups/cm108/✅LINE square CM108 (มีห้องขายของได้ด้วย) >> https://line.me/ti/g2/OGUXX9M6K3📍 IG www.instagram.com/chiangmai108/

Posted by จังหวัดเชียงใหม่ CM108.com on Saturday, April 20, 2019

 

#พายุฤดูร้อน #พายุฤดูร้อนถล่มเชียงใหม่ #เชียงใหม่ไฟดับ #พายุฤดูร้อนถล่มหางดง #รายงานอากาศ

 

Continue Reading

ข่าวการเมือง

พ่อจอห์น วิญญูตอบแล้ว หลังดราม่าโจนูโวถาม ทำไรให้ชาติบ้าง

The Thaiger

Published

on

พ่อจอห์น วิญญูตอบแล้ว หลังดราม่าโจนูโวถาม ทำไรให้ชาติบ้าง | The Thaiger

พ่อจอห์น วิญญูตอบแล้ว หลังดราม่าโจนูโวถาม ทำไรให้ชาติบ้าง ไม่คิดฟ้องร้อง แค่นี้ก็รกศาลมากพอแล้ว

จากกรณีผู้กำกับชื่อดัง ยุทธนา มุกดาสนิท ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแชร์ข่าวเรื่องราวของรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ พ่อของจอห์น วิญญู พร้อมแคปชั่นว่า “พ่อเป็นยังไง ลูกเป็นยังงั้น” ต่อมา โจ นูโวก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นในทำนองถามว่าพ่อของจอห์น วิญญูทำอะไรให้ประเทศชาติบ้าง จนเกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์นั้น จนแฮชแท็ก #โจนูโว ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทย และต่อมานายเจริญพ่อของโจได้ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของลูกนั้น

อ่านข่าวก่อนหน้า : สรุปดราม่า จอห์น วิญญู VS โจ นูโว ถามพ่อมันทำประโยชน์ไรให้ชาติ เดือดจนชาวเน็ตขุดประวัติพ่อจอห์น-โจ

 

คืบหน้าล่าสุด สำนักข่าวอมรินทร์ทีวีได้ไปสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ พ่อของจอห์น วิญญู กรณีที่โจนูโวพาดพึงถึงนั้น ส่วนตัวไม่ได้ติดใจไม่ถือสา เพราะรู้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนเห็นด้วยและเห็นต่าง ตนไม่สามารถบังคับใครได้ อีกทั้งตนเป็นอาจารย์ ย่อมส่งเสริมให้คนได้ถกเถียง ให้มีการสอบถามกัน ส่วนตัวไม่คิดโต้ตอบอะไร เพราะถือเป็นเรื่องเล็กน้อย อีกทั้งตนก็เคยรู้จักกับนายเจริญ พ่อของโจ นูโว ในฐานะนักเขียน “ต่วยตูน” เคยคุย เคยเจอกัน แต่ไม่รู้พ่อของโจจะจำตนได้หรือไม่

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้น ตนมองว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงตน ให้เกี่ยวกับลูกชายเพราะเคยแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมือง ตนมีโอกาสคุยกับลูกชายแล้ว ซึ่งลูกชายก็ไม่ได้ติดใจอะไรหากตนไม่โกรธ และตนก็ไม่คิดแจ้งความดำเนินคดี เพราะถือว่าเรื่องแบบนี้รกศาลมากพอแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม : amarintv.com)

 

ด้านจอห์น วิญญู หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ทวีตข้อความว่า

“เรียนทุกท่านในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ ผม คุณพ่อและครอบครัวให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของมนุษย์ทุกคน การอยู่ในสังคมร่วมกันย่อมมีความหลากหลายทางความคิดและแตกต่างกันได้

บทพิสูจน์ของความคิดที่ต่างคือเวลาและข้อเท็จจริง จบความขัดแย้งและใช้สองสิ่งนี้พิสูจน์กันนะครับ”

พ่อจอห์น วิญญูตอบแล้ว หลังดราม่าโจนูโวถาม ทำไรให้ชาติบ้าง | News by The Thaiger

 

#โจนูโว #จอห์นวิญญู #พ่อโจนูโว #พ่อจอห์นวิญญู ##โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ #เจริญวรรธนะสิน #ยุทธนามุกดาสนิท

Continue Reading

ล่าสุด

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย | The Thaiger อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย | The Thaiger
ต่างประเทศ2 hours ago

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย

อัปเดตล่าสุด : ระเบิดโบสถ์-โรงแรมศรีลังกา 8 แห่ง ตายพุ่ง 207 ราย   วันที่ 21 เม.ย. เกิดเหตุลอบวางระเบิดโบสถ์คริสต์และโรงแรมในประเทศศรีลังกา รวมแล้วกว่า 8 จุด ขณะคริสตศาสนิกชนกำลังเฉลิมฉลองเนื่องในวันอีสเตอร์ โบสถ์คริสต์ 3 แห่งในเมืองโกชชีกาเด...

#มาโฮะฮง วงNGT48 ประกาศจบการศึกษา | The Thaiger #มาโฮะฮง วงNGT48 ประกาศจบการศึกษา | The Thaiger
เพลง4 hours ago

#มาโฮะฮง วงNGT48 ประกาศจบการศึกษา

#มาโฮะฮง วงNGT48 ประกาศจบการศึกษา   มาโฮะฮงจบการศึกษา – วันที่ 21 เม.ย. ฮาเซกาว่า เรนะ หรือ #เรนะปัง สุกาฮาร่า ริโกะ หรือ ริตตัน และ ยามากุจิ มาโฮะ...

ชมคลิปพายุฤดูร้อนถล่มหางดง จ.เชียงใหม่ รุนแรงน่ากลัวมาก | The Thaiger ชมคลิปพายุฤดูร้อนถล่มหางดง จ.เชียงใหม่ รุนแรงน่ากลัวมาก | The Thaiger
ข่าวเชียงใหม่8 hours ago

ชมคลิปพายุฤดูร้อนถล่มหางดง จ.เชียงใหม่ รุนแรงน่ากลัวมาก

ชมคลิปพายุฤดูร้อนถล่มหางดง จ.เชียงใหม่ รุนแรงน่ากลัวมาก เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มจ.เชียงใหม่ ความรุนแรงส่งผลให้ต้นไม้หักโค่น และไฟดับในหลายพื้นที่ โดยเพจเฟซบุ๊กจังหวัดเชียงใหม่ CM108.com ได้โพสต์คลิปความรุนแรงวินาทีพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่เอาไว้ได้ ความรุนแรงของพายุเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา บริเวณ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ น่ากลัวมากๆ‼️...

พ่อจอห์น วิญญูตอบแล้ว หลังดราม่าโจนูโวถาม ทำไรให้ชาติบ้าง | The Thaiger พ่อจอห์น วิญญูตอบแล้ว หลังดราม่าโจนูโวถาม ทำไรให้ชาติบ้าง | The Thaiger
ข่าวการเมือง8 hours ago

พ่อจอห์น วิญญูตอบแล้ว หลังดราม่าโจนูโวถาม ทำไรให้ชาติบ้าง

พ่อจอห์น วิญญูตอบแล้ว หลังดราม่าโจนูโวถาม ทำไรให้ชาติบ้าง ไม่คิดฟ้องร้อง แค่นี้ก็รกศาลมากพอแล้ว จากกรณีผู้กำกับชื่อดัง ยุทธนา มุกดาสนิท ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแชร์ข่าวเรื่องราวของรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ พ่อของจอห์น วิญญู พร้อมแคปชั่นว่า “พ่อเป็นยังไง ลูกเป็นยังงั้น” ต่อมา โจ นูโวก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นในทำนองถามว่าพ่อของจอห์น...

เปิดภาพเพลิงเผาวอด 8 ลำ เรือตกปลา จ.สตูล เสียหาย 12 ล้าน แทบหมดตัว | The Thaiger เปิดภาพเพลิงเผาวอด 8 ลำ เรือตกปลา จ.สตูล เสียหาย 12 ล้าน แทบหมดตัว | The Thaiger
ข่าว9 hours ago

เปิดภาพเพลิงเผาวอด 8 ลำ เรือตกปลา จ.สตูล เสียหาย 12 ล้าน แทบหมดตัว

เปิดภาพเพลิงเผาวอด 9 ลำ เรือตกปลา จ.สตูล เสียหาย 12 ล้าน แทบหมดตัว   เมื่อวันที่ 20 เม.ย. เกิดเหตุไฟไหม้เรือตกปลาที่ท่าเรือทัวร์เบ็ด ด้านหลังสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล จำนวน 8 ลำ มูลค่าความเสียหายกว่า...

พรุ่งนี้ (22 เม.ย.)  ขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ สูงสุด 7 บาท | The Thaiger พรุ่งนี้ (22 เม.ย.)  ขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ สูงสุด 7 บาท | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

พรุ่งนี้ (22 เม.ย.) ขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ สูงสุด 7 บาท

พรุ่งนี้ 22 เม.ย. ขสมก.เตรียมขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ สูงสุด 7 บาท   แฟนเพจ รายงานสถานการณ์การขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. หลังจากชะลอการขึ้นค่าโดยสารมากว่า 3 เดือนว่า “รถเมล์ขึ้นราคา 22 เม.ย. นี้ ทั้งรถ ขสมก....

วันนี้ (21 เม.ย.) ร้อนทะลุ 40 องศาแทบทุกภาค เหนือร้อนสุด | The Thaiger วันนี้ (21 เม.ย.) ร้อนทะลุ 40 องศาแทบทุกภาค เหนือร้อนสุด | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

วันนี้ (21 เม.ย.) ร้อนทะลุ 40 องศาแทบทุกภาค เหนือร้อนสุด

วันนี้ (21 เม.ย.) ร้อนทะลุ 40 องศาแทบทุกภาค เหนือร้อนสุด 44 องศาเซลเซียส   กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ อากาศร้อนจัดโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ...

K-POP : BTS พาอัลบั้มใหม่ฉายแสงทั่วโลก พร้อมทุบสถิติใหม่รัว ๆ | The Thaiger K-POP : BTS พาอัลบั้มใหม่ฉายแสงทั่วโลก พร้อมทุบสถิติใหม่รัว ๆ | The Thaiger
BTS12 hours ago

K-POP : BTS พาอัลบั้มใหม่ฉายแสงทั่วโลก พร้อมทุบสถิติใหม่รัว ๆ

K-POP : BTS คัมแบคอัลบั้มใหม่ ‘Map of the Soul: Persona’ พร้อมทุบสถิติใหม่รัว ๆ   BTS – 17 เม.ย. หลังจากหนุ่ม ๆ บอยแบนด์สัญชาติเกาหลี BTS...

21 เม.ย. ปิดถนนกรุงเทพ 40 เส้นทาง ซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | The Thaiger 21 เม.ย. ปิดถนนกรุงเทพ 40 เส้นทาง ซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | The Thaiger
ข่าว13 hours ago

21 เม.ย. ปิดถนนกรุงเทพ 40 เส้นทาง ซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

21 เม.ย. ปิดถนนกรุงเทพ 40 เส้นทาง ซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่เวลา 16.00 -21.30 น.   21 เม.ย. กรุงเทพปิดถนน 40 เส้นทาง -วันที่21 เม.ย. จะทำการปิดการจราจรเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่...

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด วันที่ 16 เมษายน 2562 | The Thaiger ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด วันที่ 16 เมษายน 2562 | The Thaiger
ตรวจหวย15 hours ago

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด วันที่ 16 เมษายน 2562

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด วันที่ 16 เมษายน 2562 รางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 รางวัลละ 6,000,000 บาท 570331 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ประจำวันที่ 16...

“เสี่ยเบนซ์” บวชหน้าไฟ งานพระราชทานเพลิงศพ “รองตี๋-ภรรยา” ลูกยังทำใจไม่ได้ | The Thaiger “เสี่ยเบนซ์” บวชหน้าไฟ งานพระราชทานเพลิงศพ “รองตี๋-ภรรยา” ลูกยังทำใจไม่ได้ | The Thaiger
ข่าว1 day ago

“เสี่ยเบนซ์” บวชหน้าไฟ งานพระราชทานเพลิงศพ “รองตี๋-ภรรยา” ลูกยังทำใจไม่ได้

“เสี่ยเบนซ์” บวชหน้าไฟ งานพระราชทานเพลิงศพ “รองตี๋-ภรรยา” ลูกยังทำใจไม่ได้ เสี่ยเบนซ์บวชหน้าไฟ – จากกรณีเสี่ยขับเบนซ์ หรือ นายสมชาย เวโรจน์พิพัฒน์ อายุ 57 ปี เมาแล้วขับเฉี่ยวชนกับรถเก๋งของพ.ต.ท.จตุพร งามสุวิชชากุล รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ป....

บิ๊กตู่ปลื้ม “ไทยทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก” ชนะสวิส ญีปุ่น สิงคโปร์ | The Thaiger บิ๊กตู่ปลื้ม “ไทยทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก” ชนะสวิส ญีปุ่น สิงคโปร์ | The Thaiger
ข่าวไทย1 day ago

บิ๊กตู่ปลื้ม “ไทยทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก” ชนะสวิส ญีปุ่น สิงคโปร์

บิ๊กตู่ปลื้ม “ไทยทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก” ชนะสวิส ญีปุ่น สิงคโปร์   ไทยทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก – จากกรณีสำนักข่าวบลูมเบิร์กจัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด จากการจัดอันดับดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) ปี 2018 และคาดว่าครองแชมป์ปี 2019 ด้วย ขณะที่อันดับที่ 2 คือ...

Trending