Connect with us

ข่าว

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

The Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | The Thaiger
 • follow us in feedly

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ๓ มิ.ย ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2521

การศึกษาและการทรงงาน

ปี พ.ศ. 2543 – ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปี พ.ศ. 2543-2546 – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทเเอลเวย์ จำกัด

ปีพ.ศ. 2546-2551 – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ราชาภิเษกสมรส

– เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

– เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

การรทรงงานทางราชการ

ปี พ.ศ. 2553 – ทรงดำรงตำแหน่ง รักษาราชการนายทหารยุทธการ ฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมหทารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

 

ปี พ.ศ. 2555 –

 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ. 2556

 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒) /รองผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลถรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. 2557

 • ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. 2559

 • ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. 2560

 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)
 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินี ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว

จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2555 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 3 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พ.ศ. 2557 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2557 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2559 – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 (ภ.ป.ร.1)

พ.ศ. 2560 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน (ป.จ.)

พ.ศ. 2562 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10 ชั้นที่1

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 14 พ.ค. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี เสนอ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaiger

พระราชโองการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รายพระนาม | The Thaiger

ภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร | The Thaiger

ภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร | News by The Thaiger

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี | The Thaiger

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaiger

 

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaiger

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaigerพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaiger

 

#พระราชประวัติสมเด็จพระราชินี #ประวัติสมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระราชินีสุทิดา #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สั่งแก้ภาพสิตางศุ์ ส้มหยุด บนฝาผนังวัด เหตุไม่เหมาะสม | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เพลงสากล

88rising ปล่อยสตรีมมิ่งเพลงจาก ASIA RISING FOREVER Digital Festival

Aindravudh

Published

on

88rising ปล่อยสตรีมมิ่งเพลงจาก ASIA RISING FOREVER Digital Festival | The Thaiger

88rising ปล่อยสตรีมมิ่งเพลงจาก ASIA RISING FOREVER Digital Festival

หลังจากประสบความสำเร็จจากคอนเสิร์ตไลฟ์ ASIA RISING FOREVER เฟสติวัลในรูปแบบดิจิตอลครั้งแรกที่รวมเอาศิลปินชื่อดังจากทั่วเอเชียมาแสดงในบรรยากาศห้องนอน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำเอาติดอันดับ 1 เทรนด์ Twitter และ YouTube ด้วยยอดการชมไปกว่า 8.5 ล้านวิว

จากไลฟ์ออนไลน์ในครั้งนั้น วันนี้แฟนเพลงสามารถเลือกฟังได้แล้วในรูปแบบสตรีมมิ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย Luna Li, Phum Viphurit, alextbh, Beabadoobee และอีกมากมาย โดยแต่ละซิงเกิลจะทยอยปล่อยออกมาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เริ่มต้นด้วยซิงเกิลแรกโดย josh pan ที่มาร้องโคเวอร์เพลง “Watermelon Sugar” ของ Harry Styles ตามมาด้วย Luna Li ในเพลง “Afterglow” และเพลงโคเวอร์ “Gimme Love” ของ Joji คลิกฟังได้ที่นี่ https://88rising.lnk.to/LunaLi-ARF และเพลงอื่นๆ ตามตารางวันการปล่อยด้านล่างนี้เลย

 • 1 ก.ค. ศิลปินBeabadoobee เพลง “Between The Bars” และ “You Lie All The Time”
 • 7 ก.ค. ศิลปิน Phum Viphurit เพลง “Lover Boy” และ “Pluto”
 • 14 ก.ค. ศิลปิน Inigo Pascual เพลง “Killing Me Softly” และเพลงโคเวอร์ “Better Now”

ติดตามช่องทางต่างๆ ของ 88rising Instagram, YouTube, Twitter แล Facebook pages.

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ต่างประเทศ

เฝ้าระวัง! กาฬโรคระบาดที่มองโกเลียใน จีนยกระดับป้องกันขั้น 3

P. Wanutch

Published

on

เฝ้าระวัง! กาฬโรคระบาดที่มองโกเลียใน จีนยกระดับป้องกันขั้น 3 | The Thaiger
ภาพจาก: chuttersnap

เฝ้าระวัง! กาฬโรคระบาดที่มองโกเลียใน จีนยกระดับป้องกันขั้น 3

วันที่ 7 ก.ค. CNN รายงานว่า เขตปกครองตนเองมองโกเลียในของประเทศจีน พบการระบาดของกาฬโรคต่อมน้ำเหลือง ในเมืองบาเยนเนอร์ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา โดยทางการท้องถิ่นได้ประกาศยกระดับเตือนภัย และป้องกันโรคเป็นระดับ 3 แล้ว ซึ่งถือเป็นระดับรองสูงสุด จากทั้งหมด 4 ระดับ โดยมีผลต่อเนื่องไปถึงสิ้นปี

สำนักข่าว xinhua รายงานว่า ผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการกักตัว และเข้ารับการรักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาล โดยมีอาการทรงตัว กาฬโรค เป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการโดนแมลงพวกหมัดกัด รวมถึงการติดเชื้อผ่านสัตว์ที่ติดเชื้อ ถือเป็นหนึ่งในโรคระบาดที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ในช่วงยุคกลางโรคดังกล่าวได้คร่าชีวิตผู้คนในแถบยุโรปไปประมาณ 50 ล้านคน ต่อมาได้มีการคิดค้นยาปฏิชีวนะที่สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิตจากการติดโรคได้หากได้รับยาอย่างรวดเร็ว

และรักษาอย่างถูกวิธีอาการของโรคกาฬโรค มี 3 รูปแบบตามระดับความรุนแรง คือ

1 กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง พบบ่อยที่สุด เกิดหลังจากถูกหมัดกัด เบื้องต้นผู้ป่วย จะมีอาการเป็นไข้ หนาวสั่น ต่อมน้ำเหลืองบวมอักเสบและปวด

2 กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ อาจเกิดหลังจากกาฬโรคต่อมน้ำเหลือง

3 กาฬโรคปอด เป็นชนิดที่พบได้น้อย แต่อันตรายที่สุด เกิดจากการติดเชื้อที่ปอด หลังจากได้รับเชื้อทางการหายใจ หรือจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้โดยการไอ และผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมง หากนานกว่านี้อาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

โควิด-19 ประเทศไทย

WHO เผย รายงานสุดช็อก เชื้อโควิดอาจติดต่อทางอากาศได้

kamon w.

Published

on

WHO เผย รายงานสุดช็อก เชื้อโควิดอาจติดต่อทางอากาศได้ | The Thaiger

WHO เผย รายงานสุดช็อก เชื้อโควิดอาจติดต่อทางอากาศได้

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการตรวจสอบรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 พบว่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสามารถกระจายตัวอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้คนสามารถติดเชื้อได้จากการหายใจ

ซึ่งหากข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริง จะกระทบมาตรการความปลอดภัย เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร ที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตามหลักฐานเกี่ยวกับการกระจายตัวในอากาศของเชื้อไวรัสยังไม่เพียงพอ องค์การอนามัยโลกยังคงยืนยันให้การแพร่เชื้อทางสารคัดหลังและการสัมผัสเป็นสาเหตหลักในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ยังเสริมว่าการแพร่เชื้อทางอากาศอาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการทางการแพทย์ จึงแนะนำให้บุคคลกรทางการแพทย์ใช้หน้ากาก N95 และอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งการสัมผัสและการหายใจ

ที่มาสำนักข่าว CNA

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
ชี้ทางแล้ว ! โค้ชทีมชาติเม็กซิโกแนะ ฮิเมเนซ เลือกซบ แมนยู | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด17 mins ago

ชี้ทางแล้ว ! โค้ชทีมชาติเม็กซิโกแนะ ฮิเมเนซ เลือกซบ แมนยู

เอ็มวี Kill This Love ของ BLACKPINK ทะลุ 900 ล้านวิวแล้ว | The Thaiger
BLACKPINK1 hour ago

เอ็มวี Kill This Love ของ BLACKPINK ทะลุ 900 ล้านวิวแล้ว

เกือบไปแล้ว ! ยอริส เผยเหตุจังหวะปรี่เอาเรื่อง ซน ฮึง-มิน | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์1 hour ago

เกือบไปแล้ว ! ยอริส เผยเหตุจังหวะปรี่เอาเรื่อง ซน ฮึง-มิน

เอซี มิลาน VS ยูเวนตุส: พรีวิว กัลโช่ เซเรียอา 7 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ยูเวนตุส1 hour ago

เอซี มิลาน VS ยูเวนตุส: พรีวิว กัลโช่ เซเรียอา 7 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม

88rising ปล่อยสตรีมมิ่งเพลงจาก ASIA RISING FOREVER Digital Festival | The Thaiger
เพลงสากล2 hours ago

88rising ปล่อยสตรีมมิ่งเพลงจาก ASIA RISING FOREVER Digital Festival

เฝ้าระวัง! กาฬโรคระบาดที่มองโกเลียใน จีนยกระดับป้องกันขั้น 3 | The Thaiger
ต่างประเทศ2 hours ago

เฝ้าระวัง! กาฬโรคระบาดที่มองโกเลียใน จีนยกระดับป้องกันขั้น 3

WHO เผย รายงานสุดช็อก เชื้อโควิดอาจติดต่อทางอากาศได้ | The Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย2 hours ago

WHO เผย รายงานสุดช็อก เชื้อโควิดอาจติดต่อทางอากาศได้

เผยเหตุการณ์สุดระทึก จอนนี่มือปราบอินดี้ เผลอดื่มน้ำยาซักผ้า | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

เผยเหตุการณ์สุดระทึก จอนนี่มือปราบอินดี้ เผลอดื่มน้ำยาซักผ้า

ดราม่าอังกฤษแบนกะทิไทย ส.ส. ก้าวไกลชี้ ตปท.ตั้งคำถามลิงเก็บมะพร้าวมาหลายปีแล้ว | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

ดราม่าอังกฤษแบนกะทิไทย ส.ส. ก้าวไกลชี้ ตปท.ตั้งคำถามลิงเก็บมะพร้าวมาหลายปีแล้ว

#สมรสเท่าเทียม ร่วมส่งความเห็น แต่งงานเพศเดียวกัน ผลักดันให้เป็นความจริง | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

#สมรสเท่าเทียม ร่วมส่งความเห็น แต่งงานเพศเดียวกัน ผลักดันให้เป็นความจริง

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส ท้า ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 hours ago

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส ท้า ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค. | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค.

13 ปียังไม่สาย บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งคิดชื่อเล่นลูกสาวได้! | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

13 ปียังไม่สาย บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งคิดชื่อเล่นลูกสาวได้!

ล่าตัวหนุ่มโรคจิตล่อลวงนร.หญิง โชว์ของลับหน้าโรงเรียนสตรีดัง | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

ล่าตัวหนุ่มโรคจิตล่อลวงนร.หญิง โชว์ของลับหน้าโรงเรียนสตรีดัง

ทำตัวเอง ! มัตเตโอ เก็นดูซี่ ส่อแววหมดอนาคต หลังโดนจับซ้อมเดี่ยว | The Thaiger
อาร์เซนอล3 hours ago

ทำตัวเอง ! มัตเตโอ เก็นดูซี่ ส่อแววหมดอนาคต หลังโดนจับซ้อมเดี่ยว

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 hours ago

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ9 hours ago

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500

Trending