Connect with us

ข่าว

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

The Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | The Thaiger
 • follow us in feedly

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ๓ มิ.ย ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2521

การศึกษาและการทรงงาน

ปี พ.ศ. 2543 – ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปี พ.ศ. 2543-2546 – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทเเอลเวย์ จำกัด

ปีพ.ศ. 2546-2551 – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ราชาภิเษกสมรส

– เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

– เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

การรทรงงานทางราชการ

ปี พ.ศ. 2553 – ทรงดำรงตำแหน่ง รักษาราชการนายทหารยุทธการ ฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมหทารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

 

ปี พ.ศ. 2555 –

 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ. 2556

 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒) /รองผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลถรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. 2557

 • ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. 2559

 • ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ. 2560

 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)
 • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องสถาปนาสมเด็จพระราชินี ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว

จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2555 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 3 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

พ.ศ. 2556 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

พ.ศ. 2557 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2557 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2559 – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 (ภ.ป.ร.1)

พ.ศ. 2560 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน (ป.จ.)

พ.ศ. 2562 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10 ชั้นที่1

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 14 พ.ค. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี เสนอ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaiger

พระราชโองการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รายพระนาม | The Thaiger

ภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร | The Thaiger

ภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร | News by The Thaiger

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี | The Thaiger

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaiger

 

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaiger

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaigerพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | News by The Thaiger

 

#พระราชประวัติสมเด็จพระราชินี #ประวัติสมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระราชินีสุทิดา #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สั่งแก้ภาพสิตางศุ์ ส้มหยุด บนฝาผนังวัด เหตุไม่เหมาะสม | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

สมัครเลย ! กรมการจัดหางาน เผยมีตำแหน่งงานว่าง 5.5 หมื่นทั่วประเทศ

Maestro WP

Published

on

สมัครเลย ! กรมการจัดหางาน เผยมีตำแหน่งงานว่าง 5.5 หมื่นทั่วประเทศ | The Thaiger
ภาพจาก: istockphoto

กรมการจัดหางาน แจ้งว่าขณะนี้ตลาดงานกำลังต้องการคนเป็นจำนวนมาก แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่ในหลายองค์กร ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อ โดยมีตำแหน่งงานว่างที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ถึง 55,093 อัตรา ทั่วประเทศ

สมัครเลย ! กรมการจัดหางาน เผยมีตำแหน่งงานว่าง 5.5 หมื่นทั่วประเทศ | News by The Thaiger

ตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

 • 1.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) – ขายของหน้าร้าน
 • 2.แรงงานด้านการผลิต
 • 3.ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่น ๆ
 • 4.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
 • 5.พนักงานบัญชี

ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี

ผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา ติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ/ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10/ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)/ เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “เสิร์ฟงานด่วน” และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าว

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

P. Wanutch

Published

on

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | The Thaiger

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2563

โควิด-19 3 มิ.ย. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,084 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 ราย)

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,968 ราย (96.23%) (รักษาหายในวันนี้ 2 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 58 ราย

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | News by The Thaiger

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | News by The Thaiger

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | News by The Thaiger

ผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ

– เป็นนักศึกษาชาย อายุ 26 ปี กลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ผ่านดานปาดังเบซาร์โดยรถบัส ถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ จ.ปัตตานี ต่อมาตรวจครั้งที่สองจึงพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการป่วย

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | News by The Thaiger

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | News by The Thaiger

จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,722 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 411 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 737 ราย

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | News by The Thaiger

ในช่วงบ่ายวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลงรายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ติดเชื้อ, กลุ่มผู้รักษาหาย, กลุ่มผู้เสียชีวิต และกลุ่มผู้เฝ้าระวัง เพิ่มเติมในลำดับถัดไป

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | News by The Thaiger

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

กองทัพบก แจ้งกำหนดการ ตรวจเลือกทหารประจำปี 2563

Maestro WP

Published

on

กองทัพบก แจ้งกำหนดการ ตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 | The Thaiger
ภาพจาก: JS100

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นเหตุผลให้ กระทรวงกลาโหมโดย กองทัพบก จำเป็นต้องประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการจากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่าง 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นห้วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 63

และสำหรับการตรวจเลือกในปีนี้ แน่นอนว่าต้องแตกต่างจากทุกปีออกไป เพราะขั้นตอนต่าง ๆ ต้องรองรับกับมาตรการป้องกัน COVID-19 และวิถีปฏิบัติใหม่รวมถึง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

กองทัพบก แจ้งกำหนดการ ตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 | News by The Thaiger

สำหรับกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

– วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกฯ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

– วันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร(ร้องขอ)เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และจะทำการตรวจเลือก/คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด

– วันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต/อำเภอ

– ผู้ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่ โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: กองการสัสดี, http://sassadee.rta.mi.th/ หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 02-223-3259

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
สมัครเลย ! กรมการจัดหางาน เผยมีตำแหน่งงานว่าง 5.5 หมื่นทั่วประเทศ | The Thaiger
ข่าวไทย1 hour ago

สมัครเลย ! กรมการจัดหางาน เผยมีตำแหน่งงานว่าง 5.5 หมื่นทั่วประเทศ

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

กองทัพบก แจ้งกำหนดการ ตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

กองทัพบก แจ้งกำหนดการ ตรวจเลือกทหารประจำปี 2563

มรสุมเข้า ฝนยังหนักทุกพื้นที่ ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 3-4 มิ.ย. | The Thaiger
รายงานอากาศ3 hours ago

มรสุมเข้า ฝนยังหนักทุกพื้นที่ ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 3-4 มิ.ย.

จำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา! เสี่ยเบนซ์ชนรถนักศึกษาป.โท ดับ 2 | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

จำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา! เสี่ยเบนซ์ชนรถนักศึกษาป.โท ดับ 2

ราคาทองวันนี้ 3 มิ.ย ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,350 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 hours ago

ราคาทองวันนี้ 3 มิ.ย ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,350

แนะไม่ให้ลบหรือแก้ไขภาพสิตางค์ ส้มหยุด บนฝาผนังวัด | The Thaiger
ข่าวไทย4 hours ago

แนะไม่ให้ลบหรือแก้ไขภาพสิตางค์ ส้มหยุด บนฝาผนังวัด

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | The Thaiger
ข่าว10 hours ago

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โชคดีหายแล้ว ! สื่อสเปนเผย แข้งบาร์ซ่า 5 รายและ 2 สตาฟฟ์ติดเชื้อโควิด | The Thaiger
บาร์เซโลน่า16 hours ago

โชคดีหายแล้ว ! สื่อสเปนเผย แข้งบาร์ซ่า 5 รายและ 2 สตาฟฟ์ติดเชื้อโควิด

สื่อเผยหากแข้ง พรีเมียร์ลีก ติดเชื้อโควิดสัปดาห์นี้ อดลงเล่นเกมแรกแน่นอน | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก17 hours ago

สื่อเผยหากแข้ง พรีเมียร์ลีก ติดเชื้อโควิดสัปดาห์นี้ อดลงเล่นเกมแรกแน่นอน

สุดจัด! หญิงแย้ โชว์เต้นกางเกงหลุด (คลิป) | The Thaiger
บันเทิง20 hours ago

สุดจัด! หญิงแย้ โชว์เต้นกางเกงหลุด (คลิป)

ลุ้นหยุดชดเชยสงกรานต์ กรกฎาคม อาจได้หยุดยาว 6 วัน | The Thaiger
ข่าว21 hours ago

ลุ้นหยุดชดเชยสงกรานต์ กรกฎาคม อาจได้หยุดยาว 6 วัน

อีโบลาระบาดใหม่อีกครั้งในคองโก เสียชีวิตแล้ว 5 ราย | The Thaiger
ต่างประเทศ21 hours ago

อีโบลาระบาดใหม่อีกครั้งในคองโก เสียชีวิตแล้ว 5 ราย

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 2563 เอกสารลงทะเบียนอุดหนุนบุตร สถานที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร | The Thaiger
ข่าว21 hours ago

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 2563 เอกสารลงทะเบียนอุดหนุนบุตร สถานที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

การเคหะฯ-นิคมฯบางพลี ป่วนหนัก น้ำท่วมสูงรถสัญจรไม่ได้ | The Thaiger
ข่าวไทย22 hours ago

การเคหะฯ-นิคมฯบางพลี ป่วนหนัก น้ำท่วมสูงรถสัญจรไม่ได้

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | The Thaiger
ข่าว10 hours ago

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2563 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2563

ผลหวยฮานอย 2 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 2/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย23 hours ago

ผลหวยฮานอย 2 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 2/6/63

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63

ผลหวยฮานอย 1 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 1/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 1 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 1/6/63

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63

ตรวจหวยลาว 1 มิถุนายน 2563 หวยลาว 1/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวยลาว 1 มิถุนายน 2563 หวยลาว 1/6/63

ราคาทองวันนี้ 2 มิ.ย ทองเย็นปรับขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 day ago

ราคาทองวันนี้ 2 มิ.ย ทองเย็นปรับขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500

ราคาทองวันนี้ 3 มิ.ย ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,350 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 hours ago

ราคาทองวันนี้ 3 มิ.ย ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,350

ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่ง 1 มิ.ย. 63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่ง 1 มิ.ย. 63

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2563 เช็กวันเงินเข้า ค่าน้ำ ค่าไฟ | The Thaiger
ข่าว23 hours ago

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2563 เช็กวันเงินเข้า ค่าน้ำ ค่าไฟ

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63

ราคาทองวันนี้ 1 มิ.ย ทองบ่ายปรับลดลง ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 มิ.ย ทองบ่ายปรับลดลง ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

Trending