Connect with us

ข่าว

พระบรมราชโองการ พระราชทานคืนยศทหาร-เครื่องราชฯ พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน

Aindravudh

Published

 on

พระบรมราชโองการ พระราชทานคืนยศทหาร-เครื่องราชฯ พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน | The Thaiger

พระบรมราชโองการ พระราชทานคืนยศทหาร-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน และนายทหารอีก 2 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

ตามที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออกจากราชการ และถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้

1. พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

2. ร้อยเอก พิทักษ์รณชัย สุขวัฒนามัย ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่ 2(1) หมวดมาตรฐานเสริมและฝึกปฏิบัติการราชสำนักที่ 3 กองร้อยเสริมและฝึกปฏิบัติการราชสำนัก กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

3. ร้อยโทหญิง กัญญาณัฏฐ ทรัพย์ปัณทากุล ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่ 1หมวดปฏิบัติการที่ 2 หมวดมาตรฐานสุนัขหลวง/สัตวบาลและพระราชอุทยานกองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ให้แก่ข้าราชการในพระองค์ทั้ง 3 นาย ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ก่อนหน้านี้ วันที่ 23 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ข้าราชการในพระองค์ ประกอบด้วย

๑. พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

๒. คุณหญิงธิดารัตน์ ธรรมรักษา ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ กรมมหาดเล็ก ๙๐๔

๓. พันตรีหญิง วรินภร คณิศรโสภณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ (พยาบาลวิชาชีพ) ฝ่ายใน/ชาวที่หญิง แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์ เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก ๙๐๔ สำนักพระราชวัง

๔. ร้อยโท พีระ มงคลชัยฤกษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๖ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง/คลัง แผนกอำนวยการกอง กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก ๙๐๔ สำนักพระราชวัง

๕. ร้อยโท ชยานันท์ แพงแสง ตำแหน่ง รักษาราชการ รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่ ๑ (๑) มาตรฐานสุนัขหลวง/สัตวบาลและพระราชอุทยาน กองร้อยราชสำนักที่ ๒ เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

ด่วน! เลื่อนใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เป็น ส.ค. 63

Aindravudh

Published

on

ด่วน! เลื่อนใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เป็น ส.ค. 63 | The Thaiger
ภาพโดย Walkerssk จาก Pixabay

ด่วน! เลื่อนใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เป็น ส.ค. 63

ภาษีที่ดินใหม่ 2563 – วันที่ 12 ธ.ค. คืบหน้ากรณี พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ ที่จะมาใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุง ท้องที่ พ.ศ.2508 ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าจะเริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563

ล่าสุด นายเฉลิม พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการขยายกำหนดเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากยังจัดทำกฎหมายลูกยังไม่เสร็จ

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังออกกฎหมายลำดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

แต่ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลามาเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน โดยยังคงมีกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย อีก 8 ฉบับ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดิน และไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สามารถดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบ ซึ่งออกมาตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 กำหนด โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป

อ่านเอกสารฉบับเต็มคลิก

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเปรมชัย คดีเสือดำ เพิ่มคุกไม่รอลงอาญา

Aindravudh

Published

on

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเปรมชัย คดีเสือดำ เพิ่มคุกไม่รอลงอาญา | The Thaiger

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเปรมชัย คดีเสือดำ คุกไม่รอลงอาญา

เปรมชัย เสือดำ – วันที่ 12 ธ.ค. ศาลอุทธรณ์จังหวัดทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.219/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.63/2562 โดยมี นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม 4 คน เป็นจำเลย คดีล่าสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก หรือที่ประชาชนเรียกกันว่าคดีเสือดำ

ศาลอุทธณ์มีคำพิพากษาให้ลงโทษนาย นายเปรมชัย กรรณสูต จำคุก 2 ปี 14 เดือน ไม่รอลงอาญา จากชั้นต้นลงโทษจำคุก 16 เดือน จำเลยที่ 2 นายยงค์ โดดเครือ คนขับรถของนายเปรมชัย จำคุก 2 ปี 17 เดือน ไม่รอลงอาญา จากศาลชั้นต้นลงโทษ 13 เดือน จำเลยที่ 3 นางนที เรียมแสน แม่ครัวจำคุก 1 ปี 8 เดือน ปรับ 40,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี จากเดิมศาลชั้นต้นสั่งจำคุก 4 เดือน และจำเลยที่ 4 นายธานี ทุมมาศ นายพราน จำคุก 2 ปี 21 เดือน ไม่รอลงอาญา จากชั้นต้นจำคุก 2 ปี 17 เดือน

ส่วนเงินค่าปรับที่จำเลยทั้ง 4 คน ต้องร่วมชดใช้ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยังคงยืนตามศาลชั้นต้นที่ 2 ล้านบาท

คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 4-6 ก.พ. 61 นายเปรมชัย กรรณสูต และพวก ถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติจับตัวได้พร้อมของกลางซากเสือดำ ไก่ฟ้าหลังเทา เก้ง อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ

Ploy Wanutch

Published

on

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ | The Thaiger
twitter@ted6104

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ

จากกรณีที่ประชุมกกต. มีมติส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อยกู้พรรค 191 ล้าน ชี้มีเหตุอันเชื่อได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดยแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 72 ของกฎหมายพรรคการเมืองที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92(3) ของกฎหมายพรรคการเมือง

จากนั้นจึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลขึ้น มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก งานนี้ป๋าเต็ด หรือ ยุทธนา บุญอ้อม ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ป๋าเต็ดบอกว่า ก็ตั้งกติกาไปเลยสิว่าประเทศนี้จะมีพรรคเดียว พรรคพวกของพี่น่ะ พรรคอื่นก็ยุบให้หมด #ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ และ เห็นหัวกันบ้างเถอะพี่ #ไม่ได้ชังชาติหรอกชังพี่นั่นแหละ

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ | News by The Thaiger

ต่อมาเจ้าตัวก็ได้ทวิตข้อความเพิ่มเติมอีกว่า ข่าวยุบพรรคนี่เหมือนฝั่งรัฐบาลจะกลัวว่าคนจะไป “วิ่งไล่ลุง” กันน้อยเกินไปหรือเปล่า เลยโปรโมทให้นิดนึง 🙂 และ เมื่อก่อนเคยคิดว่า Follow สำนักข่าว หรือสื่อเลวๆ เอาไว้ติดตามว่าพวกนี้จะเล่นข่าวแบบไหน เราจะได้รู้ความเห็นของคนอีกฝั่ง แต่มาคิดได้ว่าจะไปเพิ่มยอด follow ให้พวกนี้ทำไมวะ เลยกดบล๊อกแม่งให้หมด ทุกท่านก็ควรทำเช่นกันครับ

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ด่วน! เลื่อนใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เป็น ส.ค. 63 | The Thaiger ด่วน! เลื่อนใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เป็น ส.ค. 63 | The Thaiger
ข่าวไทย5 mins ago

ด่วน! เลื่อนใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เป็น ส.ค. 63

ด่วน! เลื่อนใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม่ เป็น ส.ค. 63 ภาษีที่ดินใหม่ 2563 – วันที่ 12 ธ.ค. คืบหน้ากรณี พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ ที่จะมาใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475...

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเปรมชัย คดีเสือดำ เพิ่มคุกไม่รอลงอาญา | The Thaiger ศาลอุทธรณ์พิพากษาเปรมชัย คดีเสือดำ เพิ่มคุกไม่รอลงอาญา | The Thaiger
ข่าวไทย28 mins ago

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเปรมชัย คดีเสือดำ เพิ่มคุกไม่รอลงอาญา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเปรมชัย คดีเสือดำ คุกไม่รอลงอาญา เปรมชัย เสือดำ – วันที่ 12 ธ.ค. ศาลอุทธรณ์จังหวัดทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.219/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.63/2562 โดยมี นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย...

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ | The Thaiger ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ | The Thaiger
ข่าวการเมือง29 mins ago

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ

ป๋าเต็ด โพสต์เดือด ไม่ชังชาติหรอกชังพวกพี่นั่นแหละ จากกรณีที่ประชุมกกต. มีมติส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อยกู้พรรค 191 ล้าน ชี้มีเหตุอันเชื่อได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดยแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 72 ของกฎหมายพรรคการเมืองที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย...

เอาอีกแล้ว ! อาร์เซน่อล ปวดหัว เทียร์นีย์ เดี้ยงพักยาวร่วม 3 เดือน | The Thaiger เอาอีกแล้ว ! อาร์เซน่อล ปวดหัว เทียร์นีย์ เดี้ยงพักยาวร่วม 3 เดือน | The Thaiger
ยูโรป้า ลีก32 mins ago

เอาอีกแล้ว ! อาร์เซน่อล ปวดหัว เทียร์นีย์ เดี้ยงพักยาวร่วม 3 เดือน

ไอ้ปืนใหญ่ อาร์เซนอล สโมสรดังแห่งศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ต้องพบข่าวร้ายเมื่อล่าสุดมีรายงานว่า การบาดเจ็บของ คีแรน เทียร์นี่ย์ จะทำให้แบ็กซ้ายวัย 22 ปีต้องพักรักษาตัวราว 3 เดือน สำหรับ เทียร์นี่ย์ แนวรับสก็อตแลนด์ ได้รับบาดเจ็บไหล่ขวาจนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมชนะ เวสต์แฮม 3-1...

ป็อกบา ยังไม่มา ! โซลชา อัพเดทสภาพทีมก่อน แมนยู เปิดบ้านเจอ อัลค์ม่าร์ | The Thaiger ป็อกบา ยังไม่มา ! โซลชา อัพเดทสภาพทีมก่อน แมนยู เปิดบ้านเจอ อัลค์ม่าร์ | The Thaiger
ยูโรป้า ลีก45 mins ago

ป็อกบา ยังไม่มา ! โซลชา อัพเดทสภาพทีมก่อน แมนยู เปิดบ้านเจอ อัลค์ม่าร์

โอเล่ กุนนาร์ โซลชา นายใหญ่ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาให้สัมภาษณ์อัพเดทความพร้อมล่าสุดของทีมก่อนเกมเจอ อาแซ่ด อัลค์มาร์ นัดสุดท้าย รอบแบ่งกลุ่ม ยูโรปาลีก วันพฤหัสบดีนี้ “ตอนนี้ ดีโอโก้ ดาโล่ต์ กลับมาซ้อมได้เต็มที่แล้ว ในรายของ เนมานย่า...

ปาล์มมี่ ให้แม่บ้านปอกแตงโม ผลที่ได้เป็นแบบนี้ | The Thaiger ปาล์มมี่ ให้แม่บ้านปอกแตงโม ผลที่ได้เป็นแบบนี้ | The Thaiger
ดาราไทย51 mins ago

ปาล์มมี่ ให้แม่บ้านปอกแตงโม ผลที่ได้เป็นแบบนี้

ปาล์มมี่ ให้แม่บ้านปอกแตงโม ผลที่ได้เป็นแบบนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวสุดติสต์ ที่มีอารมณ์ขันแบบหาตัวจับยาก สำหรับ ปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ ที่เรามักจะเห็นความฮาของเจ้าตัวผ่านอินสตาแกรมอยู่เสมอ ทั้งตารางคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนใคร กางเกงสีสันสดใสที่รั้งผู้ชมไว้ได้ ก็สร้างความฮาให้กับแฟนๆ เป็นอย่างมาก แต่บางครั้งปาล์มมี่เองก็มักจะมีคำพูด และข้อคิดดีๆ จนทำให้กลายเป็นกระแสอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดก็มีเรื่องมาให้ได้ฮากันอีก เมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะเปิดตู้เย็น เพื่อจะกินแตงโม และเขียนแคปชั่นว่า...

หนูน้อย 9 ขวบชวดสถิติจบป.ตรีเร็วสุดในโลก หลังมีปัญหาเรื่องวันจบ | The Thaiger หนูน้อย 9 ขวบชวดสถิติจบป.ตรีเร็วสุดในโลก หลังมีปัญหาเรื่องวันจบ | The Thaiger
ต่างประเทศ52 mins ago

หนูน้อย 9 ขวบชวดสถิติจบป.ตรีเร็วสุดในโลก หลังมีปัญหาเรื่องวันจบ

หนูน้อย 9 ขวบชวดสถิติจบป.ตรีเร็วสุดในโลก หลังมีปัญหาเรื่องวันจบ ไอน์สไตน์น้อย- ยอดอัจฉริยะอายุวัยเพียง 9 ขวบ เดโรลองต์ ซิมงส์ เด็กชายยอดอัจฉริยะวัย 9 ขวบ พลาดโอกาสทุบสถติจบเร็วสุด หลังเขาลาออกจาก ภาควิศวกรรรมไฟฟ้าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไอน์โฮเฟน (TUE) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาควรจะเรียนจบภายในสิ้นปีนี้ แต่มหาลัยแนะให้เลื่อนไปเป็นกลางปี2563...

เมสซี่ ก็มาเถอะ ! แทมมี่ กร้าวพร้อมเจอทุกทีมใน UCL โดยเฉพาะ บาร์ซ่า | The Thaiger เมสซี่ ก็มาเถอะ ! แทมมี่ กร้าวพร้อมเจอทุกทีมใน UCL โดยเฉพาะ บาร์ซ่า | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก1 hour ago

เมสซี่ ก็มาเถอะ ! แทมมี่ กร้าวพร้อมเจอทุกทีมใน UCL โดยเฉพาะ บาร์ซ่า

แทมมี่ อบราฮัม กองหน้าความหวังของ สิงโตน้ำเงินคราม เชลซี ให้สัมภาษณ์สุดตื่นเต้นในศึกฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โดยพร้อมท้าชนกับทุกทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ บาร์เซโลน่า “ตอนนี้ผมพร้อมมาก พร้อมเจอกับทุกทีม จากใจผมเลย ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะไปเล่นที่ คัมป์นู หรือที่ไหนสักแห่งที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อน” อบราฮัม กล่าว...

รู้จักเรือพระราชพิธี ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค | The Thaiger รู้จักเรือพระราชพิธี ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค | The Thaiger
ข่าวไทย1 hour ago

รู้จักเรือพระราชพิธี ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

รู้จักเรือพระราชพิธี ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรือพระราชพิธี – วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จะมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีประชาชนร่วมเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากตามจุดต่าง ๆ ที่ทางการจัดไว้ให้ เพื่อชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

ฟัง ติช่า ตอบคำถามที่ ฟ้าใส ปวีณสุดา ถูกถามบนเวที Miss Universe 2019 | The Thaiger ฟัง ติช่า ตอบคำถามที่ ฟ้าใส ปวีณสุดา ถูกถามบนเวที Miss Universe 2019 | The Thaiger
ดาราไทย2 hours ago

ฟัง ติช่า ตอบคำถามที่ ฟ้าใส ปวีณสุดา ถูกถามบนเวที Miss Universe 2019

ฟัง ติช่า ตอบคำถามที่ ฟ้าใส ปวีณสุดา ถูกถามบนเวที Miss Universe 2019 กลายเป็นกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเวทีการประกวด Miss Universe 2019 จะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ดูเหมือนว่าคำถามที่ ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น นางงามตัวแทนจากประเทศไทย...

เล็งปีหน้า ประเทศไหนจะเป็นเจ้าภาพเวที Miss Universe 2020 | The Thaiger เล็งปีหน้า ประเทศไหนจะเป็นเจ้าภาพเวที Miss Universe 2020 | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

เล็งปีหน้า ประเทศไหนจะเป็นเจ้าภาพเวที Miss Universe 2020

เล็งปีหน้า ประเทศไหนจะเป็นเจ้าภาพเวที Miss Universe 2020 จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวดเวที Miss Universe 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และชนะคว้ามงกุฏไปครองก็คือ Zozibini Tunzi สาวผิวสี ผมสั้น จากประเทศแอฟริกาใต้ ขณะนี้ พอลล่า...

คลิปสุดท้าย เอ๋ล่าผีเฮี้ยน บุกโรงเรียนร้าง ก่อนเสียชีวิต | The Thaiger คลิปสุดท้าย เอ๋ล่าผีเฮี้ยน บุกโรงเรียนร้าง ก่อนเสียชีวิต | The Thaiger
คลิป3 hours ago

คลิปสุดท้าย เอ๋ล่าผีเฮี้ยน บุกโรงเรียนร้าง ก่อนเสียชีวิต

คลิปสุดท้าย เอ๋ล่าผีเฮี้ยน บุกโรงเรียนร้าง ก่อนเสียชีวิต วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จากกรณีการเสียชีวิตของ เอ๋ จีระศักดิ์ โพธิ์เงิน หรือเอ๋ซ่าส์ ล่าผีเฮี้ยน คนดังในโลกออนไลน์ จากเพจล่าผีเฮี้ยน ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์ชนท้ายรถสิบล้อนั้น ก่อนที่เอ๋จะเสียชีวิต พบว่าเอ๋และทีมงาน ทั้งน้องนัท...

Trending