Connect with us

ข่าว

เดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตเฟส 2 หลังผู้โดยสารทะลุ 18.26 ล้านคนแล้ว

Kritsada Mueanhawong

Published

 on

เดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตเฟส 2 หลังผู้โดยสารทะลุ 18.26 ล้านคนแล้ว | The Thaiger
วันนี้ (8 ต.ค.) ที่อาคารX-Terminal อากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานครบรอบ 30 ปีการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงถึงบทบาทของการเป็นท่าอากาศยานที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในท่าอากาศยานภูเก็ต สายการบิน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ท่าอากาศยานภูเก็ต ถือเป็นท่าอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รวมไปถึงการเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางการบินระดับโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ท่าอากาศยาน ที่บริษัทท่าอากาศยานไทยเป็นผู้กำหนด
โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2490 และได้ประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2497 โดยกรมขนส่งทางอากาศ (กรมการบินพาณิชย์เดิม) เป็นผู้ดำเนินกิจการ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยรับโอนกิจการของท่าอากาศยานภูเก็ตมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและนำไปสู่ระบบบริหารเชิงธุรกิจ ทอท.จึงได้รับโอนท่าอากาศยานภูเก็ตมาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2531 เป็นต้นมา
เรือกาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวขการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ภายหลังจากท่าอากาศยานภูเก็ตได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตมีขีดความสามารถในการรองรับและให้บริการผู้โดยสารมากขึ้นตามลำดับ และนอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอย่างเป็นทางการหลังจากที่ดำเนินการปิดปรับปรุงตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในด้านการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทในระยะที่ 1 ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จึงทำให้ท่าอากาศยานภูเก็ตมีการเติบโตของจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 116,487 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.10 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 62,556 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.55 และเที่ยวบินภายในประเทศ 53,931 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 และมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 18.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51 โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10.39 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.94 และผู้โดยสาร ภายในประเทศ 7.8 1,000,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 ส่งผลให้ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถรองรับผู้โดยสารได้ที่ 18.2 ล้านคนต่อปี

นอกจากนี้ในส่วนของผลประกอบการในปีที่ผ่านมานั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตมีการเติบโตของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินการเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.59 โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คือตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,800 กว่าล้านบาท รายจ่าย 2,700 0 กว่าล้านบาท ทำให้ปีงบประมาณ 2561 นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตมีกำไรสุทธิประมาณ 4,100 บาท โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการด้านอากาศยานและรายได้ที่เกิดจากการให้บริการที่ไม่ใช่อากาศยาน และในปีงบประมาณ 2562 นี้ คาดว่าจะมีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 4,200 ล้านบาทจากแน่นอน

เรือกาศตรีธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่จำนวนผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น 25 ล้านคนในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานภูเก็ตเมื่อเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระยะที่ 1 แล้ว ท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2561 – 2565 ให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวางแผนขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านทิศใต้ และก่อสร้างพื้นที่สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะที่บริเวณชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขยายลานจอดบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ รวมทั้งการเพิ่มระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสาร และการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตเฟส 2 หลังผู้โดยสารทะลุ 18.26 ล้านคนแล้ว | News by The Thaiger
นอกจากการพัฒนาทางด้านกายภาพแล้ว ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการดำเนินการพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการควบคู่ไปด้วยกัน โดยปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตได้เข้าร่วมการจัดอันดับท่าอากาศยาน (Airport Service Quality : ASQ) ของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International : ACI) และเพื่อให้ท่าอากาศยานภูเก็ตมีระบบมาตรฐานการบริการสากลคอยติดตามคุณภาพการบริการของทุกหน่วย มีความถูกต้องเหมาะสมในการใช้งบประมาณในการปรับปรุงการบริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมแรงกระตุ้นและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อยกระดับให้เทียบเท่าสากล
นอกจากนี้ในด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในด้านการรักษาความปลอดภัยของอากาศยานภูเก็ตได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร
อย่างไรก็ตาม นอกจากจะดำเนินการในด้านธุรกิจการบินแล้วนั้นท่าอากาศยานภูเก็ตยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชน จึงได้มีการจัดการด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ตและชุมชนโดยรอบ และเพื่อให้เกิดความรับรู้และเข้าใจในการดำเนินการ รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมกับท่าอากาศยานภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการเติบโตอย่างยังยืนควบคู่กันไป
เรืออากาศตรี ธานี กล่าวต่อว่า เพื่อให้การให้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ต มีความครอบคลุมในทุกอากาศยาน ทาง ทอท.จึงได้กำหนดให้ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานนำร่องในการให้บริการอากาศยานส่วนบุคคล หรือ ไพรเวทเจท เพื่อรองรับอากาศยานส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญ มหาเศรษฐี ดารานัก ร้องนักแสดง จากทั่วโลก ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต
เนื่องจากที่ผ่านมามีอากาศยานส่วนบุคคลมาใช้บริการที่ท่าฯภูเก็ตเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดที่สามารถรองรับได้วันละ 5 ไฟท์เท่านั้น ทาง ทอท. จึงได้ให้สัมปทานเอกชน คือ บริษัท สยามแลนด์ไฟท์ จำกัด เป็นเวลา 30 ปี ในการดำเนินการรองรับไพรเวทเจท บนเนื้อที่ 10 ไร่ จะทำให้สามารถรองรับไพรเวทเจทได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางเอกชนเข้ามาดำเนินการ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 นี้
ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 ที่ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นั้น ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวนั้นทางบอร์ด ทอท.ได้ผ่านการเห็นชอบ และเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อนุมัติ เมื่อครม.ผ่านการเห็นชอบ ทาง ทอท.จะได้มีการศึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการ และตามแผนที่วางไว้จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จาภายใน 8 ปี หลังครม.เห็นชอบโครงการ ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยานภูเก็ต
ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

“ณัฐวุฒิ” เชียร์ “บิ๊กแดง” ไปตามคำเชิญ กมธ.ความมั่นคง ปมจ้อการเมือง

Aindravudh

Published

on

“ณัฐวุฒิ” เชียร์ “บิ๊กแดง” ไปตามคำเชิญ กมธ.ความมั่นคง ปมจ้อการเมือง | The Thaiger

“ณัฐวุฒิ” เชียร์ “บิ๊กแดง” ไปตามคำเชิญ กมธ.ความมั่นคง ปมจ้อการเมือง

จากกรณี บิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ก่อกระแสพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ต่อมามีรายงานข่าวว่า กรรมาธิการความมั่นคง ได้เชิญพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสืบเนื่องจากการบรรยายนั้น

ล่าสุด นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ @Ten_Nattawut ว่า

“ใครจะว่ายังไงผมไม่ทราบ แต่ผมเชียร์ผบ.ทบ. ข่าวว่ากรรมาธิการความมั่นคงเขาเชิญไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องที่พูดไปวันก่อน เอาเลยครับ เวทีแบบนี้ต้องไป โชว์ให้เต็มที่เลยเชียว ไม่ไปเดี๋ยวเขาหาว่ากลัว

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

งบประมาณ ปี63 วิปฝ่ายค้าน จัดทัพพร้อมอภิปราย ไม่สาดโคลน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

Aindravudh

Published

on

งบประมาณ ปี63 วิปฝ่ายค้าน จัดทัพพร้อมอภิปราย ไม่สาดโคลน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก | The Thaiger

งบประมาณ ปี63 วิปฝ่ายค้าน จัดทัพพร้อมอภิปราย ไม่สาดโคลน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

พรรคเพื่อไทย รายงาน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการวิปฝ่ายค้าน ร่วมแถลงภายหลังการประชุมวิป 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวถึงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า เชื่อว่าจะได้ใช้เวลาในการประชุม 3 วัน เพราะการประชุมวันแรกในวันที่ 17 ตุลาคมนี้มีวาระด่วนในการพิจารณาทำให้การอภิปรายเหลือเวลาไม่เต็ม 3 วัน ซึ่งฝ่ายค้านยังไม่เห็นด้วยในกรอบเวลาเดิมที่วางไว้ ถึงแม้รัฐบาลจะมองว่าการประชุมวาระแรกแต่ก็มีรายละเอียดที่สำคัญ มีวงเงินงบประมาณสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท โดยฝ่ายค้านจัดผู้อภิปรายแต่ละพรรคแบบไม่ซ้ำประเด็น ดังนั้นเวลาที่จึงไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะอภิปราย พรรคเพื่อไทยจึงหวังว่า ประธานสภาฯ จะเห็นความตั้งใจและประโยชน์ของประชาชนตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เข้าให้ข้อมูลใน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 เพื่อให้เข้าให้ข้อมูล ตอบข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มความถูกต้อง และขอยืนยันว่าการทำงานไม่มีการตั้งโจทย์ ตั้งเป้า ไม่ทำงานแบบสาดโคลน ทำลายฝ่ายตรงข้าม หรือสร้างวาทกรรมทำลายความน่าเชื่อถือ ยึดข้อมูลเป็นที่ตั้ง มั่นใจจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ด้าน นายสุทิน กล่าวว่า การอภิปรายเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อะไรที่เห็นว่าไม่ดีฝ่ายค้านจะท้วงติงและเสนอแนะ หากรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นและรับไปแก้ไข ฝ่ายค้านจะให้โอกาส โดยเราอาจจะผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบฯให้ในวาระที่ 1 แบบสบายกว่าที่คิด แต่หากรัฐบาลดึงดันไม่นำไปปรับแก้ เราจะไม่ให้โอกาสในวาระที่ 2-3 ฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องหลายด้าน อย่าคิดว่าฝ่ายค้านจะตามไม่ทันหรือไม่รู้ไม่เห็น เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณอีกหลายฉบับ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ , พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีงบประมาณ , พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการถ่ายโอนงบประมาณ

ส่วนบุคคลที่จะอภิปราย 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านมีจำนวน 106 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 66 คนพรรคอนาคตใหม่ 33 คน พรรคเสรีรวมไทย 2 คน พรรคประชาชาติ 2 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน พรรคเพื่อไทย 1 คน และพรรคพลังปวงชนไทย 1 คน พร้อมย้ำว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านจะไม่มีประเด็นทับซ้อนกัน ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ประธานสภาฯจะตัดโอกาส การอภิปรายในสภาฯเป็นสิทธิที่ต้องเคารพกัน หากสมาชิกพูดตามข้อบังคับการประชุม ประธานสภาฯไม่ควรจำกัดการอภิปราย ดังนั้นไม่ควรบีบบังคับด้วยเงื่อนไขเวลา รวมถึงขอให้ประธานวิปรัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้

“หากนำเวลามารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนคน อาจได้เวลาไม่ถึงคนละ 5 นาที เป็นเรื่องไม่ควรอย่างยิ่ง การทำงบประมาณมา 5 ปี ไม่มีการตรวจสอบที่สมบูรณ์ เพราะร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2563 มีฐานเดิมมาจากงบประมาณเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ต้องให้เวลา ไม่ได้หมายความว่าจะพูดถึง 5 ปีที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว เราจะสะสางให้เข้าที่เข้าทาง และต้องจัดสรรงบฯให้สอดคล้องกัน” นายสุทิน กล่าว

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

คดีลัลลาเบล ครบ 1 เดือน รอศาลอนุมัติหมายจับหากมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม เทียบเวลาสมาร์ทวอทช์

Ploy Wanutch

Published

on

คดีลัลลาเบล ครบ 1 เดือน รอศาลอนุมัติหมายจับหากมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม เทียบเวลาสมาร์ทวอทช์ | The Thaiger
IG@lunlabelle.thitim

คดีลัลลาเบล ครบ 1 เดือน รอศาลอนุมัติหมายจับหากมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม เทียบเวลาสมาร์ทวอทช์ : ข่าวไทย

ครบ 1 เดือนแล้ว สำหรับกรณีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลัลลาเบล ที่เป็นข่าวโด่งดังมาตลอด ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เดินทางมาประชุมหารือกับตำรวจ ถึงเรื่องนโยบายและความมั่นคง ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการพิจารณาขออำนาจศาลออกหมายจับนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญจำนวนหลายชิ้น หากการสืบสวนสอบสวนมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใคร ตำรวจจะดำเนินการขออนุมัติหมายจับจากศาลเพิ่มแน่นอน

มีรายงานว่าทางพนักงานสืบสวนสอบสวน สน.บุคคโล ได้พยายามเชื่อมโยงหลักฐาน ในส่วนของกล้องวงจรปิดที่บ้านปาร์ตี้ ย่านบางบัวทอง กล้องวงจรปิดที่คอนโดจุดที่พบศพ รวมถึงนาฬิกาสมาร์ทวอตช์ของผู้ตาย เพื่อคำนวณเวลาการเสียชีวิตมาพิจารณาประกอบร่วมกับความเห็นของแพทย์ผู้ชันสูตรศพ เบื้องต้นทราบข้อมูลทางเทคนิคของนาฬิกาสมาร์ทวอตช์ว่า มีการตั้งฟังชั่นการใช้งาน ให้รายงานผลชีพจรการเต้นของหัวใจทุกๆ 10 นาที จากการตรวจสอบพบว่า นาฬิกาเรือนดังกล่าว รายงานผลชีพจรจังหวะการเต้นของหัวใจของลัลลาเบลครั้งสุดท้าย เมื่อเวลา 17.10 น. ของวันที่ 16 กันยายน จากนั้นนาฬิกาก็ไม่สามารถบันทึกค่าชีพจร และการเต้นของหัวใจของลัลลาเบลได้อีก

เชื่อว่าในวันที่ 16 ตุลาคม พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8 น่าจะมีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีดังกล่าว ทั้งในส่วนของพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวน เพื่อสรุปสำนวนคดี และพิจารณาว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหารายใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีผู้ต้องหาเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของการให้ความสนับสนุนการกระทำความผิด ของนายรัชเดช วงศ์ทะบุตร(น้ำอุ่น) ตามที่ศาลอาญาธนบุรีได้อนุมัติหมายจับไปแล้ว

ที่มา: ไทยรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2562 ผลรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม | The Thaiger ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2562 ผลรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม | The Thaiger
ตรวจหวย13 mins ago

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2562 ผลรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม

ตรวจหวย 16/10/62 ตรวจหวย 16 ต.ค. ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 -ข่าวตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท...

“ณัฐวุฒิ” เชียร์ “บิ๊กแดง” ไปตามคำเชิญ กมธ.ความมั่นคง ปมจ้อการเมือง | The Thaiger “ณัฐวุฒิ” เชียร์ “บิ๊กแดง” ไปตามคำเชิญ กมธ.ความมั่นคง ปมจ้อการเมือง | The Thaiger
ข่าวการเมือง30 mins ago

“ณัฐวุฒิ” เชียร์ “บิ๊กแดง” ไปตามคำเชิญ กมธ.ความมั่นคง ปมจ้อการเมือง

“ณัฐวุฒิ” เชียร์ “บิ๊กแดง” ไปตามคำเชิญ กมธ.ความมั่นคง ปมจ้อการเมือง จากกรณี บิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ก่อกระแสพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ต่อมามีรายงานข่าวว่า กรรมาธิการความมั่นคง ได้เชิญพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์...

กลับมาแล้วแม่ ตัวอย่างไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะเฟค | The Thaiger กลับมาแล้วแม่ ตัวอย่างไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะเฟค | The Thaiger
ตัวอย่าง33 mins ago

กลับมาแล้วแม่ ตัวอย่างไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะเฟค

กลับมาแล้วแม่ ตัวอย่างไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะเฟค : ตัวอย่างหนัง หนังไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์– กลับมาแบบเริ่ดๆ แล้วนะ สำหรับซีรี่ส์ที่เรตติ้งดีสุดๆ และสร้างความบันเทิงให้กับทุกเพศทุกวัย อย่างไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ ที่คราวนี้กลับมาแบบยิ่งใหญ่ อลังการกว่าเดิม ในรูปแบบของภาพยนตร์ ที่มีชื่อว่า ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะเฟค (Tootsies...

เอาใครมาเพิ่มดี ? คาร์ร่า บอก ลิเวอร์พูล ยังขาดมิดฟิลด์ ระดับเวิลด์คลาส | The Thaiger เอาใครมาเพิ่มดี ? คาร์ร่า บอก ลิเวอร์พูล ยังขาดมิดฟิลด์ ระดับเวิลด์คลาส | The Thaiger
ลิเวอร์พูล40 mins ago

เอาใครมาเพิ่มดี ? คาร์ร่า บอก ลิเวอร์พูล ยังขาดมิดฟิลด์ ระดับเวิลด์คลาส

เจมี่ คาร์ราเกอร์ อดีตแนวรับของ หงส์แดง ลิเวอร์พูล ออกมาให้สัมภาษณ์วิเคราะห์ว่าทีมของ เยอร์เก้น คล็อปป์ ขาดกองกลางระดับโลกไว้คุมเกมเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น “ผมอยากชื่นชมก่อนเลยว่าตอนนี้ ลิเวอร์พูล ของเรามีผู้รักษาประตูระดับโลกคอยเฝ้าเสา, มีกองหลังระดับโลกคอยบัญชาเกมรับ และศูนย์หน้าระดับโลกอีก 3 คนช่วยกันไล่ล่าประตู” คาร์ราเกอร์ กล่าว Liverpool legend...

เปิดตัวอย่าง Google Pixel 4 และ 4 XL สเปคดี,มีเรด้า ว่าที่มือถือกล้องเทพจริงๆ | The Thaiger เปิดตัวอย่าง Google Pixel 4 และ 4 XL สเปคดี,มีเรด้า ว่าที่มือถือกล้องเทพจริงๆ | The Thaiger
สมาร์ทโฟน47 mins ago

เปิดตัวอย่าง Google Pixel 4 และ 4 XL สเปคดี,มีเรด้า ว่าที่มือถือกล้องเทพจริงๆ

เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับ Google Pixel 4 และ 4 XL ซึ่งก็ไม่ผิดคาด สเปคตรงตามที่มีข่าวลืออกมาก่อนหน้านี้เกือบทั้งหมด แต่ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย อย่างเรื่องของเรด้าจากโปรเจ็ค Soli สำหรับการตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหวเพื่อสั่งการฟีเจอร์ต่างๆ ทั้งในที่สว่างและมืดโดยการใช้คลื่อนสะท้อนกลับของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ฟีเจอร์นี้ทาง Google เรียกว่า Motion Sense สามารถเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ได้...

ซอลลี่ส่งเรื่องโดนโจมตีในโลกโซเชียลให้ SM Ent แต่ถูกเพิกเฉย | The Thaiger ซอลลี่ส่งเรื่องโดนโจมตีในโลกโซเชียลให้ SM Ent แต่ถูกเพิกเฉย | The Thaiger
K-Pop1 hour ago

ซอลลี่ส่งเรื่องโดนโจมตีในโลกโซเชียลให้ SM Ent แต่ถูกเพิกเฉย

ซอลลี่ส่งเรื่องโดนโจมตีในโลกโซเชียลให้ SM Ent แต่ถูกเพิกเฉย : ข่าว k-pop จากกรณีการเสียชีวิตของซอลลี่ อดีตสมาชิกวง f(x) ที่เจ้าตัวตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในบ้านพัก ตามรายงานข่าวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ด้วยวัยเพียง 25 ปี เท่านั้น ซึ่งสาเหตุมาจากการถูกโลกโซเชียลโจมตีอย่างหนัก ในเรื่องข่าวลือต่างๆ...

แลมพ์ ปวดหัว ! เชลซี อาการหนัก นักเตะเจ็บจากทีมชาติ 4 ราย | The Thaiger แลมพ์ ปวดหัว ! เชลซี อาการหนัก นักเตะเจ็บจากทีมชาติ 4 ราย | The Thaiger
เชลซี1 hour ago

แลมพ์ ปวดหัว ! เชลซี อาการหนัก นักเตะเจ็บจากทีมชาติ 4 ราย

แฟร้งค์ แลมพาร์ด นายใหญ่ สิงห์บูลส์ เชลซี เป็นกังวลกับอาการบาดเจ็บของลูกทีม 4 ราย ที่เดี้ยงมาจากการรับใช้ทีมชาติของตัวเอง แลมพาร์ด กำลังเตรียมทีม เชลซี ทำศึก พรีเมียร์ลีก เจอกับ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์...

งบประมาณ ปี63 วิปฝ่ายค้าน จัดทัพพร้อมอภิปราย ไม่สาดโคลน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก | The Thaiger งบประมาณ ปี63 วิปฝ่ายค้าน จัดทัพพร้อมอภิปราย ไม่สาดโคลน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก | The Thaiger
ข่าวการเมือง1 hour ago

งบประมาณ ปี63 วิปฝ่ายค้าน จัดทัพพร้อมอภิปราย ไม่สาดโคลน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

งบประมาณ ปี63 วิปฝ่ายค้าน จัดทัพพร้อมอภิปราย ไม่สาดโคลน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก พรรคเพื่อไทย รายงาน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการวิปฝ่ายค้าน...

กุมขมับ ! แมนยู งานเข้า เด เคอา เดี้ยงทีมชาติก่อนชน เกมแดงเดือด | The Thaiger กุมขมับ ! แมนยู งานเข้า เด เคอา เดี้ยงทีมชาติก่อนชน เกมแดงเดือด | The Thaiger
ลิเวอร์พูล2 hours ago

กุมขมับ ! แมนยู งานเข้า เด เคอา เดี้ยงทีมชาติก่อนชน เกมแดงเดือด

ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด งานเข้าอีกรอบเมื่อ ดาบิด เด เคอา ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมได้รับบาดเจ็บระหว่างลงเล่นให้ทีมชาติสเปน ขณะที่โปรแกรมสำคัญของผีแดงในสุดสัปดาห์นี้คือทำศึกแดงเดือดกับ ลิเวอร์พูล ดาบิด เด เคอา ลงเฝ้าเสาตัวจริงให้ ทีมชาติสเปน ในเกม ยูโร 2020 รอบคัดเลือกที่ไปเยือน ทีมชาติสวีเดน...

คดีลัลลาเบล ครบ 1 เดือน รอศาลอนุมัติหมายจับหากมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม เทียบเวลาสมาร์ทวอทช์ | The Thaiger คดีลัลลาเบล ครบ 1 เดือน รอศาลอนุมัติหมายจับหากมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม เทียบเวลาสมาร์ทวอทช์ | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

คดีลัลลาเบล ครบ 1 เดือน รอศาลอนุมัติหมายจับหากมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม เทียบเวลาสมาร์ทวอทช์

คดีลัลลาเบล ครบ 1 เดือน รอศาลอนุมัติหมายจับหากมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่ม เทียบเวลาสมาร์ทวอทช์ : ข่าวไทย ครบ 1 เดือนแล้ว สำหรับกรณีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลัลลาเบล ที่เป็นข่าวโด่งดังมาตลอด ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง...

พรีวิวงบประมาณ 2563: 5 กระทรวงที่ได้งบสูงสุด | The Thaiger พรีวิวงบประมาณ 2563: 5 กระทรวงที่ได้งบสูงสุด | The Thaiger
ข่าวการเมือง2 hours ago

พรีวิวงบประมาณ 2563: 5 กระทรวงที่ได้งบสูงสุด

พรีวิวงบประมาณ 2563: 5 กระทรวงที่ได้งบสูงสุด วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ โดยมีวาระสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 1) ซึ่งรัฐบาลตั้งงบประมาณเป็นจำนวนไม่เกิน...

อัซซูรี่ มีชัยต่อเนื่อง ! ไฮไลท์ ลิกเตนสไตน์ 0-5 อิตาลี, เบล็อตติ กดสองเม็ด | The Thaiger อัซซูรี่ มีชัยต่อเนื่อง ! ไฮไลท์ ลิกเตนสไตน์ 0-5 อิตาลี, เบล็อตติ กดสองเม็ด | The Thaiger
ฟุตบอล2 hours ago

อัซซูรี่ มีชัยต่อเนื่อง ! ไฮไลท์ ลิกเตนสไตน์ 0-5 อิตาลี, เบล็อตติ กดสองเม็ด

การแข่งขันศึกฟุตบอล ยูโร 2020 รอบคัดเลือก ของกลุ่ม เจ การพบกันระหว่าง ทีมชาติลิคเท่นสไตน์ สวีเดน เปิดสนาม ไรน์ปาร์ค สตาดิโอน ต้อนรับการมาเยือนของ ทีมชาติอิตาลี GOAL !!! เริ่มเกมมาเพียงนาที 2 อิตาลีเปิดเกมโต้กลับก็เอาประตูนำได้ทันทีเลย จากจังหวะ...

Trending