Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61

Kritsada Mueanhawong

Published

on

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61 | The Thaiger

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้(27ธ.ค.) ที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายอรุณ  แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี แขกผู้มีเกียรติ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ และสื่อมวลชน สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61 | News by The Thaiger

ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆ  เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน และพันธกิจหนึ่ง คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผ่านการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น หรือผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อปี 2559 มีการจัดกิจกรรม ปั่นด้วยรัก ราชภัฏภูเก็ต Cycling with Love PKRU”ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการรวมพลังกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งผลที่ได้รับคือการที่ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดงานลักษณะดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61 | News by The Thaiger

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง คือ กิจกรรม ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นของทุกภาคส่วน ทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61 | News by The Thaiger

ด้าน นายเรวัต  อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า โครงการศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินจัดกิจกรรมนี้  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันที่ได้ผลิตบัณฑิต เป็นจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่การงานในสังคมที่หลากหลาย  ทำให้มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าอยู่ทั่วไป และเพื่อรวมพลังศิษย์เก่าได้คืนถิ่น ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดกิจกรรม ศิษย์เก่ารวมพลัง เดินวิ่ง เพื่อการกุศล นี้ขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นไปเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันออกกำลังกาย  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61 | News by The Thaiger

ในส่วน นายอรุณ  แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรม รวมพลังศิษย์เก่า เดินวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามระดับมาตรฐานสากลและเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การรักและศรัทธาต่อสถาบันของศิษย์เก่า และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตลอดไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงจัดกิจกรรม“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัคร 26-30 ม.ค.61 | News by The Thaiger

ขณะที่ นายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงรายละเอียดการรับสมัคร ว่า การจัดกิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล กำหนดรับสมัครในช่วงที่ ระหว่างวันที่  26-27 มกราคม 2560 เวลา 11.00 -20.00 น. ณ  ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว (ชั้นล่างฝั่งทางเข้าร้านคาซะ) รับสมัครในช่วงที่ ระหว่างวันที่ 28-30  มกราคม  2560 เวลา 10.00 -18.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา  ชั้น 3  อาคาร 9มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครคนละ 200  บาท ทั้งนี้สามารถรับเสื้อในวันที่มาสมัคร สำหรับเส้นทางการ เดินวิ่ง เพื่อการกุศล จุด Start/Finish (กองอำนวยการ)  เริ่มเวลา 05.00 น. ณ ขุมน้ำหน้าศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามแผนที่ที่แจ้งและสิ้นสุดเวลา 09.00 น. ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 0 7621 1959 ต่อ 1300อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

เลือกตั้ง 62

พลังประชารัฐอ้างคะแนนดิบอันดับ 1 พร้อมรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล

Kritsada Mueanhawong

Published

on

พลังประชารัฐอ้างคะแนนดิบอันดับ 1 พร้อมรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล | The Thaiger
ภาพ : workpointnews.com

[เลือกตั้ง 2562] พลังประชารัฐอ้างคะแนนดิบอันดับ 1 พร้อมรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล

วันที่ 25 มี.ค. เวลา 17.00 น. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงพรรคพลังประชารัฐมีคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงให้รวมสูงสุดอันดับ 1 คือ 7,939,937 คะแนน ระบบเขตก็ได้รับชัยชนะมากที่สุดในทุกภาค รวมทั้ง กทม.

 

ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลนั้น พรรคยืนยันว่าพรรคใดรวมเสียงข้างมากได้ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และเมื่อหากดูคะแนนแล้ว พรรคพลังประชารัฐได้คะแนนมากที่สุด จากนี้จะไปหารือกับพรรคอื่นที่มีแนวทางสอดคล้องกับพรรคพลังประชารัฐ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปิดกั้นพรรคอื่นๆ ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเช่นกัน

พลังประชารัฐอ้างคะแนนดิบอันดับ 1 พร้อมรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล | News by The Thaiger

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า  “รัฐธรรมนูญกำหนดว่าเสียงที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเป็นเสียงที่ถูกนับ ดังนั้น พรรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากเสียงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ พรรคเองถือเป็นความชอบธรรมที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเช่นกัน และจะไม่มองข้ามเสียงใดเสียงหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจต่อพรรค”

“ท้ายที่สุดใครที่มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือประชาธิปไตยที่แท้ นั่นคือที่ทุกคนจะต้องทำ พรรคพลังประชารัฐกำลังดำเนินการในส่วนนั้น ส่วนการพูดคุยกับพรรคอื่นๆ เริ่มไปแล้วและมั่นใจว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลได้”

รายละเอียดเพิ่มเติม : workpointnews.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง2562 :

ผลคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ [อัปเดตล่าสุด 16.00 น.]

เพื่อไทย ยืน 1 กวาด 137 ส.ส. ประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

ธนาธร แสดงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

อนุทิน ภูมิใจไทย ยังไม่ฟันธง จะเข้าร่วมเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐ ชี้ต้องรอผลทางการ

Continue Reading

เลือกตั้ง 62

อนุทิน ภูมิใจไทย ยังไม่ฟันธง จะเข้าร่วมเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐ ชี้ต้องรอผลทางการ

Kritsada Mueanhawong

Published

on

อนุทิน ภูมิใจไทย ยังไม่ฟันธง จะเข้าร่วมเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐ ชี้ต้องรอผลทางการ | The Thaiger

“อนุทิน พรรคภูมิใจไทย” ยังไม่ฟันธง จะเข้าร่วมเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐ ชี้ต้องรอผลทางการ

[เลือกตั้ง 2562] วันที่ 25 มี.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีผลการเลือกตั้งว่า ได้จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นจากปี 54 และกรณีที่ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 ของ กกต. อย่างไม่เป็นทางการที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส.รวม 135 ที่นั่ง พรรคพลังประชารัฐได้ 117 ที่นั่ง โดยการก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทย ระบุว่าไม่สนับสนุนนายกฯที่เป็นเสียงข้างน้อยซึ่งผลการเลือกตั้ง ส.ส.ขณะนี้นับไปแล้ว 94% อย่างไม่เป็นทางการ พบว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียง ส.ส. มากที่สุด พรรคภูมิใจไทยจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่าตนยังไม่ยืนยันอะไรทั้งสิ้น ต้องรอผลการเลือกตั้งที่เป็นทางการก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม : khaosod.co.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผลคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ [อัปเดตล่าสุด 16.00 น.]

เพื่อไทย ยืน 1 กวาด 137 ส.ส. ประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

ธนาธร แสดงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

Continue Reading

เลือกตั้ง 62

ธนาธร แสดงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

Kritsada Mueanhawong

Published

on

ธนาธร แสดงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล | The Thaiger
ภาพ : พรรคอนาคตใหม่

ธนาธร พรรคอนาคตใหม่ แถลงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

[เลือกตั้ง2562] วันที่ 25 มี.ค. เมื่อเวลา 16.30 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงขอบคุณประชาชนทุกคนที่โหวตเลือก แม้ว่าจะตั้งพรรคมาแค่ 1 ปี เราได้อันดับ 3 มีผู้มาใช้สิทธิ 5.8 ล้านเสียงที่ให้กับเรา อนาคตใหม่น่าจะได้เกิน 80 ที่นั่งในสภาทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ

นอกจากนี้ธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ได้แถลงจุดยืนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกับพรรคอื่นๆ หากมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลไว้ 3 ข้อ ดังนี้

พรรคอนาคตใหม่ขอแถลงจุดยืน 3 ข้อ คือ

1.การจัดตั้งรัฐบาล ตนพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่พรรคอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อธนาธร เป็นนายกฯ เราต้องการยืนยันวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เพราะเราเชื่อว่าวินาทีนี้ สังคมไทยต้องยึดหลักการที่ถูกต้อง เราไม่เห็นว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นต่อรองทางการเมือง ไม่เป็นเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาล พรรคอันดับหนึ่ง ต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

2.ปิดสวิตช์ส.ว. ข้อเสนอนี้ยังเป็นไปได้ พรรคที่เสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ คือพลังประชารัฐ รปช. ประชาชนปฏิรูป พลังประชารัฐน่าจะมี 116 ที่นั่ง รปช.น่าจะมี 5 ที่นั่ง ประชาชนปฏิรูปน่าจะมี 0 หรือ 1 ที่นั่ง ถ้ารวมพวกนี้ ได้ 122 ที่นั่ง เงื่อนไขการปิดสวิตช์อยู่ที่ส.ส. หนุนพล.อ.ประยุทธ์ น้อยกว่า 122 ที่นั่ง

ดังนั้น ขอชวนนักการเมืองทุกคน ที่เชื่อว่าส.ส.คือตัวแทนของประชาชน ไม่ได้อยู่ในค่ายสืบทอดอำนาจ มาร่วมกันรับรองนายกฯ จากพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ ขอวิงวอนทุกคนมาร่วมกดดันให้ พรรคการเมืองทุกพรรค ที่ยืนยันเจตจำนงประชาชน ปิดสวิตช์ส.ว.ที่สภาล่าง นี่เป็นวิธีที่สันติที่สุดที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่วุ่นวาย

ธนาธร แสดงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล | News by The Thaiger

จากนั้นนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค แถลงข้อ 3 เงื่อนไขการทำ MOU ในการร่วม จัดตั้งรัฐบาล ระบุว่า การร่วมรัฐบาลต้องมีข้อตกลงร่วมกัน การร่วมรัฐบาลไม่ควรแลกผลประโยชน์รัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆเท่านั้น เราขอเสนอ 3 ข้อ คือ

1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่ยึดโยงกับประชาชน ไปจบที่การออกเสียงประชามติ ทำเหมือนการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ 2534 มาสู่รัฐธรรมนูญ 2540 รื้อฟื้นจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญ 40 อีกครั้ง

2.ยกเลิกมาตรา 279 ในรัฐธรรมนูญ 2560 จัดการมรดกบาป คสช. ปลดมาตรา 279 ซึ่งเป็นมาตราที่คุ้มกันการใช้อำนาจหัวหน้า คสช.ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องนี้ เราไม่มีทางจัดการมรดกบาปได้

3.ปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย ให้อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : khaosod.co.th

 

พรรคอนาคตใหม่ แถลง

ด่วน! พรรคอนาคตใหม่ แถลง หลัง กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง ไม่เป็นทางการ

Posted by ThairathTV on Monday, March 25, 2019

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผลคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ [อัปเดตล่าสุด 16.00 น.]

เพื่อไทย ยืน 1 กวาด 137 ส.ส. ประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

Continue Reading

ล่าสุด

พลังประชารัฐอ้างคะแนนดิบอันดับ 1 พร้อมรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล | The Thaiger พลังประชารัฐอ้างคะแนนดิบอันดับ 1 พร้อมรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล | The Thaiger
เลือกตั้ง 627 hours ago

พลังประชารัฐอ้างคะแนนดิบอันดับ 1 พร้อมรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล

[เลือกตั้ง 2562] พลังประชารัฐอ้างคะแนนดิบอันดับ 1 พร้อมรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล วันที่ 25 มี.ค. เวลา 17.00 น. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงพรรคพลังประชารัฐมีคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงให้รวมสูงสุดอันดับ 1 คือ 7,939,937 คะแนน ระบบเขตก็ได้รับชัยชนะมากที่สุดในทุกภาค...

อนุทิน ภูมิใจไทย ยังไม่ฟันธง จะเข้าร่วมเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐ ชี้ต้องรอผลทางการ | The Thaiger อนุทิน ภูมิใจไทย ยังไม่ฟันธง จะเข้าร่วมเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐ ชี้ต้องรอผลทางการ | The Thaiger
เลือกตั้ง 628 hours ago

อนุทิน ภูมิใจไทย ยังไม่ฟันธง จะเข้าร่วมเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐ ชี้ต้องรอผลทางการ

“อนุทิน พรรคภูมิใจไทย” ยังไม่ฟันธง จะเข้าร่วมเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐ ชี้ต้องรอผลทางการ [เลือกตั้ง 2562] วันที่ 25 มี.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีผลการเลือกตั้งว่า ได้จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นจากปี 54 และกรณีที่ผลคะแนนเลือกตั้ง...

ธนาธร แสดงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล | The Thaiger ธนาธร แสดงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล | The Thaiger
เลือกตั้ง 628 hours ago

ธนาธร แสดงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

ธนาธร พรรคอนาคตใหม่ แถลงจุดยืน พรรค ส.ส.อันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล [เลือกตั้ง2562] วันที่ 25 มี.ค. เมื่อเวลา 16.30 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงขอบคุณประชาชนทุกคนที่โหวตเลือก แม้ว่าจะตั้งพรรคมาแค่ 1 ปี เราได้อันดับ...

ผลคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ [อัปเดตล่าสุด 16.00 น.] | The Thaiger ผลคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ [อัปเดตล่าสุด 16.00 น.] | The Thaiger
เลือกตั้ง 629 hours ago

ผลคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ [อัปเดตล่าสุด 16.00 น.]

ผลคะแนนเลือกตั้ง62 [ล่าสุด] – สัดส่วน ส.ส. เขต ที่แต่ละพรรคได้ อย่างไม่เป็นทางการ อัปเดตล่าสุดเวลา 16.00 น. วันที่ 25 มี.ค. วันที่ 25 มี.ค. อัปเดตล่าสุดเวลา 16.00 น....

อย่างกับในหนัง! นักวิทยาศาสตร์คิดค้น ‘โลหะเหลว’ สำเร็จ เปลี่ยนรูปร่าง ยืด-หด ได้ | The Thaiger อย่างกับในหนัง! นักวิทยาศาสตร์คิดค้น ‘โลหะเหลว’ สำเร็จ เปลี่ยนรูปร่าง ยืด-หด ได้ | The Thaiger
ข่าว14 hours ago

อย่างกับในหนัง! นักวิทยาศาสตร์คิดค้น ‘โลหะเหลว’ สำเร็จ เปลี่ยนรูปร่าง ยืด-หด ได้

‘โลหะเหลว’ ที่เราเคยเห็นในหนังคนเหล็ก 2029 อาจไม่ได้อยู่แค่ในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแล้ว เมื่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ ‘แม่เหล็กโลหะเหลว’ (Magnetic Liquid Metal) ซึ่งทีมนักวิจัยได้ทำการทดลองด้วยธาตุโลหะหลายๆอย่าง เช่น แกลเลียมและอัลลอยหลายชนิด ซึ่งหลังจากที่เพิ่มเติมส่วนผสมของนิกเกิลหรือเหล็ก จะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติความยืดหยุ่นให้กับโลหะ ทั้งยืด หด และปั้นเป็นรูปทรงต่างได้ เมื่อใช้ร่วมกับแม่เหล็ก และหากนำแม่เหล็กมาประกบในด้านตรงกันข้ามกัน ผลที่ได้คือสามารถยืดโลหะเหลวจากที่เป็นหยดน้ำเล็กๆ...

เพื่อไทย ยืน 1 กวาด 137 ส.ส. ประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล | The Thaiger เพื่อไทย ยืน 1 กวาด 137 ส.ส. ประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล | The Thaiger
เลือกตั้ง 6214 hours ago

เพื่อไทย ยืน 1 กวาด 137 ส.ส. ประกาศเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

เวลาประมาณ 14.50 น. พรรคเพื่อไทยจัดแถลงข่าวถึงสถานการณ์ผลคะแนนการเลือกตั้ง นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และภูมิธรรม เวชชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ประกาศชัยชนะ กว่า ส.ส. มากเป็นอันดับ 1 ถึง 137 ที่นั่ง ภูมิธรรมกล่าวว่า...

สรุปคำแถลงของ กกต. #เลือกตั้ง62 ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ [Live] | The Thaiger สรุปคำแถลงของ กกต. #เลือกตั้ง62 ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 6215 hours ago

สรุปคำแถลงของ กกต. #เลือกตั้ง62 ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ [Live]

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.แถลงข่าวสรุปการลงคะแนน #เลือกตั้ง62 ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ สรุปคำแถลงของ กกต. #เลือกตั้ง62 ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ [Live] 9 พ.ค. กกต. จะประกาศผลอย่างเป็นทางการ 4 โมงเย็น วันนี้จะประกาศชื่อ...

“เรวัต-ชัยยศ” สองผู้สมัคร ปชป.ยอมรับการตัดสินใจของคนภูเก็ต เลือกให้ชาติเดินหน้าต่อ | The Thaiger “เรวัต-ชัยยศ” สองผู้สมัคร ปชป.ยอมรับการตัดสินใจของคนภูเก็ต เลือกให้ชาติเดินหน้าต่อ | The Thaiger
ข่าว15 hours ago

“เรวัต-ชัยยศ” สองผู้สมัคร ปชป.ยอมรับการตัดสินใจของคนภูเก็ต เลือกให้ชาติเดินหน้าต่อ

สองผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต จากพรรคประชาธิปัตย์ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงและยอมรับการตัดสินใจของชาวภูเก็ตที่เลือกพรรคพลังประชารัฐ เพื่อต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งฐานที่มั่นของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาๆ สามารถเอาชนะใจชาวภูเก็ต รักษาเก้าอี้ ส.ส.มาได้ทั้ง 2 เขตมาโดยตลอด แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ส่งนายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต หลายสมัยลงสู้ศึกในพื้นที่เขต...

กกต.รายงานผลการนับคะแนน ส.ส.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้ออกมาใช้สิทธิต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ | The Thaiger กกต.รายงานผลการนับคะแนน ส.ส.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้ออกมาใช้สิทธิต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ | The Thaiger
ข่าว15 hours ago

กกต.รายงานผลการนับคะแนน ส.ส.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ มีผู้ออกมาใช้สิทธิต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้

กกต.รายงานผลการนับคะแนน ส.ส.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐยึดพื้นที่ได้ทั้งสองเขต มีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 71 ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 80 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต แบบแบ่งเขต อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 294,232 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่...

การบินไทย แจงกรณีบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ บัตรมาถึงทัน แต่เจ้าหน้าที่ไม่มารับ | The Thaiger การบินไทย แจงกรณีบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ บัตรมาถึงทัน แต่เจ้าหน้าที่ไม่มารับ | The Thaiger
เลือกตั้ง 6215 hours ago

การบินไทย แจงกรณีบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ บัตรมาถึงทัน แต่เจ้าหน้าที่ไม่มารับ

การบินไทย แจงกรณีบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ ถึงแล้วแต่ เจ้าหน้าที่ไม่มารับ จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.แถลงว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร จากประเทศนิวซีแลนด์ 1,500 ใบ ส่งมาไม่ทันเวลา (ตามกำหนดเดิมต้องมาถึง 23 มี.ค. โดยออกจากประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ 18 มี.ค.) อาจต้องถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งสำนักงานจะเสนอ...

น้องไม่ได้ตั้งใจ! ตูบจอมซน ปลดเกียร์ว่างทำรถไหล ชนเก๋งยุบ เจ้าของเครียดจ่ายค่าเสียหาย | The Thaiger น้องไม่ได้ตั้งใจ! ตูบจอมซน ปลดเกียร์ว่างทำรถไหล ชนเก๋งยุบ เจ้าของเครียดจ่ายค่าเสียหาย | The Thaiger
ข่าว16 hours ago

น้องไม่ได้ตั้งใจ! ตูบจอมซน ปลดเกียร์ว่างทำรถไหล ชนเก๋งยุบ เจ้าของเครียดจ่ายค่าเสียหาย

เหตุการณ์สุดซวยของนายประสิทธิ์ อายุ 62 ปี ชาว อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เขาขับรถกระบะนิสสันของเขาพร้อมสุนัขของเขาชื่อเจ้าหรั่งติดรถมาด้วย เมื่อมาถึงบริเวณสถานีขนส่งเขมราฐ อ.เขมราฐ เขาได้จอดแวะซื้อข้าวสารที่ร้านบริเวณนั้น โดยเข้าได้ดับเครื่องรถและเข้าเกียร์ไว้ เพื่อไม่ได้รถไหล แต่ไม่ได้ดึงเบรคมือไว้ เขาลงกระจกและทิ้งสุนัขของเขาไว้ในรถ ซึ่งอาจจะเพราะความซุกซนของเจ้าหรั่ง หรือเพราะความดวงซวยของชายคนนี้ เจ้าหรั่งดันไปปลดเกียร์ว่าง ทำให้รถไหลถอยหลัง ประจบเหมาะกับที่รถเก๋งซูซูกิ...

ชมคลิปวินาทีประกาศผลคะแนน กาเหมือนกันใบหนึ่งบัตรดี อีกใบเป็นบัตรเสีย? | The Thaiger ชมคลิปวินาทีประกาศผลคะแนน กาเหมือนกันใบหนึ่งบัตรดี อีกใบเป็นบัตรเสีย? | The Thaiger
เลือกตั้ง 6217 hours ago

ชมคลิปวินาทีประกาศผลคะแนน กาเหมือนกันใบหนึ่งบัตรดี อีกใบเป็นบัตรเสีย?

ชมคลิปวินาทีประกาศผลคะแนน กาเหมือนกันใบหนึ่งบัตรดี อีกใบเป็นบัตรเสีย? กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลที่เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง ของการนับคะแนนเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บริเวณเต็นท์โรงเรียนวัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยแขวง กรุงเทพมหานคร เมื่อมีบัตรเจ้าปัญหาที่ใบแรก กาพรรคอนาคตใหม่แต่ไม่กาช่องที่กำหนดไว้ให้ เจ้าหน้าที่นับคะแนนให้เป็นบัตรเสีย ทว่าต่อมา มีบัตรเลือกตั้งอีกใบที่กาตรงตัวเลขหน้าโลโก้พรรคแบบเดียวกับใบแรก แต่เจ้าหน้าที่กลับขานให้เป็นบัตรดี จึงนำสู่การทักท้วงและวิพากษ์วิจารณ์ ต่อมา...

Trending