Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าวภูเก็ต

‘ดีป้า’พาสื่อเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ

Kritsada Mueanhawong

Published

on

‘ดีป้า’พาสื่อเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ | The Thaiger

วันนี้ (11 ก.พ.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า โดยนายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาวุโสและรักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคเหนือ นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานและรักษาผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล และนายประชา อัครธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบนและรักษาการผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง นำสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional ในสำนักเขตพื้นที่สาขา โดยได้มีการเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD ซึ่งมีนายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร PKCD นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช กรรมการบริหาร PKCD และเจ้าหน้าที่นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของ PKCD

โดยเชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง สาขาภาคใต้ตอนบน สาขาภาคเหนือตอนบน และสาขาภาคอีสานตอนกลาง เพื่อร่วมฟังการบรรยายสรุปโครงการต่างๆ ของ depa ในส่วน 3 จังหวัด ที่เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการเริ่มต้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การจัดการเมือง การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล และการบริหารจัดการเมืองด้วย Big Data เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบ Smart City อย่างต่อเนื่อง'ดีป้า'พาสื่อเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ | News by The Thaiger

โดยเริ่มต้นที่เขตพื้นที่สาขาภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต มีการรับฟังการบรรยายโครงการ City Data Platform เพื่อพัฒนาเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบ Smart City Platform และ Open Data ซึ่งอาจทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบสมาร์ทซิตี้ อย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงข้อมูล นำมาวิเคราะห์และนำเสนอบริการข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ

จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ ที่มีการเติบโตทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด ทำให้มีสภาพสังคมเมืองหรือทำให้ปัญหาที่มีความหลากหลายและความซับซ้อน ซึ่งทำให้การบริหารจัดการเมืองในรูปแบบเดิม ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันท่วงที โดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต ระยะแรกมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถของเมืองจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การจัดการเมือง โดยวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ LoRaWan และ NB-IoT เป็นต้น นำเทคโนโลยีดิจิทัลในการตรวจวัดและการตรวจจับอัตโนมัติ เช่น IoT Sensors CCTV Analytics

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งที่ดำเนินโดยหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเกิดการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม ในการเริ่มต้นเพื่อบริหารจัดการเมืองด้วย Big Data เนื่องจากมี Data แบบ Near Realtime เพื่อนำข้อมูลในมิติต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมือง เสมือนเมืองสามารถรับรู้ถึงสถานะของเมืองอย่างเป็นปัจจุบัน โดยเชื่อมต่อข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ในทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ทางด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม'ดีป้า'พาสื่อเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต ประกาศความพร้อมขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ | News by The Thaiger

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีผลการดำเนินการ Phuket Smart City ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.Smart Economy มีการจัดตั้ง Phuket Smart City Innovation park เพื่อเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup ขึ้น พร้อมมาตรการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนับเหล่าผู้ประกอบการดิจิทัลรายใหม่ที่ต้องการประกอบธุรกิจจาก depa 2.Smart Tourism มีการดำเนินการ Public Free Wifi ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3.Smart Safety มีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อใช้ในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการป้องกันอาชญากรรมและการจราจรมีการนำระบบรถ Mobile Unit เคลื่อนที่มาใช้ในงานของตำรวจ 4.Smart Environment มีการนำระบบ IOT Environment Sensors มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5.Smart Education การให้ความรู้ และอบรมด้าน Digital แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นต้น

6.Smart Government มีการติดตั้ง Command Center เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้บริหารสามารถสั่งการแบบ Real Time ได้ ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV เข้ากับ Command Center จากสถานีตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการเชื่อมต่อระบบ Sensors ต่าง ๆ เข้ากับ Command Center ด้วย

7.Smart Healthcare ระบบรถฉุกเฉินปฏิบัติการด้านการแพทย์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูล Internet และ Application ได้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต ให้มีศักยภาพภาพต่อการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น นำมาสู่การส่งเสริมการดำเนินงานโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

กลับมาอีกขบวนการหากินกับการนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ

Kritsada Mueanhawong

Published

on

กลับมาอีกขบวนการหากินกับการนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ | The Thaiger

กลับมาอีกขบวนการหากินกับการนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพและเก็บเงินภาพละ 200-300 บาทที่หายไปสักปี 2 ปีเศษ ล่าสุดมีโพตส์ลงในโชเชียลดังภูเก็ตพบชายนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพที่ชายหาดกะตะ จ.ภูเก็ต

จากกรณที่ Nattakorn Ruengroj โพตส์ในกลุ่มโชเชียลดังชื่อเหตุด่วนเหตุร้าย ร่วมด้วยช่วยกัน ภูเก็ต ว่ารู้สึกแย่มาก 8 ชม.#ขายสัตว์ป่าคุ้มครอง#มีคลิปเป็นหลักฐาน ท่านใดเจอชายคนนี้ ตามหาดต่างๆในภูเก็ต ให้แจ้งตำรวจจับเลยนะครับ.. (ในคลิป เหตุเกิดหาดกะตะน้อย) ชายคนนี้เดินขาย “นางอาย” ให้นักท่องเที่ยวที่ภูเก็ต จนมีชาวต่างชาติทนไม่ไหว ออกมาตำหนิ…#มันยังไม่รู้สำนึก การกระทำนี้ทั้งผิดกฎหมาย และใจร้ายมากๆ เพราะนางอาย เป็นสัตว์หากินกลางคืน, การเอามันมาอยู่กลางแดด จะทรมานมาก, ขอบคุณ Angelina Bratukhina รู้สึกโมโห ตำรวจอยู่ไหน??!! ตอนนี้อยู่ที่หาด kata noy: คนถ่ายคลิปมากๆครับ

นางอายหรือลิงลม เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ห้ามมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรมอุทยานฯ ซึ่งปัจจุบันไม่มีการอนุญาตอีกต่อไปแล้ว, ผู้ใดฝ่าฝืน ทั้งเลี้ยง ทั้งขาย, อาจโดนติดคุก 4 ปี หรือปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีผู้แสดงคงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่เอานางอายมาทรมานและหากินแบบนี้เป็นการทรมานสัตว์ และมีความคิดเห็นว่าจับได้แล้วยังคะ. เคยเห็นบ่อยๆ,กว่าตำรวจจะมาเขาก็ไปถึงไหนแล้ว, คนเดิม,ดังแน่ บ่าวนี้กลับมาอีกขบวนการหากินกับการนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ | News by The Thaiger

ล่าสุดวันนี้(18 มี.ค.62) ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังผู้โพสต์ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์(ที่ 17 ม.ค.)ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.00 น.เศษ น้องฝรั่งได้ถ่ายคลิปนี้ได้ที่บริเวณชายหาดกะตะน้อย ต.กะรน องเมือง จ.ภูเก็ต ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้นำนางอายออกมาจากกระเป๋าสะพายและชักชวนให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพกับนางอายและคิดค่าถ่ายภาพละ 200 -300 บาทแล้วแต่จำนวนภาพที่ถ่าย และนักท่องเที่ยวทนไม่ไหวจึงตำหนิชายคนดังกล่าวจึงเดินหนีไป และได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยห้ามล่าสัตว์เขาพระแทว จ.ภูเก็ต เพื่อนให้ลงมาจับกุมแล้ว

ทางด้านนายปิยะวัฒน์ สุคนธ์ หน.หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จ.ภูเก็ต กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ววันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามจับกุมชายคนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่พบตัวเพราะเมื่อรับแจ้งจึ่งรีบเดินทางออกจากหน่วยที่ อ.ถลาง ไปเลยแต่ไม่พบตัว และทราบว่าชายคนดังกล่าวจะวนไปตามชายหาดต่างๆ ฉะนั้นหากผู้ประกอบการหรือประชาชนท่านใดพบเห็นทางที่ดีแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ เบอร์ 191 จะสามารถจับได้เร็วว่าเพราะตำรวจจะอยู่ในพื้นที่และมีสายตำรวจตลอดเวลา หรือแจ้งมาที่ตนได้ที่เบอร์ 089-8737749 และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมขบวนการนำนางอายมาโชว์และให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพอย่างหนักทั้งใน ซอยบางลา หาดป่าตอง หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จนขบวนการนี้หายไปพักหนึ่งประมาณ 2 ปีและพึ่งมาได้แจ้งในครั้งนี้แหละซึงเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าทำการจับกุมอยู่แต่ยังจับไม่ได้

Where is police??!! It's right now at Kata Noy beach

Posted by Angelina Bratukhina on Sunday, March 17, 2019

Continue Reading

ข่าว

หนุ่มเยอรมันขับขี่จยย.กลับที่พัก ในต.เชิงทะเล ถึงทางโค้งถนนลื่นเสียหลักล้มเสียชีวิต

Kritsada Mueanhawong

Published

on

หนุ่มเยอรมันขับขี่จยย.กลับที่พัก ในต.เชิงทะเล ถึงทางโค้งถนนลื่นเสียหลักล้มเสียชีวิต | The Thaiger

เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น.วันที่ 18 มีนาคม 2562 ร.ต.ท.โสภณัฐ นายาว รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ถลาง ได้รับแจ้งเหตุ รถจยย.เสียหลักล้ม มีผู้เสียชีวิต ถนนศรีสุนทร ม.7 บ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จึงประสานหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ หนุ่มเยอรมันขับขี่จยย.กลับที่พัก ในต.เชิงทะเล ถึงทางโค้งถนนลื่นเสียหลักล้มเสียชีวิต | News by The Thaiger
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณโค้งคอกหมู ถนนศรีสุนทร พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125 i สีดำ หมายเลขทะเบียน 1 กช 1859 ภูเก็ต สภาพล้มคว่ำอยู่ริมถนน ห่างไปประมาณ 5 เมตร พบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อภายหลังคือ นาย CARSTEN ELFRIED KOCH สัญชาติเยอรมัน บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือแต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่รพ.ถลาง ก่อนประสานสถานกงศุลและญาติผู้เสียชีวิตนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปหนุ่มเยอรมันขับขี่จยย.กลับที่พัก ในต.เชิงทะเล ถึงทางโค้งถนนลื่นเสียหลักล้มเสียชีวิต | News by The Thaiger

เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้น คาดว่าก่อนเกิดเหตุนาย CARSTEN ELFRIED KOCH ได้ขับรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมาตามถนนศรีสุนทรเพื่อกลับบ้านพักที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยความเร็ว เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งมีลักษณะเป็นทางโค้ง พื้นผิวถนนมีลักษณะเปียกลื่น มีน้ำขังบริเวณผิวถนน ทำให้นาย นาย CARSTEN ELFRIED KOCH ไม่สามารถควบคุมรถที่ขับขี่มาได้เสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

Continue Reading

ข่าว

บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงภูเก็ตคึกคัก ประชาชนมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง

Kritsada Mueanhawong

Published

on

บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงภูเก็ตคึกคัก ประชาชนมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง | The Thaiger

บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงเช้าที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง ผอ.กกต.ภูเก็ต คาดมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วันนี้ (17มี.ค.62) บรรยากาศบริเวณศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 35,085 คน เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีประชาชนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจากทั่วประเทศมารอเข้าแถวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ฯ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง, ลูกเสือ กกต., อาสาสมัคร อปพร.เทศบาลนครภูเก็ต, เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทางว่าที่ ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต และนายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 มาคอยอำนวยความสะดวก ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้าไปยังบริเวณเขตเลือกตั้ง บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงภูเก็ตคึกคัก ประชาชนมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง | News by The Thaiger บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงภูเก็ตคึกคัก ประชาชนมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง | News by The Thaiger
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เลือกตั้ง โดยมีทั้งการปิดป้ายประกาศรายชื่อของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัด, ป้ายประกาศรายชื่อของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, รวมทั้งยังมีการจุดอำนวยการเพื่อให้คำแนะนำผู้ที่มาใช้สิทธิภายในศาลกาลประชาคมถึง 2 จุด และยังมีจุดบริการอำนวยการกลางด้วย ขณะนี้การตรวจสอบรายชื่อจากระบบออนไลน์พบว่า ระบบล่มเป็นระยะๆ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาไปได้ ซึ่งภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อย เนื่องมาจากผู้สิทธิบางคนไม่ทราบเขตเลือกตั้งของตัวเอง
ส่วนของที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้หอประชุมโรงเรียนถลางพระนางสร้าง อ.ถลาง เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยในที่เลือกตั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน13,895 คน ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งมารอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเช่นกันบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงภูเก็ตคึกคัก ประชาชนมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง | News by The Thaiger บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงภูเก็ตคึกคัก ประชาชนมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง | News by The Thaiger บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าช่วงภูเก็ตคึกคัก ประชาชนมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง | News by The Thaiger
นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง รวมจำนวน 48,980 คน แบ่งเป็น ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 35,085 คน กับ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่โรงเรียนถลางพระนางสร้าง มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 13,895 คน ทั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 80% ของผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ แต่จากบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจนสามารถใช้สิทธิได้ทันตามเวลาที่กำหนด

Continue Reading

ล่าสุด

เปรมชัยได้ประกันตัว ห้ามออกนอกประเทศ – ทนายยื่นสู้ชั้นอุทธรณ์ | The Thaiger เปรมชัยได้ประกันตัว ห้ามออกนอกประเทศ – ทนายยื่นสู้ชั้นอุทธรณ์ | The Thaiger
ข่าว5 mins ago

เปรมชัยได้ประกันตัว ห้ามออกนอกประเทศ – ทนายยื่นสู้ชั้นอุทธรณ์

เปรมชัยได้ประกันตัว ห้ามออกนอกประเทศ – ทนายยื่นสู้ชั้นอุทธรณ์ เปรมชัย คดีเสือดำ – วันที่ 19 มี.ค. จากกรณีศาลจังหวัดทองผาภูมิ มีคำพิพากษาลงโทษนายเปรม ชัยกรรณสูตร และพวก รวม 4 คน โดยนายเปรมชัย ลงโทษจำคุก 16...

อุกอาจคนร้ายบุกยิง พ่อเจ้าของสปาและแม่บ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส ตร.เร่งล่าตัว คาดฝีมือพ่อบ้าน | The Thaiger อุกอาจคนร้ายบุกยิง พ่อเจ้าของสปาและแม่บ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส ตร.เร่งล่าตัว คาดฝีมือพ่อบ้าน | The Thaiger
ข่าว12 mins ago

อุกอาจคนร้ายบุกยิง พ่อเจ้าของสปาและแม่บ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส ตร.เร่งล่าตัว คาดฝีมือพ่อบ้าน

อุกอาจคนร้ายบุกยิง พ่อเจ้าของสปาและแม่บ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส ตร.เร่งล่าตัว คาดฝีมือพ่อบ้าน เมื่อเวลาประมาณ 10.40 น. วันนี้ (19มี.ค.)ร.ต.อ.รัตนชัย เสียงเสนาะ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกยิงในร้านสปาชื่อ Beauty Spa เลขที่ 97 / 349...

โชว์จบไม่สวย! แว๊นยกล้อเสียหลัก พุ่งชนคนรอรถเมล์ คนขับดับ เจ็บอีก 4 | The Thaiger โชว์จบไม่สวย! แว๊นยกล้อเสียหลัก พุ่งชนคนรอรถเมล์ คนขับดับ เจ็บอีก 4 | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

โชว์จบไม่สวย! แว๊นยกล้อเสียหลัก พุ่งชนคนรอรถเมล์ คนขับดับ เจ็บอีก 4

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนคนกำลังยืนรอรถเมล์ เหตุเกิดที่บริเวณแยกกรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. ที่เกิดเหตุพบรถฮอนด้า สกู๊ปปี้ ล้มอยู่บริเวณป้ายรถเมย์ ห่างไปเล็กน้อยพบศพ นายเอ (นามสมมุติ)อายุ 15 ปี ทำงานรับจ้างล้างแอร์กับพ่อ และใกล้กันยังมีผู้บาดเจ็บอีก 4 คน เป็ฯชาย 3 หญิง...

เปิดรายละเอียดคำพิพากษาคดีเสือดำ จำคุกเปรมชัย 16 เดือน ไม่รอลงอาญา-ผิดข้อหาใดบ้าง | The Thaiger เปิดรายละเอียดคำพิพากษาคดีเสือดำ จำคุกเปรมชัย 16 เดือน ไม่รอลงอาญา-ผิดข้อหาใดบ้าง | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

เปิดรายละเอียดคำพิพากษาคดีเสือดำ จำคุกเปรมชัย 16 เดือน ไม่รอลงอาญา-ผิดข้อหาใดบ้าง

เปิดรายละเอียดคำพิพากษาคดีเสือดำ จำคุกเปรมชัย 16 เดือน ไม่รอลงอาญา มีความผิดข้อหาใดบ้าง ศาลพิพากษาคดีเสือดำ เปรมชัย – จากกรณีที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีคำพิพากษา นายเปรมชัย กรรณสูตรประธานบริหารและกรรมการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และจำเลยอีก...

เก๋งแหกโค้ง ชนรั้วสวนหย่อม หนุ่มโรงงานกระเด็นนอกรถ กระแทกพื้น ดับ | The Thaiger เก๋งแหกโค้ง ชนรั้วสวนหย่อม หนุ่มโรงงานกระเด็นนอกรถ กระแทกพื้น ดับ | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

เก๋งแหกโค้ง ชนรั้วสวนหย่อม หนุ่มโรงงานกระเด็นนอกรถ กระแทกพื้น ดับ

อุบัติเหตุหนุ่มควบเก๋งพุ่งชนรั้วต่างระกับบนถนนราชพฤกษ์ โค้งตรงข้าม อบจ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบซากรถเก๋งยี่ห้อ โตโยต้า ยาริส สีเทา อยู่ในสภาพแถบด้านซ้ายพังยับเยิน กระจกหน้ามีรูขนาดใหญ่ ห่างออกไปพบร่างของคนขับ ซึ่งทราบภายหลังเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งใน อ.ลาดหลุมแก้ว สภาพศรีษะกระแทกพื้นและมีเลือดใหลออกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ยื้อชีวิตไว้ไม่ทัน ภาพ : ข่าวสด ผู้เห็นเหตุการณืเล่าว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงเบรกดังมาก และได้ยินเสียงชน เห็นคนขับกระเด็นออกมานอกตัวรถและตกกระแทกพื้น...

บึ้มบนเกาะ กลางทะเล สาหัส 2 คาดเป็นระเบิดของกลุ่มสัมปทานรังนก | The Thaiger บึ้มบนเกาะ กลางทะเล สาหัส 2 คาดเป็นระเบิดของกลุ่มสัมปทานรังนก | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

บึ้มบนเกาะ กลางทะเล สาหัส 2 คาดเป็นระเบิดของกลุ่มสัมปทานรังนก

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 มี.ค.62 ร.ต.ท.ณกรณ์ ชาติภัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ รับแจ้งมีคนถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บ กำลังถูกนำกลับมาจากเกาะหมาก ในพื้นที่ จ.พังงา โดยจะนำขึ้นที่ท่าเรือบ้านคลองกรวด หมู่ 6...

ด่วน! ศาลทองผาภูมิพิพากษาคดีเสือดำ เปรมชัย จำคุก 16 เดือน ไม่รอลงอาญา | The Thaiger ด่วน! ศาลทองผาภูมิพิพากษาคดีเสือดำ เปรมชัย จำคุก 16 เดือน ไม่รอลงอาญา | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

ด่วน! ศาลทองผาภูมิพิพากษาคดีเสือดำ เปรมชัย จำคุก 16 เดือน ไม่รอลงอาญา

ด่วน! ศาลทองผาภูมิพิพากษาคดีเสือดำ เปรมชัย จำคุก 16 เดือน ไม่รอลงอาญา ศาลพิพากษาคดีเสือดำ จำคุกเปรมชัย 16 เดือน – วันที่ 19 มี.ค. ที่ศาลจังหวัด ทองผาภูมิ นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ...

‘เปรมชัย’ เดินทางถึงศาลทองผาภูมิ เครียดฟังคำพิพากษาตัดสินคดีเสือดำ | The Thaiger ‘เปรมชัย’ เดินทางถึงศาลทองผาภูมิ เครียดฟังคำพิพากษาตัดสินคดีเสือดำ | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

‘เปรมชัย’ เดินทางถึงศาลทองผาภูมิ เครียดฟังคำพิพากษาตัดสินคดีเสือดำ

‘เปรมชัย’ เดินทางถึงศาลทองผาภูมิ เครียดฟังคำพิพากษาตัดสินคดีเสือดำ ศาลพิพากษาคดีเสือดำ – วันที่ 19 มี.ค. ที่ศาลจังหวัด ทองผาภูมิ นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) พร้อมนายวิฑูรย์ แย้มพลาย ทนายความ...

กลับมาอีกขบวนการหากินกับการนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ | The Thaiger กลับมาอีกขบวนการหากินกับการนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

กลับมาอีกขบวนการหากินกับการนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ

กลับมาอีกขบวนการหากินกับการนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพและเก็บเงินภาพละ 200-300 บาทที่หายไปสักปี 2 ปีเศษ ล่าสุดมีโพตส์ลงในโชเชียลดังภูเก็ตพบชายนำนางอายมาให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพที่ชายหาดกะตะ จ.ภูเก็ต จากกรณที่ Nattakorn Ruengroj โพตส์ในกลุ่มโชเชียลดังชื่อเหตุด่วนเหตุร้าย ร่วมด้วยช่วยกัน ภูเก็ต ว่ารู้สึกแย่มาก 8 ชม.#ขายสัตว์ป่าคุ้มครอง#มีคลิปเป็นหลักฐาน ท่านใดเจอชายคนนี้ ตามหาดต่างๆในภูเก็ต ให้แจ้งตำรวจจับเลยนะครับ.. (ในคลิป...

คนร้ายยิงรถรางเมืองยูเทร็กต์ เนเธอร์แลนด์ มีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย | The Thaiger คนร้ายยิงรถรางเมืองยูเทร็กต์ เนเธอร์แลนด์ มีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย | The Thaiger
ต่างประเทศ3 hours ago

คนร้ายยิงรถรางเมืองยูเทร็กต์ เนเธอร์แลนด์ มีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย

คนร้ายยิงรถรางเมืองยูเทร็กต์ เนเธอร์แลนด์ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 5 ราย ยิงรถรางเมืองยูเทร็กต์ เนเธอร์แลน – วันที่ 18 มี.ค. เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่เมืองยูเทร็กต์ ประเทศเนเธอแลนด์ เมื่อคนร้ายก่อเหตุยิงรถรางที่ จตุรัส 24 ตุลาคม...

หนุ่มเยอรมันขับขี่จยย.กลับที่พัก ในต.เชิงทะเล ถึงทางโค้งถนนลื่นเสียหลักล้มเสียชีวิต | The Thaiger หนุ่มเยอรมันขับขี่จยย.กลับที่พัก ในต.เชิงทะเล ถึงทางโค้งถนนลื่นเสียหลักล้มเสียชีวิต | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

หนุ่มเยอรมันขับขี่จยย.กลับที่พัก ในต.เชิงทะเล ถึงทางโค้งถนนลื่นเสียหลักล้มเสียชีวิต

เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น.วันที่ 18 มีนาคม 2562 ร.ต.ท.โสภณัฐ นายาว รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ถลาง ได้รับแจ้งเหตุ รถจยย.เสียหลักล้ม มีผู้เสียชีวิต ถนนศรีสุนทร ม.7 บ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จึงประสานหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ...

สาวแจ้งความถูก “เบน ชลาทิศ” ตบหน้า-ต่อยเบ้าตาบวมช้ำกลางร้านอาหาร | The Thaiger สาวแจ้งความถูก “เบน ชลาทิศ” ตบหน้า-ต่อยเบ้าตาบวมช้ำกลางร้านอาหาร | The Thaiger
ดารา4 hours ago

สาวแจ้งความถูก “เบน ชลาทิศ” ตบหน้า-ต่อยเบ้าตาบวมช้ำกลางร้านอาหาร

สาวแจ้งความถูก “เบน ชลาทิศ” ตบหน้า-ต่อยเบ้าตาบวมช้ำกลางร้านอาหาร เบน ชลาทิศ ต่อย -วันที่ 18 มี.ค. น.ส.สาวิตรี ว่องไว อายุ 24 ปี เดินทางเข้าแจ้งความที่สน.ทองหล่อ ว่าถูก เบน ชลาทิศ นักร้องเสียงทรงพลังซึ่งตนเป็นแฟนคลับ...

Trending