กองทัพเรือ ประสบความสำเร็จ ผลิตทุ่นระเบิดปราบเรือดำน้ำ (Mi9)

พังงา – กองทัพเรือ ประสบความสำเร็จ ในการผลิตทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน (Mi9) ผ่านการทดสอบในการฝึกภาคสนามภาคทะเล การฝึกกองทัพเรือประจำปี 2562

วันนี้ ( 7 เม.ย.) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ประกอบด้วย พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก นภดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท ไกรศรี เกสร รองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 บริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ พลเรือตรี เทวินทร์ ศิลปชัย ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

การฝึกในวันนี้ เริ่มด้วยการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(สอ.รฝ.)โดยหน่วยยิงกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ได้ทำการฝึกยิงเป้าอากาศยาน หน่วยยิงกองพันรักษาฝั่งที่ 11 ฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ และ หน่วยยิงกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 และ กองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพลนาวิกโยธิน ได้ทำการยิงอาวุธปล่อยประทับบ่าแบบ QW – 18 ตามลำดับ

จากนั้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ฝึกการวางและทดสอบกลไกการทำงานโดยอัตโนมัติของทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน(Mi9) จำนวน 2 ลูก และเข้าสู่การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก พร้อมส่งกำลังรบยกพลขึ้นบกขึ้นสู่ฝั่งเพื่อคลี่คลาย สถานการณ์ความขัดแย้งบนบกตามลำดับ ตามแนวคิดจากทะเลสู่ฝั่ง (From The Sea)

โดยผลการฝึกทดสอบต่าง ๆ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทุกลำดับการฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ่นระเบิด MI9 ที่กองทัพเรือ ทำการวิจัย และ ผลิตได้เอง สามารถทำงานจุดระเบิดต่อเป้าแปลกปลอมใต้น้ำ/ผิวน้ำที่ลักลอบผ่านเข้าในสนามทุ่นระเบิดได้โดยอัตโนมัติ กลไกการจุดระเบิดทำงานได้อย่างสมบูรณ์ จึงนับว่าได้ผ่านการทดสอบอีกครั้งนับจากประสบความสำเร็จอย่างดีในการทดสอบที่ฝั่งอ่าวไทยในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กองทัพเรือ มีอาวุธที่มีอานุภาพสูงสำหรับการป้องกันประเทศทางทะเล ที่ผลิตได้เอง ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติ นำมาซึ่งความมั่นใจและภาคภูมิใจของกองทัพเรือ

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์

การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยการฝึกในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ของกองทัพเรือ และทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1) เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร 2) เพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลัง และการอำนวยการยุทธ์ ตามคำสั่งยุทธการที่ใช้ในการฝึก ในสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงระดับสูง 3) เพื่อทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือนี้ ตามวงรอบการฝึก 2 ปี โดยใช้สถานการณ์ฝึกต่อเนื่อง ซึ่งในปีแรก (2561) ได้ทำการฝึกสถานการณ์ในภาวะปกติจนถึงภาวะความขัดแย้งระดับต่ำหรือขั้นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติเรียบร้อยไปแล้ว และการฝึกในปีนี้ได้ทำการฝึกสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงความขัดแย้งระดับสูง ทำการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ ด้วยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยทำการฝึกโดยใช้สถานการณ์ฝึกเดียวกัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

ขั้นการฝึกที่สำคัญในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1. การฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การฝึกทดสอบการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร และทดสอบการอำนวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการการฝึก โดยได้ทำการฝึก ระหว่างวันที่ 11 – 28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 2. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ ด้วยการสนธิกำลังระหว่างหน่วยทำการฝึก โดยใช้สถานการณ์ฝึกเดียวกัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ และที่สำคัญจะได้มีการบูรณาการการฝึกร่วมกับกำลังของกองทัพบกและกองทัพอากาศด้วย ทำการฝึกระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 17เมษายน และระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ทั้งด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ดังนี้ 2.1 การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือและอากาศยานของกองทัพอากาศ ในพื้นที่บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2562 2.2 การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A ในวันที่ 5 เมษายน 2562 2.3 การฝึกวางและจุดทุ่นระเบิดปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน และการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในวันที่ 7 เมษายน 2562

2.4 การฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ซึ่งจะมีการฝึกปฏิบัติการร่วมของกองกำลังนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำลังของกองทัพบก และกำลังของกองทัพอากาศ บริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562

การนี้ กองทัพเรือได้จัดกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ อาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญเข้าร่วมการฝึกในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงสงขลา เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงล่องลม เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงถลาง เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงท่าดินแดง เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือหลวงมันใน อากาศนาวี ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก กำลังรบจากกองทัพบกและอากาศยานจากกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ การฝึกกองทัพเรือ ถือเป็นนโยบาย ที่ผู้บัญชาการทหารเรือให้ความสำคัญ เพื่อให้กำลังพลทุกระดับ และทุกหน่วยรบ มีความพร้อมสูงสุด ให้กองทัพเรือสามารถ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติจนถึงสถานการณ์วิกฤตขั้นสูงสุด ส่งผลให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือมีความพร้อมและมีขีดความสามารถไม่ยิ่งหย่อนกว่าชาติใดในภูมิภาค นำไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ กองทัพเรือที่ว่า “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชนและสังคม “เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

Kritsada Mueanhawong

Collecting the daily news around Phuket for many years. One of the island's most accurate and timely news-gatherers.

Share
Published by
Kritsada Mueanhawong

Recent News

สู้เต็มที่แล้ว ไทยพ่ายจ่าฝูงตุรกี 3-0 เซต “วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2019”

สู้เต็มที่แล้ว ไทยพ่ายจ่าฝูงตุรกี 3-0 เซต "วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2019" ข่าววอลเลย์บอล ผลวอลเลย์บอลไทย-ตุรกี VNL : วันที่ 6 มิถุนายน ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามอินดอร์ สเตเดี่ยม หัวหมากนัดสุดท้ายของสนามที่ 3 พบทีมชาติตุรกี…

11 hours ago

Helicopters high over Halong Bay, Vietnam

Your visit to Vietnam's Halong Bay, a cruising Mecca for half a century, can now be enjoyed from above. The Northern Vietnam…

11 hours ago

โปสเตอร์แรก Wonder Woman 1984 ในชุดเกราะทองและสีสันฉูดฉาด กำหนดฉายกลาง 2020

หลังจากที่มีข่าวการเริ่มการถ่ายทำตั้งแต่ช่วงกลางปี 2018 ที่ผ่านในที่สุดเราก็ได้เห็นใบปิดแรกอย่างเป็นทางการของ Wonder Woman 1984 จากทวิตเตอร์ส่วนตัวของผู้กำกับ Patty Jenkins ซึ่งเป็นภาพ Gal Galdot ยืนตระหง่านในชุดเกราะสีทอง พร้อมบอดี้สูทแบบเต็มตัว ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดอยู่ด้านใน พร้อมฉากหลังหลากสีสันที่จัดเรียงกันเป็นรูปตัวอักษร W พร้อมวันที่ระบุ June 5,…

14 hours ago

ตารางแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก สนามกลุ่มไทย 4-6 มิ.ย. -ลิงก์ถ่ายทอดสด

ตารางแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก สนามกลุ่มไทย 4-6 มิ.ย. -ลิงก์ถ่ายทอดสด : ข่าววอลเลย์บอล   VNL 2019 - ตารางเวลาถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2019  (FIVB Volleyball Nations League…

14 hours ago

Extra doses of MMR vaccine approved to help eliminate measles in Thailand

The National Health Security Office has approved 100,000 additional doses of MMR (measles, mumps, rubella) vaccine to help reduce, and…

14 hours ago

แต่งแล้ว! ‘รัศมีแข’ จูงมือแฟนหนุ่มสวีเดน วิวาห์สุดโรแมนติก

วานนี้ (5 มิ.ย.) นักแสดงมากอารมณ์ขันอย่าง รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ได้เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่ม ‘โจนาส’ ชาวสวีเดนแล้วหลังคบหาดูใจมานานถึง 12 ปี โดยมีเพื่อนๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก อาทิ บอย พิษณุ,ต้นหอม ศกุนตลา,จียอน ,ฮั่น อิสริยะ,น้ำชา ชีรณัฐ,ดีเจดาด้า…

14 hours ago