Connect with us

ข่าว

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะสิมิลัน

Kritsada Mueanhawong

Published

 on

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะสิมิลัน | The Thaiger

วันนี้ (6 ก.พ.) นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับได้”โดยมีดร.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายดำริ จิตต์ใจฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการ พร้อมทั้งตัวนายสุพจน์ เพริดพริ้งผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตัวแทนผู้ประกอบกิจการในอุทยานแห่งชาติเข้าร่วมในงาน เพื่อระดมความเห็นและร่วมอภิปรายถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวทางทะเลให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับได้ ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะสิมิลัน | News by The Thaiger

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาจากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลเริ่มเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งอุทยานแห่งชาติหลายแห่งโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางทะเลกำลังประสบปัญหาจากความแออัดของนักท่องเที่ยว ปัญหาคราบน้ำมันจากเรือโดยสาร ปัญหาการจัดการขยะ หรือแม้กระทั่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยากต่อการฟื้นฟูในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันหาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้การจัดประชุมเรื่อง “การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับได้” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรและผู้ประกอบการให้เข้าใจสถานการณ์การท่องเที่ยวที่แท้จริงและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายทรงธรรม กล่าวว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องมีการดำเนินการไปควบคู่กับการจัดให้มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทันต่อการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วในขั้นต้นมุ่งเน้นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึ่งบางแห่งมีผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าว ยังหวังให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับแผนปฎิรูปอุทยานแห่งชาติ 20ปี ที่เน้นการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะสิมิลัน | News by The Thaiger

นายทรงธรรม ยังกล่าวถึง มาตรการในการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกาะสิมิลัน จ.พังงา ว่า หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้น ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจพื้นที่ ทำให้ทราบว่านักท่องเที่ยวล้นบางช่วงเวลาเท่านั้น คือ ในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น.ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปพักผ่อนและรับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ ส่วนช่วงเวลาอื่นๆ นักท่องเที่ยวจะเข้ามาตามปกติทั่วไปวันละประมาณ 2,000 – 3,000 คน โดยกรมอุทยานฯได้วางมาตรการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไว้แล้ว และกำลังจะดำเนินการในเร็วๆนี้ เริ่มตั้งแต่มาตรการในการกระจายนักท่องเที่ยวจากเกาะจากเกาะ 4 และเกาะ 8 ไปยังเกาะอื่นในหมู่เกาะสิมิลัน เช่น เกาะงวงช้าง เป็นต้น โดยการติดตั้งท่าเรือลอยน้ำ เพื่อไม่ได้ส่งผลกระทบกับปะการัง ร่วมไปถึงการลงทุนสร้างศูนย์ลอยน้ำที่บริเวณหน้าเกาะสิมิลัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวพักรอบนศูนย์บริการลอยน้ำในช่วงที่นักท่องเที่ยวเต็มเกาะ โดยจะดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จะดำเนินการในบริเวณเกาะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น ที่เกาะสิมิลัน เกาะพีพี และอ่าวพังงา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ รวมไปถึงการกำหนดโควตานักท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาในการขึ้นเกาะ

สุดท้ายหากพิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพยากรทางทะเลได้รับความเสียหายจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป อาจจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นเกาะ รวมไปถึงการเพิ่มค่าธรรมเนียมในการขึ้นเกาะ เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลต่อไป ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินั้น ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาก โดยได้มอบนโยบายในเรื่องการจัดรถตู้ชีพ จัดซื้อเรือกู้ภัย ร่วมมือกับทางแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยาน และหากมีการบาดเจ็บสาหัส สามารถเรียกได้ที่หมายเลข 1669 นอกจากนี้ทางกรมอุทยานฯจะนำระบบการขายตั๋วเข้าอุทยานในลักษณะของ E-Ticket ในทุกอุทยานแต่ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ จะเริ่มทางทะเลที่เกาะสิมิลัน เกาะพีพี อ่าวพังงา เพื่อแก้ปัญหาความไม่โปร่งใส ขณะที่การประชุมดังกล่าว ยังมีการร่วมอภิปรายในหัวข้อสถานการท่องเที่ยวในฝั่งอันดามัน ตัวอย่างและทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับได้ โดยมีนายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ดร.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายดำริ จิตต์ใจฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการ พร้อมทั้งตัวแทนผู้ประกอบกิจการในอุทยานแห่งชาติ ร่วมเสวนา อีกทั้งการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานแห่งชาติทางทะเล ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติ มาร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็น ก่อนที่จะมีการสรุปผลการประชุมเพื่อนำผลการศึกษาฯมาวางกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้

Aindravudh

Published

on

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้ | The Thaiger

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้

พุทธะอิสระ – หลังจากกรณีศาลพิพากษา จำคุก นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตหลวงปู่พุทธะอิสระ ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร หน่วงเหนี่ยวกักขังฯ 3 ปี จำเลยรับสารภาพ ศาลลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน ต่อมาได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมานั้น

คืบหน้าล่าสุดผู้ใช้บุ๊ก ‘คนหล่อ คนดีด้วย’ หนึ่งในศิษยานุศิษย์อดีตพุทธะอิสระ ได้โพสต์ว่า ‘หลวงปู่พุทธะอิสระ จะครองผ้าเหลืองใหม่ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน’ ซึ่งเมื่อข่าวแพร่ไป ได้มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือพุทธะอิสระ เข้ามาอุนโมทนาบุญจำนวนมาก

#หลวงปู่พุทธะอิสระ จะครองผ้าเหลืองใหม่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 🙏#จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน🙏

Posted by Bancha Waisang on Sunday, October 13, 2019

ภาพจาก: หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม

Aindravudh

Published

on

ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม | The Thaiger

ย้าย ‘พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร’ รองอธิบดี DSI มือปราบคดีบิลลี่ พอละจี นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม

พ.ต.ท.กรวัชร์ – เมื่อวันที่ 15 ต.ค. มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม 4 ราย หนึ่งในนั้น คือ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

The Reporters รายงานว่า การย้ายตำแหน่งของ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร เนื่องจากเจ้าตัวได้สมัครตำแหน่งนี้เองในก่อนหน้านี้ (การย้ายตำแหน่งดังกล่าวเป็นการขยับเลื่อนขั้นจาก C9 เป็น C10)

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เสนอเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต่อคณะรัฐมนตีจนมีมติดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่การโยกย้ายตำแหน่งของ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ในความสนใจของประชาชนเนื่องจาก พ.ต.ท.กรวัชร์ เป็นหัวเรือสำคัญในการดำเนินการเรื่องคดีฆาตกรรมบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งถูกพบว่าถูกฆาตกรรม กระดูกใส่ถังทิ้งใต้สะพานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งคดีมีความคืบหน้าเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากบิลลี่หายไปตั้งแต่ปี 2557

ภาพจาก: กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ

Aindravudh

Published

on

4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ | The Thaiger
ภาพจาก: ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบงก์ชาติชี้แจง 4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้ | The Thaiger สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้ | The Thaiger
ข่าวการเมือง10 mins ago

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้ พุทธะอิสระ – หลังจากกรณีศาลพิพากษา จำคุก นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตหลวงปู่พุทธะอิสระ ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร หน่วงเหนี่ยวกักขังฯ 3 ปี จำเลยรับสารภาพ ศาลลดโทษกึ่งหนึ่ง...

ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์ถึงซอลลี่ หยุดเสียดสีบนโลกโซเชียลได้แล้ว | The Thaiger ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์ถึงซอลลี่ หยุดเสียดสีบนโลกโซเชียลได้แล้ว | The Thaiger
K-Pop20 mins ago

ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์ถึงซอลลี่ หยุดเสียดสีบนโลกโซเชียลได้แล้ว

ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์ถึงซอลลี่ หยุดเสียดสีบนโลกโซเชียลได้แล้ว : ข่าวบันเทิง จากกรณีการเสียชีวิตของซอลลี่ อดีตสมาชิกวง f(x) ที่จบชีวิตลงในบ้านพักของตัวเอง ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการที่เธอถูกโลกโซเชียลโจมตีอย่างหนัก และทำให้เป็นโรคซึมเศร้า แต่ไม่ได้ไปรักษา จึงทำให้หลายๆ คนเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น ทางขวัญ พิมพ์อัปสร เทียมเศวต ผู้จัดละครโทรทัศน์ชื่อดัง ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวเช่นกัน...

ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม | The Thaiger ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม | The Thaiger
ข่าว28 mins ago

ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม

ย้าย ‘พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร’ รองอธิบดี DSI มือปราบคดีบิลลี่ พอละจี นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.กรวัชร์ – เมื่อวันที่ 15 ต.ค. มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม 4 ราย หนึ่งในนั้น คือ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร...

โค้งสุดท้าย เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 62 มาแล้ว | The Thaiger โค้งสุดท้าย เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 62 มาแล้ว | The Thaiger
ตรวจหวย38 mins ago

โค้งสุดท้าย เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 62 มาแล้ว

เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 62 มาแล้ว ไม่ปล่อยให้แฟนๆ เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย คอยนาน ล่าสุดนักร้องดัง มนต์สิทธิ์ก็ปล่อยภาพกำลังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 ตุลาคม 2562 มาให้แฟน ๆ ซื้อตาม พร้อมเผยเลขเด็ดแบบเต็ม...

ตำรวจยื่นขอชันสูตรร่างซอลลี่ | The Thaiger ตำรวจยื่นขอชันสูตรร่างซอลลี่ | The Thaiger
K-Pop39 mins ago

ตำรวจยื่นขอชันสูตรร่างซอลลี่

ตำรวจยื่นขอชันสูตรร่างซอลลี่ : ข่าว k-pop วันที่ 15 ตุลาคม มีรายงานจากสถานีตำรวจย่านซองนัม เขตซูจองว่าทางตำรวจต้องการที่จะทำการชันสูตรศพ นักร้องและนักแสดงสาวซอลลี่ อดีตสมาชิกวง f(x) ที่จบชีวิตตัวเองในบ้านพัก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา หากทางครอบครัวยินยอม ทางตำรวจกล่าวว่า เรายังไม่ได้รับการยินยอมจากทางครอบครัวของซอลลี่ แต่เราได้ยื่นขอหมายอนุญาต...

4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ | The Thaiger 4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ | The Thaiger
ข่าว42 mins ago

4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ

แบงก์ชาติชี้แจง 4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี...

จับ 2 ซ่อง เปิดคาราโอเกะบังหน้า บังคับสาวค้ากามมาราธอน | The Thaiger จับ 2 ซ่อง เปิดคาราโอเกะบังหน้า บังคับสาวค้ากามมาราธอน | The Thaiger
สื่อไทย2 hours ago

จับ 2 ซ่อง เปิดคาราโอเกะบังหน้า บังคับสาวค้ากามมาราธอน

วานนี้ (15 ต.ค.) เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน ได้ระบุว่า เมื่อค่ำของวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบและจับกุมร้าน ชิล ชิล คาราโอเกะ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3064 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ร้านจิตตราคาราโอเกะ...

เตรียมตำรวจหมื่นนาย ดูแล ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 | The Thaiger เตรียมตำรวจหมื่นนาย ดูแล ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

เตรียมตำรวจหมื่นนาย ดูแล ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35

วานนี้ (15 ต.ค.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ได้เผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยและการจราจร ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 31 ต.ค – 4 พ.ย. นี้  ...

ชายต้องสงสัย ทิ้งถังดับเพลิงหน้าช่อง 5 ที่แท้เป็นชายเร่ร่อน บอกเห็นสวยเลยหยิบมา | The Thaiger ชายต้องสงสัย ทิ้งถังดับเพลิงหน้าช่อง 5 ที่แท้เป็นชายเร่ร่อน บอกเห็นสวยเลยหยิบมา | The Thaiger
ข่าว10 hours ago

ชายต้องสงสัย ทิ้งถังดับเพลิงหน้าช่อง 5 ที่แท้เป็นชายเร่ร่อน บอกเห็นสวยเลยหยิบมา

จากกรณีที่มีการพบวัตถุต้องสงสัยหน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ที่ต่อมาตรวจสอบพบเป็นเพียงถังดับเพลิง และพบว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายสองคนไว้ได้ โดยชายหนึ่งในนั้นเป็นผู้ทิ้งถังดังกล่าวลงที่พุ่มไม้ ล่าสุด วานนี้ (15 ต.ค.) ตำรวจสามารถระบุตัวและควบคุมตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวนได้แล้ว   โดยหลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ก็ทราบว่า ชายรายดงักล่าวคือ ทองกร อายุ 47 ปี และจากการแกะรอยก็สามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม....

เร่งไล่ล่า 2 หนุ่มใหญ่ ทิ้งวัตถุต้องสงสัยป่วนกรุง | The Thaiger เร่งไล่ล่า 2 หนุ่มใหญ่ ทิ้งวัตถุต้องสงสัยป่วนกรุง | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

เร่งไล่ล่า 2 หนุ่มใหญ่ ทิ้งวัตถุต้องสงสัยป่วนกรุง

วันนี้ (15 ต.ค.) พ.ต.อ.ต่อเกียรติ พรหมบุตร ผกก.สน.ดินแดง ได้เผยถึงความคืบหน้ากรณีพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณพุ่มไม้ริมฟุตปาธ หน้า สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อช่วง 08.00 น. ที่ผ่านมาว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วและวัตถุดังกล่าวไม่ใช้ระเบิด   วัตถุต้องสงสัยชิ้นนี้เป็นเพียงดับเพลิงขนาดประมาณ 1 ฟุต และเจ้าหน้าที่ได้เก็บออกจากจุดดังกล่าวแล้ว...

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับยาบ้า-ยาเค-ยาอี-เฮโรอีน ล็อตยักษ์ | The Thaiger ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับยาบ้า-ยาเค-ยาอี-เฮโรอีน ล็อตยักษ์ | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับยาบ้า-ยาเค-ยาอี-เฮโรอีน ล็อตยักษ์

วันนี้ (15 ต.ค.) ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้แถลงการณ์จับกุมยาเสพติดจำนวนมากซึ่งประกอบด้วย 4 คดี ที่มีทั้งยาบ้า เค ยาอี และเอโรอีน รวมมีผู้ต้องหา 4 คน   คดีแรกผู้ต้องหาคือ นายสิรวุฒิหรือชัย หาญสกุลหงส์ อายุ 36 ปี...

เหยียดผิวก็โดน ! สื่อรายงาน แฟนบอลอังกฤษ เสียชีวิตก่อนเกมดวล บัลแกเรีย | The Thaiger เหยียดผิวก็โดน ! สื่อรายงาน แฟนบอลอังกฤษ เสียชีวิตก่อนเกมดวล บัลแกเรีย | The Thaiger
ฟุตบอล12 hours ago

เหยียดผิวก็โดน ! สื่อรายงาน แฟนบอลอังกฤษ เสียชีวิตก่อนเกมดวล บัลแกเรีย

แฟนบอล สิงโตคำราม ทีมชาติอังกฤษ ถูกพบหมดสติกลางกรุงโซเฟีย ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลในขณะก่อนเกมกับบัลแกเรีย ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเกมดังกล่าวแข้งทรีไลอ้อนโดนเหยียดผิวระหว่างเกมด้วย ตามรายงานจากสื่อดังอย่าง โกล ดอท คอม ระบุว่าพบ แฟนบอลทีมชาติอังกฤษ เพศชายอายุ 32 ปี ถูกพบนอนหมดสติกลางเมืองหลวงของบัลแกเรีย ที่ กรุงโซเฟีย และนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา “วันอังคารที่...

Trending