คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย