Connect with us

ข่าวประเทศไทย

ศบศ. จ่อเสนอครม. อนุมัติ คนละครึ่ง เฟส 2 โควต้า 5 ล้านคน

Aindravudh

Published 

 on 

ศบศ. จ่อเสนอครม. อนุมัติ คนละครึ่ง เฟส 2 โควต้า 5 ล้านคน | The Thaiger
  • follow us in feedly

ศบศ. จ่อเสนอครม. อนุมัติ คนละครึ่ง เฟส 2 โควต้า 5 ล้านคน

หลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงผลการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6/2563 ดังนี้

ทั้งนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบ ว่า มาตรการคนละครึ่ง ระยะที่สอง โดยจะมีรูปแบบเช่นเดียวกับระยะแรก คือ ภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยมาตรการ ระยะที่สอง จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ

1. เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 5 ล้านคน ระยะเวลาการใช้เงินตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท

2. เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่ง อีกคนละ 500 บาท และจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่หนึ่งออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกู้ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติหลักการเห็นชอบต่อไป

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2564

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังเผยว่า ศบศ. เห็นชอบปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ดังนี้

(1) ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพักจากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน (Room night) ต่อ 1 สิทธิ เพิ่มเป็น 15 คืน (Room night) ต่อ 1 สิทธิ

(2) เพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการจากเดิม 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน

ทั้งนี้ จำนวนห้องที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-voucher แต่ไม่อุดหนุนเรื่องค่าเครื่องบิน

(3) ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการถึง 30 เมษายน 2564

(4) ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00 – 21.00 น. เป็นเวลา 06.00 – 24.00 น.

(5) เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ ธุรกิจโรงแรม แต่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและพยุงการจ้างงาน

(6) อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (E-Voucher) ได้ ประกอบด้วย ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพหรือธุรกิจการขนส่งภาคท่องเที่ยว

(7) ปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากเดิมรัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 สิทธิ เฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องการภาคการท่องเที่ยวต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย และ

(8) กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

พร้อมปรับปรุงโครงการกำลังใจ ดังนี้

(1) เปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติมโดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการ

(2) บริษัทนำเที่ยวที่กรอกรายการนำเที่ยวไม่ครบ 15 รายการ สามารถกรอกเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ หากกรอกครบ 15 รายการแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทนำเที่ยวลงทะเบียน และ

(3) ระยะเวลาที่จะเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกรายการนำเที่ยวภายใน 15 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เงื่อนไขโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป และต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเฉพาะวันธรรมดา (เข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องมีราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 12,500 บาทต่อคน/โปรแกรม และระยะเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่าย ไม่เกิน ร้อยละ 40 และไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถใช้สิทธิในโครงการนี้ได้เช่นกัน แต่จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับเงื่อนไขของบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากต้องการช่วยเหลือบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างแท้จริง

โดยบริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านโครงการได้ไม่เกิน 3,000 ราย มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป้าหมายคาดว่าจะมีกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวจำนวน 1 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเดิมภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โอกาสนี้ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความเดือดร้อนจากภาคเอกชน นายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะที่ปรึกษาประสานงานร่วมกับภาคเอกชน สภาหอการค้าที่จังหวัดภูเก็ต และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น อาทิ

การส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ดึงดูดให้มีการท่องเที่ยวในวันธรรมดา การกระตุ้นเรื่องตั๋วเครื่องบิน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีท่องเที่ยวทางรถยนต์ รสบัส และมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน รวมถึงมาตรการระยะสั้นสำหรับตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการ Ease of traveling หรือการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการคัดกรองโรคที่รัดกุม พร้อมขอให้ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จัดประชุม สัมมนา ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมหารือกระบวนการขั้นตอนวีซ่าประเภทต่าง ๆ ให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางกลับมาประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นชาวไทย หรือมีที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ เลขา สศช. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการต่างๆ ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน โดยผู้ว่า ททท. ย้ำว่า ทุกกรณีสามารถ

ที่มา: รัฐบาลไทย

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.

Never miss out on future posts by following The Thaiger.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวประเทศไทย

คนละครึ่งเฟส 2 สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนวันนี้ 6 โมงเช้า

Aindravudh

Published

on

คนละครึ่งเฟส 2 สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียนวันนี้ 6 โมงเช้า | The Thaiger

สรุป คนละครึ่งเฟส 2 ทุกเรื่องที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียน วันนี้ 16 ธ.ค. 2563 6 โมงเช้า 5 ล้านสิทธิ์ รับ 3,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 2 ล่าสุด วันพรุ่งนี้ 16 ธ.ค. 63 จะมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าสิทธิ์จะหมด

โดยคนละครึ่งเฟส 2 ทางโครงการให้สิทธิ์เพิ่มอีก 5 ล้านคน โดยเงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีบัตรประจำตัวประชาชน

3.ไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถูกตัดสิทธิ์คนละครึ่งลงทะเบียนใหม่ได้ไหม

มีคำถามว่าถูกตัดสิทธิ์คนละครึ่งเฟสแรก ลงทะเบียนใหม่รอบ 2 ได้ไหม นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้

ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมสามารถกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียนยังไง

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

กรอกข้อมูลชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

2.รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน

3.ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

เมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่งเฟส 2 ได้เงินเท่าไหร่

ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 2 จะได้เงินร่วมจ่ายจากรัฐร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์เฟสแรกแล้ว จะได้เงินเพิ่ม 500 บาท โดยกดปุ่มยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตัง ซึ่งจะขึ้นข้อความว่า

“ท่านได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 2 มูลค่า 500 บาท และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564”

ปุ่มกดยืนยันสิทธิดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุ

คนละครึ่งเฟส 2 ใช้ได้วันไหน

สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนผ่านและได้รับการยืนยันสิทธิ โดยจะต้องเติมเงินเข้า G-wallet ก่อนเพื่อจ่ายเงินผ่านแอป ใช้ได้ระหว่างเวลา 6 โมงเช้า ถึง 5 ทุ่มของแต่ละวัน

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่ 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตรการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนไม่ให้ซ้ำซ้อนลักลั่นกัน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 9.7 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9,537,093 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 43,330.80 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 22,156.50 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 21,174.3 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ

คนละครึ่งเฟส 2 : วิธีลงทะเบียนพรุ่งนี้ รับ 3,500 บาท ได้สิทธิเฟสแรกกดรับ 500 บาท | ข่าวโดย Tadoo

ภาพจาก: Facebook สถานทีข่าวกระทรวงการคลัง

อ้างอิงจาก : Tadoo.co

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.

Never miss out on future posts by following The Thaiger.

Continue Reading

ข่าวประเทศไทย

หวยฮานอย 15 12 63 ตรวจหวยฮานอย 15 ธ.ค. 63

Aindravudh

Published

on

หวยฮานอย 15 12 63 ตรวจหวยฮานอย 15 ธ.ค. 63 | The Thaiger

หวยฮานอย 15 12 63 ตรวจหวยฮานอย 15 ธ.ค. 63 ออกอะไร

ผลหวยฮานอยปกติ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เลข 5 ตัว รางวัลที่พิเศษ61681
4 ตัว1681
3 ตัว681
2 ตัวท้าย81
2 ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่ง8876

เลขเด็ด 16/12/63 ทะเบียนรถนายกไปนครศรีธรรมราช ลุยช่วยน้ำท่วม

เลขเด็ด 16/12/63 มนต์สิทธิ์ คำสร้อย คอหวยแห่จดซื้อลอตเตอรี่

สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี – เลขเด็ด 16/12/63

 

ดูผลหวยฮานอยย้อนหลัง

แท็กหวยฮานอย,

ตรวจสลาก,

ตรวจสลากกินแบ่ง 15/12/63,

ตรวจสลากกินแบ่ง เลขฮานอย,

ตรวจหวย,

ตรวจหวย 15/12/63,

ตรวจหวยฮานอย 15/12/63,

ตรวจหวยฮานอยย้อนหลัง,

ตรวจหวยฮานอยวันนี้,

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 15 12 2563,

หยฮานอย 15/12/63,

หวยฮานอย,

หวยฮานอย 15 12 63,

หวยฮานอย 15 ธันวาคม 2563,

หวยฮานอยวันนี้,

หวยฮานอยวันนี้ออก,

หวยฮานอยวันนี้ออกอะไร,

หวยฮานอยสด,

หวยฮานอยออกกี่โมง,

หวยฮานอยออกอีกทีวันไหน,

หวยฮานอยแม่นๆ,

หหวยฮานอย 15 12 63,

หวยฮานอย 15 ธันวา 63,

หวยฮานอย 15 ธ.ค.. 63,

ถ่ายทอดสดหวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอยล่าสุด

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.

Never miss out on future posts by following The Thaiger.

Continue Reading

ข่าวประเทศไทย

เส้นทางคนโสด : วิธีลงทะเบียน ทริปแซ่บจาก ททท. เที่ยวเกาะภูเก็ต

Aindravudh

Published

on

เส้นทางคนโสด : วิธีลงทะเบียน ทริปแซ่บจาก ททท. เที่ยวเกาะภูเก็ต | The Thaiger

เส้นทางคนโสด : วิธีลงทะเบียนทริปแซ่บจาก ททท. เที่ยวเกาะภูเก็ต ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา นั่งรถไฟไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ Sneak out tinder และ thai smile จัดกิจกรรมสุดน่าสนใจภายใต้โครงการ เส้นทางคนโสด Single Journey #อย่าล้อเล่นกับความเหงา

เปิด 3 ทริป 3 สถานที่สุดยูนีค เพื่อให้คนโสดได้ท่องเที่ยวและพบปะเพื่อนใหม่ ตามสไตล์ที่เป็นตัวเอง

ประเดิมทริปแรก 20 ธันวาคม 2563 ล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกิจกรรม ไหว้พระ 9 วัด และดินเนอร์บนเรือ เหมาะมากสำหรับสายบุญ และสายมูที่ต้องการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการตามหารักแท้

ความพิเศษคือ หมอช้าง ทศพร ที่มาช่วยนำการขอพรให้สมหวัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ทริปที่ 2 สำหรับคนโสดแนวแซ่บ ๆ ปาร์ตี้ชายหาด ปิดเกาะไข่ในภูเก็ต แบบวันเดย์ทริป มีดำน้ำด้วย (มีคนกระซิบบอกมา) ใครจะไปทริปนี้ต้องจัดการจองตั๋วเดินทางไปภูเก็ตเองนะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ทริปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด นั่งรถไฟแบบชิลๆ ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ดื่มด่ำธรรมชาติสายป่า ได้นั่งรถรางชมวิวหลักล้านตรงสันเขื่อนด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ททท. ประกาศ ทริปแรกไปฟรี เพียงทำตามกติกาดังนี้

1.แชร์ภาพกิจกรรมนี้ไปยังหน้าเฟซบุ๊กของท่าน และแท๊กชวนเพื่อนที่ยังโสดอย่างน้อย 3 คน พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ

2.แคปเจอร์ภาพกิจกรรมที่แชร์ พร้อมตอบคำถาม “สิ้นปีแบบนี้ ชวนชาวโสดไปเที่ยวไหนดีไม่ให้เหงา” คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้

3.ใส่ Hashtag #เส้นทางคนโสด และ #อย่าล้อเล่นกับความเหงา

ระยะเวลาในการร่วมสนุก : 14-16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ประกาศผล : 17 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ทางเพจเฟซบุ๊ค ททท.

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม และเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ Line Official : @singlejourney

ปล. กิจกรรมนี้สามารถร่วมสนุกได้ที่ เพจ Sneak out ได้เช่นเดียวกัน คลิกเลย


เส้นทางคนโสด เส้นทางคนโสดททท ลงทะเบียนเส้นทางคนโสด เส้นทางคนโสดภูเก็ต

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.

Never miss out on future posts by following The Thaiger.

Continue Reading
Thailand News Today | Covid testing for visas, Business impact, Vaccine approval | January 19 | The Thaiger
Thailand2 days ago

Thailand News Today | Covid testing for visas, Business impact, Vaccine approval | January 19

Thailand News Today | Weekend Bangkok bombs, Thailand fires, Covid update | January 18 | The Thaiger
Thailand3 days ago

Thailand News Today | Weekend Bangkok bombs, Thailand fires, Covid update | January 18

Thailand News Today | Stray car on runway, Indonesian quake, 300 baht tourist fee | January 15 | The Thaiger
Thailand6 days ago

Thailand News Today | Stray car on runway, Indonesian quake, 300 baht tourist fee | January 15

Thailand News Today | Governor off respirator, sex-trafficking arrest, condo prices falling | January 14 | The Thaiger
Thailand7 days ago

Thailand News Today | Governor off respirator, sex-trafficking arrest, condo prices falling | January 14

Thailand News Today | Chinese vaccine, Thailand ‘drug hub’, Covid update | January 13 | The Thaiger
Thailand1 week ago

Thailand News Today | Chinese vaccine, Thailand ‘drug hub’, Covid update | January 13

Thailand News Today | Bangkok may ease restrictions, Phuket bar curfew, Vaccine roll out | January 12 | The Thaiger
Thailand1 week ago

Thailand News Today | Bangkok may ease restrictions, Phuket bar curfew, Vaccine roll out | January 12

Thailand News Today | Covid latest, Cockfights closed down, Bryde’s Whale beached | January 11 | The Thaiger
Thailand1 week ago

Thailand News Today | Covid latest, Cockfights closed down, Bryde’s Whale beached | January 11

Thailand News Today | Southern floods, Face mask fines, Thai Air Asia woes | January 8 | The Thaiger
Thailand2 weeks ago

Thailand News Today | Southern floods, Face mask fines, Thai Air Asia woes | January 8

Thailand News Today | 305 infections, No happy ending for massages, Phuket quarantine mooted | Jan 7 | The Thaiger
Thailand2 weeks ago

Thailand News Today | 305 infections, No happy ending for massages, Phuket quarantine mooted | Jan 7

Thailand News Today | 10,000 schools closed, 900 new migrant infections, Gambling crackdown | January 6 | The Thaiger
Thailand2 weeks ago

Thailand News Today | 10,000 schools closed, 900 new migrant infections, Gambling crackdown | January 6

Thailand News Today | PM reverses lockdown, Southern P.D.A. crackdown, Covid update | Jan 5 | The Thaiger
Thailand2 weeks ago

Thailand News Today | PM reverses lockdown, Southern P.D.A. crackdown, Covid update | Jan 5

Thailand News Today | Record daily infections, Covid restrictions, British arrivals ‘on hold’ | Jan 4 | The Thaiger
Thailand2 weeks ago

Thailand News Today | Record daily infections, Covid restrictions, British arrivals ‘on hold’ | Jan 4

Thailand News Today | Pattaya restrictions, 2021’s extra holidays, Covid update | December 30 | The Thaiger
Thailand3 weeks ago

Thailand News Today | Pattaya restrictions, 2021’s extra holidays, Covid update | December 30

Thailand News Today | Covid update, Bangkok restrictions, Gold rush | December 29 | The Thaiger
Thailand3 weeks ago

Thailand News Today | Covid update, Bangkok restrictions, Gold rush | December 29

Thailand News Today | No national lockdown, Bangkok schools closed, Abortion Bill | Dec 24 | The Thaiger
Thailand4 weeks ago

Thailand News Today | No national lockdown, Bangkok schools closed, Abortion Bill | Dec 24

Follow The Thaiger by email:

Trending