Connect with us

World Cup

प्रत्यक्ष प्रसारण – विश्व कप क्वालिफायर नेपाल बनाम चिनियाँ ताइपे

The Thaiger

Published 

 on 

image
  • follow us in feedly

g]kfn / rfO{lgh tfOk] lj?4sf] v]nÙ tfOjfg l:yt rfO{lgh tfOk]sf] xf]d u|fp08 ætfOk] :6]l8odÆ df v]Ng] hgfOPsf] 5 . v]n g]kfnL ;do cg’;f/ cfh lbpF;f]sf] $M%% af6 ;’? x’g]5 .

प्रत्यक्ष प्रसारण - विश्व कप क्वालिफायर नेपाल बनाम चिनियाँ ताइपे | News by The Thaiger

;d’x r/0fsf] bf]>f] v]ndf g]kfnn] t’ngfTds ?kdf ;xh dflgPsf] k|ltåGbL rfO{lgh tfOk];uF v]Ng nfu]sf] xf] . ljZjsk km’6an @)@@ sf] 5gf]6 k|ltof]lutfsf] klxnf] v]n g]kfnsf] nflu lgs} lg/fzhgs /x]sf] lyof] . g]kfnn] s’j]t l:yt æhfa]/ cn – Pxdb cGt/fli6«o :6]l8odÆ df xf]d l6d s’j]t lj?4 & – ) cGt/sf] xf/n] ;’?jft u/]sf] lyof] . ljZjsk 5gf]6 k|ltof]lutf cGtu{tsf] cfh x’g] rfO{lgh tfOk] lj?4 v]n g]kfnsf nflu dxTjk”0f{ /x]sf] 5 .

प्रत्यक्ष प्रसारण - विश्व कप क्वालिफायर नेपाल बनाम चिनियाँ ताइपे | News by The Thaiger

cfh ;Dd g]kfn / rfO{lgh tfOk]sf] Ps csf{sf ;uF km’6an d}bfgdf dfq Ps k6s e]6 ePsf] 5 . pQm v]n olx jif{sf] h’g dlxgfdf ePsf] lyof] . v]n ! – ! uf]nsf] a/fa/Ldf ;lsPsf] lyof] . To; v]ndf g]kfnsf nflu cleif]s l/hfnn] uf]n xfg]sf lyP .

g]kfnL l6dsf d’Vo k|lzIfs o’xfg slngn] ut h’gdf u/]sf] k|bz{gnfO{ lg/Gt/tf lbg] of]hgf /x]sf] atfPsf 5g\ . pgn] eg]sf 5g\ æ ut h’gsf] k|bz{g bf]xf]¥ofpg cft’/ 5f}F / ;a}eGbf dxTjk”0f{ s’/f eg]sf] xfdL km’6an v]Ng cfPsf xf}F , pTs[i6 v]n v]Ng]5f}F . xfdLn] s’j]t;uFsf] v]ndf y’k}| ulNtx? u/]sf lyof}F . casf] v]ndf xfd|f] d’Vo nIo eg]sf] nodf kms{g’ xf] . Æ g]kfnL l6dsf sKtfg ls/0f r]Dhf]ªn] l6d v]n v]Ngsf nflu tof/ ePsf] klg atfPsf 5g\ .

lkmkmfsf] jl/otf cg’;f/ g]kfn !^^ cf}F :yfgdf /x]sf] 5 eg] rfO{lgh tfOk]sf] km’6an 6f]nL g]kfn eGbf PSrfln; :yfg dfly !@% cf}F :yfgdf /x]sf] 5 .

लाइभ लिंकhttps://www.facebook.com/goalnepalofficial/https://tw.mobi.yahoo.com/sports/

प्रत्यक्ष प्रसारण - विश्व कप क्वालिफायर नेपाल बनाम चिनियाँ ताइपे | News by The Thaiger

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.
Never miss out on future posts by following The Thaiger.

Vietnam WC

Cháy lớn ở Hải Phòng

The Thaiger

Published

on

image

PHOTO: vietnamnet.vn Hôm qua một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Trung tâm điện máy Hoàng Gia, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Rất may không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng và chính quyền thành phố đã có mặt để chỉ đạo và xử lý công tác chữa cháy. Công an thành phố đã huy động 11 xe chữa cháy cùng 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. https://www.youtube.com/watch?v=0ZSxWUE03w0 Hiện trường vụ cháy (Nguồn: THVL […]

Continue Reading

Vietnam WC

Đường sắt nghìn tỷ Cát Linh – Hà Đông: hàng loạt sai phạm

The Thaiger & The Nation

Published

on

image

Dự án đường sắt nghìn tỷ Cát Linh – Hà Đông sau 11 năm vẫn ngổn ngang chưa biết bao giờ mới hoàn thiện. Đáng nói, trước khi khởi công, bộ GTVT đã biết dự án không hiệu quả kinh tế nhưng các bên vẫn ngó lơ để làm. Kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) gửi tới Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho thấy: hàng loạt sai phạm trong quá trình lập, thẩm […]

Continue Reading

Vietnam WC

Nokia 7.2: Thiết kế đẹp, giá tốt, cấu hình cực “chất” trong phân khúc tầm trung

The Thaiger

Published

on

image

Tại triển lãm IFA 2019 đầu tháng 9, Nokia cho ra mắt Nokia 7.2, phiên bản nâng cấp của mẫu Nokia 7.1 ra mắt năm 2018. Nokia 7.2 được làm bằng khung polycarbonate kẹp giữa các tấm kính cường lực Gorilla Glass với hiệu ứng gradient khuếch tán ánh sáng trông rất cao cấp. Màn hình của 7.2 cũng lớn hơn đáng kể so với người tiền nhiệm, với kích thước màn hình là 6.3 inch. Màn hình của máy rất sắc nét với độ phân giải Full HD + và hỗ trợ công nghệ HDR sống động. Trình chơi […]

Continue Reading
Follow The Thaiger by email:

Trending